สงวนล ขส ทธ ตาม พรบ. ล ขส ทธ PDF

Description
สงวนล ขส ทธ ตาม พรบ. ล ขส ทธ คำนำ ค ม อเทคน คการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการใช งานไฟล แม แบบเพ อ พ มพ บทน พนธ ให เป นไปตามข อบ งค บว าด วยการพ มพ บทน พนธ คร งท 7 ค

Please download to get full document.

View again

of 109
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 57 | Pages: 109

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สงวนล ขส ทธ ตาม พรบ. ล ขส ทธ 2537 คำนำ ค ม อเทคน คการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการใช งานไฟล แม แบบเพ อ พ มพ บทน พนธ ให เป นไปตามข อบ งค บว าด วยการพ มพ บทน พนธ คร งท 7 ค ม อฉบ บน นอกจากจะแนะนาเทคน คว ธ การใช งานไฟล แม แบบแล ว ย งแนะนาการใช ค ณล กษณะต าง ๆ ของไมโครซอฟต เว ร ดเพ อพ มพ บทน พนธ ให เป นไปด วยความ รวดเร ว ซ งข นตอนการปฏ บ ต ท ปรากฏในค ม อเล มน เป นไปตามการสาธ ตในคล ปว ด ท ศน การจ ดพ มพ บทน พนธ ด วย ไมโครซอฟต เว ร ดซ งอ ปโหลดไว ท เว บมหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งสามารถใช เป นค ม อประกอบการร บชมคล ปว ด ท ศน ได ด วย หากท านม ข อสงส ยในการใช งานแม แบบประการใด หร อพบข อผ ดพลาดประการ กร ณาต ดต อหร อแจ งกล บมาท ทางบ ณฑ ตว ทยาล ยมหาว ทยาล ยเวสเท ร น ย นด ให คาแนะนาแก บ ณฑ ตศ กษาในด านการ ใช งานไฟล แม แบบ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น 29 ม ถ นายน 2558 สำรบ ญ เร อง หน ำ บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ... 1 หล กการและเหต ผล... 1 จ ดประสงค ของการจ ดทาไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ... 1 ผลท คาดว าจะได ร บ... 1 การเตร ยมการก อนใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ... 1 การดาวน โหลดไฟล ท จาเป นต อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ... 2 การต ดต งไดรเวอร เคร องพ มพ Brother HL-2130 และการต งค าเคร องพ มพ เร มต น... 4 การต ดต งซอฟต แวร แบบอ กษร TH SarabunPSK การต งค าขอบเขตประเทศ การต ดต งโปรแกรมแก ไขข อผ ดพลาดของโปรแกรมไมโครซอฟต ว นโดวส และไมโครซอฟต ออฟฟ ศ การปร บเปล ยนการแสดงภาษาของคาส งในไมโครซอฟต ออฟฟ ศ การตรวจสอบร นไมโครซอฟต เว ร ดท น ส ตใช การปร บแต งไมโครซอฟต เว ร ด การใช งานแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ประเภทแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ท เตร ยมให การใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อหา การใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทความงานว จ ย ไขป ญหาการใช แฟ มแบบช วยพ มพ เน อหาสาหร บน ส ตท พ มพ บทน พนธ เสร จเร ยบร อยแล ว การทาสาเนาต นฉบ บแฟ มบทน พนธ การล างการจ ดร ปแบบ การกาจ ดอ กขระขยะ การค ดลอกข อความและการวางข อความ บทท 2 เทคน คเพ อกำรพ มพ บทน พนธ เป นไปด วยควำมรวดเร ว แป นล ดเพ อต ดคา การกาหนดตาแหน งวางย อหน าแบบไม ต องกดแป น Tab หลายคร ง การกาหนดจ ดพ มพ ข อความในย อหน าด วยการต งแท บ (Tabulation Stop) การปร บระยะห างระหว างย อหน า การควบค มการไหลของข อความในย อหน า การบ งค บท งย อหน าให อย ในหน าเด ยวก น การบ งค บย อหน าป จจ บ นให อย ต ดก บย อหน าถ ดไปด วยการข นหน าใหม สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า ก ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ เร อง หน ำ การข นหน าใหม เทคน คการใช ตารางเพ อการพ มพ บทน พนธ การแทรกตาราง การเล อนเคอร เซอร ไปมาระหว างเซลล การเล อกเฉพาะเซลล หร อการเล อกเฉพาะบรรท ดหร อการเล อกเฉพาะคอล มน หร อการเล อกท งตาราง การเพ มคอล มน หร อการเพ มบรรท ด การลบบรรท ดหร อการลบคอล มน หร อการลบท งตาราง การใส เลขลาด บให ก บรายการ การจ ดแนวข อความในเซลล การทาซ าห วตาราง การป องก นไม ให ข อความในเซลล เด ยวก นอย คร อมหน า การจ ดตาแหน งเลขในหล กหน วยให ตรงก น การแยกตารางออกจากก น การประย กต ใช ตารางเพ อการพ มพ บทน พนธ การสร างแผนผ งต าง ๆ การสร างแผนผ งองค กร (Organization Chart) การสร างแผนผ งข นตอนการปฏ บ ต งาน (Flowchart) การแทรกสมการหร อส ตรเคม การแทรกสมการด วยคาส ง การแทรกสมการในร ปแบบของว ตถ ปฏ บ ต การก บร ปวาดหร อร ปภาพ การกาหนดล กษณะการล อมรอบข อความก บร ปภาพหร อร ปวาด การแทรกข อความลงในร ปทรงอ ตโนม ต การจ ดแนวให ก บว ตถ การรวบรวมร ปทรงหร อร ปภาพท ลอยเหน อข อความเข าเป นกล ม การใช สไตล จ ดร ปแบบย อหน า ประโยชน ของการใช สไตล จ ดร ปแบบย อหน า สไตล ท จ ดเตร ยมให ในไฟล แม แบบช วยพ มพ เน อหาบทน พนธ ก บเน อหาประเภทต าง ๆ การเร ยกใช กรอบรวบรวมสไตล ว ธ การกาหนดสไตล ให ก บย อหน าในบทน พนธ การส งแสดงห วข อท งหมดท อย ในแฟ มบทน พนธ การด ห วข อท งหมดด วยกรอบรวบรวมห วข อ (Navigation Pane) หน า ข สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น สารบ ญ เร อง หน ำ การด ห วข อท งหมดด วยม มมองเค าโครงห วข อ (Outline View) การแทรกส วนอ างอ งในบทน พนธ ประเภทของส วนอ างอ งในบทน พนธ เลขลาด บกาก บร ปภาพ สมการ หร อ ตาราง การอ างอ งโยง (Cross Reference) บรรณาน กรม สารบ ญอ ตโนม ต ดรรชน สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า ค บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ หล กกำรและเหต ผล ในป จจ บ นการจ ดทาว ทยาน พนธ น ยมจ ดพ มพ ด วยโปรแกรมประมวลผลคาสาเร จร ป เช น ไมโครซอฟต เว ร ด ล เบอร ไรท เตอร (Libre Writer) เว ร ดเพอร เฟค เป นต น ซ งหน งในโปรแกรมประมวลผลท ได ร บความน ยมส งส ดในการ จ ดพ มพ บทน พนธ ได แก โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด โดยส วนใหญ ผ ใช ไมโครซอฟต เว ร ดไม ม ความร ในการใช ค ณล กษณะท เก ยวข องก บการทารายงาน ว ทยาน พนธ เช น การใช สไตล เพ อจ ดร ปแบบ การใช ม มมองเอกสารเพ อกาหนดระด บความสาค ญให ก บเน อหา การสร างอ างอ ง ภายในเอกสาร การทาสารบ ญอ ตโนม ต เป นต น ทาให น ส ตใช ความร ว ถ สาม ญในการจ ดร ปแบบให ก บข อความ ส งผลให ใช เวลาพ มพ บทน พนธ มากข น ร ปแบบไม เป นไปในท ศทางเด ยวก น เม อนาไฟล ต นฉบ บส งให ก บบ ณฑ ตว ทยาล ยเพ อ ตรวจสอบพบว าม ข อบกพร องเร องร ปแบบจ งต องส งบทน พนธ กล บไปแก ไข ส งผลให ใช เวลาในการสาเร จการศ กษา ล าช าออกไปอ ก ด งน นเพ อเป นการอานวยความสะดวกให ก บน ส ต บ ณฑ ตศ กษาในด านการพ มพ บทน พนธ ทางบ ณฑ ต ว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร นจ งจ ดทาแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ เพ อให น ส ตนาไปใช พ มพ ได ท นท จ ดประสงค ของกำรจ ดทำไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 1. เพ อให น ส ตได ใช แม แบบมาตรฐานสาหร บการจ ดพ มพ บทน พนธ 2. ลดข นตอนท ใช จ ดร ปแบบให ก บข อความให เสร จภายในคร งเด ยว 3. ได ตาแหน งวางข อความท เป นมาตรฐานเด ยวก นในด านระยะห างระหว างย อหน า ตาแหน งเร มพ มพ ข อความ 4. ข อความในบทน พนธ เป นไปในท ศทางเด ยวก น ผลท คำดว ำจะได ร บ 1. ได ร ปแบบบทน พนธ ท เป นมาตรฐานเด ยวก นท งร ปแบบข อความและการจ ดค าหน ากระดาษ 2. ลดระยะเวลาจ ดพ มพ บทน พนธ กำรเตร ยมกำรก อนใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ เพ อให การใช แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ และแม แบบช วยพ มพ บทความงานว จ ยไปเป นอย างราบร นและได ร ปแบบตรงตามข อบ งค บการจ ดทาบทน พนธ คร งท 7 น ส ตต องปฏ บ ต ตามข นตอนต อไปน ได แก 1) การดาวน โหลดไฟล ท จาเป นต อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 2) การต ดต งไดรว เวอร เคร องพ มพ Brother HL-2130 และการต ง ค าเคร องพ มพ เร มต น 3) การต ดต งซอฟต แวร แบบอ กษร TH SarabunPSK 4) การต งค าขอบเขตประเทศ 5) การต ดต ง โปรแกรมแก ไขข อผ ดพลาดของโปรแกรมไมโครซอฟต ว นโดวส และไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 6) การตรวจสอบร น ไมโครซอฟต เว ร ดท น ส ตใช และ 7) การปร บแต งไมโครซอฟต เว ร ด ซ งรายละเอ ยดของการเตร ยมการก อนใช ไฟล แม แบบม ด งน สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 1 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ กำรดำวน โหลดไฟล ท จำเป นต อกำรใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ก อนเร มใช ไฟล แม แบบต องดาวน โหลดไฟล ท จาเป นต อการใช งาน ซ งได แก 1) การดาวน โหลดไดรเวอร เคร องพ มพ และการกาหนดค าเคร องพ มพ เร มต น 2) การดาวน โหลดซอฟต แวร แบบอ กษร TH SarabunPSK 3) ค ม อท เก ยวข องการการใช แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 4) ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ และ 5) ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทความงานว จ ย สาหร บข นตอนการดาวน โหลดม ด งน 1. เร ยกใช โปรแกรมอ นเทอร เนตเบราเซอร ท ค ณถน ดในการใช งาน 2. ท ช อง Address bar พ มพ ข อความ ร ปท 1-1 แสดง URL ของเว บมหำว ทยำล ยเวสเท ร น ท ต องพ มพ ลงใน Addresss bar 3. กดแป น Enter เพ อเข าส หน าเว บไซต ของมหาว ทยาล ยเวสเท ร น 4. คล กท เคร องหมาย ท อย บนเมน ดาวน โหลดแบบฟอร ม/ค ม อ เพ อเป ดเมน หล งคล ก ร ปท 1-2 แสดงกำรเป ดเมน แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ งำนว จ ย 5. คล กท ล งก แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ งานว จ ยและค ม อการใช งาน(น ส ตระด บปร ญญาโท) เพ อเข าส หน า ดาวน โหลด หน า 2 สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น บทท 1 เร มต นเร ยนร ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ร ปท 1-3 แสดงหน ำดำวน โหลดแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ งำนว จ ยและค ม อกำรใช งำน 6. ท หน าดาวน โหลดแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ งานว จ ยและค ม อการใช งาน เล อน ไปคล กท ข อความ ข อบ งค บก อนการเร มต นใช แม แบบ จนเปล ยนเป น ร ปท 1-4 แสดงล กษณะต วช ท วำงลอยเหน อข อควำมไฮเปอร ล งก 7. คล กท ข อบ งค บก อนเร มต นใช แม แบบจะปรากฏกรอบโต ตอบเล อกแหล งจ ดเก บข อม ลด งร ปท 1-5 ร ปท 1-5 แสดงกรอบโต ตอบ Save As สงวนล ขส ทธ โดย บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเวสเท ร น หน า 3 ค ม อการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ 8. กาหนดแหล งจ ดเก บไฟล ลงในฮาร ดด สก ไดรว ท ทาหน าท เก บเฉพาะข อม ลเท าน น เช น ไดรว D:\ 9. คล กป ม 10. กระทาซ าข อ 5. ถ งข อ 9. ให ก บเอกสารท เหล อในหน าดาวน โหลดแม แบบช วยพ มพ บทน พนธ งานว จ ยและ ค ม อการใช งานต งแต ข อ และ ส วนเอกสารในข อ 5. และข อ 6. ให พ จารณาจากร นของ ไมโครซอฟต เว ร ดท ค ณใช เป นสาค ญ ตำรำงท 1-1 สร ปรำยช อไฟล ท ต องดำวน โหลดประกอบกำรใช งำนไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ ช อไฟล ประเภทไฟล จ ดประสงค Compulsary Rule Before Using Dissertation Template PDF สร ปข อควรปฏ บ ต ก อนการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ Dissertation Template Manual Guide PDF คาแนะนาการใช ไฟล แม แบบพ มพ บท น พนธ อย างย อ Dissertation Composing Guide for Graduate PDF ข อบ งค บการจ ดทาบทน พนธ student of Western University 7th Edition Technical Using Dissertation Template PDF ค ม อเทคน คการใช ไฟล แม แบบช วยพ มพ บทน พนธ Dissertation Template Form for Word 2003 Word แม แบบช วยพ มพ เน อหาสาหร บผ ใช ไมโค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks