เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา - PDF

Description
เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา 3 สารบ ญ หน า ค าน า บทน า 1 เบ องต นก บ Microsoft Excel ความหมาย 2 การเข าส โปรแกรม Microsoft

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journals

Publish on:

Views: 19 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เอกสารประกอบการเร ยนการสอน หล กส ตร มหาว ทยาล ยนเรศวร พะเยา ส วนงานเทคโนโลย สารสนเทศและส อการศ กษา 3 สารบ ญ หน า ค าน า บทน า 1 เบ องต นก บ Microsoft Excel ความหมาย 2 การเข าส โปรแกรม Microsoft Excel 2 ส วนประกอบของ Microsoft Excel 3 เคร องม อในส วนของแบบมาตรฐาน 3 เคร องม อในส วนของแบบจ ดร ปแบบ 4 ค าส งบนค ย บอร ดหร อฟ งก ช งค ย ท ในแทนเมาส 4 ส วนประกอบของแผนงานใน Microsoft Excel 5 การป ดโปรแกรม 5 การสร างสม ดงานใหม 7 การเป ดสม ดงานเด มท ม อย แล ว 8 การบ นท กสม ดงาน 10 การบ นท กเอกสารใหม ท ไม เคยบ นท ก 11 การบ นท กเอกสารโดยการก าหนดต าแหน งท ต องการ 11 การป ดสม ดงาน 12 การต งค าหน ากระดาษ 14 ส วนของระยะขอบกระดาษ 14 ส วนของขนาดกระดาษ 15 การป อนข อม ล 15 การแก ไขข อม ล 16 การปร บปร งแก ไขในส วนของเซลล 17 การค านวณและการใช ฟ งก ช นการค านวณ 20 การใช ฟ งก ช นในการค านวณ 20 4 หน า สร ปส ตรในการค านวณ 23 การเร ยงล าด บก อนหล งตามความส าค ญตามว ธ การค านวณ 23 การสร างกราฟ 2,3 ม ต 24 การแทรกร ปภาพจากท โปรแกรมม อย 26 5 บทน า Microsoft Excel 2003 for Windows หร อท เร ยกก นต ดปากว า Excel 2003 เป นโปรแกรมส าหร บงาน ประมวลผลค า ระบบภาษาไทย-ภาษาอ งกฤษ ท ท างานบนระบบปฏ บ ต การว นโดวส (Microsoft Windows) ผล ตภ ณฑ บร ษ ทไมโครซอฟต น บเป นโปรแกรมงานประมวลผลค า ท ม ประส ทธ ภาพส ง และใช งานง าย Excel 2003 ได ม การพ ฒนามาเร อย ๆ จาก Lotus for dos, Excel 98 for Windows โดยการ เปล ยนแปลงท เด นช ด ได แก ร ปแบบการแสดงผลและค าส งการใช งานท ออกแบบมาให เป นไปใน ล กษณะเด ยวก บโปรแกรมอ น ๆ ในกล มโปรแกรม Microsoft Office อ นได แก Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access และ Microsoft Mail ท าให เก ดความสะดวกต อการเร ยนร และใช งาน นอกจากน Excel 2003 ย งม การเปล ยนแปลงในด านการจ ดการไฟล เอกสาร โดยเพ มความ สามารถท เร ยกว า Wizard ส าหร บการเนรม ตงานท เป นมาตรฐาน และต องท าบ อย ๆ ให สามารถสร าง งานน น ๆ ได รวดเร วกว าเด ม รวมท งเพ มความสามารถประเภทอ ตโนม ต อ นได แก Auto Correct, Auto Text, Auto format Auto Correct เป นระบบแก ไขค าผ ดอ ตโนม ต โดยโปรแกรมอน ญาตให ผ ใช เก บบ นท กค าท ม กจะพ มพ ผ ดบ อย ๆ เม อม การพ มพ จะตรวจสอบเอกสาร หากพบม การพ มพ ค าตรงก บค าท บ นท กไว โปรแกรมจะท าการแก ไขให โดยอ ตโนม ต Auto Text เป นระบบสร างค าอ ตโนม ต คล ายก บค าย อใน CU-Writer แต Excel 2003 สามารถ เก บข อม ลท งท เป นค า, ประโยค, พารากราฟ, หน า รวมท งร ปภาพและส ญล กษณ ต าง ๆ ได พร อมก น จ ง เป นค าย อท ม ความหลากหลายกว าค าย อใน CU-Writer Auto Format เป นระบบปร บแต งเอกสารอ ตโนม ต โดยโปรแกรมจะท าการเปล ยนเลขหน าข อ, เคร องหมายหน าข อ ท พ มพ แบบธรรมดา เป นแบบประย กต 6 เบ องต นก บ Microsoft Excel 2003 ความหมายของ Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภท Spreadsheet ซ งออกแบบมาส าหร บการบ นท ก ว เคราะห และน าเสนอข อม ลเก ยวก บต วเลข ท ถ กพ ฒนาข นมา โดยบร ษ ท Microsoft ท างานบน Windows ม ผ น ยมใช ก นอย างแพร หลาย สามารถท จะท างานได หลายอย าง เช น งานด านการค านวณ การสร างกราฟ แผนภ ม ร ปภาพ และด านฐานข อม ล เป นต น การเข าส โปรแกรม Microsoft Excel คล กเล อกท ป ม Start --- Programs --- Microsoft Office --- Microsoft Excel (ต าแหน งท ต ง) 2. จะปรากฏหน าการท างานของโปรแกรม Microsoft Excel 7 ส วนประกอบของ Microsoft Excel หมายเลย 1 แถบช อเร อง (Title Bar) แถบแสดงช อโปรแกรมและช อแฟ มข อม ล หมายเลย 2 แถบเมน (Manu Bar) แถบรวมค าส งท ใช งานท งหมดในโปรแกรม หมายเลย 3 แถบเคร องม อ (Tool Bar) แถบไอคอนค าส งท ใช งานประจ าหร อท ส าค ญใช งานบ อยๆ หมายเลย 4 หมายเลย 5 แถบส ตร (Formula Bar) แถบบอกต าแหน งเซลล และใส รายละเอ ยดของข อม ลในเซลล และการใช ส ตรฟ งก ช นต างๆ แถบแสดงสถานะ (Status Bar) แสดงรายละเอ ยดต างๆ ในการท างาน เคร องม อในส วนของแบบมาตรฐาน (Standard Toolbar) สร าง ส าหร บสร างแฟ มงานใหม เป ด ส าหร บเป ดช นงานเด มท ม อย แล ว บ นท ก ส าหร บบ นท กช นงาน พ มพ ส าหร บส งพ มพ ช นงานออกทางเคร องพ มพ ต วอย างก อนพ มพ ส าหร บมองแผ นงานก อนพ มพ ต ด ส าหร บต ดหร อลบข อม ลในแผ นงาน ค ดลอก ส าหร บค ดลอกข อม ลในแผ นงานมาเก บไว วาง ส าหร บวางเอกสารท เก บไว เล กท า ส าหร บยกเล กค าส งส ดท าย ท าซ า ส าหร บเร ยกค าส งส ดท ายค นมา 8 ผลรวมอ ตโนม ต ส าหร บหาผลรวมในแถวหร อคอล มน วางฟ งก ช น ส าหร บเร ยกใช ฟ งก ช นการค านวณ ต วช วยสร างแผนภ ม ส าหร บการสร างแผนภ ม ร ปวาด ส าหร บเร ยกใช เคร องม อในส วนของร ปวาด ย อ/ขยาย ส าหร บปร บย อ/ขยายหน าจอการแสดงผลของหน าการท างาน เคร องม อในส วนของแบบจ ดร ปแบบ (Formatting Toolbar) ล กษณะ ส าหร บเล อกล กษณะท ต องการ แบบต วอ กษร ส าหร บเล อกร ปแบบต วอ กษร ขนาดต วอ กษร ส าหร บเปล ยนขนาดของต วอ กษร ต วหนา ส าหร บปร บเปล ยนต วอ กษรให เป นต วหนาหร อยกเล ก ต วเอ ยง ส าหร บปร บเปล ยนต วอ กษรให เป นต วเอ ยงหร อยกเล ก ต วข ดเส นใต ส าหร บปร บเปล ยนต วอ กษรให เป นต วข ดเส นใต หร อยกเล ก จ ดต าแหน ง ส าหร บการจ ดต าแหน งต วอ กษร ให ช ดซ าย, อย ก งกลาง, ช ดขวา หร อช ดขอบ ล าด บ, ส ญล กษณ ส าหร บเพ มหร อลบต วเลขหร อส ญล กษณ หน าย อหน า เส นขอบ ส าหร บต เส นขอบ เน น ส าหร บการเน นข อความ ส แบบต วอ กษร ส าหร บเปล ยนส ต วอ กษรตามท ต องการ ค าส งบนค ย บอร ดหร อฟ งก ช นค ย ท ใช แทนเมาส Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+S สร างแฟ มเอกสารใหม เป ดแฟ มเอกสาร บ นท กแฟ มเอกสาร Ctrl+P พ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ Ctrl+Z เล กท า Ctrl+Y ท าซ า Ctrl+X ต ด 9 Ctrl+C Ctrl+V ค ดลอก วาง Ctrl+A เล อกท งหมด Ctrl+B Ctrl+I Ctrl+U Delete ท าต วอ กษรต วหนา ท าต วอ กษรต วเอ ยง ท าต วอ กษรต วข ดเส นใต ลบข อความ ส วนประกอบของแผ นงานใน Microsoft Excel ในแผ นงาน (Worksheet) ของ Excel ประกอบด วย 1. เซลล (Cell) เส นแถงและเส นคอล มน ต ดก น ท าให เก ดตารางเป นช องๆ แต ละช องจะม ช อต าแหน ง ก าก บ โดยช อจะด จากว า อย ท คอล มน ไหมและแถวอะไร 2. แผ นงาน (Worksheet) หลายๆ เซลล รวมก นเป น 1 แผ นงาน ซ งเป นพ นท ท างานท สามารถมองเห นได 3. สม ดงาน (Wordbook) แฟ มข อม ลหลายๆ แฟ ม หร อ Sheet หลายๆ Sheet รวมก นเป นงาน 1 ช น การป ดโปรแกรม Microsoft Excel 1. คล กเล อกท เมน แฟ ม (File) - จบการท างาน (Exit) 2. คล กท บนไตเต ล Bar 3. ใช ค าส งบนคอนโทรลเมน โดยคล กคอนโทรลเมน - Close ท ง 3 ว ธ ถ าย งไม ท าการ Save หน าจอจะปรากฏไดอะล อกบ อกการ Save ข นมาให ด าเน นการ ก อนท โปรแกรมจะป ด 10 11 การแต งสม ดงาน การสร างสม ดงานใหม คล กเล อกท เมน แฟ ม (File) ----- สร าง (New) จะปรากฏไดอะล อกบ อก สร าง(New) จะได สม ดงานข นมา หร อ เล อกป ม ในส วนของ Tool Bar หร อกด Ctrl+N บนค ย บอร ด การเป ดสม ดงานเด มท ม อย แล ว คล กเล อกท เมน แฟ ม (File) ----- เป ด (Open) จะปรากฏไดอะล อกบ อก เป ด(Open) 12 13 เล อกต าแหน งท ไฟล เอกสารอย เล อกไฟล เอกสารท ต องการแล วคล ก เป ด ก จะได เอกสารท เล อกข นมาใช งาน 14 หร อ เล อกป ม ในส วนของ Tool Bar หร อกด Ctrl+O บนค ย บอร ด การบ นท กสม ดงาน คล กเล อกท เมน แฟ ม (File) ----- บ นท ก (Save) เท าน เอกสารก จะถ กบ นท กแล ว หร อ เล อกป ม ในส วนของ Tool Bar หร อกด Ctrl+S บนค ย บอร ด 15 การบ นท กเอกสารใหม ท ไม เคยบ นท ก คล กเล อกท เมน แฟ ม (File) ----- บ นท ก (Save) จะปรากฏไดอะล อกบ อก บ นท ก (Save) เล อกต าแหน งท ต องการบ นท กไฟล เอกสารไว ใส ช อไฟล เอกสารท ต องการแล วคล ก บ นท ก เท าน เอกสารก จะถ กบ นท กเก บเอาไว หร อ เล อกป ม ในส วนของ Tool Bar หร อกด Ctrl+S บนค ย บอร ด การบ นท กเอกสารโดยการก าหนดต าแหน งท ต องการ คล กเล อกท เมน แฟ ม (File) ----- บ นท กเป น (Save As...) จะปรากฏไดอะล อกบ อก บ นท กเป น (Save As..) 16 เล อกต าแหน งท ต องการบ นท กไฟล เอกสารไว ใส ช อไฟล เอกสารท ต องการแล วคล ก บ นท ก เท าน เอกสารก จะถ กบ นท กเก บเอาไว หร อกด Ctrl+Shift+S บนค ย บอร ด การป ดสม ดงาน 1. คล กเล อกท เมน แฟ ม(File) --- จบการท างาน(Exit) 17 2. คล กท บนไตเต ล Bar 3. ใช ค าส งบนคอนโทรลเมน โดยคล กคอนโทรลเมน --- Close ท ง 3 ว ธ ถ าย งไม ท าการ Save หน าจอจะปรากฏไดอะล อกบ อกการ Save ข นมาให ด าเน นการ ก อนท โปรแกรมจะป ด 18 การต งค าหน ากระดาษ คล กเล อกท เมน แฟ ม (File) ----- ต งค าหน ากระดาษ จะปรากฏไดอะล อกบ อก โดยจะม รายละเอ ยดให เราก าหนดซ งโดยท วไปท ส าค ญม อย 2 ส วน ค อระยะขอบ และขนาดกระดาษ ส วนของระยะขอบ - ด านบน ระยะจากห วกระดาษถ งบรรท ดแรก - ด านล าง ระยะจากท ายกระดาษถ งบรรท ดส ดท าย - ด านซ าย ระยะจากขอบด านซ ายถ งข อความท พ มพ - ด านขวา ระยะจากขอบด านขวาถ งข อความท พ มพ 19 - ขอบเย บกระดาษ ระยะห างพ เศษไว ส าหร บเข าเล ม - ห วกระดาษ ระยะจากขอบห วกระดาษถ งด านบนกระดาษ - ท ายกระดาษ ระยะจากขอบท ายกระดาษถ งด านล างกระดาษ - ระยะขอบเพ อเย บหน งส อ ปร บระยะขอบด านซ ายด านขวาเพ อตอนพ มพ ให ม ความกว างเท าก น - 2 หน าต อหน ากระดาษ ส าหร บพ มพ หน าท 2 ของเอกสารลงบนหน ากระดาษเด ยวก นก บแผ นแรก ส วนของขนาดกระดาษ - ขนาดกระดาษ ขนาดของหน ากรก าหนดะดาษ - ความกว าง ก าหนดความกว างของหน ากระดาษ - ความส ง ก าหนดความส งของหน ากระดาษ - การวางแนว เล อกแนวของกระดาษ (แนวต ง, แนวนอน) ตามท ต องการ เท าน เราก จะได หน าการท างานตามท เราต องการ การป อนข อม ล การป อนข อม ลลงในสม ดงานน นท าได ง ายโดยการ 1. เล อกเซลล ท ต องการ 2. พ มพ ข อม ลลงไป หร อ 1. เล อกเซลล ท ต องการ 2. คล กท แถบส ตรแล วพ มพ ข อม ลลงไป 20 การแก ไขข อม ล การแก ไขปร บปร งข อม ลน น เราต องท าการเล อกบร เวณหร อส วนท ต องการก อน การเล อก อาจท าได โดย - การคล กเล อกเซลล - การท าแถบส - กดป ม Shift ค างไว แล วท าการคล กเล อกเซลล การปร บปร งแก ไขอย างแรก ค อ การแก ไขในส วนของแถวและคอล มน ท าได โดย 1. คล กเล อกท เมน ร ปแบบ ----- แถว หร อ คอล มน --- เล อกร ปแบบการแก ไขตามท ต องการ 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกในส วนท เล อกข นมา 21 การปร บปร งแก ไขในส วนของเซลล ท าได ด งน 1. คล กเล อกท เมน ร ปแบบ ----- เซลล 2. จะปรากฏไดอะล อกบ อกในส วนท เล อกข นมา ส วน จ ดร ปแบบเซลล 22 ส วน แบบต วอ กษร ส วน จ ดต าแหน ง 23 ส วน เส นขอบ ส วน ลวดลาย 2
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks