ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) - PDF

Description
แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) จ ดท าโดย กรมว ทยาศาสตร บร การ กระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว นท 16 ส งหาคม พ.ศ.2550 แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) จ ดท าโดย

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 11 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) จ ดท าโดย กรมว ทยาศาสตร บร การ กระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว นท 16 ส งหาคม พ.ศ.2550 แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ (ฉบ บปร บปร ง) จ ดท าโดย กรมว ทยาศาสตร บร การ กระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว นท 16 ส งหาคม 2550 สารบ ญ หน า องค ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 2 แผนการจ ดการแผนท 1 (แบบฟอร มท 2) 4 แผนการจ ดการแผนท 2 (แบบฟอร มท 2) 7 ภาคผนวก ตารางแสดงความส มพ นธ ระหว าง KMP CMP.9 แผนการด าเน นงานการจ ดท าแผนด าเน นการตามแผนการจ ดการของ กรมว ทยาศาสตร บร การ ประจ าป งบประมาณ CKO Profile...12 รายช อท มงาน KM.. 15 แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กรมว ทยาศาสตร บร การ 1 องค ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมว ทยาศาสตร บร การ หน าท : 1/2 ประเด น ย ทธศาสตร 1. การบร การ ทางเทคน ค การว จ ย พ ฒนา ถ ายทอด เทคโนโลย 2. การพ ฒนา ก าล งคน การบร การ สารสนเทศ ทาง ว ทยาศาสตร เทคโนโลย 3. การพ ฒนา โครงสร าง พ นฐานด าน การประก น ค ณภาพ ห องปฏ บ ต การ เป าประสงค (Objective) ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง เพ อให ภาคการ (วท.) ต วช ว ดท 1.1 : จ านวนสถาน ผล ตเศรษฐก จ ประกอบการท น า ช มชนม การใช ผลงานว จ ยพ ฒนา ไปใช ว ทยาศาสตร เทคโนโลย เพ อ (วท.) ต วช ว ดท 1.2 : จ านวนของ เพ มข ดความ ผลงานว จ ยพ ฒนา สามารถในการ ท สถานประกอบการ น าไปใช ผล ตยกระด บ ค ณภาพช ว ต (วศ.) ต วช ว ดท 3.1: จ านวนรายการทดสอบ/ สอบเท ยบท ได ร บการ ประเม นตาม มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005 เพ อการบร การ เพ อให ก าล งคน ทางว ทยาศาสตร เทคโนโลย ม ศ กยภาพเพ มข น ประชาชน ได ร บองค ทางว ทยาศาสตร เทคโนโลย เพ มมากข น เพ อให ห องปฏ บ ต การใน ประเทศม ความสามารถ ตามมาตรฐาน (วศ.) ต วช ว ดท 3.2: จ านวนก าล งคนทาง ว ทยาศาสตร เทคโนโลย ท ได ร บการ เสร มสร างข ด ความสามารถด วยการ ฝ กอบรม (วศ.) ต วช ว ดท 3.3: จ านวนผ ใช บร การ สารสนเทศ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย จาก ภาคเอกชน (วศ.) ต วช ว ดท 3.4 : จ านวนห องปฏ บ ต การ ท ได ร บการประเม น เพ อการร บรอง ระบบงาน ห องปฏ บ ต การ เป าหมายของ ต วช ว ด (วท.) 20 แห ง (วศ.) 15 แห ง (วท.) 23 แห ง (วศ.) 21 แห ง 30 รายการ 1,200 คน 47,000 ราย องค ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร 1.1 การจ ดการด านเทคน คการ ว เคราะห ทดสอบ สอบเท ยบท ท นสม ย ท เก ยวข องก บกฎระเบ ยบ เพ อ ตอบสนองความต องการของ ผ ใช บร การ 1.2 การจ ดการด านมาตรฐานระบบ ค ณภาพของห องปฏ บ ต การทดสอบ สอบเท ยบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC การสร างจ ตส าน กในการให บร การ ได ด าเน นการแล วในป ฯ การจ ดการในกระบวนงานด าน การบร หารจ ดการสารสนเทศ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย ท ได มาตรฐานย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง 2.2 การจ ดการในกระบวนงานท น า เทคโนโลย สารสนเทศการส อสาร มาประย กต ใช โดยย ดหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง 2.3 การจ ดการฐานข อม ลการจ ดการ ในส าน กหอสม ดศ นย สารสนเทศ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย 22 ห อง 3.1 การจ ดการด านการประเม น ห องปฏ บ ต การให เป นแนวทางเด ยวก น 3.2 การจ ดการด านเอกสารท เก ยวข องก บการร บรองความสามารถ ห องปฏ บ ต การ 3.3 การจ ดการด านเทคน คการ ส อสารระหว างผ ประเม นก บ ห องปฏ บ ต การ หมายเหต วท. = กระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย วศ. = กรมว ทยาศาสตร บร การ แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กรมว ทยาศาสตร บร การ 2 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อส วนราชการ : กรมว ทยาศาสตร บร การ หน าท : 2/2 ประเด น เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ องค ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ย ทธศาสตร (Objective) ตามค าร บรอง ต วช ว ด ราชการตามประเด นย ทธศาสตร องค ท จ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการตามประเด นย ทธศาสตร ท เล อกมาจ ดท าแผนการจ ดการ ค อ แผนการจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนาก าล งคนการบร การสารสนเทศทางว ทยาศาสตร เทคโนโลย แผนท 1 องค ท จ าเป น : การจ ดการในกระบวนงานด านการบร หารจ ดการสารสนเทศ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย ท ได มาตรฐาน ย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง เหต ผลท เล อกองค : เป นองค ท ส าค ญจ าเป นส าหร บการด าเน นงาน ตามหล กปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยง สอดคล องก บมาตรฐานสากล เพ อให บ คลากร สามารถด าเน นการได อย างม ประส ทธ ภาพ ในการจ ดหาทร พยากร สารสนเทศท ม ค ณภาพ เหมาะสม เพ ยงพอ ตรงตามความต องการ ผ ใช บร การ รวมท งจ ดระบบหมวดหม ตามมาตรฐานสากล ให สามารถ เข าถ งข อม ลสารสนเทศได อย างสะดวก รวดเร ว สมเหต สมผล ประหย ด ต วช ว ดตามค าร บรองเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : จ านวนผ ใช บร การสารเทศว ทยาศาสตร เทคโนโลย จากภาคเอกชน 47,000 ราย แผนการจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานด านการประก นค ณภาพห องปฏ บ ต การ แผนท 2 องค ท จ าเป น : การจ ดการด านการประเม นห องปฏ บ ต การให เป นแนวทางเด ยวก น เหต ผลท เล อกองค : ต องม การพ ฒนาความสามารถของผ ประเม นอย างต อเน อง เพ อให สามารถด าเน นการประเม นได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ดตามค าร บรองเป าหมายท เล อกใช ว ดการท า KM : จ านวนห องปฏ บ ต การท ได ร บการประเม นเพ อการร บรองระบบงานห องปฏ บ ต การ 22 ห อง ผ ทบทวน : ผ บร หารส งส ดด านการจ ดการ (CKO) ผ อน ม ต : ผ บร หารส งส ดของส วนราชการ (CEO) แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กรมว ทยาศาสตร บร การ 3 แผนการจ ดการ แผนท 1 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมว ทยาศาสตร บร การ หน าท : 1 / 5 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนาก าล งคนการบร การสารสนเทศว ทยาศาสตร เทคโนโลย องค ท จ าเป น (K) : การจ ดการในกระบวนงานด านการบร หารจ ดการสารสนเทศ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย ท ได มาตรฐาน ย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : จ านวนผ ใช บร การสารสนเทศว ทยาศาสตร เทคโนโลย จากภาคเอกชน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : 47,000 ราย ล า ด บ ก จกรรมการจ ดการ 1 ประช มระดมความค ดเห น เพ อตรวจสอบด าน การบร หารจ ดการ สารสนเทศว ทยาศาสตร เทคโนโลย ท ได มาตรฐาน ย ดหล ก ปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง 2 สร าง/แสวงหา/พ ฒนา องค ในการ บร หารจ ดการฯ เช น ปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง จร ยธรรม การ บร หารจ ดการระบบ ค ณภาพ โดย 2.1 ค นคว าจากเอกสาร 2.2 ศ กษา/ อบรม/ ประช ม/เสวนา/ส มมนา /ด งาน ฯลฯ 2.3 เช ญผ เช ยวชาญมา บรรยายให 3 การจ ดให เป น ระบบ โดยจ ดท า/พ ฒนา ฐานข อม ลองค ได แก ฐานข อม ลเอกสาร ประช มส มมนา ฐานข อม ลพ ฒนา บ คลากร ฐานข อม ล เอกสารในระบบ บร หารงานค ณภาพ 4 การประมวล กล นกรอง ปร บปร งข อม ลให เป น ป จจ บ น (จากข อ 3) ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 3 เด อน ต.ค.-ธ.ค เด อน ม.ค.-ก.ย เด อน ม.ค.-ก.ย เด อน ม.ค.-ก.ย. 50 กระบวนงานด าน 3 กระบวน การบร หารจ ดการ งาน ฯ จ านวนท ได จากการค นคว า/ อบรม/ศ กษา/ด งาน/ฟ งบรรยาย/ จ านวนฐานข อม ล จ านวนระเบ ยน ใน ฐานข อม ลท เพ มข น กล ม เป าหมาย บ คลากร สท. ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต ผอ.ส าน กฯ สท. 20 เร อง บ คลากร สท. ผอ.ส าน กฯ สท. 3 ฐาน บ คลากร สท. ผอ.ส าน กฯ สท. 100 ระเบ ยน บ คลากร สท. ผอ.ส าน กฯ ผ ท ได ร บ มอบหมาย KMP 1 CMP 1 CMP 4 CMP 6 KMP 2 CMP 1 CMP 4 CMP 6 KMP 3 KMP 4 แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กรมว ทยาศาสตร บร การ 4 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมว ทยาศาสตร บร การ หน าท : 2 / 5 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนาก าล งคนการบร การสารสนเทศว ทยาศาสตร เทคโนโลย องค ท จ าเป น (K) : การจ ดการในกระบวนงานด านการบร หารจ ดการสารสนเทศ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย ท ได มาตรฐาน ย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : จ านวนผ ใช บร การสารสนเทศว ทยาศาสตร เทคโนโลย จากภาคเอกชน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : 47,000 ราย ล า ด บ ก จกรรมการจ ดการ 5 การเข าถ ง 5.1 ใช ระบบเทคโนโลย การส อสาร เช น เว บไซต 5.2 ท าบอร ดข าว ประชาส มพ นธ 5.3 ใช การเว ยนเอกสาร 5.4 จ ดท าปก ณกะ/แผ น พ บเผยแพร 5.5 จ ดให ม ศ นย รวบรวม เอกสารด านการ บร หารจ ดการ KM ไว ณ ส าน กฯ 6 การแบ งป นแลกเปล ยน 6.1 ส อสารในร ปส อ ส งพ มพ / ส อ อ เล กทรอน กส /ฐานข อม ล 6.2 จ ดเสวนา/สนทนา แลกเปล ยน (CoP) 6.3 จ ดอบรม 6.4 การสอนงาน 7 การเร ยนร 7.1 บ คลากรสามารถ ให บร การได ตามมาตรฐาน ในระบบบร หารงาน ค ณภาพ 7.2 บ คลากรในหน วยงาน ม ความเข าใจม ส วนร วมในก จกรรมท เก ยวข อง - จ ดก จกรรม KM day ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 8 เด อน ก.พ.-ก.ย เด อน ก.พ.-ก.ย.50 8 เด อน ก.พ.-ก.ย.50 จ านวนว ธ ท เข าถ ง จ านวนคร งท ม การ แลกเปล ยนเร ยนร ร อยละของ บ คลากรท เข าใจ สามารถน า ไปใช ในการ ปฏ บ ต งานได ผ าน เกณฑ ท ก าหนดไว ในว ตถ ประสงค ค ณภาพ บ คลากร กล มเป าหมายเข า มาเป นท มงาน ร วมก จกรรม กล ม เป าหมาย 5 ว ธ บ คลากร สท. ผอ.ส าน กฯ 30 คร ง บ คลากร สท. ผอ.ส าน กฯ ร อยละ 80 บ คลากร สท. ผอ.ส าน กฯ ร อยละ 80 บ คลากร สท. CKO ผอ.ส าน กฯ ผ ร บผ ดชอบ สถานะ หมายเหต KMP 5 CMP 1 CMP 4 KMP 6 CMP 1 CMP 4 CMP 6 KMP 7 CMP 4 CMP 6 แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กรมว ทยาศาสตร บร การ 5 แบบฟอร มท 2 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ช อส วนราชการ : กรมว ทยาศาสตร บร การ หน าท : 3 / 5 ประเด นย ทธศาสตร : การพ ฒนาก าล งคนการบร การสารสนเทศว ทยาศาสตร เทคโนโลย องค ท จ าเป น (K) : การจ ดการในกระบวนงานด านการบร หารจ ดการสารสนเทศ ว ทยาศาสตร เทคโนโลย ท ได มาตรฐาน ย ดหล กปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยง ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง : จ านวนผ ใช บร การสารสนเทศว ทยาศาสตร เทคโนโลย จากภาคเอกชน เป าหมายของต วช ว ดตามค าร บรอง : 47,000 ราย ล า ด บ ก จกรรมการจ ดการ - จ ดเสวนา เร อง ปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงก บ ก จกรรม 5 ส 7.3 การยกย องชมเชย - จ ดประกวดก จกรรมของ ช มชนน กปฏ บ ต (CoP) ของ วศ. ในงาน KM Day ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย ก.ย. 50 จ านวนคร งของ การจ ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks