ผ เข าร วมประช ม ๑.น.ส. วน ดา แก วม นตร ห วหน างานประมวลข อม ล - PDF

Description
รายงานการประช มคณะท างานการจ ดการความร และการสร างองค การแห งการเร ยนร ระด บหน วยงาน การประปาส วนภ ม ภาคเขต ๖ คร งท ๒/๒๕๕๕ ว นท ๒๘ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มใหญ การประปาส วนภ ม ภาคเขต ๖ ผ ท มาประช ม ๑.

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 9 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการประช มคณะท างานการจ ดการความร และการสร างองค การแห งการเร ยนร ระด บหน วยงาน การประปาส วนภ ม ภาคเขต ๖ คร งท ๒/๒๕๕๕ ว นท ๒๘ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ ณ ห องประช มใหญ การประปาส วนภ ม ภาคเขต ๖ ผ ท มาประช ม ๑. นายเสร ม ห กข นทด ผ ช วยผ อ านวยการการประปาส วนภ ม ภาคเขต ๖ ประธานคณะท างาน ๒. นางเบญจพร ช ยย ทธ ผ อ านวยการกองบร หารท วไป คณะท างาน ๓. นายบ ญเล ศ กมลว บ ลย ผ อ านวยการกองระบบจ าหน าย คณะท างาน ๔. นายธนกร ศ ลปะรายะ ผ อ านวยการกองแผนและว ชาการ คณะท างาน ๕. นางภ ทราภรณ ต างประโคน ผ อ านวยการกองบ ญช และการเง น คณะท างาน ๖. นางเก อก ล ร ตนส วรรณ ผ อ านวยการกองระบบผล ตและควบค มค ณภาพน า คณะท างาน ๗. นายส ญญล กษณ เบ าด ห วหน างานเทคโนโลย ควบค มการผล ต คณะท างาน ๘. ว าท พ.ต.กฤษณ ไกยสวน ผ จ ดการการประปาสาขาสมเด จ คณะท างาน ๙. นายศราย ธ แก วส นธ ผ อ านวยการกองเทคโนโลย สารสนเทศ คณะท างานและเลขาฯ ๑๐ นางจ ระวรรณ มาตะพ ตด ห วหน างานธ รการ คณะท างาน ๑๑ นางอล สรา แพงสร อย ห วหน างานทร พยากรบ คคล คณะท างาน ๑๒.น.ส.ส ปราณ บ ญช ต แทนห วหน างานล กค าส มพ นธ คณะท างาน ๑๓. นางธน ญญา ธรรมษา น กบร หารงานท วไป ๔ ผ ช วยเลขาฯ ผ ท ไม มาประช ม 1. นายมนต ช ย เภาพ ชญก ล ห วหน างานบร การคอมพ วเตอร และเคร อข าย คณะท างาน ผ เข าร วมประช ม ๑.น.ส. วน ดา แก วม นตร ห วหน างานประมวลข อม ล ผ เข าร วมประช มผ าน web conference ๑.นางส ร ธร ส พล ผ ช วยผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาค (ช นพ เศษ)ขอนแก น ๒.นายอาท ตย ต างประโคน ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาบ านไผ ๓.นายทองด พรหมนาค ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาช มแพ ๔.นายพรช ย เกษด ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาน าพอง ๕.นายล เดช ทองค า ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาชนบท ๖.นายส ชาต ว ช ยก ล ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขากระนวน ๗.นายศ กด ส ทธ แก วแสนช ย ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาหนองเร อ ๘.นายศราย ทธ ส งหเดชะ ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาเม องพล ๙.นายสต กาศล น ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขากาฬส นธ ๑๐นางย ภาพร ส วรรณผ ว ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาก ฉ นารายณ ๑๑.นายนนทศ กด ภ ภ ทรางค ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขามหาสารคาม ๑๒.นายพนธกร กอแก ว ห วหน างานอ านวยการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาพย คฆภ ม พ ส ย ๑๓.นางส ก ญญา จ นดามณ ผ ช วยผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาช ยภ ม ๒/๑๔.นางดวงพร... .{ It e vr e.p. nun.wb y1l fr*^r- rrrrt ,rj^q.^rejd r?t, Waayvqn $-t.; knp,s.., +-l N.(0 & (urura?ru fion', r)o' ' ry Y I 9o., , s rrs1u &.lo'lu?rjfl t:n'l:il:stjtd rununrfl truo o!{{ - \n-tt/ ' ^1//-- de,*' 55a77lZoa 1{ u ^r-r'n$^- -1 Cnu I to'l-? (uruaillfiu:fi fi?uvmgfi i{rurunrror rj w rjr ef rrlqfinrnn n fi l. t rf,j r.*, ttxl-t\'4 t'tr{a -'z'''' 1' ( trow't1) aq?$lrnnrt^ t6 'nzrr'u /^rj Dy *J -trvtall / t.c ansd u ft\6vn^t &:'l drr1 z*.a V l,*j e-t',o-t'o*td J.+ 6 rrio9*{. 'zv'.n3r^ll tttt er'-p/-,3., ircr{o Utrty WtJnT&4 J/ Lqg 1 usu fr Lo g o,.. qv af lt61 ty c$jot/. rrfr-r.r 7u Grl t -)e,l U- f+toaoa N 0 &I^.oz (uruta?u frnryurnn),li. o fi,i ru, 0 n rc n rr il t srj, ri.u n to , rir usl I ๑๔.นางดวงพร วาย แสง ห วหน างานอ านวยการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาแก งคร อ ๑๕.นายพ ช ย ด ช ย ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาจ ต ร ส ๑๖.นายวส นต ย งย น ห วหน างานบร การการประปาส วนภ ม ภาคสาขาหนองบ วแดง ๑๗.นายอารมณ จ านงชอบ ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาภ เข ยว ๑๘.นายณเณร ว ฒนก ล ผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาบ าเหน จณรงค ๑๙.นายส ชาต บ ญเป ยง ผ ช วยผ จ ดการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาร อยเอ ด ๒๐.น.ส.เสาวณ ย ราชธา ห วหน างานอ านวยการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาโพนทอง ๒๑.นายสาธ ต ม กล า ห วหน างานอ านวยการการประปาส วนภ ม ภาคสาขาส วรรณภ ม เร มประช มเวลา ๐๙.๐๐ น. -๒- วาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ นายเสร ม ห กข นทด ประธานคณะท างานฯ กล าวเป ดการประช มและแจ งให ท ประช มทราบด งน เร องท ๑. เหต ท ต องเล อนการประช ม จากเด มประช ม ว นท ๒๙ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ เป นว นท ๒๘ พฤศจ กายน ๒๕๕๔ เน องจากว นท ๒๙ ม การอบรมโครงการ water safety plan เร องท ๒. การเว ยนรายงานการประช มท กคร งจะใช ว ธ การส งผ าน มต ท ประช ม ร บทราบ วาระท ๒ ร บรองรายงานการประช ม คร งท ๑/๒๕๕๕ ประธานฯ ขอให ท ประช มร บรองรายงานการประช มคณะท างานการจ ดการความร และการสร างองค การแห ง การเร ยนร ระด บหน วยงาน การประปาส วนภ ม ภาคเขต ๖ คร งท ๑/255๕ มต ท ประช ม ท ประช มได ขอแก ไขรายงานการประช มคร งท ๑/๒๕๕๕ ด งน ในวาระท ๓ ข อท ๓.๑ บรรท ดท ๓ จากเด มการปร บปร งได ด าเน นการแล วเสร จและตรวจร บงานจ างเร ยบร อย แล ว แต ม ส วนท จะต องจ ดท าเพ มเต ม ค อการจ ดท าล นช กในการเก บร กษาเง น มอบหมายให กองบ ญช ด าเน นการ เบ กจ ายจากงบท าการ แก ไขเป น การจ ดท าเคาน เตอร ร บช าระค าน า และมอบหมายให กองบ ญช ด าเน นการขออน ม ต งบประมาณ ข อท ๓.๑ บรรท ดท ๑๐ จากเด ม มอบหมายให กองบร หารงานท วไป หาแนวทางในการด าเน นการปร บปร ง ท ศน ยภาพจ ดร บช าระค าน า แก ไขเป น มอบหมายให กองบร หารท วไป หาแนวทางในการปร บปร งท ศน ยภาพจ ดร บ ช าระค าน า แทนการต ดต นส กท ง ข อ ๓.๒ จากเด ม เด อนต ลาคมเป นการน าเสนอองค ความร ของ กทส. แก ไขเป น เด อนต ลาคมเป นการ น าเสนอองค ความร ของ กรจ. วาระท ๓ เร องส บเน องจากการประช มคร งท ๑/๒๕๕๕ ๓.๑ แต งต งคณะท างานการจ ดการความร และการสร างองค การแห งการเร ยนร การประปาส วนภ ม ภาคเขต ๖ - ประธานฯ แจ งให ท ประช มร บทราบ ผลการด าเน นงานในการจ ดการความร และการสร างองค การแห งการ เร ยนร ระด บหน วยงานของหน วยงาน กปภ.ข. ๖ ในป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๓/โดยคณะท างาน... -๓- โดยคณะท างานช ดเด ม เร มท างานต งแต ป ๒๕๕๓ และได ด าเน นงานตามแผนจนถ งป งบประมาณ ๒๕๕๔ ท ผ านมาม ผลงานท คณะท างานได ส งเข าประกวดประเภทนว ตกรรม ม ๔ นว ตกรรมด งน ๑. โครงการร บช าระเง นค าน าแบบ Online ๒. โครงการแจ งเต อนผ ใช น าผ านโปรแกรม PwaSmsService ๓. แผงควบค มการผล ตน าระยะไกลด วยโทรศ พท ม อถ อ ๔. ตรวจสอบใบแจ งหน ค าไฟฟ าด วยโปรแกรมตรวจสอบค าไฟฟ า MS-Excel ซ งการส งผลงานนว ตกรรมเข าประกวดจะม ว ธ การส ง อย ๒ ร ปแบบ ค อ ๑. ส งในนามคณะท างาน ๒. ส งใน นามของหน วยงาน หร อบ คคล เพ อเข าประกวดนว ตกรรมของกปภ. -ประธาน แจ งรายช อคณะท างานเพ มเต มจากป งบประมาณ ๒๕๕๔ แต งต งเป นคณะท างานในป งบประมาณ ๒๕๕๕ ตามค าส งท กปภ.ข.๖ /๑๓๔ / ๒๕๕๕ ด งน ๑. ผ ช วยผ อ านวยการการประปาส วนภ ม ภาคเขต ๖ ประธานคณะท างาน ๒. ผ อ านวยการกองระบบจ าหน าย คณะท างาน ๓. ผ อ านวยการกองบ ญช และการเง น คณะท างาน ๔. ผ อ านวยการกองบร หารท วไป คณะท างาน ๕. ผ อ านวยการกองระบบผล ตและควบค มค ณภาพน า คณะท างาน ๖, ผ อ านวยการกองแผนและว ชาการ คณะท างาน ๗. ผ จ ดการการประปาในส งก ด ท ง ๒๒ สาขา คณะท างาน ๘. ห วหน างานล กค าส มพ นธ คณะท างาน ๙. ห วหน างานธ รการ คณะท างาน ๑๐.ห วหน างานเทคโนโลย ควบค มการผล ต คณะท างาน ๑๑. ห วหน างานบร การคอมพ วเตอร และเคร อข าย คณะท างาน ๑๒. ห วหน างานทร พยากรบ คคล คณะท างาน ๑๓. ผ อ านวยการกองเทคโนโลย สารสนเทศ คณะท างานและเลขาฯ ๑๔. นางธน ญญา ธรรมษา น กบร หารงานท วไป ๔ ผ ช วยเลขาฯ คณะท างานคณะน ได แต งต งให ผ จ ดการการประปาสาขา ได เข ามาม ส วนร วมเป นคณะท างานองค การ แห งการเร ยนร เพ อท จะได ร บทราบ ค นหาการสร างนว ตกรรมการเร ยนร และส งเสร มองค ความร ในระด บกปภ.เขต และ ระด บองค กร ต อไป มต ท ประช ม ร บทราบ ๓.๒ แผนปฏ บ ต การ การจ ดการความร และการสร างองค การแห งการเร ยนร ของ กปภ.ข.๖ ประจ าป ๒๕๕๕ จากการประช มคร งท ๑/๒๕๕๕ ประธานได มอบหมายให ฝ ายเลขาฯ จ ดท าร างแผนปฏ บ ต การการ จ ดการความร และการสร างองค การแห งการเร ยนร ของ กปภ.ข.๖ ประจ าป ๒๕๕๕ ซ งเลขาได ด าเน นการแล ว(ตาม เอกสารแนบ) มต ท ประช ม ร บทราบ ๔/วาระท ๔... -๔- วาระท ๔ เร องเพ อพ จารณา ๔.๑ แผนปฏ บ ต การ การจ ดการความร และการสร างองค การแห งการเร ยนร ของ กปภ.ข.๖ ประจ าป ๒๕๕๕ เลขาฯ น าเสนอร างแผนปฏ บ ต การ การจ ดการความร และการสร างองค การแห งการเร ยนร ของ กปภ.ข.๖ ประจ าป ๒๕๕๕ เน องจากแผน ปฏ บ ต การการจ ดการความร และการสร างองค การแห งการเร ยนร ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ของการประปาส วนภ ม ภาคย งไม ม การก าหนดแผนของป ๒๕๕๕ กปภ.ข.๖ จ งได อ างอ ง จากแผนปฏ บ ต การในป ๒๕๕๔ ก อน - ท ประช ม ได ม ความเห นในห วข อต าง ๆ ของร างแผนปฏ บ ต การ การจ ดการความร และการสร างองค การ แห งการเร ยนร ของกปภ.ข.๖ ประจ าป ๒๕๕๕ สร ปได ด งน แผนการด าเน นงาน ก จกรรม ความเห นท ประช ม ม การประช มเพ อเสร มสร างความร ความเข าใจเก ยวก บการจ ดการความร และการสร างองค การแห งการเร ยนร ให แก พน กงาน แผนท ๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการจ ดการ ความร และการสร างองค การแห งการ เร ยนร -ให กอง และกปภ.สาขา เสนอ หล กส ตรการฝ กอบรม/ส มมนาหร อ ก จกรรมอ น ๆ ของป ๒๕๕๕ ในการ ประช มคร งต อไป แผนท ๒ การเสร มสร างว ฒนธรรมการเร ยนร แผนท ๓ แผนเสร มสร างความร ของพน กงาน เพ อน าไปส องค การแห งการเร ยนร ๓.๑ สร างหล กการเข าถ งแหล ง เร ยนร ภายในองค กร ๓.๒ สร างกลไก แหล งความร ภายใน องค กร จ ดท าก จกรรมถ ายทอดองค ความร ผ านเส ยงตามสายและเว บไซต กปภ. ๖ ๑. จ ดก จกรรมประกวดค ม อ ปฏ บ ต งานของหน วยงานในส งก ด ๒. จ ดท าข อม ลใน web site ของ หน วยงาน ม ความถ กต อง เป น ป จจ บ น และน าไปใช ประโยชน ได - รวบรวมองค ความร ท หน วยงานใน ส งก ดน ามาเพ มเต มไว ท ม มแห งการ เร ยนร กปภ.ข.๖ -จ ดท าทะเบ ยนองค ความร ของม ม แห งการเร ยนร -ให กองและกปภ.สาขา จ ดส งองค ความร ให งานประชาส มพ นธ เพ อ เผยแพร ผ านเส ยงตามสาย -โดยมอบหมายให ฝ ายเลขา จ ด เร ยงล าด บการจ ดองค ความร ของกอง และกปภ.สาขา น ามาแจ งในท ประช ม ต อไป -ค ม อปฏ บ ต งานตาม SOP(Standard Operatin Procedure)ม กา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks