การอบรมการประเม นความค มค าทางการแพทย และสาธารณส ข คร งท ๑๑ ว นท ๒๐-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ - PDF

Description
หล กการและเหต ผล การอบรมการประเม นความค มค าทางการแพทย และสาธารณส ข คร งท ๑๑ ว นท ๒๐-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ การประเม นความค มค าทางการแพทย และสาธารณส ข (Health economic evaluation) เป นเคร องม อทาง เศรษฐศาสตร

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Design

Publish on:

Views: 16 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กการและเหต ผล การอบรมการประเม นความค มค าทางการแพทย และสาธารณส ข คร งท ๑๑ ว นท ๒๐-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ การประเม นความค มค าทางการแพทย และสาธารณส ข (Health economic evaluation) เป นเคร องม อทาง เศรษฐศาสตร ท ช วยในการต ดส นใจของผ บร หารและบ คลากรสาธารณส ข เพ อทาให เก ดการเล อกใช เทคโนโลย ทางการแพทย ท เหมาะสม โครงการประเม นเทคโนโลย และนโยบายด านส ขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program) หร อ HITAP ซ งอย ภายใต ส าน กงานพ ฒนานโยบายส ขภาพระหว างประเทศ กระทรวงสาธารณส ข ม ความ เช ยวชาญในการทาว จ ยเพ อประเม นความค มค าทางการแพทย และสาธารณส ขท ได ร บการยอมร บท งในระด บประเทศและ นานาชาต โดย HITAP ได จ ดการอบรมเช งปฏ บ ต การเพ อประเม นความค มค าทางการแพทย และสาธารณส ขข นท กป ซ งได ร บ ความสนใจจากบ คลากรทางการแพทย และสาธารณส ขอย างต อเน อง การอบรมการประเม นความค มค าในคร งน จ ดข นเป นคร งท ๑๑ โดยแบ งเน อหาออกเป นหล กส ตรเบ องต นและ หล กส ตรเช งปฏ บ ต การ หล กส ตรเบ องต นเหมาะส าหร บน กว ชาการและน กว จ ยจากภาคร ฐ ภาคเอกชน สถาบ นว จ ยและ สถาบ นการศ กษาท ไม ม ความร พ นฐานด านการประเม นความค มค าทางการแพทย และสาธารณส ข หล กส ตรน เน นการบรรยาย เพ อให ผ เข าร วมอบรมได เร ยนร ความสาค ญ ว ธ การ และข นตอนของการประเม นความค มค าทางการแพทย และสาธารณส ข ตลอดจนการนาผลการประเม นไปใช ในการต ดส นใจเช งนโยบาย ส าหร บหล กส ตรเช งปฏ บ ต การเหมาะส าหร บผ ท เคยผ าน การฝ กอบรมในหล กส ตรเบ องต น หร อผ ท ม ความร พ นฐานเก ยวก บการประเม นความค มค าทางการแพทย และสาธารณส ข หร อ ผ ท ต องการเพ มพ นความร ใหม เพ อนาไปปร บใช ก บงานท เก ยวข อง หล กส ตรน เน นการใช โปรแกรมหร อแบบจาลองต างๆ ในการ ว เคราะห ข อม ล เน องจากในป จจ บ นม commercial software หลายชน ดท สน บสน นการสร างแบบจาลองเพ อประเม นความ ค มค าทางการแพทย อย างไรก ด แบบจาลองด งกล าวม ราคาส งและต องเส ยค าใช จ ายในระยะยาว คณะผ จ ดจ งม งหว งให ผ เข า อบรมสามารถสร างแบบจ าลองโดยใช โปรแกรมMicrosoft Excel ซ งหาได ง าย สะดวกในการตรวจสอบ และสามารถ ประย กต ใช ในการว จ ยอ นๆ การอบรมในคร งน จะช วยให ผ เข าร วมอบรมสามารถนาความร ท ได ร บไปใช ประโยชน ในการเสร มสร างศ กยภาพด าน การว จ ยเพ อพ ฒนาระบบสาธารณส ขของประเทศ ว ตถ ประสงค ๑. เพ อเสร มสร างองค ความร ในการประเม นความค มค าทางการแพทย และสาธารณส ข ๒. ประย กต องค ความร ในการประเม นค ณภาพงานว จ ย และการนาผลงานว จ ยไปใช ประโยชน ในการต ดส นใจเล อกใช เทคโนโลย ด านส ขภาพ ๓. แลกเปล ยนองค ความร ท ได จากงานว จ ย กาหนดการประช ม ว นท ๒๐-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ร ปแบบการประช ม บรรยาย อภ ปราย และฝ กปฏ บ ต กล มย อย ผ เข าร วมอบรม บ คลากรสาธารณส ขและผ สนใจ หล กส ตรเบ องต น ว นท ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จานวน ๑๐๐ คน * หล กส ตรเช งปฏ บ ต การ ว นท ๒๒-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ จานวน ๖๐ คน ** 1 ผ เข าร วมอบรมหล กส ตรเช งปฏ บ ต การ ควรม พ นฐานการใช งานโปรแกรม Microsoft excel เป นอย างด และให นา คอมพ วเตอร ส วนต ว ท เป นระบบปฏ บ ต การ Windows XP หร อ Windows 7 และม โปรแกรม Microsoft excel 2007 เข าร วมการประช ม การสม ครและค าลงทะเบ ยน หล กส ตร หล กส ตรเบ องต น หล กส ตรอบรมเช งปฏ บ ต การ ชาระเง นภายในว นท ๖,๕๐๐บาท ๑๓,๐๐๐ บาท ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๘ ชาระเง นต งแต ว นท ๗,๕๐๐บาท ๑๕,๐๐๐บาท ๒๖ พ.ค.๒๕๕๘ น กศ กษา ๔,๕๐๐ บาท* ๗,๐๐๐ บาท** * โควตาน กศ กษาหล กส ตรเบ องต นจานวน ๑๐ คน ** โควตาน กศ กษาหล กส ตรปฏ บ ต การจานวน ๕ คน กร ณาสม ครออนไลน ท หร อ ส งใบสม ครพร อมหล กฐานการชาระเง น (สาเนาใบโอนเง น พร อม ช อผ สม คร) ทางไปรษณ ย /โทรสาร มาท ค ณส ชนา ส ขสว สด โครงการประเม นเทคโนโลย และนโยบายด านส ขภาพ (HITAP) ช น ๖ อาคาร ๖ กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร โทรศ พท ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๔๙,๐ ๒๕๙๐ ๔๓๗๔-๕ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๖๙ ภายในว นท ๓๐ ม ถ นายน พ.ศ.๒๕๕๘ (ไม ร บลงทะเบ ยนหน างาน) ข าราชการสามารถเบ กจ ายค าลงทะเบ ยน ค าเด นทางและค าท พ กได ตามระเบ ยบกระทรวงการคล ง และสามารถเข า ร วมประช มได โดยไม ถ อเป นว นลา ผ เข าอบรมท เข าเร ยนครบตามหล กส ตรท กาหนดสามารถขอร บหน วยก ต CME, CPE และ CDEC ได ผลท คาดว าจะได ร บ ผ เข าร วมประช มสามารถนาความร แนวค ด และท กษะ ไปใช ในการประเม นเทคโนโลย ทางการแพทย และสาธารณส ข สถานท โรงแรมร ชมอนด สไตล ช คอนเวนช น นนทบ ร ว ทยากร และท มน กว จ ยจาก HITAP 2 ตารางการอบรมหล กส ตรเบ องต น Introduction to health economic evaluation: Concept to reality theory to practice ว นท ๒๐-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ว นจ นทร ท ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๘.๓๐-๙.๓๐ Lecture 1 : Introduction to health economic evaluation - Principle of health economic evaluation - Health economic evaluation methods ๙.๓๐-๑๐.๓๐ Lecture 2 : Cost analysis ดร.ภญ.จ นทนา พ ฒนเภส ช - Identification - Measurement - Valuation ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พ ก ๑๐.๔๕-๑๑.๑๕ Lecture 3 : Discounting and consumer price index ดร.ภญ.จ นทนา พ ฒนเภส ช ๑๑.๑๕-๑๒.๑๕ Lecture 4 : Systematic review/meta-analysis พญ.ธ ญญร ตน อโนท ยส นทว ๑๒.๑๕-๑๓.๑๕ พ กร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๑๕-๑๔.๓๐ Lecture 5 : Outcome assessment - Efficacy/Effectiveness - Utility ผศ.ดร.ภญ.มนทร ตม ถาวรเจร ญทร พย ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ พ ก ๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ Exercise 1 : Outcome assessment (TTO/EQ5D) ท ม (ผศ.ดร.ภญ.มนทร ตม ) ว นอ งคารท ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๘.๐๐ ๘.๓๐ - Wrap-up ๘.๓๐ ๑๐.๐๐ Lecture 6 : Health economic evaluation results - Decision rules/markov - Uncertainty analysis รศ.ดร.ภญ.อ ษา ฉายเกล ดแก ว ๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ Lecture 6 : Result presentation รศ.ดร.ภญ.อ ษา ฉายเกล ดแก ว ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ Lecture 7 : Critical appraisal & retrieving economic ดร.ภญ.ศ ตาพร ย งคง evaluation studies ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พ กร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ Exercise 2: Critical appraisal & Presentation ท ม (ดร.ภญ.ศ ตาพร) ๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ พ ก ๑๕.๑๕-๑๖.๓๐ Lecture 8 : Roles of Health Technology Assessment in decision making 3 ตารางการอบรมหล กส ตรเช งปฏ บ ต การ Introduction to health economic evaluation: concept to reality theory to practice ว นท ๒๒-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ว นพ ธท ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๘.๓๐-๙.๓๐ Lecture 1 : Introductory session - Rationales for developing the methods - Decision analysis (decision tree) - State-transitional model (Markov model) - Static VS Dynamic ๙.๓๐-๑๐.๓๐ Warm up Basic Excel 2007 ภญ.ส ธาส น คาหลวง ๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ พ ก ๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ Lecture 2 : Basic medical statistics ผศ.ดร.ล ล อ งศร สว าง - Probability VS. rate - Transitional probabilities ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ Exercise 1 : Basic medical statistics ภญ.วร ทธ จ นทรสถาพรจ ต ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พ กร บประทานอาหารกลางว น ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ Lecture 3 : Decision analysis: uses and limitations น.ส.ว นทน ย ก ลเพ ง - Model construction ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ พ ก ๑๔.๑๕-๑๖.๓๐ Exercise 2 : Constructing Markov models น.ส.ว นทน ย ก ลเพ ง ว นพฤห สบด ท ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๘.๐๐-๘.๓๐ - Wrap-up ๘.๓๐-๑๐.๐๐ Lecture 4 : Probabilistic modeling - Monte Carlo simulation - Probabilistic sensitivity analysis ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ Exercise 3 : Probabilistic modeling น.ส.ว นทน ย ก ลเพ ง ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พ กกลางว น ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ Lecture 5 : Result presentation from probabilistic modeling - Net benefits - Cost-effectiveness acceptability curves ๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ พ ก ๑๔.๔๕-๑๖.๓๐ Exercise 4 : Cost-effectiveness acceptability curves and threshold analysis 4 ตารางการอบรมหล กส ตรเช งปฏ บ ต การ Introduction to health economic evaluation: concept to reality theory to practice ว นท ๒๒-๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ว นศ กร ท ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ๘.๐๐-๘.๓๐ - Wrap-up ๘.๓๐-๑๐.๐๐ Lecture 6 : Expected value of perfect information (EVPI) ภญ.เบญจร นทร ส นตต วงศ ไชย - Concept and methods ๑๐.๑๕-๑๒.๐๐ Exercise 5 : Expected value of perfect information ภญ.เบญจร นทร ส นตต วงศ ไชย ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พ กกลางว น ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ Lecture 7 : Miscellaneous - Model validation - Making publications ๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ พ ก ๑๔.๑๕-๑๕.๐๐ Lecture 8 : Transferability of economic evaluations across countries น.ส.ว นทน ย ก ลเพ ง ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ Discussion & Problem solving session 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks