แผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา หล กการและเหต ผล ป จจ บ นสภาพแวดล อมม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Book

Publish on:

Views: 35 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา หล กการและเหต ผล ป จจ บ นสภาพแวดล อมม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ก าวส ย คเศรษฐก จท เน นองค ความร (Knowledge Economy) องค การต าง ๆ เผช ญสภาวะการแข งข นท ร นแรงย งข น และเพ อความอย รอดของ องค การ ทาให องค การต าง ๆ ต องเร มห นมาตระหน กถ งความสาค ญในเร องของ การบร หารจ ดการคนใน องค การ มากย งข น เพ อสร างคนในองค การให สร างค ณค า (Value Creation) และสร างความได เปร ยบในการ แข งข น (Competitive Advantage) ให ก บองค การ ด งน น การพ ฒนาบ คลากรจ งเป นย ทธศาสตร ท สาค ญอย างหน งของ เพ อให กอง นโยบายอย รอดได อย างย งย น และนาพามหาว ทยาล ยไปส เป าหมายท ต งไว บ คลากรต องม ความพร อม ท งความร ท กษะ และพฤต กรรม อ กท งบ คลากรต องม ค ณภาพ ม ความร กองค การ ม งม นต งใจปฏ บ ต หน าท เพ อประโยชน ส งส ดขององค การ จ งม แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร ภายใต ประเด นย ทธศาสตร ท ๖ ค อ ประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารจ ดการ ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ปณ ธาน เป นน กค ดและน กวางแผน ม งผล กด นระบบและกลไกการบร หารให พ ฒนาอย างม ประส ทธ ภาพท สามารถพ งพาตนเองและปร บต วให ท นต อเหต การณ ท เปล ยนแปลงได ตลอดเวลา ว ส ยท ศน เป นหน วยงานวางแผนและต ดตามผลการด าเน นงาน เพ อให การท างานม ประส ทธ ภาพเพ มข น โดยใช ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการ พ นธก จ ๑. ดาเน นการจ ดทาย ทธศาสตร แม บทของมหาว ทยาล ย ๒. ศ กษาว เคราะห นโยบายและเสนอแนะแผนการจ ดการ และการพ ฒนาการศ กษา แผนพ ฒนาการผล ต น กศ กษาและอ ตรากาล ง ๓. จ ดทางบประมาณแผ นด น และงบประมาณผลประโยชน ๔. ต ดตามและประเม นผลแผนงาน / โครงการ ท ได ร บอน ม ต ๕. ปฏ บ ต งานหร อสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานท เก ยวข องโดยนาเอาเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให ได แผนย ทธศาสตร แม บทของมหาว ทยาล ยท สอดคล องก บบร บทท เปล ยนแปลง ตลอดเวลา ๒. เพ อสน บสน นให หน วยงานในมหาว ทยาล ยม การด าเน นงานตามแผนและบร หารงบประมาณท จ าก ด อย างม ประส ทธ ภาพบนฐานข อม ลท ท นสม ยตลอดเวลา ๓. เพ อให ได งบประมาณแผ นด น และงบประมาณผลประโยชน ท สอดคล องก บว ส ยท ศน และแนวทางการ บร หารราชการของมหาว ทยาล ย ๔. เพ อให การต ดตามและรายงานผลม ประส ทธ ภาพ ท งน เพ อให มหาว ทยาล ยได พ ฒนาอย างต อเน อง ๕. เพ อให การทางานเพ มข ดความสามารถในการบร หารจ ดการ SWOT ของ จ ดแข ง (Strength) ๑. จ ดสรรงบประมาณและควบค มการใช เง นให ก บหน วยงานต าง ๆ ได อย างถ กต อง โปร งใส และ ตรวจสอบได ๒. ผ บร หารม ประสบการณ และม ความเช ยวชาญในการวางแผนและการบร หารงาน และเป ดโอกาสให บ คลากรม การพ ฒนาตนเอง ๓. บ คลากรส วนใหญ ม ความต งใจในการท างานเป นท างาน ม ความร กองค กร ม ความสาม คค และเป ด โอกาสให ท กคนม ส วนร วมในการทางานเป นท ม ๔. นาสารสนเทศมาใช ประโยชน ก บการวางแนวทางในการปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดอ อน (Weakness) ๑. บ คลากรประจ าในระด บปฏ บ ต การม น อย เน องจากอ ตราก าล งส วนใหญ ของ เป นล กจ างช วคราว ๒. Career Path ของบ คลากรระด บปฏ บ ต การส วนใหญ ไม ช ดเจน จ งส งผลให บ คลากรขาดขว ญและ กาล งใจในการปฏ บ ต งาน ๓. ไม ม ระบบและกลไกสาหร บการว ดระด บความสาเร จในการปฏ บ ต งานของหน วยงานท ช ดเจน โอกาส (Opportunity) ๑. ร ฐม นโยบายส งเสร มและพ ฒนาระบบการบร หารภาคร ฐ ๒. ร ฐบาลได ม นโยบายให ประเทศได ม การแข งข นระด บโลกโดยใช ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เป นฐานใน การพ ฒนา ซ งสอดคล องก บมาตรา ๗ แห ง พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ภ ยค กคาม (Threat) ๑. กระบวนการจ ดท าแผนและงบประมาณของประเทศม การเปล ยนแปลงตามร ฐบาล ท าให ระบบการ ทางานต องเปล ยนแปลงรวดเร วตลอดเวลา ๒. ภาวะเศรษฐก จ การเม องท ไม แน นอน จ งส งผลให ไม บรรล ตามแผนท ต งไว ท งน เพราะความไม แน นอน ของงบประมาณท ได ร บ ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร เพ อให การพ ฒนาบ คลากร เป นไปตามแผนพ ฒนาบ คลากร ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และความ ต องการของบ คลากร จ งได กาหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ด งน ย ทธศาสตร 1. การพ ฒนาสมรรถนะ (Competency) ตามล กษณะงานของบ คลากร มาตรการ 1. จ ดท าค ม อสมรรถนะบ คลากรของ 2. จ ดท ารายละเอ ยดสมรรถนะ (Functional Competencies) ตามตาแหน งและล กษณะงาน 3. จ ดทาค าระด บคะแนนของแต ละสมรรถนะ 4. ส อสารและเผยแพรให บ คลากรท าความเข าใจ เก ยวก บระบบสมรรถนะเพ อปร บปร งใหสอดคลอง ก บการใชงานจร ง 5. นาแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ(Competency) มา ใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน นการประเม น สมรรถนะเพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคล ย ทธศาสตร มาตรการ 2. การสร างว ฒนธรรมการเร ยนร ในองค กร 1. จ ดบรรยากาศของหน วยงานให เอ อต อการ ปฏ บ ต งาน 2. จ ดหาเคร องม อ ส อ และอ ปกรณ เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานอย างเพ ยงพอ 3. ส งเสร มให บ คลากรม ส วนร วมในการประก น ค ณภาพการศ กษา ย ทธศาสตร มาตรการ 3. การเพ มประส ทธ ภาพบ คลากร 1. ส งเสร มสน บสน นให บ คลากรม ความก าวหน าใน อาช พและพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง 2. ม การพ ฒนาความสามารถของบ คลากรตาม แผนการพ ฒนาบ คลากร 3. ส งเสร มให บ คลากรเข าร บการฝ กอบรมหร อด งาน หร อประช มส มมนา ในเร องท เก ยวข องก บการเพ ม ประส ทธ ภาพอย างน อยป ละ 1 คร ง 4. ส งเสร มให บ คลากรเข าร บการฝ กอบรม ประช มส มมนา และด งาน ท งภายในและภายนอก มหาว ทยาล ย 5. ส งเสร มให บ คลากรได ศ กษาต อเพ อพ ฒนาค ณว ฒ ของตนเอง 6. ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงานเพ อให สามารถนาความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการฝ กฝน และจากประสบการณ ท แอบแฝงอย ในต วบ คคล มา ใช ให เป นประโยชน เพ อการพ ฒนาบ คลากรและการ พ ฒนางาน 7. ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนาศ กยภาพด านการ บร หารและภาวะผ นาของบ คลากร โดยการจ ดอบรม หร อส งเข าอบรมร วมก บหน วยงานอ น 8. ส งเสร มบ คลากรให ม ความสามารถทาการว จ ย เร องท เก ยวข องก บงานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ 9. ใช หล กการมอบหมายงานควบค ก บการมอบ อ านาจในการปฏ บ ต งาน(Empowerment) เพ อ พ ฒนาบ คลากรให สามารถพ ฒนาศ กยภาพในการ ทางานเพ มข น 10. พ ฒนาบ คลากรให สามารถปฏ บ ต งานแทนก นได โดยส งเสร มการจ ดท า ค ม อการปฏ บ ต งาน (Standard operating procedure) 11. ส งเสร มให บ คลากรปร บปร งกระบวนงาน ให บร การท สาค ญให ส น กระช บ โดยเน นการผล ตผล งานท รวดเร วและถ กต อง ระยะเวลา 1 ต ลาคม ก นยายน 2554 ก จกรรมตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 ระยะเวลาดาเน นงาน ก จกรรม กล มเป าหมายต วช ว ด ผ ร บผ ดชอบ ต.ค. พ.ค ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. การพ ฒนาสมรรถนะ (Competency) ตามล กษณะงานของบ คลากร 1.1 ทบทวนค ม อสมรรถนะบ คลากร 1.2 ทบทวนรายละเอ ยดสมรรถนะ (Functional Competencies) ตาม ตาแหน งและล กษณะงาน 1.3 ทบทวนค าระด บคะแนนของแต ละสมรรถนะ 1.4 ส อสารและเผยแพร ให บ คลากร ทาความเข าใจเก ยวก บระบบ สมรรถนะเพ อปร บปร งให สอดคล อง ก บการใช งานจร ง บ คลากร 12 คน 1.5 นาแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ (Competency) มาใช ในการพ ฒนา บ คลากร โดยเน นการประเม น สมรรถนะเพ อการ 2. การสร างว ฒนธรรมการ เร ยนร ในองค กร 2.1 จ ดบรรยากาศของหน วยงานให เอ อต อการปฏ บ ต งาน จ ดท า 5 ส. บ คลากร 12 คน 2.2 จ ดหาเคร องม อ ส อ และอ ปกรณ เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการ ปฏ บ ต งานอย างเพ ยงพอ จ ดซ ออ ปกรณ สาน กงานท ขาดแคลน เช น -จ ดซ อคอมพ วเตอร ต งโต ะ 4ช ด -โปรเจคเตอร 1 เคร อง -เลเซอร พอยท เตอร 2.3 ส งเสร มให บ คลากรม ส วนร วมใน การประก นค ณภาพการศ กษา บ คลากร 12 คน 3. การเพ มประส ทธ ภาพ บ คลากร 3.1 ส งเสร มให บ คลากรเข าร บ การฝ กอบรมหร อด งานหร อ ประช มส มมนา ในเร องท เก ยวข องก บการเพ ม ประส ทธ ภาพอย างน อยป ละ 1 คร ง ร วมประช มส มมนาเร อง การเตร ยมการจ ดทางบประมาณ รายจ ายประจาป งบประมาณ นาง นงล กษณ วรพจพรช ย (ท สาน กงบประมาณ) ร วมอบรมเช งปฏ บ ต การ เทคน คการเข ยนข าวและการ ถ ายภาพอย างม ออาช พ 29 นางสาว แสงเด อน อวดโสม (กองประชาส มพ นธ ทมร.ล านนาผ จ ด) ร วมประช มส มมนาทวน สอบแผนพ ฒนาบ คลากร มทร. ล านนา นายธงช ย เป ยทา นางสาวเยาวล กษณ เคล อบมาส นายจร นทร ทองทว (กบบ.ผ จ ด) 3.1.4 ร วมโครงการประช มเพ อ ต ดตามผลงานงบประมาณ การ เง น,บ ญช,และพ สด ระบบ ERP ผศ.ดร.วรว ธ ช ย เนตร นางนงล กษณ วรพจน พรช ย นางสาวอ ญญชล ดวงด (กองคล ง ผ จ ด) 3.2 ส งเสร มให บ คลากรเข าร บ การฝ กอบรม ประช มส มมนา และด งาน ท งภายในและ ภายนอกมหาว ทยาล ย เป นว ทยากร เร องการพ ด ในท ช มชน เป นว ทยากร หล กส ตรม ก ค เทศน ท องถ น นางสาวเยาวล กษณ เคล อบมาส (ร วมก บศ นย พ ฒนา ฝ ม อแรงงาน จ. เช ยงใหม ) นางสาวเยาวล กษณ เคล อบมาส (ร วมก บสถาบ นว จ ย และพ ฒนาพ นท ส ง) เป นว ทยากร หล กส ตร Work shop การเจรจาการค า และธ รก จ 18 นางสาวเยาวล กษณ เคล อบมาส (ร วมก บว ทยาล ย ศ ลปะส อสารและ เทคโนโลย ) ) 3.3 ส งเสร มให บ คลากรได ศ กษา ต อเพ อพ ฒนาค ณว ฒ ของตนเอง 3.4 ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงานเพ อให สามารถ นาความร จากการปฏ บ ต จร ง จากการฝ กฝน และจาก ประสบการณ ท แอบแฝงอย ในต ว บ คคล มาใช ให เป นประโยชน เพ อ การพ ฒนาบ คลากรและการ พ ฒนางาน (KM) การจ ดเก บเก บเอกสาร การประช ม/อบรม/ส มนา ลงช น หน งส อ และ web side กอง นโยบาย บ คลากร 12 คน นางศศ กานต เทพ ภาพ นางสาวก ต นภา ก ล อาษา นางสาวพรเพ ญ ณ เช ยงใหม 3.5 ส งเสร มสน บสน นการพ ฒนา ศ กยภาพด านการบร หารและ ภาวะผ นาของบ คลากร โดยการ จ ดอบรมหร อส งเข าอบรมร วมก บ หน วยงานอ น ร วมส มมนาเร อง FTA ก บ อ ตสาหก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks