ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป - PDF

Description
๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Jobs & Career

Publish on:

Views: 12 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให การด าเน นงานเป นไปด วยความเร ยบร อย ม ประส ทธ ภาพ โดยแบ งสายการบร หารงานเป น ๔ กล ม ค อ กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล และ กล มบร หารท วไป โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนสตร ว ดระฆ ง ผ อ านวยการโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษา รองผ อ านวยการโรงเร ยน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท วไป ๔๒ สตร ว ดระฆ งสมาคม (สมาคมศ ษย เก า) ม ลน ธ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ ง ม ลน ธ บ าเพ ญ ภ โสภา แผนภ ม การบร หารงานของโรงเร ยนสตร ว ดระฆ ง ผ อ านวยการโรงเร ยนสตร ว ดระฆ ง นางอาร ย ช นส วรรณ รองผ อ านวยการโรงเร ยน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน สมาคมผ ปกครองและคร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ ง กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล นายน พนธ อ ทก นายเฉล มพล พ นธ บ ว นางน ตยา ร ตนา ๑. งานบร หารงานกล มสาระการเร ยนร ๑. งานว เคราะห และจ ดท าแผนของสถานศ กษา ๑. งานวางแผนอ ตราก าล งและการก าหนดต าแหน ง และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ๒. งานจ ดต งค าเสนอขอและจ ดสรรงบประมาณ ๒. งานสรรหา บรรจ แต งต ง ย าย ลา และการออกจากราชการ ๒. งานว ดผล ประเม นผล และเท ยบโอนผลการ ๓. งานพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายใน ๓. งานทะเบ ยนประว ต และบ าเหน จความชอบ เร ยนร สถานศ กษา ๔. งานว น ยและการร กษาว น ย ๓. งานทะเบ ยนน กเร ยนและส ามะโนน กเร ยน ๕. งานพ ฒนาบ คลากรและเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต หน าท ๔. งานจ ดระบบการควบค มภายในหน วยงาน ๔. งานพ ฒนาแหล งเร ยนร ราชการ ๕. งานตรวจสอบ ต ดตาม ประเม นผลและ ๕. ศ นย คอมพ วเตอร ๖. งานร กษาความปลอดภ ย รายงานผลการใช เง นและผลการด าเน นงาน ๖. งานการร บน กเร ยน ๗. งานพ สด ฝ ายปกครอง ๗. งานแนะแนวการศ กษา ๖. งานจ ดท าข อตกลงการปฏ บ ต ราชการ ๘. งานสารสนเทศฝ ายปกครอง ๘. งานพ ฒนาหล กส ตรโรงเร ยน ๗. งานเทคโนโลย สารสนเทศ ๙. งานต ดตามและประเม นผล ๙. งานว จ ยพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๘. งานบร หารการเง น ๑๐. งานส งเสร มก จกรรมน กเร ยน ๑๐. งานจ ดท าตารางสอน ๙. งานบร หารบ ญช ๑๑. งานระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ๑๑. งานโครงการเร ยนร วมน กเร ยนท ม ความ ๑๐. งานบร หารส นทร พย ๑๒. งานส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรมน กเร ยน บกพร องและด อยโอกาส ๑๑. งานระดมทร พยากรและการลงท นเพ อ ๑๓. งานส งเสร มประชาธ ปไตย ๑๒. งานพ ฒนาส อนว ตกรรมและเทคโนโลย การศ กษา ๑๔. งานระด บช นและคร ท ปร กษา ทางการศ กษา ๑๒. งานตรวจสอบภายใน ๑๕. งานป องก นและแก ไขป ญหาส งเสพต ด เอดส และอบายม ข ๑๓. งานพ ฒนาระบบเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ ๑๖. งานว น ยและความประพฤต น กเร ยน ๑๔. งานห องสม ด ๔๒ ๑๗. งานประสานและพ ฒนาเคร อข ายการศ กษาและผ ปกครอง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เคร อข าย เขต ๑ ๑๕. งานประสาน ส งเสร ม และสน บสน นงานว ชาการ แก ครอบคร ว ช มชน องค กร หน วยงาน และสถาบ นอ น ท จ ดการศ กษา ๑๘. งานท าบ ตรประจ าต วน กเร ยน ๑๙. งานก จกรรมว นส าค ญ ๒ ส กล มบร หารท วไป นายเฉล มพล พ นธ บ ว ๑. งานงานธ รการ ๒. งานประสานงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน ๓. งานอาคารสถานท และส งแวดล อม ๔. งานส งเสร มและประสานงานการศ กษาในระบบ นอกระบบและตามอ ธยาศ ย ๕. งานประชาส มพ นธ และส มพ นธ ช มชน ๖. งานยานพาหนะและบร การสาธารณะ ๗. งานโภชนาการ ๘. งานอนาม ยโรงเร ยน ๙. งานสว สด การ ๑๐. งานว ทย ส อสาร ๑๑. งานโสตท ศนศ กษา ๔๓ ๒. ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าหมาย อ ตล กษณ และเอกล กษณ ของสถานศ กษา อ ตล กษณ ก ลยาณ สตร ว ดระฆ ง ว ส ยท ศน ม ค ณธรรม น าว ชาการ ส บสานความเป นไทย ใส ใจส งคมโลก ๑. ม ค ณธรรม ร กชาต ศาสน กษ ตร ย ซ อส ตย ส จร ต ม จ ตอาสา ร บผ ดชอบต อหน าท ม ว น ย ใจกต ญญ อย อย างพอเพ ยง ๒. น าว ชาการ ใฝ ร ใฝ เร ยน เพ ยรค ดว เคราะห ส งเคราะห ประเม นค า ส อสาร ๒ ภาษา ม ภาวะผ น า ฝ กฝนการท าว จ ย ร จ กใช เทคโนโลย ๓. ส บสานความเป นไทย ส บสานงานฝ ม อไทย ใฝ ใจมารยาทส งคม ช นชมว ฒนธรรมประจ าชาต ๔. ใส ใจส งคมโลก อน ร กษ ส งแวดล อม ยอมร บความหลากหลายทางว ฒนธรรม ๔๓ ๔๔ พ นธก จของโรงเร ยน ๑. จ ดก จกรรมส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ๒. จ ดก จกรรมการเร ยนร ท เน นท กษะและกระบวนการค ดโดยเน นผ เร ยนเป นส าค ญ ๓. ส งเสร มให ผ เร ยนได เร ยนภาษาต างประเทศอย างน อย ๒ ภาษาก บเจ าของภาษา ๔. ส งเสร มการจ ดก จกรรมเพ อฝ กฝนท กษะการท าว จ ยและให ผ เร ยนได ใช ส อเทคโนโลย ในการจ ดการเร ยนการสอน ๕. ปล กฝ งจ ตส าน กให เก ดความภาคภ ม ใจในความเป นไทย ม มารยาทในส งคม ส บสาน งานฝ ม อไทยบางประการท ควรทราบ และช นชมในว ฒนธรรมประจ าชาต ๖. จ ดก จกรรมส งเสร มให ผ เร ยนเห นแนวทางในการประกอบอาช พส จร ตและม ความ เป นอย โดยย ดหล กเศรษฐก จพอเพ ยง ๗. ปล กฝ งจ ตส าน กให ผ เร ยนใส ใจส งคมโลก โดยเฉพาะการอน ร กษ ส งแวดล อมและ ยอมร บความหลากหลายทางว ฒนธรรม เป าประสงค ๑. ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ๒. ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ๓. ผ เร ยนม ท กษะในการแสวงหาความร ด วยตนเอง ร กการเร ยนร และพ ฒนาตนเอง อย างต อเน อง ๔. ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจแก ป ญหา ได อย างม สต สมเหต สมผล ๕. ผ เร ยนม ความร และท กษะท จ าเป นตามหล กส ตร ๖. ผ เร ยนม ท กษะในการท างาน ร กการท างาน สามารถท างานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ๗. คร ผ บร หาร คณะกรรมการสถานศ กษา ผ ปกครองและช มชน ปฏ บ ต งานตาม บทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ๘. โรงเร ยนม การจ ดหล กส ตร กระบวนการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนอย างรอบ ด าน ๔๔ ๔๕ ๙. โรงเร ยนม การจ ดสภาพแวดล อมและการบร การท ส งเสร มให ผ เร ยนพ ฒนาเต ม ศ กยภาพ ๑๐. โรงเร ยนม การประก นค ณภาพภายในตามท ก าหนดในกฎกระทรวง ๑๑. โรงเร ยนม ก จกรรมส งเสร มการเป นส งคมแห งการเร ยนร ๑๒. โรงเร ยนได ร บการพ ฒนาให บรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญาและจ ดเน นของ โรงเร ยน ผลผล ต โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งย งคงผลผล ต ๒ ประการ ได แก ๑. น กเร ยนจบการศ กษาภาคบ งค บ ๒. น กเร ยนจบการศ กษาม ธยมศ กษาตอนปลาย โดยม คณะกรรมการบร หารโรงเร ยนเป นผ ประสาน ส งเสร มการจ ดและบร หาร การศ กษา ภายใต ความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โดยม องค กรและ ผ ท เก ยวข องท งในและนอกโรงเร ยน สตร ว ดระฆ งสมาคม สมาคมผ ปกครองและคร โรงเร ยน สตร ว ดระฆ ง ม ลน ธ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ ง ให การสน บสน นด แล เพ อให ภารก จด งกล าว ด าเน นไปบรรล เป าประสงค พ นธก จของโรงเร ยน และรองร บการข บเคล อนนโยบายของ ร ฐบาลและกระทรวง ศ กษาธ การ จ ดเน น ๑. ยกระด บค ณภาพผ เร ยนท กคนให ม พ ฒนาการเหมาะสมก บว ย ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนด ข น ม ค ณธรรม จร ยธรรม และค าน ยมท พ งประสงค ม ท กษะ การค ดว เคราะห ส งเคราะห ประเม นค า ม ท กษะในการท าว จ ยและใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน สามารถส อสารได ๒ ภาษา เช อม นใน ระบอบประชาธ ปไตยท ม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ส บสานงานฝ ม อไทย และช นชมในว ฒนธรรมประจ าชาต ๒. ยกระด บค ณภาพคร ให เป นคร ด คร เก ง ม ศ กยภาพในการจ ดการเร ยนการ สอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ๔๕ ๔๖ ๓. พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการศ กษาท ม งเน นประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา รวมท งการระดมสรรพก าล งจากภาคร ฐและเอกชนเข าร วมในการบร หารและจ ด การศ กษาในโรงเร ยน กลย ทธ กลย ทธ ท ๑ พ ฒนาบรรยากาศและส งแวดล อมในโรงเร ยนท เอ อต อการเร ยนร กลย ทธ ท ๒ พ ฒนาการจ ดท าหล กส ตร กลย ทธ ท ๓ พ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของน กเร ยน กลย ทธ ท ๔ พ ฒนาค ณภาพคร กลย ทธ ท ๕ พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการ กลย ทธ ท ๖ ประสานส มพ นธ ระหว างโรงเร ยนและช มชน แผนงานหล ก ๑. แผนงานส งเสร มและพ ฒนาบรรยากาศและส งแวดล อม ๒. แผนงานพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของน กเร ยน ๓. แผนงานพ ฒนาค ณภาพคร ๔. แผนงานบร หารองค การเช งระบบ ๕. แผนงานประสานส มพ นธ ระหว างโรงเร ยนและช มชน นโยบาย ๑. นโยบายด านการศ กษาข นพ นฐาน เร งขยายและกระจายโอกาสทางการศ กษาระด บการศ กษาข นพ นฐาน ส งเสร มให ประชาชนท กคนได ร บโอกาสในการศ กษาข นพ นฐาน ๑๒ ป ตามส ทธ อย างเท าเท ยม ท วถ ง ม ค ณภาพ และพ ฒนามาตรฐาน การศ กษาของโรงเร ยนให ม ค ณภาพและประส ทธ ภาพ เป นท ยอมร บของช มชนและส งคม ๒. นโยบายด านการพ ฒนากระบวนการเร ยนการสอน เร งพ ฒนากระบวนจ ดประสบการณ การเร ยนร ท ย ดผ เร ยนเป นส าค ญ โดยเน นการสร าง ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ต พ ฒนาคนให ม ค ณธรรมน าความร เตร ยมความพร อมเพ อให ส ๔๖ ๔๗ มาตรฐานสากล สามารถส อสารได ๒ ภาษา ม ท กษะในการท าว จ ยและใช เทคโนโลย เพ อการ เร ยนการสอน ๓. นโยบายด านการประก นค ณภาพ เร งพ ฒนา ส งเสร ม สน บสน น ก าก บ ด แล และต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา ของโรงเร ยน เพ อเตร ยมการรองร บการประเม นภายนอกของ สมศ. รอบท ๓ และน าข อม ลท ได ไปใช ในการวางแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของโรงเร ยนต อไป ๔. นโยบายด านการศ กษาเพ ออาช พในท องถ น เร งพ ฒนาการศ กษาด านอาช พท งความร ท กษะ ความสามารถ เจตคต ว ส ยท ศน และค ณล กษณะท จ าเป นต อการประกอบอาช พท เหมาะสม สอดคล องก บความต องการของ ผ เร ยน ท องถ น และประเทศ โดยเน นให ม การเร ยนร ควบค ไปก บการปฏ บ ต และการประกอบ อาช พเพ อหา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks