แผนย ทธศาสตร สาน กงานปรมาณ เพ อส นต (พ.ศ ) - PDF

Description
แผนย ทธศาสตร สาน กงานปรมาณ เพ อส นต (พ.ศ ) เป นหน งในองค กรท เป นเล ศด านการกาก บการใช พล งงานปรมาณ ในอาเซ ยน (To be one of excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN) คำนำ เป นหน งในองค กรท

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphics & Design

Publish on:

Views: 9 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนย ทธศาสตร สาน กงานปรมาณ เพ อส นต (พ.ศ ) เป นหน งในองค กรท เป นเล ศด านการกาก บการใช พล งงานปรมาณ ในอาเซ ยน (To be one of excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN) คำนำ เป นหน งในองค กรท เป นเล ศด ำนกำรก ำก บใช พล งงำนปรมำณ ในอำเซ ยน(To be one of excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN) ค อ ว ส ยท ศน ของส ำน กงำนปรมำณ เพ อส น ท รองร บ กำรดำเน นงำนของประเทศส ประชำคมอำเซ ยน และเป นเป ำหมำยส ำค ญในกำรพ ฒนำส ำน กงำนปรมำณ เพ อส น ให เป นหน วยงำนก ำก บด แลควำมปลอดภ ยจำกกำรใช พล งงำนปรมำณ ำมมำ รฐำนสำกล ซ งกำรท จะท ำให บรรล ำมว ส ยท ศน ท กำหนดไว จำเป นจะ องม แผนย ทธศำส ร ท สำมำรถนำไปส กำรปฏ บ จร ง และ องมำจำก กำรม ส วนร วมของบ คลำกรภำยในสำน กงำนปรมำณ เพ อส น ด งน นในกำรจ ดท ำแผนย ทธศำส ร ฉบ บน จ งได ม กำรจ ดประช มเพ อระดมควำมค ดเห นของบ คลำกรของสำน กงำนปรมำณ เพ อส น จำนวน 5 ก จกรรม ด งน ก จกรรมท 1 กำรประช มเช งปฏ บ กำร เร อง กำรทบทวนและปร บปร งแผนย ทธศำส ร ของ สำน กงำนปรมำณ เพ อส น พ.ศ ว นท 5 ม ถ นำยน 2556 ก จกรรมท 2 กำรประช มเช งปฏ บ กำร เร อง กำรทบทวนแผนย ทธศำส ร และ กำร ด ำมประเม นผลเช งย ทธศำส ร ว นท 13 ส งหำคม 2556 และ ระหว ำงว นท ส งหำคม 2556 ก จกรรมท 3 กำรประช มหำร อ เร อง กำรบ รณำกำรโครงกำรประจ ำป งบประมำณ พ.ศ ว นท 22 ลำคม 2556 และ 29 ลำคม 2556 ก จกรรมท 4 กำรช แจงกำรเข ำร วมประช มเช งปฏ บ กำร กำรเ ร ยมควำมพร อมจ ดท ำค ำขอ งบประมำณ ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ และกำรจ ดท ำแผนย ทธศำส ร ส ำน กงำนปรมำณ เพ อส น พ.ศ ว นท 27 พฤศจ กำยน 2556 ก จกรรมท 5 กำรประช มเช งปฏ บ กำร เร อง กำรเ ร ยมควำมพร อมจ ดท ำค ำขอ งบประมำณรำยจ ำย ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ และกำรจ ดท ำแผนย ทธศำส ร ส ำน กงำนปรมำณ เพ อ ส น พ.ศ ว นท พฤศจ กำยน 2556 แผนย ทธศำส ร สำน กงำนปรมำณ เพ อส น ฉบ บน จ งเป นแผนย ทธศำส ร ท ม กำรวำงแผนกำร ด ำเน นงำนท ช ดเจนสำมำรถใช เป นเคร องม อในกำรบร หำรงำนของส ำน กงำนปรมำณ เพ อส น ท งในเร องของ กำรจ ดทำคำของบประมำณรำยจ ำยประจำป และกำร ด ำมประเม นผลกำรปฏ บ งำนเพ อเป นแนวทำงในกำร ปฏ บ รำชกำรให สำน กงำนปรมำณ เพ อส น ม งไปส ว ส ยท ศน ำมเป ำประสงค ท กำหนดไว อไป กองนโยบำยและย ทธศำส ร น วเคล ยร สำน กงำนปรมำณ เพ อส น ก มภำพ นธ 2557 สารบ ญ โครงสร ำงสำน กงำนปรมำณ เพ อส น 1 ว ส ยท ศน 2 พ นธก จ ภำรก จ ำมกฎหมำยจ ด งหน วยงำน 2 ประเด นย ทธศำส ร 3 ค ำน ยม 3 ควำมเช อมโยงนโยบำยและแผนย ทะศำส ร กำรพ ฒนำด ำนพล งงำนปรมำณ ของประเทศ ก บแผนย ทะศำส ร สำน กงำนปรมำณ เพ อส น 4 ควำมเช อมโยงย ทธศำส ร กระทรวงว ทยำศำส ร และเทคโนโลย ก บสำน กงำนปรมำณ เพ อส น 5 ควำมเช อมโยงแผนย ทธศำส ร สำน กงำนปรมำณ เพ อส น 6 o ประเด นย ทธศำส ร ท 1 กำรผล กด นนโยบำยและแผนย ทธศำส ร ด ำนพล งงำนปรมำณ ของประเทศ 7 o ประเด นย ทธศำส ร ท 2 กำรพ ฒนำสมรรถนะและประส ทธ ภำพ ระบบกำก บด แลควำมปลอดภ ยจำกพล งงำนปรมำณ 8 o ประเด นย ทธศำส ร ท 3 เสร มสร ำงกำรบร หำรจ ดกำรและ กำรบร กำรท ด ขององค กร 9 o ประเด นย ทธศำส ร ท 4 กำรเสร มสร ำงควำมร วมม อระหว ำงประเทศและกำรดำเน นกำร ำม พ นธกรณ ระหว ำงประเทศ 10 o ประเด นย ทธศำส ร ท 5 กำรส งเสร มกำรประชำส มพ นธ และกำรสร ำงควำม ระหน ก เช งร กด ำนพล งงำนปรมำณ 11 กำรแปลงแผนย ทธศำส ร ไปส กำรปฏ บ และกำร ด ำมประเม นผล 12 1 ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร สาน กงานปรมาณ เพ อส นต เป นหน งในองค กรท เป นเล ศด านการกาก บการใช พล งงานปรมาณ ในอาเซ ยน (To be one of excellent nuclear regulatory bodies in ASEAN) 1. พ ฒนากฎหมายและเสนอแนะนโยบายและแผนย ทธศาสตร ด านพล งงานปรมาณ เพ อนาไปส การปฏ บ ต เป นร ปธรรม 2. กาก บด แลความปลอดภ ยจากการใช พล งงานปรมาณ ให เป นไปตามมาตรฐานสากล 3. เสร มสร างข ดความสามารถและความเข มแข งในการว จ ยและพ ฒนาด านกาก บด แลความ ปลอดภ ยจากพล งงานปรมาณ 4. ประสานงานและดาเน นการด านพ นธก จความตกลงระหว างด านพล งงานปรมาณ 5. เผยแพร ความร และสร างการม ส วนร วมด านความปลอดภ ยจากการใช พล งงานปรมาณ ให แก ประชาชน ภารก จตามกฎหมายจ ดต งหน วยงาน 1. ปฏ บ ต งานเลขาน การในคณะกรรมการพล งงานปรมาณ เพ อส นต 2. กาก บด แลความปลอดภ ยทางร งส น วเคล ยร และว สด น วเคล ยร 3. ปฏ บ ต การว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย น วเคล ยร 4. เสนอแนะโยบายและแผนย ทธศาสตร ของการพ ฒนาและใช พล งงานปรมาณ 5. ประสานงานและดาเน นการด านความร วมม อ ให เป นไปตามพ นธก จก บองค การระหว าง ประเทศและหน วยงานในต างประเทศ 6. ประสานงานและดาเน นงานการสน บสน นแผนงานความม นคงแห งชาต ในส วนท เก ยวข องก บ ความปลอดภ ยจากพล งงานปรมาณ 7. ประสานงานและดาเน นการความร วมม อก บหน วยงานต างๆ ในประเทศและต างประเทศ 8. ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายกาหนดให เป นอานาจหน าท ของสาน กงานปรมาณ เพ อส นต หร อตามท กระทรวงฯ หร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย 2 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ท 1. การผล กด นนโยบายและแผนย ทธศาสตร ด านพล งงานปรมาณ ของ ประเทศ ประเด นย ทธศาสตร ท 2. การพ ฒนาสมรรถนะและประส ทธ ภาพระบบกาก บด แลความปลอดภ ย จากพล งงานปรมาณ ประเด นย ทธศาสตร ท 3. เสร มสร างการบร หารจ ดการและการบร การท ด ขององค กร ประเด นย ทธศาสตร ท 4. การเสร มสร างความร วมม อระหว างประเทศ และการดาเน นการตาม พ นธกรณ ระหว างประเทศ ประเด นย ทธศาสตร ท 5. การส งเสร มการประชาส มพ นธ และการสร างความตระหน กเช งร กด าน พล งงานปรมาณ ค าน ยม A = Accountability ความร บผ ดชอบต อส งคม Awareness ความตระหน ก T = Teamwork การทางานเป นท ม Transparency ความโปรงใสและตรวจสอบได O = Occupational ท างานแบบม ออาช พ Orientation ทางานเป นระบบ M = Mind fullness ใสใจในงาน Modernization ม ความท นสม ยไม ตกย ค S = Service mind ให บร การด วยใจ Self Development พ ฒนาตนเอง E = Efficiency ม ประส ทธ ภาพ Effectiveness ม ประส ทธ ผล Environment สภาพแวดล อมท ด 3 4 4 5 5 6 6 ประเด นย ทธศาสตร ท 1 การผล กด นนโยบายและแผนย ทธศาสตร ด านพล งงานปรมาณ ของประเทศ กลย ทธ - ผล กด นนโยบายและแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาด านพล งงานปรมาณ ของประเทศนาไปส การ ปฏ บ ต - พ ฒนาแผนย ทธศาสตร สาน กงานปรมาณ เพ อส นต ส การปฏ บ ต - พ ฒนากฎหมายให สอดคล องพ นธกรณ ระหว างประเทศ ป งบประมาณ รายละเอ ยดต วช ว ด รวม หน วยงาน ร บผ ดชอบ ย ทธศาสตร การผล กด นนโยบายและแผนย ทธศาสตร ด านพล งงานปรมาณ ของประเทศ เป าประสงค ท 1 นโยบายและแผนย ทธศาสตร ด านพล งงานปรมาณ สามารถนาไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรมได อย างแท จร ง ต วช ว ดท 1 ร อยละความสาเร จ กน. ตามแผน กลย ทธ 1.1 ผล กด นนโยบายและแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาด านพล งงานปรมาณ ของประเทศนาไปส การปฏ บ ต ต วช ว ดท 1.1 ร อยละ กน. ความสาเร จในการดาเน นงาน ตามนโยบายและแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนาด าน พล งงานปรมาณ ของประเทศ กลย ทธ 1.2 พ ฒนาแผนย ทธศาสตร สาน กงานปรมาณ เพ อส นต ส การปฏ บ ต ต วช ว ดท 1.2 ร อยละ ความสาเร จตามแผน กน. ต วช ว ดท 1.3 ร อยละ ความสาเร จร างกฎหมายท สอดคล องก บพ นธกรณ (ท ผ าน ความเห นชอบจาก ครม.) กลย ทธ 1.3 พ ฒนากฎหมายให สอดคล องพ นธกรณ ระหว างประเทศ กก. 7 ประเด นย ทธศาสตร ท 2 การพ ฒนาสมรรถนะและประส ทธ ภาพระบบกาก บด แลความปลอดภ ยจากพล งงานปรมาณ กลย ทธ - พ ฒนาระบบการกาก บด แลให เป นไปตามมาตรฐานสากลและท นต อสถานการณ - ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรทางน วเคล ยร และร งส ให ม สมรรถนะและความเช ยวชาญท สอดคล องก บความต องการ - ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างองค ความร ในการกาก บด แลความปลอดภ ยจาก พล งงานปรมาณ ป งบประมาณ รายละเอ ยดต วช ว ด รวม หน วยงาน ร บผ ดชอบ ย ทธศาสตร การพ ฒนาสมรรถนะและประส ทธ ภาพระบบกาก บด แลความปลอดภ ยจากพล งงานปรมาณ เป าประสงค ท 2 ผ ใช ผ ร บบร การ และประชาชนม ความม นใจในการกาก บด แลความปลอดภ ยจากพล งงานปรมาณ ของสาน กงานปรมาณ เพ อส นต ต วช ว ดท 2ร อยละของหน วยงานท ใช เทคโนโลย น วเคล ยร และร งส ไม เก ดอ บ ต เหต ทางน วเคล ยร และร งส กท. กต. กลย ทธ 2.1 พ ฒนาระบบการกาก บด แลให เป นไปตามมาตรฐานสากลและท นต อสถานการณ ต วช ว ดท 2.1 ร อยละความสาเร จของการ พ ฒนาระบบด านการกาก บด แลให เป นไปตาม มาตรฐานสากล(ระบบทางน วเคล ยร /ร งส / ร บรองมาตรฐาน) กลย ทธ ท 2.2 ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรทางน วเคล ยร และร งส ให ม สมรรถนะและความเช ยวชาญท สอดคล องก บความต องการ ต วช ว ดท 2.2 ร อยละความสาเร จในการ ดาเน นงานตามแผนพ ฒนาบ คลากรด านความ ปลอดภ ยจากน วเคล ยร และร งส ของประเทศ (ร อยละความสาเร จการดาเน นแผนพ ฒนา บ คลากร) กพร. กลย ทธ 2.3 ส งเสร มการว จ ยและพ ฒนาเพ อสร างองค ความร ในการกาก บด แลความปลอดภ ยจากพล งงานปรมาณ ต วช ว ดท 2.3 จานวนผลงานว จ ยและพ ฒนาท นาไปใช ในการสน บสน นการกาก บด แลความ ปลอดภ ยจากพล งงานปรมาณ (จานวน ผลงานว จ ยท นาไปใช ในการกาก บด แลท อย ระหว างดาเน นการและดาเน นการว จ ยเสร จแล ว) กต. กท. กท. กต. กส. 8 ประเด นย ทธศาสตร ท 3 การเสร มสร างความร วมม อระหว างประเทศ และการดาเน นการตามพ นธกรณ ระหว าง ประเทศ กลย ทธ - สร างและผล กด นความร วมม อระหว างประเทศด านพล งงานปรมาณ ป งบประมาณ รายละเอ ยดต วช ว ด รวม หน วยงาน ร บผ ดชอบ ย ทธศาสตร การเสร มสร างความร วมม อระหว างประเทศ และการดาเน นการตามพ นธกรณ ระหว างประเทศ เป าประสงค ท 3 ยกระด บประเทศด านกาก บด แลความปลอดภ ยจากพล งงานปรมาณ เพ อม งส การเป นผ นาในระด บภ ม ภาคอาเซ ยน ต วช ว ดท 3 ระด บความสาเร จของการดาเน นการตามกรอบ ความร วมม อ ASEANTOM (ความสาเร จในการทากรอบ ความร วมม อ) กผ. กลย ทธ ท 3.1 สร างและผล กด นความร วมม อระหว างประเทศด านพล งงานปรมาณ ต วช ว ดท 3.1 โครงการความร
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks