หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร - PDF

Description
ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร โทรศ พท : ,

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self Improvement

Publish on:

Views: 25 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร โทรศ พท : , โทรสาร: Web site : Facebook : หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ตามนโยบายของร ฐบาลท ก าหนดภารก จให หน วยเคล อนท (Mobile Unit) เฝ าระว งความปลอดภ ยด านอาหารในพ นท เขต กทม. และภ ม ภาคเพ อประเม นสถานการณ และแนวโน มการปนเป อนของอาหารตลอดจนให ค าแนะน าแก ประชาชน ผ ประกอบการ รวมถ งการตรวจสอบเบ องต น ณ สถานท ผล ต/แหล งจ าหน าย ให ได มาตรฐานน าไปส การเป น คร วของโลก โดยในส วนของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ก าหนดแผนก จกรรมของหน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหารตามแผน ย ทธศาสตร ท กาหนดข นใน75 จ งหว ด และกร งเทพมหานคร จ งได ม การจ ดสร างรถหน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหารเพ อ ใช ในก จกรรมด งกล าวซ งรถหน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหารจะเป นรถต ท ได ท าการด ดแปลงเพ อให ม ความเหมาะสมใน การออกภาคสนาม ได อย างม ประส ทธ ภาพ 1. เจ าหน าท โครงการไอโอด น จานวน 1 ตาแหน ง รวบรวม และจ ดเตร ยมข อม ลเพ อน าเข าท ประช ม 2. ประสานงาน และร วมศ กษาว จ ยและพ ฒนาผ ประกอบการผล ตเกล อบร โภค 3. ให คาปร กษา และพ ฒนาศ กยภาพผ ประกอบการในการปฏ บ ต ตามกฎหมาย 4. ว เคราะห ข อม ลการดาเน นงาน 5. สร ปผลการดาเน นงาน และรายงานความก าวหน าโครงการฯ 1. ว ฒ การศ กษา ปร ญญาโท สาขาว ทยาศาสตร การอาหาร หร อสาขาท เก ยวข อง 4. ม ท กษะในการส อสาร การประสานงาน และสร ปงานได 5. ม ท กษะและสามารถส อสารภาษาอ งกฤษได 6. ม ความร ทางด านคอมพ วเตอร สามารถใช โปรแกรม Microsoft Office 7. หากม ประสบการณ จะพ จารณาเป นพ เศษ 2. เจ าหน าท โครงการถ ายทอดความร ความปลอดภ ยด านอาหาร จ านวน 1 ตาแหน ง จ ดทาแผน และร วมปฏ บ ต งานประชาส มพ นธ ให ความร 2. รวบรวม และว เคราะห ผลการปฏ บ ต งาน สร ปและรายงานผลให ห วหน างานทราบ 3. รายงานความค บหน า ป ญหาอ ปสรรคแก ผ บร หารและผ เก ยวข อง 4. จ ดเก บเอกสาร และข อม ลเก ยวก บโครงการเพ อให สะดวกต อการส บค นและนาไปใช ได 1. ว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร สาขาว ทยาศาสตร การอาหาร หร อสาขาท เก ยวข อง 4. ม ท กษะในการส อสาร การประสานงาน และสร ปงานได 5. ม ความสามารถในการประชาส มพ นธ ให ความร กล าแสดงออก 6. ม ความร ทางด านคอมพ วเตอร สามารถใช โปรแกรม Microsoft Office 7. หากม ประสบการณ จะพ จารณาเป นพ เศษ 8. ร ปถ ายขนาด 1 น ว หร อ 2 น ว จานวน 2 ร ป 9. สาเนาบ ตรประจาต วประชาชน พร อมร บรองสาเนา 10. สาเนาทะเบ ยนบ าน พร อมร บรองสาเนา 11. สาเนาหล กฐานการศ กษา พร อมร บรองสาเนา 12. ประว ต ส วนบ คคล (Resume) 13. สาเนาใบผ านงาน พร อมร บรองสาเนา (ถ าม ) 14. สาเนาใบผ านการเร ยน รด./ การเกณฑ ทหาร พร อมร บรองสาเนา (ถ าม ) 3. เจ าหน าท โครงการสารวจสถานการณ ความปลอดภ ยด านอาหารฯ จานวน 2 ตาแหน ง เก บต วอย าง และตรวจว เคราะห ทางด านเคม และจ ล นทร ย 2. ให คาแนะนาในการปร บปร งกระบวนการผล ตอาหาร 3. ตรวจประเม นส ขล กษณะของสถานท ปร งจาหน าย 4. ลงบ นท กข อม ล Real time 5. รวบรวมและสร ปผลการตรวจว เคราะห เพ อรายงานผ บร หาร 6. ประสานงานก บหน วบงานต างๆ 1. ว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร สาขาว ทยาศาสตร การอาหาร หร อสาขาท เก ยวข อง 4. ม ท กษะในการส อสาร การประสานงาน และสร ปงานได 5. ม ความสามารถในการประชาส มพ นธ ให ความร กล าแสดงออก 6. ม ความร ทางด านคอมพ วเตอร สามารถใช โปรแกรม Microsoft Office 7. หากม ประสบการณ จะพ จารณาเป นพ เศษ 4. เจ าหน าท งานแผนและผลการดาเน นงาน จ านวน 1 ตาแหน ง กาหนดแผนงาน และงบประมาณภาพรวมของหน วยงาน 2. รวบรวมผลการประเม นผลการปฏ บ ต งาน สร ปและรายงานก บห วหน างาน 3. ควบค มเอกสารการปฏ บ ต งานของหน วยงาน 4. ตรวจสอบความถ กต องของระบบงาน 5. ประสานงานก บหน วยงานต างๆ 1. ว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร ปร ญญาโท สาขาว ทยาศาสตร การอาหาร หร อสาขาท เก ยวข อง 4. ม ท กษะในการส อสาร การประสานงาน และสร ปงานได แก ไขป ญหาเฉพาะหน าได ด 5. ม ความร ทางด านคอมพ วเตอร สามารถใช โปรแกรม Microsoft Office 6. หากม ประสบการณ จะพ จารณาเป นพ เศษ 5. เจ าหน าท ห องปฏ บ ต การ (ห อง LAB) จานวน 1 ตาแหน ง ควบค มการใช ห องปฏ บ ต การ 2. ควบค มการเบ กจ ายช ดทดสอบ และอ ปกรณ ของห องปฏ บ ต การ 3. วางแผนการจ ดซ อช ดทดสอบ 4. สร ปรายงานผลการใช ห อง รายงานการเบ กจ ายช ดทดสอบ 5. จ ดเก บเอกสาร และข อม ล 6. ประสานงานก บหน วยงานต างๆ 1. ว ฒ การศ กษา ปวช. ข นไป สาขาการจ ดการท วไป หร อสาขาอ นท เก ยวข อง 2. อาย ต งแต 23 ป ข นไป 4. ม ท กษะในการส อสาร การประสานงาน และสร ปงานได แก ไขป ญหาเฉพาะหน าได ด 5. ม ความร ทางด านคอมพ วเตอร สามารถใช โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) และ Internet ได เป นอย างด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks