สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ PDF

Description
สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Leadership & Management

Publish on:

Views: 12 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 สร ปผลการด าเน นงาน การต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญ ตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ป งบประมาณ 2555 ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 กล มต ดตามและประเม นผล เอกสารล าด บท 20/ 2555 ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม บทบาทและภารก จในการจ ดและส งเสร มสน บสน นการจ ด การศ กษาเพ อพ ฒนาคนให เป นคนด ม ค ณธรรมน าความร ม ค ณภาพ ม ศ กยภาพในการพ ฒนาตนอย าง ต อเน องตลอดช ว ต ซ งสอดคล องก บแผนการบร หารราชการแผ นด นท ก าหนดให กระทรวงศ กษาธ การ ม บทบาทในการด าเน นการตามนโยบายส งคมและค ณภาพช ว ตในด านการศ กษา โดยน าแนวนโยบาย ด งกล าวไปส การปฏ บ ต ผ านโครงการส าค ญ โครงการท ตอบสนองนโยบายร ฐบาลและโครงการท ด าเน นงานตามย ทธศาสตร และภารก จของกระทรวงศ กษาธ การ ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 ซ งม หน าท ในการสน บสน นการ ตรวจราชการของผ ตรวจราชการ ในเขตตรวจราชการท 2 ได ม การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 และ จ ดท ารายงานข น ซ งรายงานด งกล าวจะเป นประโยชน ให ก บผ บร หาร และผ เก ยวข องในการก าหนด แผนงาน งาน โครงการ ก จกรรม ระด บกระทรวง ต อไป ส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 ขอขอบค ณท กส วนราชการในเขต ตรวจราชการท 2 ท ให ความอน เคราะห ข อม ล จนสามารถสร ปรายงานเป นภาพรวมได ส าเร จล ล วงไป ได ด วยด จ งขอขอบค ณไว ณ โอกาสน (นายว ระ เม องช าง ) ผ อ านวยการส าน กบร หารย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 บทสร ปส าหร บผ บร หาร กระทรวงศ กษาธ การ ม อ านาจหน าท เก ยวก บการส งเสร มและก าหนดหน าท ด แลการจ ดการศ กษาท ก ระด บและท กประเภท รวมถ งการก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศ กษาสน บสน นทร พยากร เพ อ การศ กษา การต ดตาม ตรวจสอบ และประเม นผลการจ ดการศ กษา ซ งสอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ ทธศ กราช 2542 ได บ ญญ ต ความม งหมายและหล กการของการจ ดการศ กษาไว ว า การจ ดการศ กษา ต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท งร างกายและจ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นอย างม ความส ข และองค ประกอบท ส าค ญ ของกลไกการบร หารงานภาคร ฐ ท ทราบความก าวหน าและผลส าเร จของการปฏ บ ต งานของหน วยงานภาคร ฐ ส าน กตรวจราชการและต ดตามประเม นผล ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ซ งม หน าท ในการก าก บ ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานในส งก ดกระทรวงศ กษาธ การ และส าน กบร หาร ย ทธศาสตร และบ รณาการการศ กษาท 3 ในฐานนะหน วยงานในการสน บสน นการตรวจราชการระด บกระทรวง ของผ ตรวจราชการกระทรวงศ กษาธ การในเขตตรวจราชการท 2 ประกอบด วยจ งหว ดลพบ ร ส งห บ ร อ างทอง และจ งหว ดช ยนาท ได ด าเน นการต ดตามผลการด าเน นงานโครงการส าค ญตามนโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ ประจ าป งบประมาณ 2555 รวมท งส น 4 โครงการ ด งน 1. โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย (กศน.) 2. โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) (สพป., สช.) 3. โครงการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา (สพป., สพม.) 4. โครงการศ นย ฝ กอาช พช มชน (ศ นย ซ อมสร างเพ อช มชน : Fix it Center และศ นย ฝ กอาช พช มชน) (อศจ.) สร ปผลการด าเน นงานต ดตามโครงการส าค ญตามนโยบายกระทรวงศ กษาธ การ ด งน 1. โครงการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและ การศ กษาตามอ ธยาศ ย ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามนโยบาย พบว า ขณะน ย งไม ม นโยบายและโครงการรวมไปถ ง แนวทางในการปฏ บ ต ท ช ดเจนท าให ย งไม สามารถด าเน นการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และ เท ยบระด บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ม.6 : 8 เด อน) ได อย างเป นร ปธรรม ท าให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นโครงการได รวมไปถ งบ คลากรในสถานศ กษาย งไม ม ความร และความเข าใจใน โครงการ ผลส าเร จย งไม เป นไปตามท คาดหว งท ผ เร ยนสามารถจบการศ กษาได ตามช วงเวลาท ก าหนด อย ระหว าง การขออน ม ต โครงสร างหล กส ตร ภาพรวม เขตตรวจราชการท 2 พบว า 1) สถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน กศน. จ านวน 23 แห ง ได ร บการพ ฒนาให เป นศ นย การเท ยบโอนความร และประสบการณ ท ด าเน นการประเม นเท ยบ โอนความร และประสบการณ ตามหล กส ตรการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐานได อย างม ประส ทธ ภาพ และเป นท ยอมร บของส งคม 2) สถานศ กษาในส งก ดส าน กงาน กศน. จ านวน 14 แห ง ได ร บการพ ฒนาให เป น สถานศ กษาท ท าหน าท เท ยบระด บการศ กษา 3) ประชาชนผ ร บบร การเท ยบโอนระด บการศ กษาและเท ยบโอน ความร และประสบการณ ท ส าเร จการศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 37 คน ตามหล กส ตร การศ กษานอกระบบระด บการศ กษาข นพ นฐาน 4) ประชาชนผ ไม จบการศ กษาระด บม ธยมศ กษาป ท 6 ท ต องการ จบ ม.6 สามารถจบ ม.6 ได ภายใน 8 เด อน จ านวน คน 5) โปรแกรมเท ยบโอนความร และ ประสบการณ ส าหร บการศ กษาข นพ นฐาน 1 โปรแกรม เท ยบระด บการศ กษา 1 โปรแกรม และ ปวช. 1 โปรแกรมม ศ นย การเท ยบโอนความร และประสบการณ ป ญหา/อ ปสรรค 1. ย งไม ม นโยบายและโครงการรวมไปถ งแนวทางในการปฏ บ ต ท ช ดเจนท าให ย งไม สามารถด าเน นการ พ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ม.6 : 8 เด อน) ได อย างเป นร ปธรรม ท าให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นโครงการได รวมไปถ งบ คลากรใน สถานศ กษาย งไม ม ความร และความเข าใจในโครงการ 2. โปรแกรมเท ยบโอนความร และประสบการณ ส าหร บการศ กษาข นพ นฐาน และโปรแกรมเท ยบระด บ การศ กษา ไม ได ร บการอบรมก อนน ามาใช จร ง จ งท าให ม ข อผ ดพลาดและเก ดการล าช าข น ข อเสนอแนะ ควรม การจ ดท าโครงการและแนวทางในการด าเน นโครงการท ช ดเจน และม การจ ดอบรมให ความร ก บ สถานศ กษาท ท าหน าท ร บผ ดชอบด าเน นการพ ฒนาการเท ยบโอนความร และประสบการณ และเท ยบระด บ การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ม.6 : 8 เด อน) รวมไปถ งการประชาส มพ นธ ให ประชาชนหร อ บ คคลท สนใจได ร บทราบรายละเอ ยดของโครงการ 2. โครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ผลการด าเน นงาน จากการต ดตามผลการด าเน นงานตามโครงการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ขณะน ส วนใหญ ย งไม ม การส งมอบคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ไปย งสถานศ กษา ในเขตตรวจราชการท 2 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา และสถานศ กษาท กแห งอย ระหว างการเตร ยมความพร อมท กด านเพ อ รองร บการการจ ดสรรคอมพ วเตอร พกพา(Tablet)จากหน วยงานต นส งก ด โดยได ด าเน นการด งน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ข นตอนการด าเน นการ 1. แต งต งคณะท างาน ด าเน นการและประสานงานการน าเข าข อม ลน กเร ยนและคร ผ สอน ช นประถมศ กษาป ท 1 2. จ ดท าแบบส ารวจรายช อน กเร ยนและคร ผ สอน ช นประถมศ กษาป ท 1 ตามแบบท สพฐ.ก าหนด พร อมต วอย างการจ ดเก บข อม ล ส งทางระบบ E-office ให สถานศ กษาในส งก ด 3. สถานศ กษานอกส งก ด ประสานแจ งทางโทรศ พท โดยส งแบบส ารวจทางโทรสาร และ 4. คณะท างานตรวจสอบความถ กต องของไฟล ข อม ล (Excel) ของสถานศ กษา 5. น าเข าข อม ลน กเร ยนและคร เข าส ระบบท เว บไซต 6. ตรวจสอบความถ กต องของข อม ลท น าเข าระบบแล ว พร อมพ มพ ข อม ลไว ข นการเตร ยมความพร อม 1. แจ งให สถานศ กษาในส งก ด และต างส งก ดปร บข อม ลน กเร ยน และคร ผ สอนช นประถมศ กษาป ท 1 ให เป นป จจ บ น 2. ส ารวจความพร อมของโรงเร ยนในด านกายภาพ ได แก ห องเร ยน ระบบไฟฟ า และระบบส ญญาณ อ นเทอร เน ต รวมถ งความพร อมของคร ผ สอนส าหร บใช ในการแบ งกล มความพร อมของโรงเร ยน ส วนในด าน คร ผ สอนจะแบ งเป น 3 กล ม เพ อเป นข อม ลในการจ ดอบรม ข 3. แต งต งผ ร บผ ดชอบในการตรวจร บคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) พร อมท งจ ดเตร ยม สถานท เพ อร บ มอบ Tablet 4. ประช มช แจงโครงการฯ แก ผ บร หารโรงเร ยนในส งก ด พร อมแจ งความค บหน าของโครงการฯ 5.ประชาส มพ นธ เว บไซต โครงการแท บเล ตพ ซ เพ อการศ กษาไทย OTPC ท 0www.dekthai.net0 ให แก โรงเร ยนในส งก ดส าหร บการศ กษาเบ องต น 6. ต ดตามผลการด าเน นงานเตร ยมความพร อมการใช คอมพ วเตอร แบบพกพา (Tablet) บางสพป.เช น สพป.อ างทองได จ ดซ อคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) จ านวน 45 เคร องเพ อพ ฒนาผ บร หาร ระด บ ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผอ.กล มภารก จ และศ กษาน เทศก ให สามารถน เทศการเร ยนการสอนด วย Tablet คร ผ สอนช นป.1 ได, จ ดอบรมการใช คอมพ วเตอร พกพาให แก ผอ.สพป. รอง ผอ.สพป. ผอ.กล มภารก จ และศ กษาน เทศก ประธานกล มโรงเร ยน และผอ.โรงเร ยนอน บาลประจ าจ งหว ด อน บาลประจ าอ าเภอท กอ าเภอ, เป ด Face Book เพ อเป นศ นย บร การสอบถามข อม ลในกรณ คร ช นป.1 ม ป ญหาและข อสงส ยในการใช Tablet เพ อการเร ยนการสอน,อบรมปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) แก คร และบ คลากรทางการศ กษา ICT ของโรงเร ยนท ร บผ ดชอบการจ ดท า web Site ของโรงเร ยนท กโรงเร ยน, และจ ดส ง VCD เร ยนร รายการ แนะน า ช ด TABLET 22 ตอน ให โรงเร ยนศ กษา เป นต น สถานศ กษา ข นตอนการด าเน นการ 1. จ ดเก บข อม ลน กเร ยน และคร ผ สอนช นประถมศ กษาป ท 1 ในป การศ กษา 2555 ท งท ม รายช อแล ว และท คาดการณ ว าจะมาเข าเร ยนตามแบบส ารวจ 2. ตรวจสอบควา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks