แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร - PDF

Description
แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 37 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน า พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร การก จการบ านเม องท ด พ.ศ หมวด 3 ในมาตรา 14 ได ก าหนดให ส วนราชการ ต องจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชรจ งได จ ดท าแผนกลย ทธ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อน ามาถ ายทอดและจ ดท าเป นแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ให สอดคล องก บสถานการณ ด านเศรษฐก จ ส งคม การเม อง ย ทธศาสตร ชาต ย ทธศาสตร กระทรวง ตลอดจนเพ อใช เป นกรอบในการด าเน นงานให สามารถช น าและเป นกลไกก าก บต ดตามการ ด าเน นงานของหน วยงานท กระด บของมหาว ทยาล ยให ม ประส ทธ ภาพ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หว งเป นอย างย งว า เอกสารแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ น จะช วยส งเสร ม ความเข าใจเก ยวก บท ศทางการปฏ บ ต งานและการพ ฒนาคณะฯ และเป นแนวทางให บ คลากรและหน วยงานต างๆ ใช เป นเคร องม อส าหร บแปลงแผนไปส การปฏ บ ต ต อไปส ความส าเร จอย างเป นร ปธรรม อ นจะส งผลให คณะฯ และมหาว ทยาล ยประสบความส าเร จตามท ม งหว งไว คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร หน า ค าน า ก สารบ ญ ข - ข - สารบ ญ ว ส ยท ศน ค พ นธก จ ค ประเด นย ทธศาสตร ค เป าประสงค ง ค าน ยมหล ก ง อ ตล กษณ ง จ ดเน น จ ดเด น ง สภาพป จจ บ นและสภาพของป ญหาของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 1 ผลการว เคราะห ป จจ ยสภาพแวดล อม ศ กยภาพ (SWOT Analysis) 7 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค กลย ทธ และต วช ว ดตามย ทธศาสตร ส การปฏ บ ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ต วช ว ดและเป าหมาย ในระยะ 5 ป (พ.ศ ) 19 ต วช ว ด เป าหมาย และเกณฑ การให คะแนนตามปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เป าประสงค และกลย ทธ 34 งาน/โครงการจ าแนกตามย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ ประมาณการงบประมาณตามย ทธศาสตร แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ แผนท กลย ทธ มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ประจ าป พ.ศ ความเช อมโยงระหว างว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ประเด นย ทธศาสตร กลย ทธ และต วช ว ด 48 ว ส ยท ศน (Vision) สร างสรรค องค ความร เช งบ รณาการ พ ฒนางานเพ อท องถ น ส บสานว ฒนธรรมความเป นไทยส สากล พ นธก จ (Mission) 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพมาตรฐานด านมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 2. สร างองค ความร งานว จ ยและนว ตกรรมเพ อพ ฒนาท องถ น 3. ให บร การทางว ชาการแก ท องถ น 4. ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม 5. บร หารจ ดการอย างม ประส ทธ ภาพ ประเด นย ทธศาสตร (Strategic Issues) 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน และส ประชาคมอาเซ ยน 2. พ ฒนาองค ความร งานว จ ย งานสร างสรรค และนว ตกรรรมท สร างม ลค าเพ มให ก บช มชนและส งคม 3. พ ฒนาศ กยภาพการบร การว ชากรท ม ค ณภาพแก ช มขน 4. อน ร กษ ส งเสร ม ท าน บ าร ง เผยแพร ศ ลปะและว ฒนธรรมไทยส สากล และเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการให ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล - ค เป าประสงค (Goals) 1. บ ณฑ ตม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐานเป นท ยอมร บในระด บชาต และประชาคมอาเซ ยน 2. ม องค ความร งานว จ ย งานสร างสรรค และนว ตกรรรมท ช วยพ ฒนาช มชนและส งคม 3. ช มชน ท องถ น อย ด ม ส ข เข มแข ง พ งพาตนเองได 4. น กศ กษา บ คลากร ช มชน ท องถ น ม การธ ารงศ ลปะและว ฒนธรรมไทย และเร ยนร ว ฒนธรรมอาเซ ยน 5. ม ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพเพ อเพ มค ณภาพของผลผล ตและการบร การ - ง ค าน ยมหล ก สร างสรรค ภ ม ป ญญา พ ฒนาท องถ น ด วยจ ตบร การ เน นค ณภาพมาตรฐาน ท างานแบบม ส วนร วม บนฐานค ณธรรม อ ตล กษณ ความร ค ช มชน อาจารย บ ณฑ ต น กศ กษา ม ความร สามารถน าความร ไปสร างช มชนให เข มแข งและช มชนเป นแหล งเร ยนร จ ดเน น จ ดเด น ม งเน นท องถ น สานศ ลป ว ฒนธรรม - 1 - การว เคราะห ศ กยภาพการพ ฒนา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 1. สถานการณ ป จจ บ นของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ความเป นมาของคณะ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เด ม ค อ คณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ย คร พ.ศ.2518 และประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ซ งออกตามพระราชบ ญญ ต ฉบ บด งกล าว ห วหน าหน วยงานเร ยกว า ห วหน าคณะ ต อเม อม พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ.2538 คณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จ งเปล ยนเป นคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ห วหน าหน วยงาน เร ยกว าคณบด ป จจ บ นเป นหน วยงานระด บคณะ ตามกฎกระทรวงจ ดต งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ ออกตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ด วยเหต น ผ ด ารงต าแหน งผ บร หาร ต งแต เร มก อต งเป นคณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร จนถ งในป พ.ศ เปล ยนเป นคณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ในป พ.ศ มาถ งป จจ บ น ม ผ บร หารได พ ฒนาองค กรมาถ งขณะน จ านวน 9 คน ตามรายนามต อไปน 1. อาจารย ส นทร ห ร ญวงศ เข าด ารงต าแหน งห วหน าคณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร ระหว างป พ.ศ อาจารย สมชาย ต นต ส นต สม ห วหน าคณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร ระหว างป พ.ศ ลาออกจากต าแหน ง เพ อไปด ารงต าแหน งรองอธ การฝ ายวางแผนและพ ฒนา 3. อาจารย บ ญม ปาละวงศ เข าด ารงต าแหน งห วหน าคณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร แทนอาจารย สมชาย ต นต ส นต สม ระหว างป พ.ศ อาจารย เอมอร เน ยมน อย เข าด ารงต าแหน งห วหน าคณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร ระหว างป พ.ศ อาจารย ว ทยา เดชอ ดม เข าด ารงต าแหน งห วหน าคณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร ระหว างป พ.ศ ดร.ภาคภ ม อ นทวงศ เข าด ารงต าแหน งห วหน าคณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร ระหว างป พ.ศ และป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ศร ร ตน เจ งกล นจ นทร เข าด ารงต าแหน งคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สถาบ นราชภ ฏก าแพงเพชร โดยด ารงต าแหน ง ด งกล าว ระหว างป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ศร ณย วงศ ค าจ นทร เข าด ารงต าแหน งคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร สถาบ นราชภ ฏก าแพงเพชร ระหว างป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ส ว ทย วงษ บ ญมาก เข าด ารงต าแหน งคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ระหว างป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ม ย ตะต ยะ เข าด ารงต าแหน งคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ป พ.ศ ป จจ บ น ประว ต ความเป นมา ในป การศ กษา 2522 ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชรเป ดร บน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตร ว ชาการศ กษาข นส ง (ป.กศ. ส ง) เป นร นท สอง ในกล มว ชาเอก ค อ ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ คณ ตศาสตร ว ทยาศาสตร ส งคมศาสตร พลศ กษา อ ตสาหกรรมศ ลป ศ ลปะ คหกรรมศาสตร และเกษตรศาสตร โดยอาจารย ส นทร ห ร ญวงศ เป นห วหน าคณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร ป พ.ศ ในป พ.ศ.2528 ผ ช วยศาสตราจารย ปร ชา เศรษฐ ธร ย ายไปด ารงต าแหน งอธ การว ทยาล ยคร เพชรบ รณ และผ ช วยศาสตราจารย ไพรถ เล ศพ ร ยกมล อธ การ ว ทยาล ยคร ร าไพพรรณ ย ายมาด ารงต าแหน งอธ การว ทยาล ยคร ก าแพงเพชรแทน ในช วงน อาจารย บ ญม ปาละวงศ เข าด ารงต าแหน งห วหน าคณะว ชามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร แทนอาจารย สมชาย ต นต ส นต สม ซ งพ นจากต าแหน งห วหน าคณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร เพ อไปด ารงต าแหน งรองอธ การฝ ายวางแผนและพ ฒนา ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร หล กส ตรว ทยาล ยคร 2528 ระบ ว า คณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประกอบด วยภาคว ชาด งต อไปน (1) ภาคว ชาภาษาไทย (2) ภาคว ชาภาษาอ งกฤษ (3) ภาคว ชาบรรณาร กษศาสตร (4) ภาคว ชาศ ลปะ (5) ภาคว ชาดนตร ศ กษา (6) ภาคว ชานาฏศ ลป (7) ภาคว ชาปร ชญาและศาสนา (8) ภาคว ชามาน ษยว ทยาและส งคม ว ทยา (9) ภาคว ชาประว ต ศาสตร (10) ภาคว ชาภ ม ศาสตร (11) ภาคว ชาร ฐศาสตร และน ต ศาสตร (12) ภาคว ชาภาษาญ ป น (13) ภาคว ชาภาษาจ น (14) ภาคว ชาภาษา มาเลย (15) ภาคว ชาภาษาฝร งเศส (16) ภาคว ชาภาษาเยอรม น (17) ภาคว ชาภาษาอ ตาเล ยน รายว ชาในภาคว ชาร ฐศาสตร และน ต ศาสตร ประกอบด วย (1) พ นฐานการเม องและการปกครองของไทย (2) การปกครองท องถ น (3) ความส มพ นธ ระหว าง ประเทศ (4) ล ทธ การเม องและล ทธ เศรษฐก จ (5) การจ ดองค กรท องถ น (6) พ ฒนาการทางการเม อง (7) ความร เบ องต นเก ยวก บกฎหมาย (8) กฎหมายเก ยวก บ ช ว ตประจ าว น (9) กฎหมายธ รก จ (10) กฎหมายธ รก จเกษตร (11) น ต กรรมและส ญญา (12) กฎหมายเก ยวก บสหกรณ (13) กฎหมายเก ยวก บการก อสร าง (14) ความร เบ องต นเก ยวก บกฎหมายส อมวลชน (15) กฎหมายร ฐธรรมน ญและกฎหมายส าหร บประชาชน ในป พ.ศ.2533 อาจารย เอมอร เน ยมน อย เป นห วหน าคณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร ในป น คณะว ชามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร ประกอบด วยภาคว ชา 11 ภาคว ชา ค อ (1) ภาคว ชาภาษาไทย (2) ภาคว ชาภาษาต างประเทศ (3) ภาคว ชาศ ลปะ (4) ภาคว ชา - 3 - บรรณาร กษศาสตร (5) ภาคว ชาปร ชญาและศาสนา (6) ภาคว ชาส งคมว ทยา (7) ภาคว ชาประว ต ศาสตร (8) ภาคว ชาดนตร (9) ภาคว ชานาฏศ ลป (10) ภาคว ชาภ ม ศาสตร (11) ภาคว ชาร ฐศาสตร และน ต ศาสตร ในป เด ยวก นคณะว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาล ยคร ก าแพงเพชร ได เป นแกนน าในการจ ดการส มมนาเก ยวก บ ประว ต ศาสตร เม องก าแพงเพชร คร งท 2 ข นในว นท ส งหาคม พ.ศ ใช ช อเร องการส มมนาว า ก าแพงเพชร: อด ต ป จจ บ น อนาคต โดยม งเน นเฉพาะเร อง เศรษฐก จ ส งคม และว ฒนธรรมของจ งหว ดก าแพงเพชร ต อมา อาจารย ว ทยา เดชอ ดม ด ารงต าแหน งห วหน าคณะว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks