โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - PDF

Description
๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘.. ผ บร หารระด บส งเป นผ ท ม ส วนสาค ญในการข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร ในการบร หารประเทศ โดยเฉพาะอย

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Products & Services

Publish on:

Views: 15 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
๑. หล กการและเหต ผล โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘.. ผ บร หารระด บส งเป นผ ท ม ส วนสาค ญในการข บเคล อนนโยบายและย ทธศาสตร ในการบร หารประเทศ โดยเฉพาะอย างย งในป จจ บ นท บร บทของส งคมม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ท งด านการเม อง เศรษฐก จ ส งคม เทคโนโลย และกระแสโลกาภ ว ฒน ซ งส งผลกระทบต อองค กรท งโดยทางตรงและทางอ อมน บเป นส งท าทาย ให ผ บร หารระด บส งของหน วยงานภาคร ฐต องเตร ยมตนเองให พร อมท จะร บม อก บสภาพแวดล อมใหม ได อย างรวดเร ว ท นเวลาและสถานการณ ด งน น ในฐานะผ นาขององค กร จ งต องม ความร ความสามารถ และ สมรรถนะ ท เหมาะสมในการบร หารงานและทร พยากรท กประเภทขององค กรให เก ดประส ทธ ภาพ เพ อข บเคล อนภารก จ ให บรรล เป าหมายตามย ทธศาสตร และนโยบายท ร ฐบาลกาหนด ภายใต บร บทและความท าทายท เก ดจาก การเปล ยนแปลง การพ ฒนาผ นาหร อผ บร หารถ อได ว าม ความจาเป นอย างย งต อการอย รอดและการเจร ญเต บโตของ องค กร ผ นาขององค กรต องใช กระบวนการทางานแบบส งเสร มความร วมม อของบ คลากรภายในและเคร อข าย การทางานมากย งข น องค กรต องการผ นาท ม ความสามารถในการต ความข อม ลท ม ความแตกต างและซ บซ อน และต องพร อมท จะใช กระบวนการทางานแบบใหม ๆ ต องเป นผ บร หารท สามารถสร างแรงจ งใจและประสาน การบร หารในแบบท ม ล กษณะเสม อนจร ง และเช อมโยงก นด วยเทคโนโลย สารสนเทศมากย งข น ผ บร หารต องม ม มมองและว ส ยท ศน ในระด บของส งคมโลกท เช อมต อก น การท ผ บร หารภาคร ฐของไทยจะสามารถปฏ บ ต งานให เก ดประส ทธ ภาพได อย างเต มท น น จาเป นต อง เสร มสร างความเข มแข งในด านต างๆด งน ท กษะการเป นผ นา (Leadership Skills) บ คล กภาพหร อร ปแบบการบร หาร(Personality / Personal Style) ว ส ยท ศน และท กษะการบร หารเช งกลย ทธ (Strategic or Visionary Skills) ท กษะการบร หารคน (Interpersonal Skills) ท กษะการบร หารจ ดการ (Business / Management Skills) ท งน ประเด นความเข มแข งเก ยวก บท กษะการเป นผ นา น บเป นป จจ ยท สาค ญท ส ดท ทาให ผ บร หารท งในระด บสากล เอเช ย และไทย สามารถปฏ บ ต งานให เก ดประส ทธ ภาพตามเป าหมาย และสอดคล อง ก บพลว ตของการเปล ยนแปลงของส งคมโลก โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส. ๒) หน า ๑ สาน กงาน ก.พ. ในฐานะองค กรกลางด านการบร หารทร พยากรบ คคลพ จารณาเห นความจาเป นอย างย ง ในการพ ฒนาผ บร หารระด บส ง จ งได จ ดดาเน นการหล กส ตรการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ นาท ม ว ส ยท ศน และ ค ณธรรม (นบส.๑) สาหร บผ บร หารท ดารงตาแหน งประเภทอานวยการและเตร ยมพร อมสาหร บ การแต งต ง ส การดารงตาแหน งประเภทบร หาร ให เป นผ นาท ม ว ส ยท ศน ภาวะผ นา และสมรรถนะด านการจ ดการท ด และเพ อให การพ ฒนาด งกล าวม ความเป นระบบและเป นไปอย างต อเน อง จ งได จ ดดาเน นการ โครงการพ ฒนา น กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส. ๒) ข น เพ อเสร มสร าง (Enhance) เร งเร า (Accelerate) และ ร กษาไว (Maintain) ซ งศ กยภาพและสมรรถนะสาหร บผ บร หารท ดารงตาแหน งประเภทบร หารระด บต น ให ม ความพร อมอย างเต มท ในการปฏ บ ต งานในฐานะรองห วหน าส วนราชการ ซ งถ อเป นตาแหน งท ม ความสาค ญ อย างย งต อองค กร รวมท งสน บสน น ให เก ดเคร อข ายระหว างผ บร หารท ดารงตาแห น งประเภทบร หารระด บต น เพ อให สามารถนาการเปล ยนแปลงและข บเคล อนย ทธศาสตร ขององค กรอ นจะนาไปส ประโยชน ส ขของประชาชน ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ สร างความตระหน กและภาคภ ม ใจในบทบาทการเป นผ บร หารของส วนราชการ ๒.๒ สร างความพร อมให ผ บร หารสาหร บการดารงตาแหน งในระด บท ส งข น ๒.๓ เสร มสร างศ กยภาพความเป นเล ศด าน ภาวะผ นาและ การบร หารเพ อสน บสน น ให การบร หาร ราชการเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดส มฤทธ ผลส งส ด ๒.๔ ส งเสร มให เก ดเคร อข ายการบร หารราชการ ท งในระด บประเทศแ ละนานาชาต สาหร บ แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ การปฏ บ ต งาน และเป นเคร องม อสน บสน นให การบร หารราชการเป นไป อย าง ม ประส ทธ ภาพและเก ดส มฤทธ ผลส งส ด ๓. แนวค ดในการดาเน นการพ ฒนา ส บเน อง จากข อส งเกตท อ.ก.พ.ว สาม ญเก ยวก บการสร างและพ ฒนาค ณภาพกาล งคน ได ให แนวทางในการ ปร บปร งเน อหา ในการดาเน น โครงการ เพ อให สอดคล องก บการเตร ยมผ นาในอนาคตและ ความเปล ยนแปลงของโลกป จจ บ นโดยการสร างผ นาในระด บสากล (Global Leader) ท เป นต นแบบในด าน ความร บผ ดชอบต อบ านเม อง (Social Accountability) ม เก ยรต ภ ม และเป นท เคารพของประชาชนท วไป (Elite / Prestige Group) การเพ มพ นสมรรถนะ (Competencies) ท เก ยวข องของ Global Perspective และสมรรถนะหล กของน กบร หารระด บส งในการบร หารคน ความรอบร ในการบร หาร การบร หารแบบ ม งผลส มฤทธ และการบร หารอย างม ออาช พ รวมท งสมรรถนะของผ นาในทศวรรษท ๒๑ ท ต องม ศ กยภาพ ในการเปล ยนแปลง เน นการกระต นให เก ดม มมองในประเด นท ท วโลกให ความสาค ญ มองเห นภาพกว าง และมองภาพองค รวม (Holistic View) สามารถเช อมโยง ความเคล อนไหวท เก ดข น เข าก บงานของตน รวมท งมองถ งป ญหา/สถานการณ ท อาจเก ดข นในอนาคต ศ กษาและร เท าท นในความเปล ยนแปลงต างๆ ท เก ดข นในโลก นานว ตกรรมหร อผลการศ กษาว จ ยมาปร บใช ในการบร หารจ ดการ เสร มสร างองค ความร ด านการบร หารจ ดการเพ อนาไปส การสร างการเปล ยนแปลงในด านนว ตกรรม และกระต นให เห น ความสาค ญ และสามารถนาไปใช ในทางปฏ บ ต ได จร ง โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส. ๒) หน า ๒ ว ธ การ พ ฒนาเน นการเร ยนร มากกว าการสอน (Teach Less Learn More) ให เก ดการต อยอด ความค ดและค นหาว ธ การแก ป ญหาด วยตนเองด วยว ธ การอภ ปราย (Discussion) การประช มเช งปฏ บ ต การ (Workshop) การศ กษาด งานในภาคสนาม (Field Study) การส มมนาเช งว ชาการ (Seminar) และการเร ยนร จากกรณ ศ กษา (Case Study) ในก จกรรมการถ ายทอดและแลกเปล ยนประสบการณ โดยท ปร กษาผ ทรงค ณว ฒ การเสร มสร างองค ความร และประสบการณ โดยผ ร /ผ ทรงค ณว ฒ การส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร ก บว ทยากรและ น กบร หารผ ร วมโครงการเป นหล ก เพ อการพ ฒนาความร ประสบการณ ว ส ยท ศน และสมรรถนะทางการบร หาร และเน นเสร มสร างความค ดเก ยวก บการย นหย ดเพ อร กษาผลประโยชน ของชาต การสร างเคร อข าย การทางาน ท สามารถนาไปใช ในทางปฏ บ ต ได จร ง และเพ อให เก ดความค มค าในการดาเน นการจ ดโครงการพ ฒนาน กบร หาร ระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) สาน กงาน ก.พ. จ งได กาหนดประเด นและจ ดเน น (Themes) ของ การศ กษาด งาน เพ อเป ดม มมองน กบร หารในประเด นระด บสากล (Global Issue) ซ งเป นก จกรรมหล กในการ ดาเน นการพ ฒนาในโครงสร างเน อหาส วนท ๑ การส งสมประสบการณ โดยได กาหนดให สอดคล องก บแผนพ ฒนา เศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ และนโยบายร ฐบาล เพ อเพ มม มมองท เป นสากล (Global-Perspective) โดยม ประเด นสาค ญของการศ กษาด งาน ประกอบด วย ๑) การพ ฒนาว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว จ ยและนว ตกรรม และ ๒) ประเด นป ญหาสากล (Global Issue) ในประเด นท เป น Non Tariff Barrier โดยจะเสนอห วข อให เป น ทางเล อก ในช วงของการหา Training Needs ให คณะท ปร กษาผ ทรงค ณว ฒ และผ เข าร บการฝ กอบรม ได ม ส วน ร วมในการเล อกประเด นการศ กษาท กล มม ความสนใจร วมก นและม ศ กยภาพในการทางานอย างบ รณาการ เพ อวางแนวทางแก ไขป ญหาอย างเป นร ปธรรม ในการน จะเป นการจ ดการศ กษาด งานเช งเปร ยบเท ยบในส วนของ การศ กษาด งานในประเทศและการศ กษาด งาน Best Practice ของประเทศในกล มย โรป โดยสร ปของแนวค ดในการพ ฒนาโครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส.๒) เพ อ ๓.๑ เสร มสร างความเป นผ นาในหลากหลายม ต ๓.๒ เน นให เก ดการเพ มพ น ม มมอง และการแลกเปล ยนประสบการณ ด านการบร หารจากผ เช ยวชาญ ท งภาคร ฐและภาคเอกชนผ ท ม ประสบการณ จากภาคราชการท เป นแม แบบของพฤต กรรม ท ด และระหว างผ ร วมโครงการ ๓.๓ ประย กต ความร และท กษะท ได ร บไปใช ในการปฏ บ ต จร ง ๓.๔ การแบ งป นประสบการณ ภายหล งการประย กต ใช ความร และท กษะส ผ อ น ๓.๕ ก อให เก ดการเปล ยนแปลงในทางท ด ข นต อผ เข าร วมโครงการท งด านความค ดและพฤต กรรม ท เหมาะสมก บการเป นน กบร หารระด บส งม ออาช พ ท งน จะใช ร ปแบบท หลากหลาย ๕ ประเภท ซ งได แก ๓.๕.๑ การอบรมในช นเร ยน (Training : TN) ๓.๕.๒ การพบ หาร อ และแลกเปล ยนประสบการณ ก บผ ทรงค ณว ฒ (Senior Consultation : SC) ๓.๕.๓ การเสร มสร างองค ความร และประสบการณ โดยผ ร /ผ ทรงค ณว ฒ (Executive Networking : EN) ๓.๕.๔ การประช มส มมนาเช งว ชาการ(Forum : FR) โดยผ ทรงค ณว ฒ ระด บประเทศหร อนานาชาต ๓.๕.๕ การศ กษาด งาน (Field Trip) โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ บร หารส วนราชการ (นบส. ๒) หน า ๓ ๔. กล มเป าหมาย ผ ดารงตาแหน งประเภทบร หารระด บต น ซ งได ร บการแต งต งให ดารงตาแหน งในระด บ รองห วหน า ส วนราชการ (รองอธ บด หร อเท ยบเท า) หร อรองห วหน าส วนราชการท ม ฐานะเป นกรมท อย ในบ งค บบ ญชาหร อ ปฏ บ ต ราชการข นตรงต อนายกร ฐมนตร และห วหน าส วนราชการด งกล าวดารงตาแหน งประเภทบร หารระด บส ง (ระด บ ๑๑ เด ม) และส วนราชการด งกล าวไม ม รองห วหน าส วนราชการตาแหน งประเภทบร หารระด บต น ระด บต น (ระด บ ๙ เด ม) ท ก.พ. กาหนด และ ได ร บการแต งต งให ดารงตาแหน ง รองห วหน าส วนราชการมาแล วไม น อยกว า ๑ ป น บจากว นท ได ร บการแต งต งจนถ งว นเป ดการฝ กอบรม (๑๕ มกราคม ๒๕๕๘) และ ไม เป นผ เกษ ยณอาย ราชการก อนป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จานวน ๓๕ คน ๕. เน อหาว ชา เน อหาว ชาในโครงการ นบส. ๒ ประกอบด วย ๓ ส วนหล ก ได แก ส วนท ๑ การส งสมประสบการณ ส วนท ๒ ความร เก ยวก บองค กรและระบบราชการ ส วนท ๓ สมรรถนะและความสามารถต างๆ ๖. เกณฑ การสาเร จการเข าร วมโครงการ การสาเร จของการเข าร วมโครงกา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks