การบร หารงบประมาณของสถานศ กษา - PDF

Description
การบร หารงบประมาณของสถานศ กษา การบร หารงานงบประมาณของสถานศ กษาในย คป จจ บ นเน นความเป นอ สระในการบร หารให ม ความคล องต ว โปร งใส ตรวจสอบได ย ดหล กการบร หารม งเน นผลส มฤทธ และบร หารงบประมาณแบบ ม งเน นผลงาน

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 6 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารงบประมาณของสถานศ กษา การบร หารงานงบประมาณของสถานศ กษาในย คป จจ บ นเน นความเป นอ สระในการบร หารให ม ความคล องต ว โปร งใส ตรวจสอบได ย ดหล กการบร หารม งเน นผลส มฤทธ และบร หารงบประมาณแบบ ม งเน นผลงาน ม การจ ดผลประโยชน จากทร พย ส นของโรงเร ยน รวมท งจ ดหารรายได จากาการบร การมาใช ในการบร หารจ ดการเพ อประโยชน ทางการศ กษา ส งผลให เก ดค ณภาพท ด ต อผ เร ยน การบร หาร งบประมาณจ งให ความสาค ญอย างย งต อระบบการจ ดการศ กษาท งระบบ ด งน น การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ม ประส ทธ ผล เท าเท ยมก น จ งส งผลต อค ณภาพการศ กษา รวมท งการต ดตามประเม นผลก เป นอ กเง อนไขหน งท ส งผลให การจ ดการศ กษาม ค ณภาพได มาตรฐานตามเป าหมายของการจ ดการศ กษา การงบประมาณเป นส งจาเป นอย างย งในการบร หารงานท กชน ด ท กหน วยงานและท กองค การ ไม ว าจะเป นฝ ายร ฐหร อเอกชน องค กรการก ศลหร อฝ ายธ รก จ ท กหน วยงานและท กองค การจะต อง จ ดทางบประมาณให ม ประส ทธ ภาพ เพ อสามารถใช งบประมาณท ม อย ให เก ดประโยชน ส งส ดรวมท ง คาดการณ ล วงหน าถ งการเปล ยนแปลงทางการเง นท จะเพ มหร อลดในอนาคตด วย เพ อสามารถ วางแผนแก ป ญหาได ท นการณ และไม เป นเหต ให การดาเน นงานต องหย ดชะง กงบประมาณเป นส งช บ ง แนวความค ดในการบร หารงานตลอดจนว ธ การดาเน นงานงบประมาณ จ งม ความส มพ นธ เก ยวข องก บ ว ตถ ประสงค นโยบาย ว ธ ดาเน นงานและโครงสร างของหน วยงาน การดาเน นการก บงบประมาณใน ร ปแบบท เหมาะสม ม ความจ าเป นในการช วยส งเสร มการดาเน นงานของหน วยงานองค การให บรรล ว ตถ ประสงค ได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล งบประมาณ หมายถ ง แผนการเง นของร ฐบาล ซ งประกอบด วยต วเลขแสดงรายร บว ามาจากทางใด และรายจ ายท จะต องจ ายตามแผน โครงการท ได กาหนดไว ว าจะดาเน นการในป งบประมาณหน งๆ แผนการ เง นด งกล าวฝ ายบร หารเป นผ จ ดทาข นและฝ ายน ต บ ญญ ต เป นผ พ จารณาอน ม ต เม อได ร บอน ม ต แล วก ตรา เป นกฎหมายใช บ งค บต อไป เร ยกว า พระราชบ ญญ ต งบประมาณประจาป และการจ ดทางบประมาณ ประกอบด วยข นตอนต างๆ 3 ข นตอนด วยก น ค อ การเตร ยมงบประมาณ การอน ม ต งบประมาณ และการ บร หารงบประมาณ การบร หารงบประมาณ หมายถ งการวางแผนการใช ทร พยากรให บรรล ว ตถ ประสงค ของแผนงาน และโครงการท ต งไว อย างม ประส ทธ ภาพ เป นไปตามความต องการของหน วยงานและผ ท เก ยวข องท กฝ าย ขอบข ายในการบร หารการเง นโรงเร ยน ควรจะประกอบด วยส งต อไปน 1. การวางแผนการเง นของโรงเร ยน ม การคาดการล วงหน าเก ยวก บการใช จ ายและ ดาเน นการเก ยวก บการเง นของโรงเร ยน ซ งผ บร หารจะต องพ จารณาถ งผลกระทบกระเท อนท ม ต อการให ได มาหร อการจ ายไปซ งการเง นของโรงเร ยน เช น ฐานะทางเศรษฐก จของประเทศ รายได ของประชาชนใน ท องถ น ฯลฯ เป นต น 2. การจ ดการเก ยวก บทร พย ส นของโรงเร ยนโดยส วนรวม เช น ท ด น และส งก อ สร าง ว สด คร ภ ณฑ ต าง ๆ ของโรงเร ยนเป นต น 3. การควบค มการดาเน นงานทาง ด านการเง น เพ อให ม ประส ทธ ภาพให เป นไปตาม มาตรฐานและกฎเกณฑ เก ยวข อง ซ งประกอบไปด วยระบบบ ญช และว ธ การต าง ๆ ในการตรวจสอบเง น และทร พย ส นของโรงเร ยน 4. การจ ดการเก ยวก บการร บและจ ายเง นของโรงเร ยนอย างม ประส ทธ ภาพสอดคล อง ก บหล กการทางเศรษฐศาสตร หล กการทางการบร หารและรวมท งหล กการคล งท วไป การบร หารงานม ความสาค ญต อผ บร หารมาเน องจากผลของการปฏ บ ต งานกระทบ กระเท อนท งต อหน วยงานและประเทศชาต หน วยงานจะพ ฒนาได มากน อยเพ ยงใดย อมข นอย ก บการบร หาร การเง นว าด หร อไม เพ ยงใด หากผ บร หารม ความร ความเข าใจเร องการเง นของหน วยงานของตนและ หน วยงานท ต องเก ยวข องด วยแล ว ผลก จะทาให หน วยงานพ ฒนาและได ช อว าเป นผ บร หารงานท ม ความสามารถ หน วยงานท เก ยวก บการศ กษาโดยเฉพาะโรงเร ยน เป นหน วยงานหน งท ต องใช เง นในการดาเน นงาน และพ ฒนาตนเอง ผ บร หารโรงเร ยนจ งจาเป นต องม ความเข าใจเก ยวก บการบร หารการเง นของโรงเร ยนเป น อย างด ด วย ไม ว าจะเป นนโยบายการจ ดสรรเง นเพ อการศ กษา แนวปฏ บ ต ในการบร หารการเง นในโรงเร ยน ซ งประกอบด วย งานการร บเง น, การจ ายเง น, การเก บร กษาเง น, การนาส ง, การซ อ, การจ าง, บ ญช พ สด, การ ตรวจสอบและรายงานการเง นเป นต น การเง นท ผ บร หารการศ กษาควรทราบเพ อย ดเป นแนวปฏ บ ต ตามระเบ ยบของราชการ ซ งม การ เปล ยนแปลงไปตามคาส งของทางราชการ บางคร งก เปล ยนไปตามฐานะทางเศรษฐก จของประเทศ บางคร ง ก เปล ยนไปตามความผ นผวนทางการเม องและบางคร งก ข นอย ก บท ศนคต และหล กการท ผ บร หารระด บส ง ในส วนกลางย ดถ อตามแนวท ตนค ดว าด หร อควรปฏ บ ต ผ บร หารการศ กษาระด บส งควรจะทาหน าท หาเง นหร อจ ดต งงบประมาณเพ อการศ กษาด วย ม ใช ม หน าท เพ ยงใช เง นอย างผ บร หารระด บโรงเร ยนส วนมากทาอย เพ ยงอย างเด ยว ความไม ทราบทฤษฎ การเง นโรงเร ยนทาให ผ บร หารการศ กษาในประเทศไทยจ ดสรรงบประมาณ และการเง นให แก โรงเร ยนตามความพอใจของส วนบ คคลและตามว ธ ทางการเม องตลอดมาท กย คท กสม ย จะเห นได ว าสภาพโรงเร ยนป จจ บ นน โรงเร ยนท ด อย แล วกล บได งบประมาณมากข นท กป แต โรงเร ยนท ขาด แคลนก ย งขาดแคลนลง เพราะการให เง นงบประมาณม กจะค ดเป นเปอร เซ นต ของงบประมาณท ได ร บเด ม จ งทาให ด คล ายก บว าการได ร บงบประมาณของโรงเร ยนม สภาพเป นโรงเร ยนท ต องการเง นมากกล บได น อย โรงเร ยนท ต องการเง นน อยกล บได มาก ผ บร หารม หน าท ในการบร หารการเง นให เป นไปตามกฎหมายและระเบ ยบกฎเกณฑ หน าท เก ยวก บ การเง นพอสร ปได ด งน ก. งานเก ยวก บการเง น - ทาการร บเง นค าธรรมเน ยม - ร บเง นบร จาค - ร บเง นผลประโยชน อ น ๆ - ร บเง นท นการศ กษา ซ งม ผ มอบให เพ อจ ายเป นท นอ ดหน นการศ กษา - ร บฝากเง นรายได ของหน วยงานในส งก ด - ร บฝากเง นค าประก นของเส ยหาย และเง นประก นส ญญา - จ ายเง นงบประมาณท กหมวด - จ ายเง นรายได สาหร บการดาเน นงานของหน วยงาน - จ ายเง นบร จาคเพ อก จการของหน วยงาน - จ ายเง นอ ดหน นการศ กษา - จ ายค นเง นฝาก - ทาฎ กาเบ กจ ายงบประมาณท กหมวด และเง นนอกงบประมาณ - ตรวจสอบใบสาค ญและหล กฐานร บ - จ ายเง นท กประเภท - คานวณ และเก บภาษ ห ก ณ ท จ าย เพ อแจ งและส งสรรพากร - ด แลร กษา เง นสดให ถ กต อง เพ อส งมอบกรรมการร กษาเง น - จ ดเตร ยมใบเสร จร บเง น เม อร บเง นประเภทต าง ๆ - เบ กจ ายเง นนอกงบประมาณ - เบ กเง นและนาเง นฝากธนาคารแห งประเทศไทย และธนาคารพาณ ชย - เก บหล กฐานการเง น - จ ดทาหล กฐานจ ายเง นเด อนและล กจ าง - ทาใบส งเง น กระทรวงการคล ง ข. งานเก ยวก บบ ญช - จ ดทาบ ญช การเง นประเภทต าง ๆ ตามหล กบ ญช ส วนราชการ ท งเง นงบประมาณและเง นนอก งบประมาณ - ทาบ ญช ล กหน เง นย มทดรองราชการ และเง นย มนอกงบประมาณ - ลงทะเบ ยนรายจ ายย อยตามงบประมาณ - ลงทะเบ ยนรายจ ายเง นร บฝากต าง ๆ - จ ดทารายงานการเง นท กประเภท - จ ดทางบเด อนเง นงบประมาณท กหมวด - จ ดทางบเด อนรายได ของหน วยงาน - จ ดทาทะเบ ยนการชาระเง นค าบาร งของน ส ต - ดาเน นการรวบรวมรายละเอ ยด ต งงบประมาณรายจ ายจากเง นรายได ของหน วยงาน - รวบรวมรายละเอ ยดเสนอต งงบประมาณประจาป - ดาเน นการจ ดทารายละเอ ยดของเง นประจางวดจากสาน กงบประมาณสาหร บหน วยงาน - ดาเน นการจ ดสรรเง นไปต งจ ายทางจ งหว ดสาหร บหน วยงานในส งก ด - ดาเน นการแก ไขเปล ยนแปลงรายการงบประมาณ - ดาเน นการขอโอน เปล ยนแปลงหมวดเง นงบประมาณ เม อจาเป น - ดาเน นการขออน ม ต ก นเง น ต ดฝาก ขยายเวลาต ดฝาก เง นงบประมาณ - ดาเน นการ ขออน ม ต จ ดซ อ จ างทา ว สด คร ภ ณฑ ตลอดจนการจ ดสร างอาคารต าง ๆ - ดาเน นการ จ ดทาส ญญาซ อขาย จ างทาว สด คร ภ ณฑ ตลอดจนส ญญาจ างเหมาก อสร าง ค. งานเก ยวก บพ สด คร ภ ณฑ - ดาเน นการ จ ดหา ว สด คร ภ ณฑ แบบพ มพ ต าง ๆ เพ อใช ในก จการของหน วยงาน - ด แลร กษา ซ อมแซม เคร องม อ เคร องใช ต าง ๆ เพ อใช ในก จการของหน วยงาน - ด แลร กษาซ อมแซมยานพาหนะ - ด แลร กษาและซ อมแซมอาคารต าง ๆ - จ ดทาทะเบ ยนคร ภ ณฑ - จ ดทาบ ญช พ สด - เข ยนหมายเลขประจาคร ภ ณฑ - จ ายพ สด เพ อใช ในการปฏ บ ต งานของหน วยงาน - เก บร กษาทะเบ ยนยานพาหนะ - สารวจว สด คร ภ ณฑ คงเหล อ - จ ดทารายงานการสารวจทร พย ส น - จ ดทารายงานผลการปฏ บ ต งานประจาป ง. งานเก ยวก บการตรวจสอบภายใน - ตรวจน บเง นสดคงเหล อประจาว นท ทาการตรวจสอบ - ตรวจหล กฐานการร บเง น - ตรวจหล กฐานและใบสาค ญการจ ายเง น - ตรวจสอบการลงบ ญช ต าง ๆ - ตรวจสอบทะเบ ยนต าง ๆ - ตรวจสอบบ ญช พ สด คร ภ ณฑ - ตรวจสอบหล กฐานการฝากเง นก บธนาคาร - รายงานการตรวจสอบและเสนอแนะว ธ การแก ไข ในการปฏ บ ต อาจจะม เปล ยนแปลงแนวการจ ดงานต างไปจากข างต นท กล าวมาบ างท งน แล วแต ผ บร หารท จะพ จารณาตามขนาด และงานท ต องปฏ บ ต การจ ดบ คลาการการเง น บ คลากรท ทางานเก ยวก บการเง น จะมาจากสายงานฝ ายธ รการซ งควบค มโดย ผ บร หารบ คลากรการเง นอ กท หน ง ปร มาณบ คลากรการเง น จะแตกต างก นไปตามขนาดของโรงเร ยน โดย ปกต แล วม กน ยมจ ดเจ าหน าท อย างน อย 3 คน ซ งงานท ได ร บมอบหมายจะเป นเจ าหน าท เก ยวก บงบประมาณ พน กงานบ ญช และพน กงานเบ กจ าย เป นต น สาหร บโรงเร ยนเล ก ๆ การจ ดทาการเง นน น ส วนมากจะม คน เด ยว แต ต องม กรรมการเง นครบ 3 คน ตามระเบ ยบด งผ งการบร หารการเง นด งน ผ บร หาร ห วหน าฝ ายธ รการ เจ าหน าท งบประมาณ ห วหน าฝ ายบ ญช เจ าหน าท เบ กจ ายเง น หน าท ความร บผ ดชอบของผ บร หารใ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks