ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา - PDF

Description
ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 1 / 17 ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส ออ

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journals

Publish on:

Views: 23 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 1 / 17 ค ม อการใช งาน ระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส คานา เอกสารฉบ บน เป นเอกสารในล กษณะของค ม อการใช งานระบบร บ-ส งหน งส ออ เล กทรอน กส (E-Filing) โรงเร ยนอน บาลสต ล ซ งระบบน ถ กสร างข นเพ อใช ร บ-ส งหน งส อระหว างคร -บ คลากร ภายใน โรงเร ยนอน บาลสต ล ค ม อฉบ บน ได จ ดทาเพ อแนะนาว ธ การใช งานต างๆ ในระบบ อาท เช น การส งหน งส อ การร บหน งส อ รวมไปถ งแนะนาข อจาก ด และเง อนไขต างๆ ของการร บ-ส ง หน งส อ นอกจากน นค ม อฉบ บ น ย งแนะนาข นตอนการแปลงไฟล เป น PDF ในการส งเอกสารอ กด วย ฝ ายงานพ ฒนาระบบเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ (งานบร หารงานท วไป) จ ดท าค ม อการใช งาน E-Filing ฉบ บน เพ อมอบให แก ผ ใช งานระบบ ได แก คร -บ คลากร โรงเร ยนอน บาลสต ล ฝ ายงานพ ฒนาระบบเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ (งานบร หารงานท วไป) หว งเป นอย างย งว า ค ม อ ฉบ บน จะเป นประโยชน ส าหร บผ ใช งานในระบบได อย างด หากม ข อผ ดพลาดประการใด ฝ ายงานพ ฒนา ระบบเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ (งานบร หารงานท วไป) ขออภ ยมา ณ โอกาสน ด วย งานพ ฒนาระบบเคร อข ายข อม ลสารสนเทศ งานบร หารงานท วไป โรงเร ยนอน บาลสต ล 1.ความต องการของระบบ ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 2 / 17 ความต องของระบบ ในท น หมายถ ง การใช งานระบบ E-Filing คร -บ คลากร อน บาลสต ล จะต องม ค ณสมบ ต ด งน - ม เคร องคอมพ วเตอร ท สามารถเช อมต ออ นเทอร เน ทได - ม เคร องพ มพ หร อเคร องแสกนเอกสาร - ม บ คลากรท ม ความสามารถในการใช งานคอมพ วเตอร อ นเทอร เน ท ระบบ E-Filing และพ มพ งานได - ม ซอฟต แวร ท จาเป นสาหร บการใช งานก บระบบ E-Filing ได แก * โปรแกรมเว บบราวเซอร สาหร บเป ดหน าเว บเพจ เช น IE หร อ FireFox * โปรแกรมสาหร บเป ดอ าน และสร างเอกสาร ได แก Microsoft Word, Excel และ Powerpoint * โปรแกรมสาหร บอ าน หร อสร างไฟล PDF เช น Acrobat Reader, Foxit, PDF Creator เป นต น ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 3 / 17 2.การเข าใช ระบบ ว ธ การเข าใช ระบบ E-Filing คร -บ คลากร อน บาลสต ล ด งน 2.1 เป ดโปรแกรมเวปบราวเซอร เข าเวปโรงเร ยนอน บาลสต ล (ด งร ปท 1) ร ปท 1 เวปไซด โรงเร ยนอน บาลสต ล 2.2 คล กเมน E-Filing จากน นจะปรากฏ (ด งร ปท 2) ร ปท 2 แบบฟอร ม login เข าส ระบบ ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 4 / พ มพ ช อผ ใช และ รห สผ าน (ทางผ ด แลระบบก าหนดไว ให แล ว) ลงใน ฟอร ม (ด งร ปท 3) แล วกดป ม เข าส ระบบ ร ปท 3 แสดงการกรอกช อผ ใช และ รห สผ าน เข าส ระบบ กรณ ช อผ ใช และ รห สผ าน ท ใส ไม ถ กต อง ระบบจะแสดงกล องข อความส แดง เข ยนว า กร ณา ป อนช อและรห สผ าน ใหม คร บ (ด งร ปท 4) ให ผ ใช ท าการพ มพ ช อผ ใช และรห สผ าน ท ถ กต องลงในฟอร ม แล วกด ป มเข าส ระบบอ กคร ง ร ปท 4 แสดงข อความ กรณ กรอกช อผ ใช และรห สผ าน ผ ด ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 5 / 17 เม อ ช อผ ใช และ รห สผ าน ถ กต อง ให ส งเกตช อผ ใช ว าเป นช อเราหร อไม และระบบจะเข าส หน า หน งส อเข า (ด งร ปท 5,6) ร ปท 5 แสดงช อผ เข าระบบ ร ปท 6 แสดงหน าแรกหน งส อเข าหล ง เข าระบบ ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 6 / 17 การจ ดเตร ยมไฟล เป น ไฟล PDF เพ อทาการส งไฟล 1. เป ดไฟล งานต นฉบ บ ท ต องการส ง 2. บ นท กไฟล ใหม ด งน โดยนาเมาส ไปช ท บ นท กเป น แล วคล กเล อกชน ดไฟล เป น PDF หร อ XPS ด งน [3.จะปรากฏหน าต างน ให เล อก Drive ท จะเก บ ใช ช อไฟล เป นภาษาอ งกฤษหร อต วเลข แล วคล กป ม 1. เล อก Drive ท จะเก บ 2.พ มพ ช อไฟล เป นภาษาอ งกฤษหร อต วเลข 3.ชน ดเอกสาร เป น PDF 4.คล ก จ ดพ มพ 4. จะได ไฟล PDF ด งน ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 7 / 17 3.การส งหน งส อ 3.1 ให ผ ใช ทาคล กเล อกท เมน ส งหน งส อ จากน นจะปรากฏแบบฟอร มส งหน งส อ (ด งร ปท 7) ร ปท 7 แสดงแบบฟอร มสาหร บ ส งหน งส อ ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 8 / ให ผ ใช ทาการกรอกข อม ลด งต อไปน ลงในแบบฟอร ม ข อม ลท หน งส อ (เป นส วนท จาเป นต องกรอกท กคร งท ท าการส ง) ข อม ลช อเร อง (เป นส วนท จาเป นต องกรอกท กคร งท ท าการส ง) เร องโดยย อ (ส วนน ผ ส งอาจจะไม ต องกรอก ก ได ) ข อม ลผ ร บหน งส อ (เป นส วนท จ าเป นต องกรอกท กคร งท ทาการส ง) ในส วนข อม ล ผ ร บ ผ ส งสามารถส งเป นรายสายช น หร อรายบ คคล ก ได ในระบบ E-Filing คร - บ คลากร อน บาลสต ล ได จ ดกล มไว ท งหมด 12 กล ม ได แก 1. ผ บร หาร 2. สายช นอน บาล 1 3. สายช นอน บาล 2 4. สายช นประถมฯ 1 5. สายช นประถมฯ 2 6. สายช นประถมฯ 3 7. สายช นประถมฯ 4 8. สายช นประถมฯ 5 9. สายช นประถมฯ เจ าหน าท ห องพ เศษ 11. เจ าหน าท ธ รการ 12. ผ ด แลระบบ ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 9 / 17 ในส วนท จาเป นต องกรอกท กคร งท ทาการส ง หากเม อใดผ ส งล ม หร อไม กรอกข อม ล ระบบจะไม ดาเน นการส งหน งส อให และระบบจะแสดงข อความเต อนให ผ ใช ระบ ข อม ลในส วนท ย งไม ได กรอก ต วอย างฟอร มหน งส อส ง (ด งร ปท 8) ร ปท 8 ต วอย างการกรอกแบบฟอร มส งหน งส อ ท ครบถ วนถ กต อง หล งจากกรอกข อม ล ลงฟอร มหน งส อส งเร ยบร อยแล ว ให คล กป มถ ดไป (ด งร ปท 9) คล ก ป ม ถ ดไป ร ปท 9 คล กป มถ ดไป ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 10 / ให ผ ใช ทาการส งหน งส อ หร อเอกสารแนบ (ด งร ปท 10-13) เล อกประเภทหน งส อ หร อเอกสารแนบ จากน นระบ หมายเลขหน า เล อกไฟล ท ต องการส ง โดยคล กป ม Browse คล ก ป ม Browse ร ปท 10 ฟอร มแนบเอกสาร 1. เล อก Drive ท เก บ เอกสาร 2. เล อกไฟล ท ต องการ จ ดส ง 3. คล ก ท น ร ปท 11 ฟอร มเอกสารท ต องการแนบ เง อนไขในการส งหน งส อ และเอกสารแนบ ม ด งน ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 11 / 17 -หน งส อ หร อเอกสารแนบท ส งแต ละคร งจะต องม ขนาดของไฟล ไม เก น 4 MB -การส งหน งส อ และเอกสารแนบสามารถทาได หลายคร งตามต องการ -การส งหน งส อ และเอกสารแนบ ต องระบ หมายเลขหน าท กคร ง ต วอย างเช น 1, 1-15 เป นต น หากไม กรอกข อม ลส วนน จะไม สามารถทาการส งหน งส อ และเอกสารแนบได -ไฟล หน งส อ หร อเอกสารแนบ ชน ดไฟล ท สามารถส งได ได แก ไฟล ภาพ (เช น.jpeg,.png,.gif,.bmp) ไฟล เอกสาร จาก Word, Excel และ PDF คล ก ป ม ส งเอกสารแนบ ร ปท 12 ฟอร ม ส งเอกสารแนบ หล งจากท คล ก ป มส งเอกสารแนบเร ยบร อยแล ว จะปรากฏรายการไฟล แนบท ส งแล ว (ด งร ปท 13) ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 12 / 17 ร ปท 13 หน าต างแสดงรายการไฟล หน งส อ หร อเอกสารแนบท ได ท าการส ง เง อนไขในการส งหน งส อ และเอกสารแนบ ม ด งน - หน งส อ หร อเอกสารแนบท ส งแต ละคร งจะต องม ขนาดของไฟล ไม เก น 4 MB (เมกะไบต ) - การส งหน งส อ และเอกสารแนบสามารถทาได หลายคร งตามต องการ - การส งหน งส อ และเอกสารแนบ ต องระบ หมายเลขหน าท กคร ง โดยสามารถพ มพ เป นข อความก ได ต วอย างการกรอกข อม ล เช น 1, 1-5, หร อพ มพ ข อความว า ท กหน า ก ได หากไม กรอกข อม ลส วนน ผ ใช ไม สามารถทาการส งหน งส อ และเอกสารแนบได - ไฟล หน งส อ หร อเอกสารแนบ ชน ดไฟล ท สามารถส งได ได แก * ไฟล ภาพ (เช น.jpg.png.gif.bmp) * ไฟล เอกสาร จาก Word, Excel หร อ PDF ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 13 / 17 เม อไม ม การส งเอกสารแนบแล ว ให กดป มเสร จส นการส งเอกสาร จากน นจะปรากฏหน าหน งส อ ออก (ด งร ปท 14) ร ปท 14 ฟอร มหน าต างหน งส อออก และหน งส อท ทาการส งออกไป สามารถตรวจสอบได ท เมน หน งส อออก (ด งร ปท 15) คล ก เมน หน งส อออก หน งส อท พ งถ กส งออกไป ร ปท 15 ฟอร มหน าต างหน งส อออก ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 14 / 17 4.การร บหน งส อ ข นตอนการร บหน งส อ ด งน 4.1 หล งจากท กรอกช อผ ใช และรห สผ านเร ยบร อย ถ าม หน งส อเข ามาใหม และย งไม ได เป ดอ าน จะม Icon ล าส ด กระพร บ ท หล งหน งส อเข า และท เมน หน งส อเข าจะม เลขแสดงบอกว าม ก ฉบ บท เข ามา ใหม (ด งร ปท 16) ร ปท 16 ฟอร มหน าต างหน งส อเข า 4.2 สามารถเป ดหน งส ออ านได ตามล กศรช 2 ตาแหน ง (ด งร ปท 17) ร ปท 17 ฟอร มตาแหน งเป ดหน งส อ ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 15 / หล งส อคล กเป ดอ านหน งส อแล ว จะได หน าต างรายละเอ ยดหน งส อราชการ และให ท าการคล ก ท หน งส อ (ด งร ปท 18) คล กท น เพ อด หน งส อ ร ปท 18 ฟอร มเป ดหน งส อราชการ จะปรากฏรายละเอ ยดต าง ๆ ของเอกสาร สามารถคล กด เอกสารจากไฟล ได ท นท โดยจะบ นท ก หร อจะเป ดไฟล โดยไม บ นท กลงเคร องก ได (ด งร ปท 19) 4.4 ให ด ท จ านวนช อผ ร บ จะม ท ม ส ทธ ก คน ท ร บแล วก คน ท ย งไม ได ร บก คน จะแสดงให เราเห น คล กด ท ต วเลข ร ปท 19 ฟอร มตาแหน งเป ดหน งส อ ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 16 / ภาพแสดงต วอย างบ คคลท ม ส ทธ ร บหน งส อ (ด งร ปท 20) ร ปท 20 ฟอร มรายช อผ ม ส ทธ ร บ 5.การป ดระบบ ข นตอนการป ดระบบ หล งเล กใช งาน ม 2 ว ธ ด งน (ด งร ปท 21) ว ธ ท 1 ว ธ ท 1 คล กป ม ออกจากระบบ ร ปท 21 ออกจากระบบ (Logout) ค ม อ ร ะ บ บ ง า น E - F i l i n g ค ร - บ ค ล า ก ร อ น บ า ล ส ต ล ห น า 17 / 17 ว ธ ท 2 ว ธ ท 2 คล กเมน ป ดระบบ ว ธ น เป นการออกจากระบบ (Logout) พร อมก บป ดหน าต างโปรแกรม หล งจากคล กป ม ป ดระบบ จะม หน าต างเต อนว า ค ณต องการป ด หน าต างน หร อไม ให เราคล ก ป ม YES ร ปท 22 ป ดระบบออกจากโปรแกรม e-filing
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks