รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาเร องการทรงต วและหกล มในผ ส งอาย ไทย - PDF

Description
รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาเร องการทรงต วและหกล มในผ ส งอาย ไทย โดย อาจารย แดนเนาวร ตน จามรจ นทร และคณะ มกราคม พ.ศ ส ญญาเลขท RDG รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาเร องการทรงต

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 42 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาเร องการทรงต วและหกล มในผ ส งอาย ไทย โดย อาจารย แดนเนาวร ตน จามรจ นทร และคณะ มกราคม พ.ศ. 2548 ส ญญาเลขท RDG รายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ โครงการ การศ กษาเร องการทรงต วและหกล มในผ ส งอาย ไทย คณะผ ว จ ย ส งก ด 1. อาจารย แดนเนาวร ตน จามรจ นทร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 2. ผ ช วยศาสตราจารย จ ตอนงค ก าวกส กรรม จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย 3. อาจารย ส จ ตรา บ ญหยง จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ช ดโครงการ การว จ ยเพ อผ ส งอาย สน บสน นโดยส าน กงานกองท นสน บสน นการว จ ย (สกว.) และส าน กงานกองท นสร าง เสร มส ขภาพ (สสส.) (ความเห นในรายงานน เป นของผ ว จ ย ส าน กงานกองท นสน บสน นการว จ ย(สกว.) และ ส าน กงานกองท นสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) ไม จ าเป นต องเห นด วยเสมอไป) Executive Summary การศ กษาเร องการทรงต วและหกล มในผ ส งอาย ไทย ได น าภาวะความกล วการหกล มมาเป นป จจ ย ในการศ กษา เน องจากเป นป จจ ยท ม อ ทธ พลต อความสามารถในการเคล อนท ของมน ษย ส งผลให ความสามารถในการทรงต วลดลง การศ กษาคร งน เป นการศ กษาในผ ส งอาย ไทยท งเพศชายและเพศหญ ง อาย ระหว าง ป ท อาศ ยอย ในกร งเทพมหานคร และปร มณฑล เพศละ 30 คน โดยค ดกรองมาจาก ผ ส งอาย 380 คน แต ละเพศแบ งเป น 2 กล ม กล มละ 15 คน ค อ กล มท กล วการหกล ม และกล มท ไม กล ว การหกล ม โดยใช แบบประเม นภาวะความกล วการหกล ม ผ ส งอาย ท งหมดถ กว ดระยะจ าก ดการทรงต ว ทางด านหน าและด านหล งด วยเคร องว ดสมด ลร างกาย และใช เคร องตรวจว ดส ญญาณไฟฟ ากล ามเน อ ตรวจว ดเวลาเร มต นของการเปล ยนแปลงส ญญาณไฟฟ ากล ามเน อของขาขวา (rectus femoris, biceps femoris,tibialis anterior, และ gastrocnemius(medial head)) เม อถ กรบกวนสมด ลไปทางด านหน าใน ท าย น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อหาความส มพ นธ ระหว างภาวะความกล วการหกล มและความสามารถในการ ทรงต ว ระด บความสามารถในการทรงต วของผ ส งอาย ไทย เม อทดสอบด วยเคร องว ดสมด ลร างกาย และ การตอบสนองของกล ามเน อของข อเข าและข อเท าเพ อร กษาสมด ลการทรงต วเม อถ กรบกวนให เส ยสมด ล ผลจากการว จ ยคร งน สร ปว า ระยะจ าก ดการทรงต วทางด านหน าของผ ส งอาย ในกล มท ไม กล วการหกล ม และกล มกล วการหกล ม ไม ม ความแตกต างก น แสดงว า การใช ระบบกายส มผ ส ระบบการมองเห น และ ระบบเวสต บ วลาร ในการร กษาสมด ลของผ ส งอาย ท ง 2 กล มไม แตกต างก น ขณะท ผ ส งอาย เพศชายกล ม ไม กล วการหกล มม ระยะทางท เคล อนท ไปได มากท ส ดทางด านหน ามากกว ากล มอ นอย างม น ยส าค ญทาง สถ ต อาจมาจากม ความแข งแรงของกล ามเน อขามากกว ากล มอ น นอกจากน ผ ส งอาย กล มไม กล วการหก ล มม ระยะจ าก ดการทรงต วทางด านหล งมากกว ากล มท กล วการหกล มโดยม ระยะทางท เคล อนท ไปด านหล ง และความสามารถในการควบค มท ศทางมากกว ากล มกล วการหกล มอย างม น ยส าค ญ แสดงให เห นว า ผ ส งอาย ท ไม กล วการล มม การท างานร วมก นของระบบกายส มผ สและระบบเวสต บ วลาร ท ด กว ากล มท กล ว การหกล ม และผ ส งอาย ท ง 2 กล มและท ง 2 เพศ สามารถทรงต วอย ได แม ถ กรบกวนสมด ลการทรงต วใน ท าย น โดยสามารถใช การควบค มของกล ามเน อข อเท าเพ อปร บร างกายให คงอย ได โดยไม ล มลงมาด านหน า กล ามเน อท ตอบสนองอ นด บแรกของท กกล มค อ tibialis anterior ตามด วย rectus femoris, biceps femoris และ gastrocnemius(medial head) และพบว ากล มท กล วการหกล มน น กล ามเน อ tibialis anterior ตอบสนองช ากว ากล มไม กล วการหกล มท ง 2 เพศ แสดงให เห นว า ความสามารถในการท างาน ของกล ามเน อขาของกล มท ไม กล วการหกล มม ประส ทธ ภาพด กว าและอาจหมายถ งม ความแข งแรงมากกว า จากการศ กษาคร งน ผ ส งอาย ใช การท างานของข อเท าควบค มสมด ลการทรงต ว แสดงให เห นว ากล ามเน อข อ เท าม ความแข งแรงอย ในระด บด ม ฉะน นกล ามเน อท ควบค มข อตะโพกจะตอบสนองเพ อควบค มสมด ล ก อน ม ผลให ล าด บการตอบสนองของกล ามเน อเปล ยนไป พบว าภาวะความกล วการหกล มม ผลต อการ i ควบค มสมด ลการทรงต ว เน องจากการตอบสนองของกล ามเน อท เก ดข นก อนจะแสดงถ งประส ทธ ภาพใน การท างานของกล ามเน อ และจากการศ กษาคร งน พบว ากล มท ไม กล วการหกล มม การตอบสนองของ กล ามเน อก อนกล มท กล วการหกล ม แสดงให เห นว ากล มท กล วการหกล มม แนวโน มของการหกล มได ง าย กว ากล มท ไม กล วการหกล ม การออกก าล งกายเพ อเพ มความแข งแรงของกล ามเน อขาและประส ทธ ภาพใน การทรงต วสามารถเป นว ธ การป องก นการหกล มได ii ช อโครงการว จ ย (ภาษาไทย) การศ กษาเร องการทรงต วและหกล มในผ ส งอาย ไทย (ภาษาอ งกฤษ) A study in fall and balance in Thai elderly population ช อสก ลผ ว จ ย อาจารย แดนเนาวร ตน จามรจ นทร ผ ช วยศาสตราจารย ดร. จ ตอนงค ก าวกส กรรม อาจารย ส จ ตรา บ ญหยง บทค ดย อ บทน า การหกล มเป นป ญหาท พบบ อยในผ ส งอาย สาเหต ท ท าให หกล มน นส วนใหญ เก ดจากการลดลง หร อส ญเส ยการทรงต ว การส ญเส ยการทรงต วพบมากในผ ส งอาย ท กล วการหกล มและกล ามเน ออ อนแรง ซ งภาวะความกล วการหกล มเป นป จจ ยท ม อ ทธ พลต อการทรงต ว การศ กษาคร งน เป นการศ กษา เปร ยบเท ยบการทรงต ว และความแตกต างของการท างานของกล ามเน อขาเพ อร กษาสมด ลร างกายเม อเส ย สมด ลขณะย นในผ ส งอาย ไทยท ม ภาวะความกล วการหกล มและไม ม ภาวะความกล วการหกล ม ว ตถ ประสงค ศ กษาระด บการทรงต ว ความส มพ นธ ระหว างความกล วการหกล มก บการทรงต วใน ผ ส งอาย และอ ทธ พลความแข งแรงของกล ามเน อท ควบค มข อเข าและข อเท าก บการทรงท า ว ธ การศ กษา ประชากรผ ส งอาย ไทยท งเพศชายและหญ ง อาย ระหว าง ป เพศละ 30 คน แต ละเพศ แบ งเป น 2 กล ม ค อ กล มท กล วการหกล มและกล มท ไม กล วการหกล ม กล มละ 15 คน ท าการทดสอบการ ทรงต วขณะย นโดยว ดจ ดศ นย กลางแรงกดท เท า (ระยะจ าก ดการทรงต ว) ขณะโน มต วไปด านหน าและเอน ต วมาทางด านหล ง และว ดเวลาเร มต นของการเปล ยนแปลงส ญญาณไฟฟ าท กล ามเน อ tibailis anterior, rectus femoris, biceps femoris และ gastrocnemius (medial head) ของขาขวา เม อถ กรบกวนให เส ย สมด ลไปด านหน า ผลการศ กษา กล มท ไม กล วการหกล มเพศชายม ความสามารถในการโน มต วมาด านหน าได ระยะทางท เคล อนไปได มากท ส ดมากกว าท กกล มท งระหว างเพศและในเพศเด ยวก น โดยม ค าความแตกต างอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท p 0.05 และกล มท ไม กล วการหกล มท ง 2 เพศ สามารถเอนต วมาด านหล งได ระยะทางท เคล อนไปได มากท ส ดและความสามารถในการควบค มท ศทางมากกว ากล มท กล วการหกล ม โดยม ค าความแตกต างอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท p 0.05 และเม อถ กรบกวนสมด ลการทรงต วขณะย น พบว าท กกล มม การท างานของกล ามเน อ tibialis anterior ก อนกล ามเน อขาม ดอ น โดยท กล มท ไม กล วการ หกล มกล ามเน อจะท างานก อนกล มท กล วการหกล มโดยม ค าความแตกต างทางสถ ต ท p 0.05 และกล มท ไม กล วการหกล มท ง 2 เพศไม ม ความแตกต างก น iii สร ปผลการศ กษา ภาวะความกล วการหกล มเป นป จจ ยหน งท ท าให การเคล อนไหวลดลง ประส ทธ ภาพ ทางกายลดลงส งผลให เก ดภาวะกล ามเน ออ อนแรง อ นเป นสาเหต ให การทรงต วลดลง และเก ดการหกล ม ได ง ายข น ว ธ หน งในการแก ไขหร อป องก นการหกล มค อการออกก าล งกายเพ อเพ มความแข งแรงของ กล ามเน อท ควบค มข อเข าและข อเท า และเพ มประส ทธ ภาพในการทรงต ว iv Project Title A study in fall and balance in Thai elderly population Names of the Investigator Dannaovarat Chamonchant Asst. Prof. Dr. Chitanongk Gaogasigam Sujitra Boonyong Abstract Introduction: Fall is a common problem in the elderly. Fall mostly results from impairment or loss of balance. Loss of balance in the elderly is usually accompanied with fear of falling and weakness of lower limb muscles. Fear of falling is a factor influenced on the balance ability. This study investigated the balance ability in Thai elderly with and without fear of falling. The study also compared the activity of lower limb muscles during anterior perturbation. Objectives: To investigate the balance ability in the elderly and the relationship between fear of falling and balance including the influence of the knee and ankle musculatures on balance. Methods: Sixty males and females Thai elderly, aged years, volunteered in this study. They were classified into two main groups; one having a fear of falling (FF) (15 males and 15 females) and another without the fear (NFF) (15 males and 15 females). Balance ability was evaluated by mean of the measurement of change in center of pressure in term of limit of stability during postural change to maximal forward and backward leaning on the force platform on which they were standing. The onset time of of the right lower limb muscle activity, such as tibialis anterior, rectus femoris, biceps femoris and gastrocnemius (medial head) was also detected during anterior perturbation. Results: There was a statistically significant difference (p 0.05) in the value of limit of stability(maximum excursion) during forward leaning in the male non fear group comparing with other groups. The male-non fear group had the greater value of limit of stability. In comparison with the fear of falling group, the non fear group had the greater value of limit of stability (maximum excursion and direction control) in backward leaning which was statistically significant different (p 0.05). The tibialis anterior firstly responded to anterior perturbation in order to keep the balance. The onset time of the tibialis anterior in non fear group was statistically different from the fear of falling group (p 0.05). However, there was no difference of the onset time of tibialis anterior between male and female v Conclusion: Fear of falling is a factor that diminishes the quality of movement, decreases the physical capability which consequently results in weakening muscles. Fear of falling can cause balance impairment and therefore can increase the incidence of fall. Strengthening exercise of knee and ankle musculatures accompanied with balancing exercise can be the way to alleviate and prevent this problem. vi vii สารบ ญ หน า บทน า 1 แนวค ดโดยย อของความส าค ญหร อเหต ผลของการศ กษาว จ ย 9 ว ตถ ประสงค หล กของโครงการ 10 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 10 แนวทางการด าเน นการว จ ย 10 ผลการว จ ย 15 การอภ ปรายผล 36 ข อสร ป 39 เอกสารอ างอ ง 40 viii รายการตารางประกอบ หน า ตารางท 1 ข อม ลเบ องต นในกล มประชากรผ ส งอาย ไทยท งเพศชายและเพศหญ ง 17 ตารางท 2 ข อม ลเบ องต นในกล มประชากรผ ส งอาย ไทยเพศชาย 19 ตารางท 3 ข อม ลเบ องต นในกล มประชากรผ ส งอาย ไทยเพศหญ ง 21 ตารางท 4 ค ณล กษณะของอาสาสม คร 22 ตารางท 5 ระยะจ าก ดการทรงต วด านหน าของอาสาสม คร 60 คน 23 ตารางท 6 ระยะจ าก ดการทรงต วด านหล งของอาสาสม คร 60 คน 23 ตารางท 7 ระยะจ าก ดการทรงต วด านหน าของอาสาสม ครเพศหญ งและเพศชายท 25 กล วหกล มและไม กล วหกล ม ตารางท 8 ระยะจ าก ดการทรงต วด านหล งของอาสาสม ครเพศหญ งและเพศชายท 25 กล วหกล มและไม กล วหกล ม ตารางท 9 เวลาเร มต นของการเปล ยนแปลงส ญญาณไฟฟ าของกล ามเน อ biceps 32 femoris,gastrocnemius (medial head) และ rectus femoris เม อ ส มพ นธ ก บกล ามเน อ tibialis anterior หล งรบกวนสมด ลการทรงต ว ในผ ส งอาย เพศชายและเพศหญ ง ตารางท 10 เวลาเร มต นของการเปล ยนแปลงส ญญาณไฟฟ า
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks