รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน - PDF

Description
รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Instruction manuals

Publish on:

Views: 11 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานแสดงผลการด าเน นการปฏ บ ต งาน ตามนโยบายองค การบร หารส วนต าบลส งเม น นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ป ท 4 ว นท 1 ต ลาคม ก นยายน 2554 ค าน า องค การบร หารส วนต าบลส งเม น เป นน ต บ คคลและเป นราชการส วนท องถ น ม อ านาจหน าท ร บผ ดชอบด แล ประชาชนในเขตร บผ ดชอบให ม ความอย ด ก นด โดยม นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม นซ งมาจากการเล อกต งโดยตรง ของประชาชน ร บผ ดชอบในการบร หารราชการขององค การบร หารส วนต าบลส งเม น ให เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บและนโยบาย ม วาระการอย ในต าแหน งคราวละ ส ป น บแต ว นเล อกต ง ซ งได ม ก าหนดให นายกองค การบร หาร ส วนต าบลจ ดท ารายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภาองค การบร หารส วนต าบลเป นประจ าท ก ป รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายขององค การบร หารส วนต าบลส งเม นฉบ บน ได จ ดท าข นเน องใน โอกาสท กระผม นายเร ยง ภ ญโญ นายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม นและคณะผ บร หารได บร หารราชการของ องค การบร หารส วนต าบลส งเม น มาครบหน งป แล ว โดยได รวบรวมผลการปฏ บ ต งานต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2553 ถ ง 30 ก นยายน 2554 เพ อใช เป นเอกสารประกอบการแถลงผลการปฏ บ ต งานในรอบป ท ผ านมาต อสภาองค การบร หารส วน ต าบลส งเม น และป ดประกาศเผยแพร ให ประชาชนทราบโดยท วก น และจะน านโยบายท เหล ออย พ จารณาด าเน นการ เพ อให เก ดประโยชน แก ราษฎรต อไป ประกาศองค การบร หารส วนต าบลส งเม น เร อง การรายงานผลการด าเน นงานในรอบป งบประมาณ พ.ศ *************************** ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บ ญญ ต ให องค กรปกครอง ส วนท องถ นต องรายงานผลการด าเน นงานต อประชาชนในเร องการจ ดท างบประมาณ การใช จ าย และผลการด าเน นงาน ในรอบป เพ อให ประชาชนม ส วนร วมในการตรวจสอบและก าก บการบร หารจ ดการองค กรปกครองส วนท องถ น และ ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 30 (5) ก าหนดให ผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ นเสนอผลการต ดตามและประเม นผลต อ สภาท องถ น คณะกรรมการพ ฒนาท องถ น คณะกรรมการท องถ น และประกาศผลการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาให ประชาชนทราบโดยท วไปอย างน อยป ละ หน งคร ง ภายในเด อนธ นวาคม ของท กป ด งน นเพ อให การปฏ บ ต เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาองค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 30(5) องค การบร หารส วนต าบลส งเม น จ งขอประกาศผลการด าเน นงาน การจ ดท างบประมาณ การใช จ าย และผลการด าเน นงาน รวมท งการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาท องถ นในรอบป งบประมาณ พ.ศ มา เพ อให ประชาชนได ม ส วนร วมในการตรวจสอบ และก าก บการบร หารจ ดการองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ด งน 1. ว ส ยท ศน การพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลส งเม น พ ฒนาครบคร น ร วมก นแก ไข ท องถ นก าวไกล อ นใจชาวประชา ว ส ยท ศน การพ ฒนา ของนายกองค การบร หารส วนต าบลส งเม น พ ฒนาค ณภาพช ว ตชาวส งเม นให ได มาตรฐานบนพ นฐานในการบร การสาธารณะด านต างๆ อย าง ถ กต อง บร ส ทธ ย ต ธรรมและโปร งใส โดยม เป าหมายค อประชาชน 2. พ นธก จ การพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ม ด งน 1. พ ฒนาโครงสร างพ นฐาน 2. ส งเสร มสน บสน นการประกอบอาช พและความเป นอย ท ด 3. ป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย 4. ส งเสร มศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น 5. ส งเสร มสน บสน นการก ฬา การออกก าล งกายและการสาธารณส ข 6. ส งเสร มการจ ดการศ กษา 7. การสร างการบร หารจ ดการท ด และการพ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศให ท นสม ย 8. อน ร กษ ฟ นฟ และพ ฒนาทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 9. การส งคมสงเคราะห และส งเสร มค ณภาพช ว ตท ด 3. ย ทธศาสตร การพ ฒนา องค การบร หารส วนต าบลส งเม นได ก าหนดย ทธศาสตร และแนวทางการ พ ฒนาย ทธศาสตร ไว 6 ย ทธศาสตร ด งน 1. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านโครงสร างพ นฐาน 1.1 ก อสร าง ปร บปร ง บ าร งร กษาถนน ทางเท า สะพาน ฯลฯ 1.2 การพ ฒนาแหล งน าต าง ๆ เพ อการเกษตรและอ ปโภค บร โภค อย างเพ ยงพอ รวมถ งการก อสร าง ด แล บ าร งร กษาทางระบายน า ต าง ๆ 1.3 พ ฒนาระบบการจราจรและไฟฟ าสาธารณะ 2. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านเศรษฐก จ 2.1 พ ฒนาและส งเสร มอาช พแก ประชาชน 2.2 การแก ไขป ญหาความยากจน และส งเสร มเศรษฐก จพอเพ ยง 3. ย ทธศาสตร ด านการเกษตร 3.1 พ ฒนาและส งเสร มด านการเกษตร 4. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านส งคม 4.1 การป องก นและควบค มโรคต ดต อและการสาธารณส ข 4.2 การส งเสร มการศ กษาและเพ มช องทางในการร บข อม ลข าวสารให แก ประชาชน 4.3 การส งเสร มศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น รวมถ ง การส งเสร ม งานร ฐพ ธ 4.4 ส งเสร มก ฬา การออกก าล งกายและร กษาส ขภาพและการป องก นแก ไขป ญหา การแพร ระบาดของยาเสพต ด 4.5 การสร างความปลอดภ ยในช ว ตและทร พย ส น 4.6 การส งคมสงเคราะห 4.7 การสน บสน นช มชนให ม บทบาทรองร บความอ อนแอของครอบคร ว 5ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 5.1 สร างจ ตส าน กและความภ ม ใจในการร วมอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อมของท องถ น 5.2 การบ าบ ดและการจ ดการขยะม ลฝอย 6. ย ทธศาสตร การพ ฒนาด านการเม องการบร หารจ ดการ 6.1 การส งเสร มและพ ฒนาให ม การบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ 4. นโยบาย การบร หารและการพ ฒนาองค การบร หารส วนต าบลส งเม น 9 นโยบาย ด งน 1. นโยบายด านการศ กษา โดยด าเน นการ 1.1 ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาศ นย พ ฒนาเด กเล ก 1.2 ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษาโรงเร ยนระด บประถมศ กษา 1.3 ส งเสร มและสน บสน นการจ ดการศ กษานอกระบบแก ประชาชนท วไป 1.4 จ ดให ม ศ นย กลางการเร ยนร เพ อสน บสน นการจ ดการศ กษาตามอ ธยาศ ย 2. นโยบายด านเศรษฐก จ โดยด าเน นการ 2.1 พ ฒนาองค ความร ให แก เกษตรกรเพ อเพ มประส ทธ ภาพและลดต นท นการผล ต 2.2 ส งเสร มการด ารงช ว ตแบบพอเพ ยง ตามแนวพระราชด าร 2.3 สน บสน นและส งเสร มให ประชาชนได ม อาช พเสร มหล งฤด ท านา 2.4 ส งเสร มให เกษตรกรปล กพ ชและเล ยงส ตว ให ม ความต องการของตลาด 2.5 ส งเสร มการพ ฒนาความร ในการผล ตส นค าห ตถกรรมและอ ตสาหกรรมในคร วเร อน 2.6 ส งเสร มการตลาดให สามารถรองร บและจ าหน ายส นค าได ในราคาท เป นธรรม 3. นโยบายการพ ฒนาโครงสร างพ นฐาน โดยด าเน นการ 3.1 จ ดให ม และบ าร งร กษาทางน าและทางบก 3.2 จ ดให ม น าอย างเพ ยงพอส าหร บการเกษตรกรรมและการอ ปโภคบร โภค 3.3 ด าเน นการและจ ดท าผ งเม องรวม ร วมก บส วนราชการและหน วยงานอ น ๆ ให แล ว เสร จ ตามท ก าหนดไว 3.4 จ ดให ม และบ าร งร กษาไฟฟ าหร อแสงสว างต างๆ 3.5 จ ดให ม และบ าร งร กษาทางระบายน า 4. นโยบายด านสาธารณส ขและการก ฬา โดยด าเน นการ 4.1 ส งเสร มการประชาส มพ นธ ความร ความเข าใจในพฤต กรรมส ขภาพท ถ กต องและการ ด แลส ขภาพด วยตนเองแก ประชาชน 4.2 ส งเสร มสน บสน นการด าเน นงานสาธารณส ขม ลฐาน 4.3 สน บสน นการควบค มป องก นโรคและโรคต ดต อต างๆ 4.4 ส งเสร มให ม การแข งข นก ฬาพ นฐานชน ดต างๆ 4.5 พ ฒนาสนามก ฬาให ได มาตรฐาน 4.6 จ ดให ม สนามก ฬา อย างเพ ยงพอ ต อความต องการ 4.7 จ ดให ม สถานท พ กผ อนหย อนใจ สถานท ออกก าล งกายไว ให ประชาชนได ใช ประโยชน 5. นโยบายการส งคมสงเคราะห และการพ ฒนาค ณภาพช ว ตเด ก สตร คนชรา คนพ การ และผ ด อยโอกาส โดยด าเน นการ 5.1 ฝ กอบรมและเพ มพ นท กษะในการประกอบอาช พตามความเหมาะสม 5.2 สน บสน นให ม การพ ฒนาเด กท งกาย ใจ และสต ป ญญา ในทางสร างสรรค และ ด งาม 5.3 สน บสน นให ม การป องก นให เด กเยาวชน และประชาชนท วไป ปลอดภ ยจาก ยาเสพต ดช ว ต และทร พย ส น 5.4 ส งเสร มการด แล การส งคมสงเคราะห และการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของคนชรา คนพ การ และผ ด อยโอกาส ให สามารถอย ในส งคมได ตามปกต 6. การพ ฒนาด านการเม องการปกครองและการบร หารจ ดการ โดยด าเน นการ 6.1 ส งเสร มและสน บสน นให ประชาชน องค กรต างๆ ส วนราชการ บ คลากรของ องค การบร หารส วนต าบลม ส วนร วมในการพ ฒนาการเม องในระบอบ ประชาธ ปไตยรวมท ง ส งเสร มและสน บสน นการด าเน นช ว ตว ถ ช ว ตตามครรลองระบอบประชาธ ปไตย 6.2 ส งเสร มและสน บสน นบ คลากรขององค การบร หารส วนต าบลให เข าร บการ ฝ กอบรม เพ อเพ มพ นความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพมากข น 6.3 บร หารราชการองค การบร หารส วนต าบลส งเม น ให ท นสม ย ม ประส ทธ ภาพ เป นไปตามหล กการบร หารก จการบ านเม องท ด 7. นโยบายอน ร กษ พ ฒนาและส งเสร มการศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น โดยด าเน นการ 7.1 ท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมให ม การส บทอดและพ ฒนาอย างย งย น 7.2 บ รณาการศาสนา ศ ลปว ฒนธรรมส ประชาชน และช มชน 7.3 พ ฒนาส งคมในท องถ นให เข มแข งด วยการน าศาสนาและว ฒนธรรมมาเป น แกนหล กของการปฏ บ ต 7.4 อน ร กษ ประเพณ ท องถ นให คงอย ส บไปช วล กช วหลาน 8. นโยบายอน ร กษ และฟ นฟ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม โดยด าเน นการ 8.1 ส งเสร มสน บสน นการบร หารจ ดการจ ดเก บขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล 8.2 จ ดท าฐานข อม ลการบร หารจ ดการจ ดเก บขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล 8.3 สร างกระบวนการเร ยนร ให ประชาชนม ความร ความเข าใจและจ ตส าน ก ใน การก าจ ดขยะม ลและส งปฏ ก ล อย างถ กว ธ 8.4 จ ดท าฐานข อม ลและแผนแม บทในการแก ไขป ญหาน าเส ยและการระบายน า 8.5 จ ดให ม การระบายน าอย างสะดวกรวดเร ว ป องก นน าท วมข งและส งกล นเหม น 8.6 ป องก นและควบค มมลพ ษประเภทต างๆ ไม ให เก ดอ นตรายแก ประชาชน 9. นโยบายป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย โดยด าเน นการ 9.1 จ ดให ม การ
Related Search
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks