พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน - PDF

Description
เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automotive

Publish on:

Views: 15 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
เกาะฮ องกง ส กการะเจ าแม กวนอ ม ชมเขาว คตอเร ยพอยด ข ามสะพานต ออาย ท ร พล สเบย มาเก า-โบสถ เซ นต พอล-เซนาโด สแควร -ว ดเจ าแม กวนอ ม-อล งการเวเนเช ยน เม องจ ไห ถนนแห งความร ก Lover Road ร ปป นสาวงามหว หน เซ นเจ น ช อปป งห างหลอหว ชมเม องจาลอง หม บ านว ฒนธรรม ชมโชว อล งการ พ เศษ!! เมน เป าฮ อ+ไวน แดง+ชมโชว หยวนหม งหยวน โปรแกรม 4 ว น 3 ค น : เด นทางโดยสายการบ นรอย ลจอร แดนแอร ไลน ว นแรก กร งเทพฯ ฮ องกง-เซ นเจ น (- /-/-) น. พร อมก นท สนามบ นส วรรณภ ม สนามบ นส วรรณภ ม ช น 4 ประต 9 เคาน เตอร S สายการบ น รอย ลจอร แดนแอร ไลน Royal Jordan Airline โดยม เจ าหน าท อานวยความสะดวกแก ท กท าน น. ออกเด นทางส ฮ องกง โดยเท ยวบ น RJ 182 ** บร การอาหารและ เคร องด มบนเคร อง**สายการบ นรอย ลจอร แดน ม จอท ว ส วนต วท กท น ง ท น ง น. ถ งสนามบ น Cheak Lap Kok หล งผ านพ ธ การตรวจคนเข าเม อง ให ท านออก Exit A จากน น นาท กท านเด นทางส เซ นเจ น โดยรถไฟ นาเข าส ท พ ก Shan Shui Hotel หร อเท ยบเท า ว นท สอง ซ ต ท วร เซ นเจ น-หลอหว -เม องจาลอง-หม บ านว ฒนธรรม-โชว หยวนหม ง (เช า/กลางว น /เย น) เช า บร การอาหารเช า ณ ห องอาหารโรงแรม หล งอาหารเช าท านแวะชมโรงงานผล ต หยก ซ งเป น หยกแท ของเม องจ น ร บฟ งประว ต ความเป นมาและประโยชน ของหยกเม องจ น จากน นน าท านเด นทาง ส ท ช อปป งส นค าราคาถ กแหล งใหญ ของเซ นเจ น Lowu City คนไทยร จ กในนามมาบ ญครอง เม องไทย เป นแหล งเส อผ า กระเป า นาฬ กา ท ม ช อเส ยงมากท ส ด คนไทยท มาเท ยวจะแวะซ อเส อผ า ค ณภาพด ท น กระเป าหน งย ห อด งๆ ของโลกเช น หล ยส ว ตตอง ก ม ส วนนาฬ กาย ห อด งๆ ของโลกเช น ROLEX ก ม ให เล อกหลายแบบ พน กงานขายหลายร านพ ดภาษาไทยได เหม อนคนไทยพ ด ภาษาอ งกฤษก บล กค าชาวต างประเทศ ภายในแบ งซอยเป นร านขนาดเล กมากมาย แต ละร านจะม CATALOG ส นค าด งๆ ระด บโลกให ล กค าเล อก หากพอใจเขาจะไปหย บส นค ามาให ชม และต อรอง ราคาก นชน ดคนไทยขนกล บมาเม องไทยมากมายเลยท เด ยว เท ยง บร การอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร บ าย นาท านชม Splendid Of China เป นเม องจาลองสถานท สาค ญของจ น เช น ก าแพงเม องจ น, หอฟ าเท ยนถาน, พระราชว งก กง เสม อนย อเม องจ นอย ในม อท าน น าท านชมหม บ าน ว ฒนธรรม Cultural Village เป นศ นย แสดงช ว ตความเป นอย และว ฒนธรรมของ ชนเผ าน อยใหญ ท กระจาย ตามมณฑลต าง ๆ ท วประเทศจ นท ใหญ ท ส ดภายใน หม บ านว ฒนธรรม จากน น นาท านเด นทางส จ ไห โดยรถโค ช ค า ร บประทานอาหารค า ณ ภ ตตาคาร พ เศษ!!เมน เป าฮ อ+ไวน แดง แล วนาท านชม NIGHT SHOW หยวนหม งช งหยวน สม ยราชวงศ ช ง อ นตระการตา หมายเหต ชม โชว หยวนหม งช งหยวน อาจชมก อนหร อหล งอาหารค าแล วแต ความเหมาะสม นาเข าส ท พ ก Haijing Wanhao Hotel หร อเท ยบเท า ว นท สาม เม องจ ไห -ซ ต ท วร มาเก า(องค เจ าแม กวนอ มร มทะเล-โบสถ เซ นต ปอล-เซนาโด สแควร ) เดอะ เวเนเช ยน-จ ไห (เช า/กลางว น /-) เช า บร การอาหารเช า ณ ห องอาหารโรงแรม จากน นนาท านมาร จ กสม นไพรจ น หร อท ร จ กในนาม บ วห มะ ซ งถ อเป นยาประจ าบ านของชาวจ น ยาบ วห มะ สรรพค ณ หลากหลายแก น าร อนลวก, แผลไฟไหม, แก ร ดส ดวง ฯลฯ น าท านผ าน ชมถนนค ร ก (The Lover s Road) ถนนเร ยบชายหาดท สวยงามแสน จะโรแมนต ก ซ งร ฐบาลเม องจ ไห ได ตกแต งภ ม ท ศน ได อย างสวยงาม เหมาะสาหร บพ กผ อนหย อนใจ และท ได ช อว าถนนค ร ก ก เพราะว าภายใน บร เวณถนนร มชายหาดแห งน ได ม การน าเก าอ หร อ ม าน ง ซ งท ามา ส าหร บ 2 คนน งเท าน น จ งได ช อว าถนนค ร ก ป จจ บ นเป นท น ยมของบรรดาค ร ก..ซ งม ส ญล กษณ อ น สวยงามโดดเด นของเม องจ ไห บร เวณอ าวเซ ยงห จ ไห ฟ ชเชอร เก ร ล หร อท ม ช อเร ยกว า หว หน เป นร ปแกะสล กส ง 8.7 เมตร ถ อไข ม กอย ร มทะเล เท ยง บร การอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร หล งอาหาร น าท านเด นทางข ามด านส มาเก า ชมองค ร ปป น เจ าแม กวนอ ม ปรางค ทอง (Kun Iam Statue) ท ต งอย ร มทะเลเจ าแม กวนอ มองค ทองสร างด วยทองส มฤทธ ท งองค ม ความส ง 18 เมตร หน กกว า 18 ต น ประด ษฐานอย บนฐานดอกบ วด ง ด ง า ม อ อ น ช อ ย สะท อนก บแดดยามเย นเป น ป ร ะ ก า ย เ ร อ ง ร อ ง เหล องอร ามงดงามจ บตาแต หากเพ งมองด ด ๆจะ เห นว าเจ าแม กวนอ มองค น เป น เจ าแม กวนอ มล กคร ง ค อป นเป นองค เจ าแม กวนอ ม แต ว ากล บม พระ พ กตร เป น หน าพระ แม มาร ท เป นเช นน ก เพราะว าเป นเจ าแม กวนอ มท โปรต เกส ต งใจสร าง ข นเพ อเป น อน สรณ ให ก บมาเก าในโอกาสท ส งมอบมาเก าค นให ก บจ น...จากน นน าท านชม โบสถ เซนต ปอล ทางประว ต ศาสตร และ เป นส ญล กษณ ประจาเม องมาเก าโบสถ แห งน เคยเป น โรงเร ยนสอนศาสนา แห งแรกของชาวตะว นตกใน ด นแดนตะว กออกไกล ต อมาในป ค.ศ ได เก ดเพล งไหม อย างร นแรง ท าให โบสถ เซนต ปอลคงเหล อแค เพ ยงบานประต และบ นไดทางเข าด านหน าท สง า งาม หล งจากม การบ รณะข นใหม ในป ค.ศ.1991 ด านหล งของซาก โบสถ แห งน ม การจ ดสร าง พ พ ธภ ณฑ ทางศาสนาข น และย งม หล มฝ ง ศพของบาทหลวงวาล ค นาโน ผ ก อต งโบสถ ตลอดจนโครงกระด ก ของชาวคร สต ญ ป นและเว ยดนามท เส ยช ว ตเม อคราวท เก ดเพล งไหม คร งใหญ...เด นทางส...เซนาโด สแควร...สถานท ช อปป งใหญ ใจกลางเม องมาเก า ภายในบร เวณ ตกแต งด วยต กอาคารอาย กว า 400 ป สร างโดยชาวโปรต เกสท อพยพ มาต งหล กแหล งอย ในมาเก าเม อ คร งอด ตงดงามตาด วยพ นกระเบ องซ งน ามาจากย โรป ตกแต งเป นร ปเกล ยวคล นอ นงดงาม...ได เวลา สมควร.. น าท านเด นทางส โรงแรมหร หรา 5 ดาว เดอะเวเนเช ยน..ชมบรรยากาศภายในบร เวณของ VENETIAN RESORT ท ตกแต งด วยสถาป ตยกรรมแบบบารอคธ ม ของโรงแรมเป นแบบ สถาป ตยกรรมประว ต ศาสตร ของชาวเวน สท านจะได พบก บร านค าช อปป งกว า 350 ร าน ม ท งส นค าแบ รนด เนมมากมายให ท านเล อก และย งม สปาส ดหร หราให ท านเล อกใช บร การ ม ร านอาหารกว า 20 ร าน และท น งรองร บกว า1,000 ท น งภายในม เน อท กว างขวางท สามารถใช ในการจ ดน ทรรศการหร อส มมนา และท านย งสามารถล องเร อกอนโดล าซ งม ฝ พายท สามารถข บร องเพลงได อย างไพเราะภายในย งบรรจ ด วยร านค ามากมายคล ายก บยกห างด งๆมาไว ท น อาท เช น coach เป นต นและภายในบร เวณของโรงแรม และย งม ขบวนพาเหรดให ท านได ช นชมอ นตระการตาให ท านได ส มผ สเม องเวน สท ยกมาต งใจกลาง โรงแรมให ท านเพล ดเพล นก บการเส ยงโชคเราม คาส โนขนาดมห มาให ท านได ลองเส ยงโชคเล นๆเพ อ ความสน กสนาน (อ สระอาหารเย นตามอ ธยาศ ย)ได เวลาสมควร พาท านข ามด านกล บส เม องจ ไห นาเข าส ท พ ก Haijing Wanhao Hotel หร อเท ยบเท า ว นท ส ฮ องกง-ว คตอเร ยพอยด -ร พล สเบย -ช อปป งนาธาน -กร งเทพฯ (เช า/กลางว น /-) เช า บร การอาหารเช า ณ ห องอาหารโรงแรม จากน น นาท กท างลงเร อเฟอร เข าส เกาะฮ องกง จากน นน า ท านเท ยวเกาะฮ องกงข นส ยอดเขา VICTORIA POINT หน งในแหล งท องเท ยว ยอดน ยม เป นจ ดชมว วท ค ณจะต องท งก บความสวยงาม อ าวว คตอเร ยท ม ช อเส ยงระด บ โลก และต กระฟ าท พ งทะยานข นส งต ดก บแนวเขาเข ยวขจ อ นแสนสวยงาม เช ญถ ายร ป ตามอ ธยาศ ย น าท านส หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายร ปจ นทร เส ยวแห งน สวยท ส ดแห งหน ง และย งใช เป นฉากในการถ ายท า ภาพยนตร ไปหลายเร อง ม ร ปป นของเจ าแม กวนอ ม และเจ าแม ท นโห ว ซ งท าหน าท ปกป องค มครองชาวประมง โดดเด น อย ท ามกลางสวนสวยท ทอดยาวลงส ชายหาด ให ท านนม สการขอพร จากเจ าแม กวนอ ม และเทพเจ าแห งโชคลาภเพ อเป นส ร มงคล ข าม สะพานต ออาย ซ งเช อก นว าข ามหน งคร งจะม อาย เพ มข น 3ป น าท าน เย ยมชม โรงงานจ วเวอร ร ท ข นช อของฮ องกงพบก บงานด ไชน ท ได ร บรางว ลอ นด บเย ยมยอด เท ยง บร การอาหารกลางว น ณ ภ ตตาคาร น าท กท านช อปป งย านถนนนาธาน หร อเล อกช อปป งท โอ เช ยนเทอร ม น ล แหล งรวมส นค า Brand Name ช นน าท ม ให เล อกชมและ ช อปมากกว า700 ร าน อาท ESPRIT, EMPORIO ARMANI,GIORGIOARMANI DKNY MARK&SPENSOR ของฝาก ค ณหน ท Toy s Us จนได เวลาสมควร นาท กท านเด นทางส สนามบ นเช คล ปก อก นาท กท านเช คอ น น. เห รฟ ากล บท าอากาศยานส วรรณภ ม โดยสายการบ น รอย ลจอร แดนแอร ไลน เท ยวบ นท RJ น. ถ งสนามบ นส วรรณภ ม โดยสว สด ภาพ... Enjoy Hongkong Tour... อ ตราค าบร การและเง อนไขรายการท องเท ยว เร มเด นทาง กล บจาก เด นทาง จานวน ท ร บ ผ ใหญ เด กม เต ยง เด กไม ม เต ยง พ กเด ยว 3 พ.ค พ.ค ,900 17,900 15,900 4, พ.ค พ.ค ,900 18,900 16,900 5, พ.ค พ.ค ,900 17,900 15,900 4,000 7 ม.ย ม.ย ,900 17,900 15,900 4, ม.ย ม.ย ,900 17,900 15,900 4, ม.ย ม.ย ,900 17,900 15,900 4, ม.ย ก.ค ,900 17,900 15,900 4, ก.ค ก.ค ,900 18,900 16,900 5, ก.ค ก.ค ,900 17,900 15,900 4, ก.ค ก.ค ,900 17,900 15,900 4, ก.ค ก.ค ,900 17,900 15,900 4,000 อ ตราค าบร การรวม - ต วเคร องบ นช นท ศนาจรไป -กล บพร อมกร ป อย ต อต องเส ยค าเปล ยนแปลงต ว - ท พ กโรงแรมตามรายการ 3 ค น (กรณ มาไม ครบค และไม ต องการเพ มเง นพ กห องเด ยว) - อาหารตามรายการระบ (สงวนส ทธ ในการสล บม อหร อเปล ยนแปลงเมน อาหารตามสถานการณ ) - ค าเข าชมสถานท ตามรายการระบ - ค ารถโค ชร บ-ส งสถานท ท องเท ยวตามรายการระบ - ค าไกด ท องถ นและห วหน าท วร นาเท ยวตามรายการ - ประก นอ บ ต เหต วงเง น1,000,000 บาท(เง อนไขตามกรมธรรม ) - ภาษ น าม นและภาษ ต วท กชน ด(สงวนส ทธ เก บเพ มหากสายการบ นปร บข นก อนว นเด นทาง) - ค าระวางน าหน กกระเป าไม เก น 20 กก.ต อ 1 ใบ - ค าต วเร อเฟอร ข ามฮ องกง-มาเก า อ ตราค าบร การไม รวม เง อนไขการสารองท น ง และการยกเล ก กร ณาศ กษารายละเอ ยด 9 ข อน เง อนไขการบร การก อนทาการจองท วร เพ อประโยชน ของท าน 1.กร ณาจองท วร ล วงหน า ก อนการเด นทาง พร อมชาระม ดจา 5,000 บาท 2.ส วนท เหล อชาระท นท ก อนการเด นทางไม น อยกว า 15 ว น ม ฉะน นถ อว าท านยกเล กการเด นทางโดย อ ตโนม ต (ช วงเทศกาลกร ณาชาระก อนเด นทาง 21 ว น) 3.กรณ ท ท านยกเล กการเด นทางก อนการเด นทาง 30 ว น บร ษ ทฯจะขอสงวนส ทธ ย ดเง นค าม ดจาท งหมด 4.กรณ ท ท านยกเล กการเด นทาง ว น ก อนการเด นทาง ห กค าท วร 50% 5. ยกเล กภายใน 14 ว น ก อนการเด นทาง บร ษ ทฯขอสงวนส ทธ การค นเง นค าท วร ท งหมดไม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks