แบบค าขอก ย มเง น โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กก บรายได ในอนาคต (กรอ) ป การศ กษา. สถานศ กษา. - PDF

Description
1 แบบค าขอก ย มเง น โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กก บรายได ในอนาคต (กรอ) ป การศ กษา. สถานศ กษา. ต ดร ปถ าย ของผ ย น แบบค าขอก ย ม โปรดกรอกข อความด วยต วบรรจงหร อพ มพ 1. ช อ นาย/นาง/นางสาว ว น/เด อน/ป เก

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Retail

Publish on:

Views: 13 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 แบบค าขอก ย มเง น โครงการเง นก เพ อการศ กษาท ผ กก บรายได ในอนาคต (กรอ) ป การศ กษา. สถานศ กษา. ต ดร ปถ าย ของผ ย น แบบค าขอก ย ม โปรดกรอกข อความด วยต วบรรจงหร อพ มพ 1. ช อ นาย/นาง/นางสาว ว น/เด อน/ป เก ด../../.. อาย ป ส ญชาต.. เช อชาต เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน.... น กเร ยน/น กศ กษาระด บ... ช นป ท. คณะ.. คะแนนเฉล ยสะสม รห สประจ าต วน กเร ยน/น กศ กษา ช ออาจารย ท ปร กษา. 2. ภ ม ล าเนาเด ม เลขท หม ท ตรอก/ซอย.. ถนน... ต าบล/แขวง. อ าเภอ/เขต.. จ งหว ด ท อย ป จจ บ น เลขท หม ท ตรอก/ซอย.. ถนน.... ต าบล/แขวง. อ าเภอ/เขต.. จ งหว ด จบการศ กษาข นส งส ดระด บ.. สาขา... สถานศ กษา ป การศ กษา เคยได ร บท นการศ กษา ป การศ กษา ประเภท ช อท นการศ กษา จ านวนเง น ไม เคยได ร บท นการศ กษา 6. เคยก ย มเง นจากกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) คร งท ป การศ กษา ระด บการศ กษา ช นป ท สถานศ กษา วงเง นก ไม เคยก ย มเง นจากกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา (กยศ.) 2 7. บ ดาข าพเจ าช อ..... ถ งแก กรรม ย งม ช ว ตอย อาย.. ป เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน.. จบการศ กษาข นส งส ด. จากสถานศ กษา. อาช พ ร บราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ ต าแหน ง... หน าท. ล กษณะส นค า. ร บจ าง (ระบ งานให ช ดเจน).... เกษตรกร ประเภท.. โดย เป นเจ าของท ด น รวม. ไร เช าท รวม ไร รายได ป ละ. บาท (หากไม แน นอนให ประมาณการ) ท อย ป จจ บ น เลขท หม ท ตรอก/ซอย.. ถนน... ต าบล/แขวง. อ าเภอ/เขต.. จ งหว ด มารดาข าพเจ าช อ... ถ งแก กรรม ย งม ช ว ตอย อาย..ป เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน.. จบการศ กษาข นส งส ด. จากสถานศ กษา. อาช พ ร บราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ ต าแหน ง หน าท. ล กษณะส นค า. ร บจ าง (ระบ งานให ช ดเจน).... เกษตรกร ประเภท.. โดย เป นเจ าของท ด น รวม. ไร เช าท รวม ไร รายได ป ละ. บาท (หากไม แน นอนให ประมาณการ) ท อย ป จจ บ น เลขท.. หม ท ตรอก/ซอย... ถนน. ต าบล/แขวง.. อ าเภอ/เขต.. จ งหว ด... รห สไปรษณ ย.. โทรศ พท 9. สถานภาพสมรสของบ ดามารดา อย ด วยก น หย า แยกก นอย ตามอาช พ อ นๆ ระบ... 3 10. พ น องร วมบ ดามารดา รวมผ ก ย มม..... คน ชาย... คน หญ ง... คน ข าพเจ าเป นคนท... ม พ น องก าล งศ กษาอย รวม.... คน ค อ คนท เพศ อาย ช นท สถานศ กษา 11. พ น องท ประกอบอาช พแล วรวม.... คน ค อ คนท เพศ อาย ว ฒ การศ กษา สถานท ท างาน รายได เด อนละ 12. ค สมรสข าพเจ า (ถ าม ) ช อ ถ งแก กรรม ย งม ช ว ตอย อาย.. ป เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน..... จบการศ กษาข นส งส ด. จากสถาบ นการศ กษา.... อาช พ ร บราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ ต าแหน ง... หน าท. ล กษณะส นค า..... ร บจ าง (ระบ งานให ช ดเจน).... เกษตรกร ประเภท.. โดย เป นเจ าของท ด น รวม.. ไร เช าท รวม.. ไร รายได ป ละ. บาท (หากไม แน นอนให ประมาณการ) ท อย ป จจ บ น เลขท.. หม ท ตรอก/ซอย..... ถนน. ต าบล/แขวง.. อ าเภอ/เขต.. จ งหว ด. รห สไปรษณ ย.. โทรศ พท 13. ข าพเจ าได ร บค าใช จ ายเด อนละ. บาท (นอกเหน อจากค าเล าเร ยน) 14. ข าพเจ าได ร บการอ ปการะด านการเง นจาก... เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน..... ม ความส มพ นธ ก บข าพเจ าโดยเป น...... 4 15. ผ ปกครอง (กรณ ท ไม ใช บ ดา มารดา หร อพ น องร วมบ ดามารดา หร อค สมรส) ช อ.. สก ล.. เก ยวข องก บข าพเจ าโดยเป น... เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน.. จบการศ กษาข นส งส ด. จากสถานศ กษา..... อาช พ ร บราชการ/พน กงานร ฐว สาหก จ ต าแหน ง... หน าท. ล กษณะส นค า. ร บจ าง (ระบ งานให ช ดเจน).... เกษตรกร ประเภท.. โดย เป นเจ าของท ด น รวม ไร เช าท รวม ไร อ นๆ (ระบ...) รายได ป ละ. บาท (หากไม แน นอนให ประมาณการ) ท อย ป จจ บ น เลขท หม ท ตรอก/ซอย.. ถนน... ต าบล/แขวง. อ าเภอ/เขต.. จ งหว ด. 16. ข าพเจ าม ความประสงค จะขอก ย มเง นเพ อใช จ ายในการศ กษาจากกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา ด งน เง นก ย มท จ ายเข าบ ญช ของสถานศ กษา ได แก ค าเล าเร ยนและค าใช จ ายท เก ยวเน องก บการศ กษา ค าเล าเร ยนตามท สถานศ กษาเร ยกเก บ ค าใช จ ายท เก ยวเน องก บการศ กษาตามท สถานศ กษาเร ยกเก บ ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 ภาคเร ยนท 3 รวม รวม 16.2 เง นก ย มท จ ายเข าบ ญช ของน กเร ยน/น กศ กษา ได แก ค าครองช พ (ค าท พ กและค าใช จ ายส วนต ว) โดยให ก ตามวงเง น ท ก าหนดไว ในแต ละรายและในแต ละระด บการศ กษา* ค าครองช พ เด อนละ. บาท เป นเวลา.. เด อน 16.1 และ 16.2 รวมเป นเง นท งส น (บาท) หากข าพเจ าได ร บการพ จารณาให ก ย มเพ อการศ กษา ข าพเจ าม ความประสงค เบ กจ ายจาก ธนาคารกร งไทย จ าก ด (มหาชน) สาขา.. จ งหว ด.... ข าพเจ าขอร บรองและย นย นว าข อความท งหมดน เป นความจร ง หากปรากฎภายหล งว าได ม การร บรอง ข อความอ นเป นเท จ ข าพเจ าย นยอมร บผ ดชอบความเส ยหายท อาจเก ดข นแก กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาในฐานะ ผ บร หารกองท นเง นก ย มเพ อการศ กษาท ผ กพ นก บรายได ในอนาคต (กรอ.) พร อมน ข าพเจ า ได แนบเอกสารต างๆ เพ อประกอบการพ จารณาแล ว จ านวน. รายการ ลงช อ. (.. ) ว นท เด อน พ.ศ. *ตามท ระบ ไว ในประกาศคณะกรรมการกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษา เร อง ก าหนดขอบเขตการให ก ย มเง นเพ อการศ กษาประจ าป การศ กษาน นๆ 5 หน งส อร บรองรายได ของครอบคร วผ ของผ ขอร บท นการศ กษาแบบต องใช ค น ว นท เด อน. พ.ศ. ข าพเจ า ต าแหน ง ส งก ด...สถานท ท างาน. เลขท..... หม ท.ตรอก/ซอย ถนน. ต าบล/แขวง... อ าเภอ/เขต.... จ งหว ด. รห สไปรษณ ย.. โทรศ พท.. ขอร บรองว า นาย/นาง/นางสาว ผ ขอร บเง นแบบต องใช ค น ประกอบอาช พ.... สถานท ท างาน เลขท หม ท ตรอก/ซอย ถนน ต าบล/แขวง... อ าเภอ/เขต.... จ งหว ด. รห สไปรษณ ย โทรศ พท.. ม รายได ป ละ.... บาท ค สมรของผ ขอร บเง นแบบต องใช ค น ถ งแก กรรม ย งม ช ว ตอย ประกอบอาช พ.. สถานท ท างาน...เลขท หม ท ตรอก/ซอย รห สไปรษณ ย โทรศ พท. ม รายได ป ละ บาท บ ดาของผ ขอร บเง นแบบต องใช ค น ถ งแก กรรม ย งม ช ว ตอย ประกอบอาช พ สถานท ท างาน...เลขท หม ท ตรอก/ซอย รห สไปรษณ ย โทรศ พท. ม รายได ป ละ บาท มารดาของผ ขอร บเง นแบบต องใช ค น ถ งแก กรรม ย งม ช ว ตอย ประกอบอาช พ... สถานท ท างาน...เลขท หม ท ตรอก/ซอย รห สไปรษณ ย โทรศ พท. ม รายได ป ละ บาท ผ ปกครอง (ท ม ใช บ ดา-มารดา) ของผ ขอร บเง นแบบต องใช ค น ถ งแก กรรม ย งม ช ว ตอย ประกอบอาช พ..สถานท ท างาน...เลขท.. หม ท.. ตรอก/ซอย.... รห สไปรษณ ย โทรศ พท. ม รายได ป ละ. บาท ข าพเจ าขอร บรองและย นย นว าข อความด งกล าวข างต นเป นความจร ง หากปรากฎภายหล งว าได ม การร บรอง ข อความอ นเป นเท จ ข าพเจ าย นยอมร บผ ดชอบต อความเส ยหายท อาจเก ดข นแก กองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาในฐานะ ผ บร หารกองท นเง นก ย มเพ อการศ กษาท ผ กพ นก บรายได ในอนาคต (กรอ.) ลงช อ.. (.. ) ต าแหน ง... หมายเหต การร บรองรายได ของครอบคร วให บ คคลด งต อไปน เป นผ ร บรอง 1. เจ าหน าท ของร ฐ หร อเจ าหน าท ของร ฐผ ร บบ าเหน จบ านาญตามพระราชบ ญญ ต บ ตรประจ าต วเจ าหน าท ของร ฐ พ.ศ สมาช กสภาเขต สมาช กสภากร งเทพมหานคร หร อผ ว าราชการกร งเทพมหานคร 3. ห วหน าสถานศ กษาท ผ ขอก ย มเง นศ กษาอย 6 หน งส อแสดงความค ดเห นของอาจารย แนะแนว / อาจารย ท ปร กษา ว นท เด อน พ.ศ.. ข าพเจ า ต าแหน ง... ท าการสอนประจ าช น / ภาคว ชา / สาขา คณะ สถานท ท าการสอน..มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ.. เป นอาจารย แนะแนว / อาจารย ท ปร กษา ของ... น กศ กษา ช นป ท ภาคว ชา / สาขาว ชา. คณะ สถานศ กษา...มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ.... ความเห นของอาจารย แนะแนว / อาจารย ท ปร กษา ลงช อ. ( ) ต าแหน ง หมายเหต : เอกสารฉบ บน คณะกรรมการส มภาษณ ผ ก ย ม จะเป นผ ให ความค ดเห น เพ มเต ม กรอ. แผนท บ านผ ก พร อมต ดร ปถ ายบ านผ ก (ร ปถ ายต องม เลขท บ านตามทะเบ ยนบ านผ ก อาศ ยอย ด วย) ให น กศ กษาผ ย นก กรอ. วาดแผนท จากบ านถ งสถานศ กษาพอส งเขป (กรณ อย ต างอ าเภอ/จ งหว ดให วาดจากต วอ าเภอ/เม องน น) 7 นาย/นาง/นางสาว/ยศ./... เลขท บ ตรประจ าต วประชาชน.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../.../... อย บ านเลขท...หม ท...ตรอก/ซอย...ถนน...ต าบล/แขวง... อ าเภอ/เขต...จ งหว ด...รห สไปรษณ ย...โทรศ พท... ร ปถ ายบ านผ ก (ถ าต ดแนวต งไม ได ให ต ดแนวนอน)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks