รายงานการท าส ญญาซ อ/จ าง เด อนต ลาคม ป จจ บ น - PDF

Description
ท งานจ ดซ อ/จ ดจ าง งบประมาณ 1 จ างท ปร กษาตามโครงการ -ป 2549 จ ดท าฐานข อม ลแห งชาต เพ อ 5,000,000- ป องก นและบรรเทาภ ยพ บ ต -ป 2550 จากแผ นด นไหวและส นาม 20,000,000- รายงานการท าส ญญาซ อ/จ าง เด อนต

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Film

Publish on:

Views: 12 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ท งานจ ดซ อ/จ ดจ าง งบประมาณ 1 จ างท ปร กษาตามโครงการ -ป 2549 จ ดท าฐานข อม ลแห งชาต เพ อ 5,000,000- ป องก นและบรรเทาภ ยพ บ ต -ป 2550 จากแผ นด นไหวและส นาม 20,000,000- รายงานการท าส ญญาซ อ/จ าง เด อนต ลาคม ป จจ บ น ว ธ ค ดเล อก - ศ นย บร การทางว ชาการแห ง จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ( 24,900,000-บาท ) 2 จ างเหมาบ าร งร กษาล ฟท 48,600- ตกลงราคา - หจก.บ.เอ น.แมนเนจเม นท 4,050/เด อน (ป ละ 48,600- บาท) 3 จ างเหมาบ าร งร กษาแท น พ มพ 4 จ างให บร การร กษาความ ปลอดภ ย 5 เช าเคร องโทรสาร 95,016- ( เด อนละ 7,918.- ) 6 ซ อขายแบตเตอร แช น า จ านวน 3,000 ก อน 7 ซ อขายว สด คอมพ วเตอร จ านวน 4 รายการ 8,560- ตกลงราคา - ร านน ตย ช ย ซ พพลาย แอนด เซอร ว ส ( 8,560-บาท) 788,496- กรณ พ เศษ - องค การสงเคราะห ทหารผ าน ศ กในพระบรมราช ปถ มภ ( 65,708/เด อน) (ป ละ788,496- บาท) ตกลงราคา 2,728,500- ประกวดราคา ด วยว ธ การ ทาง - หจก.พรลาภพ ฒนาภ ณฑ (7,918/เด อน)(ป ละ 95,016- บาท) 1. บ. ไทยอ คว พเม นต ร เส ร ช จ าก ด ( 2,699,610-บาท ) 2. บ. เอ กเซล คอนซ ลแตนท ส จ าก ด ( 2,712,500-บาท ) 92, ตกลงราคา - บ. แอด อ น บ ซ เนส จ าก ด (92, ) - ศ นย บร การทางว ชาการ แห งจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ( 24,900,000-บาท ) - หจก.บ.เอ น.แมนเนจเม นท 4,050/เด อน (ป ละ 48,600- บาท) - ร านน ตย ช ย ซ พพลาย แอนด เซอร ว ส ( 8,560- บาท) - องค การสงเคราะห ทหาร ผ านศ ก(65,708/เด อน) (ป ละ 788,496 -บาท) - หจก.พรลาภพ ฒนาภ ณฑ (7,918/เด อน)(ป ละ 95,016- บาท) - บ. ไทยอ คว พเม นต ร เส ร ช จ าก ด ( 2,699,610-บาท ) - บ. แอด อ น บ ซ เนส จ าก ด (92, ) เช ญชวนให ม การเสนอ ราคาแล ว 6 ราย ปรากฏ ว าม ผ เสนอราคาเพ ยงราย เด ยว (ท เหล อสละส ทธ และไม มาย นเสนอราคา) งบประมาณเป นไปตามท ก าหนดในระเบ ยบฯ งบประมาณเป นไปตามท ก าหนดในระเบ ยบฯ งบประมาณเป นไปตามท ก าหนดในระเบ ยบฯ งบประมาณเป นไปตามท ก าหนดในระเบ ยบฯ เสนอราคาตรงตาม เง อนไขท ทางราชการ ก าหนดท กประการ งบประมาณเป นไปตามท ก าหนดในระเบ ยบฯ สจ1/2550 สจ2/2550 สจ. 3/2550 สจ. 4/2550 สช. 5/2550 6/2550 7/2550 รายงานการท าส ญญาซ อ/จ าง เด อนต ลาคม ป จจ บ น ท งานจ ดซ อ/จ ดจ าง งบประมา 8 จ างเหมาบร การท าความ 768,000- สอบราคา 1. บ. แพลท น ม สแตนดาร ด สะอาด เซอร ว ส จ าก ด ( 45,600/เด อน) 2. บ.โปรแคร สเปเซ ยลต จ าก ด (47,520/เด อน) 3. ร านภ กด พาณ ชย (62,240/ เด อน) 9 เช าใช บร การเช อมโยง ส ญญาณแผ นด นไหว 10 เช าใช บร การส งข อความSMS แจ งเต อนภ ยธรรมชาต 11 จ างเหมาบ าร งร กษาเคร อง ควบค มระบบตรวจ แผ นด นไหวอ ตโนม ต 87,098/11 เด อน (เด อนละ 7,918.-) ตกลงราคา - บ. ทร อ นเทอร เน ต จ าก ด (7,918-บาท/เด อน) 46,250- ตกลงราคา - บ. เน ต-คอม โปรเฟสช นแนล จ าก ด (46,250-บาท) 1,200,000-/6 เด อน สอบราคา - ห างห นส วนจ าก ด เอส.ท.เทค เซอร ว ส (1,200,000-บาท) 12 เช าใช บร การอ นเทอร เน ต 390,336- สอบราคา - บ. กสท โทรคมนาคม จ าก ด (มหาชน) (32,340-บาท/เด อน) - บ. แพลท น ม สแตนดาร ด เซอร ว ส จ าก ด ( 45,600/ เด อน ) - บ.ทร อ นเทอร เน ต จ าก ด (7,918-บาท/เด อน) - บ.เน ต-คอม โปรเฟสช น แนลจ าก ด (46,250-บาท) - ห างห นส วนจ าก ด เอส.ท. เทค เซอร ว ส (1,200,000- บาท) - บ. กสท โทรคมนาคม จ าก ด (มหาชน) (32,340- บาท/เด อน) เสนอราคาตรงตาม เง อนไขท ทางราชการก า หนท กประการ งบประมาณเป นไป ตามท ก าหนดใน ระเบ ยบฯ งบประมาณเป นไป ตามท ก าหนดใน ระเบ ยบฯ สจ.8/2550 สช.9/2550 สช.10/2550 สจ.11/2550 สช.12/2550 รายงานการท าส ญญาซ อ/จ าง เด อนต ลาคม ป จจ บ น ท งานจ ดซ อ/จ ดจ าง งบประมา 13 จ างเหมาบ าร งระบบส ญญา 35,845- ตกลงราคา - บ. โปร-เมทร ค ซ สเต มส เต อนอ คค ภ ย จ าก ด(35,845-บาท) 14 จ างเหมาบ าร งร กษาเคร อง ควบค มระบบการร บ-ส งว ทย กระจายข างอากาศ 15 จ างเหมาจ ดส งว สด อ ปกรณ และเคร องม อตรวจอากาศ ต างๆ 16 เช าใช บร การ อ นเตอร เน ต Public IP ระหว างประเทศ 17 จ างเหมาบ าร งร กษาระบบ เคร อข ายหล กภายในกรม อ ต น ยมว ทยา 2,782,000-/ 4 เด อน ประกวดราคา ด วยว ธ การ ทาง - ห างห นส วนจ าก ด ไซแอน ต ฟ ค ร เส ร ช (695,500-บาท/ เด อน) 1,500,000- สอบราคา - บ. ไดมอนด ช ปป ง เซอร ว ส จ าก ด ( บาท) 599, ว ธ พ เศษ - บ. เคเอสซ คอมเมอร เช ยล อ นเตอร เน ต จ าก ด (49, บาท/เด อน) 500,000- สอบราคา 1. บ.บ ท บ จ าก ด ( บาท/เด อน)(ป ละ 580, บาท) 2. บ. ด เอ กซ พ (ไทยแลนด ) จ าก ด (31, บาท/เด อน) (ป ละ 379, บาท) 3. บ.คอน แอนด คอมเน ต เทคโนโลย จ าก ด (40, บาท/เด อน)(ป ละ 487, บาท) - บ. โปร-เมทร ค ซ สเต มส จ าก ด(35,845-บาท) - ห างห นส วนจ าก ด ไซแอน ต ฟ ค ร เส ร ช (695,500-บาท/ เด อน) - บ. ไดมอนด ช ปป ง เซอร ว ส จ าก ด ( บาท) - บ. เคเอสซ คอมเมอร เช ยล อ นเตอร เน ต จ าก ด (49, บาท/เด อน) - บ. ด เอ กซ พ (ไทยแลนด ) จ าก ด (31, บาท/เด อน) (ป ละ 379, บาท) งบประมาณเป นไป ตามท ก าหนดใน ระเบ ยบฯ เป นไปตามระเบ ยบท ราชการก าหนด ถ กต องตามท ทาง สช.13/2550 สจ.14/2550 สจ.15/2550 สช.16/2550 สจ.17/2550 รายงานการท าส ญญาซ อ/จ าง เด อนต ลาคม ป จจ บ น ท งานจ ดซ อ/จ ดจ าง งบประมาณ 18 จ างเหมาปร บปร งร ว ประต 1,500,000- สอบราคา - ห างห นส วนจ าก ด ช ษณ ช ย และป ายช อของสถาน ก อสร าง (1,496,000-บาท) ว ทย กระจายเส ยง กรม อ ต น ยมว ทยา จ งหว ด พ ษณ โลก 19 จ างเหมาซ อมแซมก อสร างค ระบายน าและถนน ณ สถาน ว ทย กระจายเส ยงกรม อ ต น ยมว ทยา จ งหว ดภ เก ต 20 ส ญญาซ อขายอะไหล Multimedia Project 592, สอบราคา - บ. ช ยกร จ าก ด (588,500- บาท) 20,651- ตกลงราคา - บ. ก อเจร ญก จว ศวกรรม จ าก ด (20,651-บาท) 21 ซ อกระดาษพ มพ กราฟ 334,075- สอบราคา - นายอาทร อ นศ ร ยศ (ร าน อาทรพาณ ชย ) (334,075-บาท) 22 เช าใช บร การเคร องถ าย เอกสาร 72,000- สอบราคา - บ.อ นเตอร ฟาร อ สท ว ศวการ จ าก ด (มหาชน )(72,000. -บาท) - ห างห นส วนจ าก ด ช ษณ ช ย ก อสร าง (1,496,000-บาท) - บ. ช ยกร จ าก ด (588,500- บาท) - บ. ก อเจร ญก จว ศวกรรม จ าก ด (20,651-บาท) - นายอาทร อ นศ ร ยศ (ร าน อาทรพาณ ชย ) (334,075- บาท) - บ.อ นเตอร ฟาร อ สท ว ศว การ จ าก ด (มหาชน )(72,000. -บาท) งบประมาณเป นไป ตามท ก าหนดใน ระเบ ยบฯ สจ.18/2550 สจ.19/ / /2550 สช.22/2550 รายงานการท าส ญญาซ อ/จ าง เด อนต ลาคม ป จจ บ น ท งานจ ดซ อ/จ ดจ าง งบประมาณ 23 ซ อขายแก สไฮโดเจน ( เฉพาะ 380,000- สอบราคา - บ. ไทยอ นด สเตร ยลแก ส เน อแก ส ) จ านวน 2,500 ท อ จ าก ด (มหาชน) (380,000-บาท) 24 ซ อขายเคร องว ทย หย งลมช น บน 25 จ างเหมาบ าร งร กษาและ ซ อมแซมแก ไข ระบบ คอมพ วเตอร พยากรณ อากาศ (NWP System) 26 บอลล นตรวจอากาศ จ านวน 3 รายการ 27 ซ อขายเคร องส งว ทย หย ง อากาศระบบเรด โอธ โอ โดไลท แบบชน ด ความถ 1680 MHz. พร อมแบตเตอร แช น า จ านวน 1,500 ช ด 307,625- สอบราคา - บ. เยเนอร าล อ เล กทรอน คส จ าก ด (307,000-บาท) 17,000, ( 1,142,857.-/ เด อน ) ประกวดราคา ด วยว ธ การ ทาง 6,610,000- ประกวดราคา ด วยว ธ การ ทาง 18,150,000- ประกวดราคา ด วยว ธ การ ทาง - บ. คอน แอนด คอมเน ต เทคโนโลย จ าก ด (1,119, บาท/เด อน) - ห างห นส วนจ าก ด ไซแอน ต ฟ ค ร เส ร ช (6,600,000-บาท) 1. บ. เอเซ ยเมท จ าก ด (18,150,000-บาท) - บ. ไทยอ นด สเตร ยลแก ส จ าก ด (มหาชน) (380,000- บาท) - บ. เยเนอร าล อ เล กทรอน คส จ าก ด (307,000-บาท) - บ. คอน แอนด คอมเน ต เทคโนโลย จ าก ด (1,119, บาท/เด อน) - ห างห นส วนจ าก ด ไซแอน ต ฟ ค ร เส ร ช (6,600,000-บาท - บ. เอเซ ยเมท จ าก ด (18,150,000-บาท) เป นไปตามระเบ ยบท ราชการก าหนด เป นไปตามระเบ ยบท ราชการก าหนด เป นไปตามระเบ ยบท ราชการก าหนด 23/ /2550 สจ.25/ / /2550 ท งานจ ดซ อ/จ ดจ าง งบประมาณ 28 เช าใช บร การ Leased Line 2,551,500-/ 9 โครงการพยากรณ เด อน อ ต น ยมว ทยาอ ทก ด วยระบบ โทรมาตรเพ อลดภ ยพ บ ต 29 เช าใช บร การส อสารข อม ล อ นเตอร เน ตแบบองค กรท ความเร ว 6Mbps. 30 จ างเหมาบร การท าความ สะอาด ส าน กอ ต น ยมว ทยา ขนส ง ท าอากาศยานส วรรณ ภ ม 31 จ างเหมาบ าร งร กษาระบบ คอมพ วเตอร ในโครงการน า ร อง การต ดต งสารบรรณ รายงานการท าส ญญาซ อ/จ าง เด อนต ลาคม ป จจ บ น ประกวดราคา ด วยว ธ การ ทาง 1. บ. ท โอท จ าก ด (มหาชน) (2,280,000-บาท) 2..บ. ย ไนเต ด อ นฟอร เมช น ไฮเวย จ าก ด (1,531,170-บาท) 870, สอบราคา 1. บ. ทร อ นเตอร เน ต จ าก ด (87,440-บาท/เด อน) (8 เด อน) รวม (748, บาท) 2. บ. ซ เอส ล อกซอ นโฟ จ าก ด (มหาชน) (96,800-บาท/เด อน) (8 เด อน) รวม (774,400-บาท) 3. บ. เว ลด เน ท แอนด เซอร ว ส เซส จ าก ด (100,000-บาท/ เด อน) (8 เด อน) รวม (856,000- บาท) 364,500- สอบราคา - ห างห นส วนจ าก ด ฟ น กซ เอส แอน ซ (35,524-บาท / 8 งวด ) 364, ว ธ พ เศษ - บ. ซ ด จ ซ สเต มส จ าก ด (36, บาท/เด อน) - บ. ย ไนเต ด อ นฟอร เมช น ไฮเวย จ าก ด (1,531,170- บาท) - บ. ทร อ นเตอร เน ต จ าก ด (87,440-บาท/เด อน) (8 เด อน) รวม (748, บาท) - ห างห นส วนจ าก ด ฟ น กซ เอส แอน ซ (35,524-บาท/ 8 งวด รวมเป น 274, บาท ) - บ. ซ ด จ ซ สเต มส จ าก ด (36, บาท/เด อน รวม เป น 291, บาท ) เป นไปตามระเบ ยบท ราชการก าหนด ถ กต องตามท ทาง สช.28/2550 สช.29/2550 สจ.30/2550 สจ.31/2550 รายงานการท าส ญญาซ อ/จ าง เด อนต ลาคม ป จจ บ น ท งานจ ดซ อ/จ ดจ าง งบประมาณ 32 เช าใช บร การส อสารระบบ 528,000- สอบราคา - บ. ว นล งค เทคโนโลย จ าก ด GPRS โครงการพยากรณ (315, บาท) อ ต น ยมว ทยาอ ทกด วยระบบ โทรมาตรเพ อลดภ ยพ บ ต 33 ซ อขายตามโครงการปร บปร ง สถาน ตรวจว ดฝนตามอ าเภอ ต างๆในพ นท เส ยงภ ยของ ภาคเหน อ 32,774,100- ประกวดราคา ด วยว ธ การ ทาง 1. บ. ไทยอ คว พเม นต ร เส ร ช จ าก ด (32,601,100-บาท) 2. บ. เอเซ ยเมท จ าก ด (32,500,000-บาท) 34 ซ อขายว สด คอมพ วเตอร 90,522- ตกลงราคา - บ. แอด อ น บ ซ เนส จ าก ด (90,522-บาท) 35 ซ อขายว สด งานไม 618, สอบราคา - ห างห นส วนจ าก ด เบญจ วรรณเทรด ง (187,250-บาท) - บ. กร ปเซเว นเทเลคอมเทค จ าก ด (327,204-บาท) 36 ซ อขายว สด งานไม 618, สอบราคา - ห างห นส วนจ าก ด เบญจ วรรณเทรด ง (187,250-บาท) - บ. กร ปเซเว นเทเลคอมเทค จ าก ด (327,204-บาท) 37 เช าเวลาจ ดรายการสถาน ว ทย กระจายเส ยงกรม อ ต น ยมว ทยา ระบบ เอ.เอ ม. ความถ 1287 ก โลเฮ รตซ บ. ม น ทแมน จ าก ด (207,900- บาท/เด อน) - บ. ว นล งค เทคโนโลย จ าก ด (315, บาท) - บ. เอเซ ยเมท จ าก ด (32,500,000-บาท) - บ. แอด อ น บ ซ เนส จ าก ด (90,522-บาท) - ห างห นส วนจ าก ด เบญจ วรรณเทรด ง (187,250-บาท) - บ. กร ปเซเว นเทเลคอมเทค จ าก ด (327,204-บาท) - บ. ม น ทแมน จ าก ด (207,900-บาท/เด อน) เป นไปตามระเบ ยบท ราชการก าหนด งบประมาณเป นไป ตามท ก าหนดใน ระเบ ยบฯ ต อส ญญาเช าฯ สช.32/ / / / /2550 สช.37/2550 รายงานการท าส ญญาซ อ/จ าง เด อนต ลาคม ป จจ บ น ท งานจ ดซ อ/จ ดจ าง งบประมาณ 38 จ างเหมาบ าร งร กษาพร อม 882,322- สอบราคา 1. บ. ไอยค ปต ว ศวกรรม ซ อมระบบปร บอากาศแบบ จ าก ด (123, บาท/ ท าความเย นรวมด วยน า เด อน) 2. บ.ไอด ล เอ นจ เน ยร ง จ าก ด (136, บาท/เด อน) 3. บ. เอส.บ. 10
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks