การเร ยนร ค ค ณธรรม สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ต งเซ กก ม ห วข อ ระด บประถมศ กษา ระด บม ธยมศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ม ลน ธ - PDF

Description
ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recruiting & HR

Publish on:

Views: 26 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระด บประถมศ กษา จำนวน 50 ท น ท นละ 3,000 บาท ระด บม ธยมศ กษา จำนวน 30 ท น ท นละ 5,000 บาท ระด บอ ดมศ กษา จำนวน 20 ท น ท นละ 8,000 บาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม Tang-Sek-Kim Foundation สน บสน นท นการศ กษา ร วมประกวดเข ยนเร ยงความ ห วข อ การเร ยนร ค ค ณธรรม หมดเขตการร บสม คร ว นท 18 ก นยายน 2558 ประกาศผล ว นท 15 ต ลาคม 2558 ทาง ส งเอกสารมาท ม ลน ธ ต งเซ กก ม 146 ถนนสาทรเหน อ แขวงส ลม เขตบางร ก กทม สอบถามข อม ลเพ มเต มได ท ค ณวรรณพร โทร โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บอ ดมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ท นานม จาก ด เม อ พ.ศ.2550 เพ อสานต อเจตนารมณ ของอด ตท านประธานต งเซ กก ม (ทองเกษม ส พ ทธ พงศ ) ผ ก อต งก จการในเคร อบร ษ ท นาน ม ท ม งหมายเก อก ลประโยชน แก ส วนรวม โดยเฉพาะการส งเสร มด านการศ กษาให แก เยาวชนท เร ยนด ม จร ยธรรม แต ยากไร และด อยโอกาส ให ได ม โอกาสด านการศ กษาท ส งข น และนาความร ความสามารถท ได ร บ มาใช ในการ พ ฒนาประเทศชาต และส งคมในอนาคต ม ลน ธ ฯ ม ว ตถ ประสงค ท จะมอบท นการศ กษาเพ อช วยเหล อน กเร ยน น ส ตและน กศ กษาท วประเทศท ขาดแคลนท นทร พย ในการศ กษา ตลอดจนสน บสน นก จกรรมด านการศ กษาเป น ประจาท กป ประเภทของท น เป นท นให เปล าสาหร บน ส ตน กศ กษาระด บอ ดมศ กษา แบบไม ต อเน อง โดยไม ม เง อนไขผ กพ น จานวน 20 ท น ท น ละ 8,000 บาท รวมม ลค า 160,000 บาท ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม ครเพ อร บท น 1. เป นน ส ต / น กศ กษาท กาล งศ กษาในระด บปร ญญาตร ในสถาบ นการศ กษาของร ฐหร อเอกชน 2. ขาดแคลนท นทร พย ในการศ กษา 3. ม คะแนนเฉล ยสะสม (GPA) ไม ต ากว า 3.00 ในท กสาขาว ชา (เกณฑ คะแนนน สามารถย ดหย นได โดย ต องได ร บความเห นชอบในความเหมาะสมจากอาจารย ประจาคณะท น กศ กษาส งก ดอย หร ออาจารย ผ ส มภาษณ และในกรณ ท ย งไม ทราบคะแนนเฉล ยสะสมในระด บท กาล งศ กษาอย น น ให ใช คะแนนเฉล ย สะสมถ งภาคการศ กษาส ดท ายก อนเล อนระด บช นน นๆ) 4. เป นผ ม จร ยธรรมและไม เคยม พฤต กรรมกระทาผ ดว น ย 5. ไม เป นผ ได ร บท นการศ กษาอ นใดอย แล ว เอกสารประกอบการสม คร 1. ประว ต ผ สม คร (ผ สม ครต องใช แบบฟอร มท ออกโดยม ลน ธ ฯ และกรอกรายละเอ ยดให ถ กต องสมบ รณ โดยเฉพาะท อย และเบอร โทรศ พท ต ดต อกล บของผ สม คร อาจารย ท ปร กษา และสถาบ นการศ กษา เพ อ ร กษาผลประโยชน ของผ สม ครเอง) พร อมร ปถ ายขนาด 1 น ว 1 ใบ 2. สาเนาบ ตรประจาต วประชาชน (พร อมลงลายม อช อและร บรองความถ กต อง) 3. สาเนาใบรายงานผลการศ กษาของภาคการศ กษาล าส ด (พร อมลงลายม อช อและร บรองความถ กต อง) 4. จดหมายจากทางสถาบ นการศ กษาว าเป นน ส ต / น กศ กษาท ม ความลาบากจร ง และม ผลการเร ยนรวมท ง ความประพฤต ท ด สมควรได ร บท น 5. เร ยงความห วข อ การเร ยนร ค ค ณธรรม ท เข ยนด วยลายม อของผ สม ครขอร บท น ความยาว 1 หน ากระดาษ A4 การดาเน นโครงการ 1. การร บสม คร เป ดร บสม คร ต งแต ว นท 8 ม ถ นายน 18 ก นยายน 2558 (ถ อว นประท บตราไปรษณ ย เป นสาค ญ) 2. การค ดเล อกผ ร บท น - การพ จารณารอบค ดเล อก หน วยงานของมหาว ทยาล ยจะเป นผ ร บสม ครและค ดเล อกผ ท เหมาะสมตามค ณสมบ ต (ไม จาก ดจานวน) เพ อส งให ม ลน ธ ฯ ภายในว นท 1 ก นยายน 2558 เพ อพ จารณาค ดเล อกรอบต ดส น - การพ จารณารอบต ดส น คณะกรรมการม ลน ธ ฯ จะพ จารณาจากใบสม ครและเอกสารประกอบ เพ อต ดส นหาผ สมควรได ร บท นการศ กษาจากมหาว ทยาล ยท วประเทศ ท งน หากไม ม ผ เหมาะสมท จะได ร บท นใดท นหน ง คณะกรรมการอาจงดการให ท นน นก ได 3. การประกาศผล ม ลน ธ ฯ จะประกาศรายช อผ ได ร บท นการศ กษาไปย งกองก จการน กศ กษาของมหาว ทยาล ยน นๆ ภายในว นท 15 ต ลาคม 2558 และประกาศทางเว บไซท 4. การมอบท น ม ลน ธ ต งเซ กก ม จะจ ดพ ธ มอบท นการศ กษา ณ อาคารบร ษ ท นานม จาก ด ถนนสาทรเหน อ กร งเทพฯ สาหร บกาหนดการว น เวลา ตลอดจนรายละเอ ยดต างๆ เก ยวก บการร บท นและค าเด นทาง ทางม ลน ธ ฯ จะแจ งให ทางมหาว ทยาล ยทราบ หมายเหต ผ ท ได ร บการค ดเล อกเข าร บท นการศ กษา กร ณาเด นทางมาร บท นด วยต วเอง ม ฉะน น ถ อว าสละส ทธ 5. การรายงานผล สถาบ นการศ กษาจะต องจ ดส งรายงานผลการเร ยนของน ส ต / น กศ กษาท ได ร บท นการศ กษาในป การศ กษาท ได ร บ ท นให แก ม ลน ธ ฯ สอบถามข อม ลเพ มเต ม ม ลน ธ ต งเซ กก ม 146 ถนนสาทรเหน อ แขวงส ลม เขตบางร ก กทม ต ดต อ ค ณส ว ดา, ค ณวรรณพร โทร รายการเอกสารและหล กฐานท แนบใบสม ครขอร บท นการศ กษา เอกสารหล กฐานท แนบใบสม คร O 1. ร ปถ าย ขนาด 1 น ว ต ดใบสม คร O 2. อาจารย ท ปร กษาแสดงความค ดเห นในการสม ครขอร บท นการศ กษาของน ส ต O 3. แผนท แสดงท อย อาศ ยของครอบคร ว/ของน ส ต พร อมร ปถ ายบ าน O 4. ข อม ลในใบสม ครครบถ วนพร อมลงช อผ สม ครขอท นการศ กษา และเบอร โทรศ พท ท สามารถ ต ดต อได ท ช ดเจน O 5. สาเนาบ ตรประชาชน O 6. สาเนาบ ตรประจาต วน กเร ยน / น ส ต O 7. สาเนาทะเบ ยนบ าน O 8. ใบรายงานผลการเร ยนของป การศ กษาท ผ านมา ลงช อ... ผ ตรวจเอกสาร (...).../.../... ม ลน ธ ต งเซ กก ม ใบสม ครผ ขอร บท นการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ประจาป การศ กษา / 1. ข อม ลส วนต ว ช อ-สก ล (นาย/นางสาว)...สถาบ น...จ งหว ด... คณะ...สาขาว ชา... ช นป ท...เกรดเฉล ยสะสม... ว น/เด อน/ป เก ด... เลขท บ ตรประจาต วประชาชน... ส ญชาต...เช อชาต...ศาสนา... โรคประจาต ว / ความพ การทางร างกาย Ο ไม ม Ο ม รายละเอ ยด... ทางานพ เศษนอกเวลาเร ยนเพ อหารายได เสร ม Ο ไม เคยทา Ο ทา รายละเอ ยด... ก จกรรมของสถาบ นหร อองค กรอ นๆ ท เคยเข าร วม / เคยเป นสมาช ก ท อย ป จจ บ นท สามารถต ดต อได......เบอร โทรศ พท ม อถ อ... ประเภทท อย อาศ ย...อาศ ยอย ก บ...กรณ อย หอพ ก ราคาค าเช า/เด อน...บาท ท อย ตามภ ม ลาเนาเด ม......โทรศ พท ประว ต การศ กษา คะแนน ระด บการศ กษา ช อสถานศ กษา/จ งหว ด สาเร จช น สาขาว ชา จบเม อ พ.ศ. เฉล ย ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมปลาย/อาช วศ กษา อน ปร ญญา การฝ กอบรม/อ นๆ 2. ข อม ลด านครอบคร ว 2.1 สถานภาพครอบคร ว (ระบ ได มากกว า 1 ข อ) Ο บ ดามารดาอย ด วยก น Ο บ ดามารดาหย าร าง Ο บ ดามารดาแยกก นอย Ο บ ดาม ภรรยาใหม Ο มารดาม สาม ใหม Ο อ นๆโปรดระบ... ร ปถ าย 2.2 ข อม ลเก ยวก บบ ดา ช อ-สก ล... Ο ม ช ว ตอย Ο ถ งแก กรรม อาย...ป อาช พหล ก...สถานท ทางาน......รายได ต อเด อน... อาช พเสร ม...สถานท ทางาน......รายได ต อเด อน... ส ขภาพของบ ดา Ο ด Ο ท พพลภาพ Ο ม โรคประจาต ว... ม ค าใช จ ายด านการร กษาเฉล ยเด อนละ... ผ ร บผ ดชอบค าใช จ าย ข อม ลเก ยวก บมารดา ช อ-สก ล... Ο ม ช ว ตอย Ο ถ งแก กรรม อาย...ป อาช พหล ก...สถานท ทางาน......รายได ต อเด อน... อาช พเสร ม...สถานท ทางาน......รายได ต อเด อน... ส ขภาพของมารดา Ο ด Ο ท พพลภาพ Ο ม โรคประจาต ว... ม ค าใช จ ายด านการร กษาเฉล ยเด อนละ... ผ ร บผ ดชอบค าใช จ าย ข อม ลเก ยวก บผ อ ปการะหล ก (กรณ บ ดา-มารดาไม ได ให การอ ปการะ) ช อ-สก ล... เก ยวข องก บผ ขอร บท นโดยเป น... อาย...ป อาช พหล ก...สถานท ทางาน......รายได ต อเด อน... อาช พเสร ม...สถานท ทางาน......รายได ต อเด อน... ส ขภาพของผ อ ปการะหล ก Ο ด Ο ท พพลภาพ Ο ม โรคประจาต ว... ม ค าใช จ ายด านการร กษาเฉล ยเด อนละ... ผ ร บผ ดชอบค าใช จ าย... นอกจากผ ขอร บท นแล ว ย งต องให ความอ ปการะแก พ น อง (รวมพ น องบ ดามารดาเด ยวก น และต างบ ดา / มารดา) จานวน...คน ตนเองเป นล กคนท... พ น องท กาล งศ กษาอย...คน ประกอบอาช พ...คน ม ครอบคร วแล ว...คน ระด บการศ กษาและอาช พของพ น อง เร ยงตามลาด บอาย มากไปน อย ท ช อ - สก ล เพศ อาย ระด บ การศ กษา อาช พ สถานท ทางาน/ สถานศ กษา รายได เด อนละ 3. หน ส นภายในครอบคร ว ก ย มเง นจาก...จานวนท งส น...บาท ดอกเบ ย...% ก ย มเง นต งแต (ว/ด/ป) โปรดระบ...ป จจ บ นหน ส นคงเหล อเป นจานวน...บาท 4. ประเภทท นการศ กษาท เคยได ร บ Ο ไม เคยได ร บท นการศ กษา Ο เคยได ร บท นการศ กษา ด งต อไปน ช อท น...ใน พ.ศ....ท นละ...บาท Ο ท นต อเน อง Ο ท นไม ต อเน อง ช อท น...ใน พ.ศ....ท นละ...บาท Ο ท นต อเน อง Ο ท นไม ต อเน อง ช อท น...ใน พ.ศ....ท นละ...บาท Ο ท นต อเน อง Ο ท นไม ต อเน อง 5. สร ปเหต ผลในการขอร บท นการศ กษา. 6. โครงการหร อความต งใจท จะประกอบอาช พในอนาคต 7. ถ าท านได ร บท นการศ กษา ท านวางแผนจะนาเง นท นการศ กษาไปใช ประโยชน อย างไรบ าง ลงช อ... (ผ ขอร บท น) ว นท...เด อน...พ.ศ... คาร บรองของอาจารย ท ปร กษา / อาจารย ประจาคณะ ขอร บรองข อความข างต นของผ ขอร บท นว าเป นความจร งท กประการ ลงช อ... ตาแหน ง... (ลงช อพร อมประท บตราสถานศ กษา) ความค ดเห นของผ ส มภาษณ ข าพเจ า... ตาแหน ง... ความเห น Ο สมควรพ จารณาให ท นการศ กษา Ο ไม สมควรพ จารณาให ท นการศ กษา เน องจาก... ลงช อ... ว นท...เด อน...พ.ศ... เร ยงความเร อง การเร ยนร ค ค ณธรรม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks