ค าน า คณะพ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย - PDF

Description
รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการการศ กษาและพ ฒนามาตรฐาน และต วช ว ดความม นคงของมน ษย ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ค าน า เร อง ความม นคงของมน ษย แม ม การกล าวถ งในทางว

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 24 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานการศ กษาฉบ บสมบ รณ โครงการการศ กษาและพ ฒนามาตรฐาน และต วช ว ดความม นคงของมน ษย ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ค าน า เร อง ความม นคงของมน ษย แม ม การกล าวถ งในทางว ชาการกว าทศวรรษมาแล วก ตาม แต ก น บว าเป นเร องใหม ในทางปฏ บ ต เน องจากย งม ได ม การจ ดท าเป นมาตรฐานและต วช ว ด หร อ ข อก าหนดแนวทางปฏ บ ต โดยตรง คงม เพ ยงการด าเน นงานในส วนท เก ยวข องเป นเร อง ๆ เช น เร อง ส ทธ มน ษยชน เร องการแพร ของส อลามก และเร องการค ามน ษย เป นต น ซ งแต ละเร องม กม ข อก าหนด กฎหมายก าก บโดยตรง แต หลายเร องไม ม เส นแบ งท ช ดเจน การศ กษาและพ ฒนามาตรฐานและต วช ว ด ความม นคงของมน ษย โดยกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งเป นการบ กเบ กท ง เช งว ชาการและการปฏ บ ต ในเร องน ไปพร อม ๆ ก น เอกสารรายงานฉบ บน เป นผลจากการรวบรวมและทบทวนเอกสารท เก ยวข อง การ ก าหนดกรอบแนวทางการศ กษา การระดมความค ดเห นจากผ ท เก ยวข องในระด บจ งหว ดท เป นต วแทน ของภาครวม 8 จ งหว ด และการสร ปกล นกรองภาพรวมของท กจ งหว ดโดยเวท ระด บภาคท ง 4 ภาค จากน นน ามาปร บแก ไขให เข าก บสาระและระเบ ยบปฏ บ ต โดยเวท ข าราชการจากหน วยงานท กหน วยท เก ยวข อง ของกระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย แล วจ งน ามาทดสอบเคร องม อและ หาค าความเช อม น ประกอบก บประเม นระด บความจ าเป น และสถานภาพความร นแรงรายต วช ว ดของ เคร องม อด งกล าว เพ อน าเสนอให ผ ท อย ในแวดวงท เก ยวข องท งด านว ชาการและปฏ บ ต การ ได แสดง ความค ดเห น ในประเด นความสอดคล องเหมาะสมก บสถานการณ ป จจ บ นและอนาคต ตลอดจน นโยบายและย ทธศาสตร ของประเทศในเร องน เพ อจะได น าเสนอร ฐบาลว น จฉ ยส งการให กระทรวง การพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย และหน วยงานอ นท เก ยวข อง น าไปส การปฏ บ ต ต อไป คณะผ ด าเน นการใคร ขอขอบพระค ณ บรรดาผ เข าร วมส มมนาท ง 8 จ งหว ด กว า 250 ท าน ผ เข าร วมส มมนาระด บภาคท ง 4 ภาค กว า 240 ท าน ผ แทนหน วยงานระด บกองและส าน กของ กระทรวงฯ กว า 70 ท านท ร วมปร บแก ผ แทนกระทรวงและบ คคลภายนอกท ร วมประเม นหาค าความ เช อม นของเคร องม อราว 240 ท าน และประชาชนใน 4 ภาครวมอ กราว 1,600 ท าน ท ร วมประเม น สถานภาพความร นแรง รวมท งส นประมาณ 2,400 ท านไว และขอขอบพระค ณท านผ เข าร วมส มมนา ในว นท 1 และ 3 ก นยายน 2547 จ านวน 376 ท านท ม ส วนส าค ญอย างย งในการให ข อค ดเห นท เป น ค ณประโยชน ต อการพ ฒนาเคร องม อช ดน คณะพ ฒนาส งคม สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย สารบ ญ หน า ค าน า สารบ ญ (1) บทท 1 สาระส าค ญของโครงการ หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ขอบเขตการศ กษา กรอบแนวค ดในการศ กษา ค าน ยามศ พท ท ใช ในการศ กษา แผนการด าเน นงาน ผลท คาดว าจะได ร บ 1-9 บทท 2 แนวค ดและทฤษฎ ท เก ยวข อง แนวค ดเก ยวก บการพ ฒนาและค ณภาพช ว ต แนวค ดเก ยวก บความม นคงของมน ษย แนวค ดมาตรฐานและต วช ว ด การบ รณาการแนวค ดมาตรฐานและต วช ว ดความม นคงของมน ษย 2-66 บทท 3 สถานการณ ความม นคงของมน ษย ในส งคมไทย สถานการณ ความม นคงด านส ขภาพ สถานการณ ความม นคงด านอาหาร สถานการณ ความม นคงด านการศ กษา สถานการณ ความม นคงด านศาสนาและความเช อ สถานการณ ความม นคงด านท อย อาศ ย สถานการณ ความม นคงด านส งแวดล อม สถานการณ ความม นคงด านส วนบ คคล สถานการณ ความม นคงด านครอบคร ว 3-45 3.9 สถานการณ ความม นคงด านช มชน สถานการณ ความม นคงด านเศรษฐก จ สถานการณ ความม นคงด านการเม อง 3-79 บทท 4 กระบวนการสร างและพ ฒนาต วช ว ดความม นคงของมน ษย ขอบข ายการพ จารณา กระบวนการและข นตอนการด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน 4-3 บทท 5 ข อเสนอกรอบมาตรฐานและต วช ว ดความม นคงของมน ษย มาตรฐานความม นคงของมน ษย ด านส ขภาพ มาตรฐานความม นคงของมน ษย ด านอาหาร มาตรฐานความม นคงของมน ษย ด านการศ กษา มาตรฐานความม นคงของมน ษย ด านศาสนาและความเช อ มาตรฐานความม นคงของมน ษย ด านท อย อาศ ย มาตรฐานความม นคงของมน ษย ด านส งแวดล อม มาตรฐานความม นคงของมน ษย ส วนบ คคล มาตรฐานความม นของมน ษย ด านครอบคร ว มาตรฐานความม นคงของมน ษย ด านช มชน มาตรฐานความม นคงของมน ษย ด านเศรษฐก จ มาตรฐานความม นคงของมน ษย ด านการเม อง 5-59 บทท 6 การน าไปใช และพ ฒนามาตรฐานและต วช ว ดความม นคงของมน ษย ความสอดคล องของมาตรฐานและต วช ว ดความม นคงของมน ษย ก บ นโยบายและย ทธศาสตร ของประเทศ 6.2 แนวทางการน ามาตรฐานและต วช ว ดความม นคงของมน ษย ไปส การปฏ บ ต การพ จารณาม ต ของความม นคงของมน ษย ข อเสนอมาตรฐานความม นคงของมน ษย ข อเสนอการพ ฒนามาตรฐานและต วช ว ด 6-28 บรรณาน กรม บรรณาน กรม สารบ ญตาราง ตารางท 1-1 กรอบมาตรฐานและต วช ว ดความม นคงของมน ษย 1-5 ตารางท 1-2 แสดงความส มพ นธ ระหว างก จกรรมและเวลาศ กษาตามแผน 1-8 ตารางท 2-1 สร ปเคร องม อช ว ดเก ยวก บค ณภาพคนไทย 2-5 ตารางท 2-2 ผลการประเม นค ณภาพช ว ตช ดความจ าเป นพ นฐาน(จปฐ.) พ.ศ ตารางท 2-3 สถานภาพความอย ด ม ส ขของคนไทย 2-17 ตารางท 2-4 โครงสร างด ชน ความก าวหน าของคน (Human Achievement Index-HAI) 2-20 ตารางท 2-5 แสดงข อแตกต างของแนวค ดความม นคงของมน ษย ระหว าง UNDP ก บ CANADA 2-32 ตารางท 2-6 แสดงการเปร ยบเท ยบค กคามทางตรงก บทางอ อม 2-35 ตารางท 2-7 แสดงความแตกต างระหว างความม นคงของประเทศก บความม นคงของมน ษย 2-38 ตารางท 2-8 แสดงเคร องช ว ดระด บการบรรล เป าประสงค ในภาพรวม 2-47 ตารางท 4-1 แสดงการเปร ยบเท ยบต วช ว ดท ได จากการะดมความค ดเห นเปร ยบเท ยบการ ปร บหล งทดสอบเน อหาด านส ขภาพ ตารางท 4-2 แสดงการเปร ยบเท ยบต วช ว ดท ได จากการระดมความค ดเห นเปร ยบเท ยบการ ปร บหล งทดสอบเน อหาด านอาหาร ตารางท 4-3 แสดงการเปร ยบเท ยบต วช ว ดท ได จากการะดมความค ดเห นเปร ยบเท ยบการ ปร บหล งทดสอบเน อหาด านการศ กษา ตารางท 4-4 แสดงการเปร ยบเท ยบต วช ว ดท ได จากการะดมความค ดเห นเปร ยบเท ยบการ ปร บหล งทดสอบเน อหาด านศาสนาความเช อ ตารางท 4-5 แสดงการเปร ยบเท ยบต วช ว ดท ได จากการะดมความค ดเห นเปร ยบเท ยบการ ปร บหล งทดสอบเน อหาด านท อย อาศ ย ตารางท 4-6 แสดงการเปร ยบเท ยบต วช ว ดท ได จากการะดมความค ดเห นเปร ยบเท ยบการ ปร บหล งทดสอบเน อหาด านส งแวดล อม ตารางท 4-7 แสดงการเปร ยบเท ยบต วช ว ดท ได จากการะดมความค ดเห นเปร ยบเท ยบการ ปร บหล งทดสอบเน อหาด านครอบคร ว หน า ตารางท 4-8 แสดงการเปร ยบเท ยบต วช ว ดท ได จากการะดมความค ดเห นเปร ยบเท ยบการ ปร บหล งทดสอบเน อหาด านช มชน ตารางท 4-9 แสดงการเปร ยบเท ยบต วช ว ดท ได จากการะดมความค ดเห นเปร ยบเท ยบการ ปร บหล งทดสอบเน อหาด านเศรษฐก จ ตารางท 4-10 แสดงการเปร ยบเท ยบต วช ว ดท ได จากการะดมความค ดเห นเปร ยบเท ยบการ ปร บหล งทดสอบเน อหาด านการเม องการปกครอง ตารางท 4-11 แสดงการทดสอบค าส มประส ทธ ความเช อม นความม นคงของมน ษย ด าน ส ขภาพ ตารางท 4-12 แสดงการทดสอบค าส มประส ทธ ความเช อม นความม นคงของมน ษย ด าน อาหาร ตารางท 4-13 แสดงการทดสอบค าส มประส ทธ ความเช อม นความม นคงของมน ษย ด าน การศ กษา ตารางท 4-14 แสดงการทดสอบค าส มประส ทธ ความเช อม นความม นคงของมน ษย ด านศาสนา และความเช อ ตารางท 4-15 แสดงการทดสอบค าส มประส ทธ ความเช อม นความม นคงของมน ษย ด านท อย อาศ ย ตารางท 4-16 แสดงการทดสอบค าส มประส ทธ ความเช อม นความม นคงของมน ษย ด าน ส งแวดล อม ตารางท 4-17 แสดงการทดสอบค าส มประส ทธ ความเช อม นความม นคงของมน ษย ด าน ครอบคร ว ตารางท 4-18 แสดงการทดสอบค าส มประส ทธ ความเช อม นความม นคงของมน ษย ด าน ช มชน ตารางท 4-19 แสดงการทดสอบค าส มประส ทธ ความเช อม นความม นคงของมน ษย ด าน เศรษฐก จ ตารางท 4-20 แสดงการทดสอบค าส มประส ทธ ความเช อม นความม นคงของมน ษย ด าน การเม องการปกครอง ตารางท 4-21 แสดงการค ดเล อกและปร บปร งต วช ว ดตามระด บความส าค ญความม นคงของ มน ษย ด านส ขภาพ ตารางท 4-22 แสดงการค ดเล อกและปร บปร งต วช ว ดตามระด บความส าค ญความม นคงของ มน ษย ด านอาหาร ตารางท 4-23 แสดงการค ดเล อกและปร บปร งต วช ว ดตามระด บความส าค ญความม นคงของ มน ษย ด านการศ กษา ตารางท 4-24 แสดงการค ดเล อกและปร บปร งต วช ว ดตามระด บความส าค ญความม นคงของ มน ษย ด านศาสนาความเช อ ตารางท 4-25 แสดงการค ดเล อกและปร บปร งต วช ว ดตามระด บความส าค ญความม นคงของ มน ษย ด านท อย อาศ ย ตารางท 4-26 แสดงการค ดเล อกและปร บปร งต วช ว ดตามระด บความส าค ญความม นคงของ มน ษย ด านส งแวดล อม ตารางท 4-27 แสดงการค ดเล อกและปร บปร งต วช ว ดตามระด บความส าค ญความม นคงของ มน ษย ด านครอบคร ว ตารางท 4-28 แสดงการค ดเล อกและปร บปร งต วช ว ดตามระด บความส าค ญความม นคงของ มน ษย ด านช มชน ตารางท 4-29 แสดงการค ดเล อกและปร บปร งต วช ว ดตามระด บความส าค ญความม นคงของ มน ษย ด านเศรษฐก จ ตารางท 4-30 แสดงการค ดเล อกและปร บปร งต วช ว ดตามระด บความส าค ญความม นคงของ มน ษย ด านการเม องการปกครอง ตารางท 4-31 แสดงการประเม นระด บความร นแรงในพ นท ของต วช ว ดและต วช ว ดย อย ความม นคงของมน ษย ด านส ขภาพ ตารางท 4-32 แสดงการประเม นระด บความร นแรงในพ นท ของต วช ว ดและต วช ว ดย อย ความม นคงของมน ษย ด านอาหาร ตารางท 4-33 แสดงการประเม นระด บความร นแรงในพ นท ของต วช ว ดและต วช ว ดย อย ความม นคงของมน ษย ด านการศ กษา ตารางท 4-34 แสดงการประเม นระด บความร นแรงในพ นท ของต วช ว ดและต วช ว ดย อย ค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks