แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ ) - PDF

Description
แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Culture

Publish on:

Views: 12 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน งท ส าค ญในการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ให ม ค ณล กษณะตามท ส งคมและประเทศชาต ม งหว ง ซ งจะพ ฒนาไปส เป าหมายด งกล าวได จ าเป นต องม ว ธ การท เหมาะสมก บ สภาพส งคมท เปล ยนไปและสอดคล องก บความพร อมขององค กร ในการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนป ญญา ภ ว ฒน เทคโนธ รก จ จ งจ าเป นต องก าหนดย ทธศาสตร กลย ทธ เป าหมาย ต วช 2ว ด และวางแผนการด าเน นการ อย างเหมาะสม โรงเร ยนจ งได จ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ ข 2น โดยคณะผ บร หาร และ บ คลากรท กฝ ายท เก ยวข องได ร วมจ ดท าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข 2น และเพ อให บ คลากรท กระด บใช เป นแนวทางในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาให ม มาตรฐาน บรรล เป าหมายของการจ ดการศ กษาของโรงเร ยน ในการพ ฒนา จ ดท าโครงการ และก จกรรมรองร บอย างม ประส ทธ ภาพ โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ หว งเป นอย างย งว าแผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา พ.ศ น 2จะเป นแนวทางในการด าเน นงานของบ คลากรท กสายงาน เพ อให ม งส ผลส มฤทธ ท คาดหว งไว ขอขอบค ณคณะท างาน และบ คลากรท กท านท เก ยวข องในการจ ดท ามา ณ โอกาสน (นาย ว ส ทธ งามเล ศช ย) ผ อ านวยการโรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ค าน า สารบ ญ สารบ ญ ข อม ลพ 2นฐาน 1 บร บทและสภาวการณ ป จจ บ น 5 แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 14 การด าเน นการ 25 ภาคผนวก หน า 1. ข อม ลท.วไป 1 บทท. 1 ข อม ลพ นฐาน 1.1 โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ [รห สสถานศ กษา ] 1.2 ได ร บอน ญาตให จ ดต 2ง ว นท 24 เด อน เมษายน พ.ศ ป จจ บ นต 2งอย เลขท 20/29 หม ท 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร โทรศ พท โทรสาร Website 1.4 ต 2งอย ในเขตพ 2นท การศ กษาจ งหว ดนนทบ ร เขตพ 2นท การศ กษานนทบ ร เขต สภาพช มชนรอบบร เวณโรงเร ยน ย านธ รก จการค า ใกล สถานประกอบการภาคเอกชน ใกล สถานประกอบการภาคร ฐ ใกล สถานศ กษาระด บเด ยวก น 2. ข อม ลด านการบร หาร 2.1 ผ บร หาร ใกล น คมอ ตสาหกรรม อ น ๆ (ระบ )... ช.อ - สก ล ค ณว ฒ ส งส ด สาขาว ชา/ว ชาเอก ข อม ลการด ารงต าแหน ง 1) ผ ร บใบอน ญาต นายป ยะว ฒน ฐ ตะส ทธาวรก ล 2) ผ จ ดการ นางสาวน ชชา เท ยมพ ท กษ ปร ญญาตร การตลาด ต 2งแต 6 ต ลาคม 2547 ถ งป จจ บ น เป นเวลา 5 ป ปร ญญาโท คณะพ ฒนาส งคม ต 2งแต 20 ธ นวาคม 2552 ถ ง ป จจ บ น 3) ผ อ านวยการ นายว ส ทธ งามเล ศช ย ปร ญญาโท บร หารการศ กษา ต 2งแต 6 ต ลาคม 2547 ถ งป จจ บ น เป นเวลา 5 ป 3. ประว ต และข อม ลท.วไปของสถานศ กษา 3.1 ประว ต 2 โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ เป นสถานศ กษาส งก ด ส าน กงานเขตพ 2นท การศ กษานนทบ ร เขต 1 ส าน กงานบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ ก อต 2งโดยบร ษ ท ซ พ ออลล จ าก ด มหาชน เม อว นท 1 ต ลาคม พ.ศ.2547 โดยซ 2อก จการมาจากโรงเร ยนกร งเทพเทคน คนนท และต 2งในนาม บร ษ ท ศ กษาภ ว ฒน จ าก ด เม อว นท 5 ต ลาคม 2547 และได เปล ยนช อจากโรงเร ยนกร งเทพ เทคน คนนท เป น โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ เม อว นท 5 พฤศจ กายน พ.ศ.2547 ต อมาว นท 11 มกราคม พ.ศ.2555 ได ม การประกาศใช พระราชบ ญญ ต โรงเร ยนเอกชน พ.ศ.2550 ให โรงเร ยนฯม ฐานะเป น น ต บ คคลและม คณะกรรมการบร หาร โดยม เจตนารมณ เพ อช วยพ ฒนาส งคม และประเทศชาต ในด านการศ กษา ในระยะแรกของการ ก อต 2ง ม ว ส ยท ศน เป นสถาบ นการศ กษาช 2นน าในการผล ตบ คลากร ท เน นการเร ยนร ภาคทฤษฎ ควบค ไปก บ ภาคปฏ บ ต เพ อให ได พน กงานท ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ตรงตามความต องการของภาคธ รก จใน ประเทศไทย ม งเน นความร ด านการจ ดการธ รก จค าปล ก โดยเฉพาะธ รก จค าปล กแบบร านสะดวกซ 2อ ซ งเป น องค ความร ท โรงเร ยน ม ความเช ยวชาญเป นพ เศษ อ นเน องจากเป นการจ ดการศ กษาของ บร ษ ท ซ พ ออลล จ าก ด (มหาชน) ผ บร หารร านเซเว นอ เลฟเว นในประเทศไทย ท ด าเน นธ รก จด านค าปล กร านเซเว นอ เลฟเว น สาขาแรกในประเทศไทยมายาวนานกว า 20 ป ม การต อยอดและพ ฒนาความร จากการด าเน นธ รก จค าปล กของ เซเว นอ เลฟเว น 7-Eleven,Inc. และได ด าเน นการเป ดร บน กเร ยนน กศ กษาใหม ใน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2548 เป นต นมา โดยจ ดการเร ยนการสอนในร ปแบบทว ภาค ซ งเป นการเร ยนการสอนโดยความร วมม อ ระหว างสถานศ กษาก บสถานประกอบการ เร ยนทฤษฎ ควบค ก บการปฏ บ ต งานจร งในสถานประกอบการ ตลอดเวลาของหล กส ตร 3.2 หล กส ตรท เป ดสอน 1.) หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ระด บ ปวช.) ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม - สาขาว ชาพาณ ชยการ สาขางานธ รก จค าปล ก ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม - สาขาว ชาไฟฟ าและอ เล กทรอน กส สาขางานไฟฟ าก าล ง 2.) หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ระด บ ปวส.) ประเภทว ชาอ ตสาหกรรม - สาขาว ชาเมคคาทรอน กส 3.3 ข อม ลด านอาคารสถานท. ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ม เน 2อท ใช สอย ประมาณ 6 ไร 1 งาน 54 ตารางวา ม อาคารเร ยนและอาคารปฏ บ ต การรวม 2 หล ง รวมพ 2นท ใช สอย ประมาณ 5, ตารางเมตร 3 ล าด บ ประเภทห อง จ านวน/ห อง ขนาดพ 2นท ใช สอย/ตารางเมตร 1 ห องเร ยน 21 1,323 2 ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ห อง Sound Lab ห องประก นค ณภาพการศ กษา ห องปฏ บ ต การ Workshop ห องเข ยนแบบ ห องศ นย ว ทยบร การ ห องพ กคร ห องส าน กงานช 2น 1,2,3,4, , 31.5, 220.5, 25, ห องประช มช 2น 1, 2, , 18, ห องพ สด ห องร านค าสว สด การ ห องก จการน กศ กษา ห องสต ด โอ ห องผล ตส อ ห องพยาบาล ห องแม บ าน โรงอาหาร ลานอเนกประสงค ห องน 2าชาย ห องน 2าหญ ง 3.4 โครงสร างการบร หาร 4 5 บทท. 2 บร บทและสภาวการณ ป จจ บ น 1. ท ศทางการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 ได ก าหนดแนวนโยบายพ 2นฐานแห งร ฐในส วนท เก ยวก บการศ กษาไว ในมาตรา81ให ร ฐจ ดให ม กฎหมายเก ยวก บการศ กษาแห งชาต และม การตรา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ เพ อเป นฐานหล กนโยบายแห งร ฐด านการศ กษา และจ ดท า แผนการศ กษาแห งชาต เพ อเป นกรอบแนวทางในการจ ดท าแผนพ ฒนาการอาช วศ กษา เพ อเป นแนวทางในการ จ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาของสถานศ กษา 1.1 แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท. 10 ม งส ส งคมอย เย นเป นส ขร วมก น ภายใต แนวปฏ บ ต ของ ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง เห นควรก าหนดพ นธก จของการพ ฒนาประเทศ ด งน 2 (1) พ ฒนาคนให ม ค ณภาพ ค ณธรรม น าความรอบร อย างเท าท น ม ส ขภาวะท ด อย ในครอบคร วท อบอ น ช มชนท เข มแข ง พ งตนเองได ม ความม นคงในการด ารงช ว ตอย างม ศ กด ศร ภายใต ด ลยภาพของความ หลากหลายทางว ฒนธรรม ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (2) เสร มสร างเศรษฐก จให ม ค ณภาพ เสถ ยรภาพ และเป นธรรม ม งปร บโครงสร างเศรษฐก จของ ประเทศให สามารถแข งข นได ม ภ ม ค มก นความเส ยงจากความผ นผวนของสภาพแวดล อมในย คโลกาภ ว ตน บนพ 2นฐานการบร หารเศรษฐก จส วนรวมอย างม ประส ทธ ภาพ ม ระด บการออมท พอเพ ยง ม การปร บโครงสร าง การผล ตและบร การบนฐานความร และนว ตกรรม ใช จ ดแข งของความหลากหลายทางช วภาพและเอกล กษณ ความเป นไทย ควบค ก บการเช อมโยงก บต างประเทศ และการพ ฒนาป จจ ยสน บสน นด านโครงสร างพ 2นฐาน และโลจ สต กส พล งงาน กฎกต กา และกลไกสน บสน นการแข งข นและกระจายผลประโยชน อย างเป นธรรม (3) ด ารงความหลากหลายทางช วภาพ และสร างความม.นคงของฐานทร พยากรธรรมชาต และค ณภาพ ส.งแวดล อม สร างความสมด ลระหว างการอน ร กษ และการใช ประโยชน อย างย งย น เป นธรรม และม การ สร างสรรค ค ณค า สน บสน นให ช มชนม องค ความร และสร างภ ม ค มก นเพ อค มครองฐานทร พยากร ค มครอง ส ทธ และส งเสร มบทบาทของช มชนในการบร หารจ ดการทร พยากรปร บแบบแผนการผล ตและการบร โภคท เป นม ตรก บส งแวดล อม ตลอดจนร กษาผลประโยชน ของชาต จากข อตกลงตามพ นธกรณ ระหว างประเทศ (4) พ ฒนาระบบบร หารจ ดการประเทศให เก ดธรรมาภ บาลภายใต ระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ม งสร างกลไกและกฎระเบ ยบท เอ 2อต อการกระจายผลประโยชน จากการพ ฒนาส ท กภาค ควบค ก บการเสร มสร างความโปร งใส ส จร ต ย ต ธรรม ร บผ ดชอบต อสาธารณะ ม การกระจายอ านาจและ 6 กระบวนการท ท กภาคส วนม ส วนร วมในการต ดส นใจ ส ความเป นธรรมทางเศรษฐก จ ส งคม และการใช ทร พยากร โดยม เป าหมายการพ ฒนาค ณภาพคน ให คนไทยท กคนได ร บการพ ฒนาท 2งทางร างกาย จ ตใจ ความร ความสามารถ ท กษะการประกอบอาช พ และม ความม นคงในการด ารงช ว ต ครอบคล มท กกล มเป าหมายเพ อ เสร มสร างศ กยภาพให ก บตนเองท จะน าไปส ความเข มแข งของครอบคร ว ช มชนและส งคมไทย โดยเพ ม จ านวนป การศ กษาเฉล ยของคนไทยเป น 10 ป พ ฒนาก าล งแรงงานระด บกลางท ม ค ณภาพเพ มเป น ร อยละ 60 ของก าล งแรงงานท 2งหมด และเพ มส ดส วนบ คลากรด านการว จ ยและพ ฒนาเป น 10 คนต อประชากร 10,000 คน ย ทธศาสตร การพ ฒนาค ณภาพคนและส งคมไทยส ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร ให ความส าค ญก บ การพ ฒนาคนให ม ค ณธรรมน าความร เก ดภ ม ค มก น โดยพ ฒนาจ ตใจควบค ก บการพ ฒนาการเร ยนร ของคนท ก กล มท กว ยตลอดช ว ต เร มต 2งแต ว ยเด กให ม ความร พ 2นฐานเข มแข ง ม ท กษะช ว ต พ ฒนาสมรรถนะ ท กษะของ ก าล งแรงงานให สอดคล องก บความต องการ พร อมก าวส โลกของการท างานและการแข งข นอย างม ค ณภาพ สร างและพ ฒนาก าล งคนท เป นเล ศโดยเฉพาะในการสร างสรรค นว ตกรรมและองค ความร ส งเสร มให คนไทย เก ดการเร ยนร อย างต อเน องตลอดช ว ต จ ดการองค ความร ท 2งภ ม ป ญญาท องถ นและองค ความร สม ยใหม ต 2งแต ระด บช มชนถ งประเทศ สามารถน าไปใช ในการพ ฒนาเศรษฐก จและส งคม 1.2 แผนพ ฒนาการอาช วศ กษา ( พ.ศ ) การจ ดท าแผนพ ฒนาการศ กษาแห งชาต ฉบ บปร บปร งพระราชบ ญญ ต การศ ก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks