بررسی ارتباط میان میزان انعطاف پذیري عضلات کاف و وضعیت عملکردي ورزشکاران آسیب دیده از ناحیه مچ پا - PDF

Description
مقاله پژوهشی بررسی ارتباط میان میزان انعطاف پذیري عضلات کاف و وضعیت عملکردي ورزشکاران آسیب دیده از ناحیه مچ پا سیده الهام فتاحیان دکتر نسترن قطبی دکتر صوفیا نقدي دکتر سقراط فقیه زاده 1- دانشجوي

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Health & Lifestyle

Publish on:

Views: 157 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
مقاله پژوهشی بررسی ارتباط میان میزان انعطاف پذیري عضلات کاف و وضعیت عملکردي ورزشکاران آسیب دیده از ناحیه مچ پا سیده الهام فتاحیان دکتر نسترن قطبی دکتر صوفیا نقدي دکتر سقراط فقیه زاده 1- دانشجوي کارشناسی ارشد فیزیوتراپی ورزشی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 2- استادیار گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران 3- استاد آمار زیستی دانشگاه تربیت مدرس چکیده زمینه و هدف: یکی از عوامل خطرزا در ایجاد آسیب هاي ورزشی انعطاف پذیري نامناسب عضلات است که می تواند منجر به درد کاهش دامنه حرکتی و محدودیت هاي عملکردي فرد در انجام فعالیت هاي ورزشی یا فعالیت هاي روزانه زندگی شود و کیفیت زندگی وي را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین میزان انعطاف پذیري عضلات کاف و وضعیت عملکردي ورزشکاران آسیب دیده از ناحیه مچ پا بود. روش بررسی: 30 ورزشکار مرد آسیب دیده از ناحیه مچ پا (میانگین سنی ± 3/94 22/63 و دامنه 18 تا 40 سال) در این مطالعه شرکت داشتند. میزان انعطاف پذیري عضلات کاف با گونیامتري از حرکت دورسی فلکشن مچ پاي مبتلا و سالم شرکت کنندگان اندازه گیري شد. براي بررسی وضعیت عملکردي مچ پا از مقیاس سنجش آسیب هاي پا و مچ پا FAOS) (Foot and Ankle Outcome Score : استفاده شد. یافتهها: بین میزان انعطاف پذیري عضلات کاف اندام مبتلا و نمره ي کل حاصل از پرسشنامه عملکردي ارتباط معناداري مشاهده نشد (0/05 P) در حالی که بین انعطاف پذیري همین عضلات در اندام سالم و نمره کل حاصل از پرسشنامه عملکردي ارتباط معنادار بود ) 0/51 = r ). P = 0/004, نتیجهگیري: این مطالعه نشان داد هر چند در ورزشکارانی که انعطافپذیري عضلات کاف آنها بیشتر است وضعیت عملکردي مچ پا بهتر میباشد اما عدم انعطاف پذیري این عضلات در همان ورزشکاران الزاما با پایین بودن وضعیت عملکردي همراه نیست. کلید واژهها: انعطاف پذیري وضعیت عملکردي عضلات کاف مچ پا ورزشکار نویسنده مسي ول : میدان مادر خ شهید شاه نظري خ نظام (ارسال مقاله 1391/9/20 پذیرش مقاله 1391/12/20) گروه فیزیوتراپی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران مقدمه ورزش یکی از بزرگ ترین علت هاي آسیب است. این آسیب ها منجر به شکستگی هاي استخوانی درد کاهش فعالیت فیزیکی عدم ثبات عملکردي محدودیت حرکتی ناتوانی وقفه ي داي می براي شرکت در فعالیت هاي ورزشی از دست دادن زمان کاري هزینه هاي درمانی سنگین مشکلات روانی و حتی مرگ می شود (2 1). شایع ترین محل آسیب مچ پا زانو و قسمت تحتانی ساق در میان ورزشکاران رشته هاي مختلف است (2). بر اساس نتایج چندین مطالعه شایع ترین نوع آسیب در میان ورزشکاران کشیدگی لیگامان خارجی مچ پا می باشد (3 4 5). آسیب هاي مچ پا می تواند منجر به محدودیت هاي عملکردي فرد در فعالیت هاي ورزشی یا فعالیت هاي روزانه زندگی شود و بیمار را در کوتاه و بلند مدت آزار دهد (6). از این میان کوتاهی عضلانی یکی از اختلالات شایع عضلانی اسکلتی است و غالبا به عنوان یکی از عوامل خطرزاي داخلی افزایش آسیبهاي ورزشی معرفی می شود (8 7). کوتاهی عضلانی اغلب با درد محدودیت دامنه حرکتی و عملکرد ضعیف شخص همراه است (9 8 7). عضله گاستروکنمیوس یکی از شایع ترین عضلات مستعد کوتاهی در اندام تحتانی است( ). You و همکاران در سال 2009 در مطالعهاي گزارش کردند در افراد دچار کوتاهی عضله گاستروکنمیوس نسبت به گروه سالم الگوي راه رفتن تغییر میکند (9). Moseley و همکاران در سال 2003 ارتباط بین انعطافپذیري عضلات کاف را با سه فعالیت عملکردي شامل پیاده روي بلند شدن از حالت نشسته و پایین آمدن از پله را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که انعطاف پذیري این عضلات بر پایین آمدن از پله اثر قابل توجهی فتاحیان و همکاران 49 میگذارد اما براي پیاده روي و بلند شدن از حالت نشسته رابطهي مشخصی پیدا نشد (12). از جمله پرسشنامههایی که جهت ارزیابی وضعیت عملکردي مفصل مچ پا استفاده میشود مقیاس سنجش آسیبهاي پا و مچ پا ) Score Foot and Ankle Outcome (:FAOS میباشد که پایایی و اعتبار نسخه فارسی آن در مطالعات قبلی اثبات شده است (13). این پرسشنامه مختص به مچ پا میباشد و شامل پنج خرده مقیاس است که توانایی سنجش علایم و نشانه ها درد وضعیت عملکردي (فعالیتهاي روزانه ورزش و تفریح) و شناسایی افراد با سطوح مختلف عملکرد و سطح کیفی زندگی فرد را دارد (13). پرسشنامه FAOS وضعیت آسیب دیدگی را از دید خود فرد آسیب دیده نشان میدهد [ارزیابی ذهنی [(subjective) در حالی که انعطاف پذیري یک معیار عینی (objective) است. با وجود اینکه در سالهاي اخیر ارزیابیها به سمت ارزیابیهاي ذهنی (بر اساس ارزیابی خود بیمار) تغییر یافته است (14) اما مشخص نیست که انعطاف پذیري عضلات کاف بعنوان یک معیار عینی تا چه میزان میتواند نشان دهنده عملکرد ورزشکار باشد بنابراین با توجه به استفاده وسیع از پرسشنامه FAOS براي ارزیابی عملکرد ورزشکاران مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین میزان انعطاف پذیري عضلات کاف با وضعیت عملکردي ورزشکاران آسیب دیده از ناحیه مچ پا انجام شد. روش بررسی سپس پرسشنامهاي حاوي اطلاعات فردي توسط آزمونگر براي هر یک از شرکت کنندگان تکمیل گردید. میزان درد پاي مبتلا توسط مقیاس دیداري درد ) : Scale Visual Analogue (VAS اندازهگیري شد. براي ارزیابی میزان انعطاف پذیري عضلات کاف دامنه حرکتی غیرفعال دورسی فلکشن مچ پا با گونیامتر به این صورت اندازهگیري شد: فرد مورد مطالعه به حالت طاقباز خوابیده و مفاصل ران و زانو کاملا در حالت اکستنشن (زاویه 0) بودند. در این حالت آزمونگر شروع به دورسی فلکشن کردن مچ پاي ورزشکار میکرد و حرکت را تا جایی که دامنه حرکتی اجازه میداد ادامه داده و کمک آزمونگر دامنه را در همان وضعیت حفظ میکرد. سپس آزمونگر با لمس نشانه هاي استخوانی صحیح گونیامتر را به گونه اي قرار می داد که محور آن روي قوزك خارجی بازوي ثابت در امتداد سر فیبولا و بازوي متحرك موازي با متاتارس پنجم باشد و حداکثر دورسی فلکشن بدون درد فرد ثبت میشد (15). پس از اندازهگیري طول عضله گاستروسولي وس وضعیت عملکردي مچ/ پاي ورزشکار با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه FAOS ارزیابی شد. این پرسشنامه عملکردي شامل پنج خرده مقیاس علاي م و نشانهها درد فعالیتهاي روزانه فعالیتهاي ورزشی تفریحی و هم چنین کیفیت زندگی میباشد. نحوهي محاسبهي هر یک از خرده مقیاسهاي این پرسشنامه به صورت زیر بود: هر سوال شامل پنج گزینه (هرگز بندرت گاهی اغلب همیشه) بود که به ترتیب از 0 تا 4 نمره داده میشد. به طور مثال فرمول محاسبه خرده مقیاس درد به شرح زیر بود: P مربوط به هریک از سوالات خرده مقیاس درد است و در این پرسشنامه تعداد 9 سوال مربوط به درد بود. نمره کل پرسشنامه از مجموع نمرات حاصل از پنج خرده مقیاس بدست آمد (16). در این مطالعه براي محاسبه نمرهي هر خرده مقیاس از نرم افزار Excel استفاده شد. یافتههاي حاصل از ارزیابی نهایتا توسط نرم افزار آماري SPSS نسخه 15 تجزیه و تحلیل شدند. براي بررسی نرمال بودن متغیرها از آزمون Kolmogorov-Smirnov استفاده شد. براي مقایسهي میزان انعطافپذیري مچ پاي مبتلا و سالم از آزمون Paired T-Test استفاده شد. ارتباط میان میزان انعطافپذیري عضلات کاف هر پا با هر کدام از خرده مقیاسها به تفکیک و 30 ورزشکار مرد آسیب دیده از ناحیه مچ پا با میانگین سنی ± 3/94 22/63 سال به روش نمونهگیري آسان و در دسترس و با توجه به معیارهاي ورود و عدم ورود به مطالعه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیارهاي ورود به مطالعه شامل: ورزشکار بودن داشتن سن 18 تا 40 سال عدم سابقه آسیب مکرر در مچ پا و داشتن آسیبهاي لیگامانی عضلانی تاندونی یکطرفه در مچ پا بود. معیارهاي عدم ورود به مطالعه شامل موارد زیر بود: سابقه بیماريهاي سیستمیک رماتیسمی و التهابی مفصلی قرار داشتن در مرحله حاد (2 هفته اول بروز آسیب) سابقه شکستگی یا جراحی در اندام تحتانی در 6 ماه گذشته و مشکلات تعادلی یا کمردرد. براي افرادي که شرایط شرکت در تحقیق را داشتند در ابتدا روند کامل ارزیابی توضیح داده می شد و در صورت تمایل آنها به شرکت در تحقیق فرم رضایت نامه را تکمیل میکردند. 50 بررسی ارتباط میان میزان انعطاف پذیري عضلات کاف و وضعیت عملکردي... 13/92 ± 3/71 درجه). هم چنین نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار نمره وضعیت عملکردي به ترتیب مربوط به خرده مقیاسهاي فعالیتهاي روزانه (14/00 ± 80/13) و کیفیت زندگی (18/16 ± 36/8) بود. جدول یک مقادیر مربوط به میانگین انحراف معیار حداقل و حداکثر متغیرهاي مربوط به ارزیابی مچ پاي ورزشکاران را نشان میدهد. همچنین با نمره کل پرسشنامه از طریق آزمون آماري Spearman's correlation بررسی شد. یافته ها در این مطالعه 30 ورزشکار مرد با میانگین سنی 22/63 ± 3/94 (دامنه ( سال شرکت کردند. نتایج این مطالعه نشان داد میانگین دامنه دورسی فلکشن مچ پا در پاي مبتلا کمتر از پاي سالم بود (2/87 ± 10/11 درجه در مقابل جدول شماره 1 - مقادیر مربوط به متغیرهاي درد دامنه دورسی فلکشن و وضعیت عملکردي پاي ورزشکاران حداقل- حداکثر 0 3 3/ / میانگین ± انحراف معیار 1/26 ± 1/04 10/11 ± 2/87 13/92 ± 3/71 57/8 ± 10/18 70/06 ± 13/14 80/13 ± 14/00 46/66 ± 21/38 36/8 ± 18/16 291/46 ± 55/6 متغیرها درد *(VAS) دامنه دورسی فلکشن پاي مبتلا (درجه) دامنه دورسی فلکشن پاي سالم (درجه) نمره خرده مقیاس علاي م و نشانه ها نمره خرده مقیاس درد نمره خرده مقیاس فعالیت هاي روزانه نمره خرده مقیاس فعالیتهاي ورزشی- تفریحی نمره خرده مقیاس کیفیت زندگی نمره کل پرسشنامه *VAS: Visual Analogue Scale با توجه به اینکه آزمون K-S نشان داد که متغیر انعطاف پذیري داراي توزیع نرمال میباشد از آزمون پارامتري T-Test زوجی براي مقایسه این متغیر بین دو اندام استفاده شد (شکل 1). این آزمون نشان داد انعطافپذیري عضلات کافپاي سالم بطور معنیداري بیشتر از پاي ناسالم میباشد 0/6) = r.( P = 0/000, انعطاف پذیري = 0 پاي آسیب دیده = 1 پاي سالم شکل 1- مقایسه انعطاف پذیري عضلات کاف پاي سالم و آسیب دیده فتاحیان و همکاران 51 نتایج آزمون آماري Spearman's correlation نشان داد بین میزان انعطاف پذیري عضلات کاف پاي مبتلا و نمره ي کل حاصل از پرسشنامه عملکردي ارتباط معناداري وجود ندارد (0/25 = r P) 0/16=, در حالی که بین انعطاف پذیري همین عضلات در پاي سالم و نمره کل حاصل از پرسشنامه عملکردي ارتباط متوسطی دیده شد ) 0/511 = r (P =0/004, (شکل 2 ). بین انعطاف پذیري عضلات کاف پاي آسیب دیده و فعالیت هاي روزانه ارتباط معناداري وجود نداشت (0/01 = r, = 0/94 P) در حالی که بین انعطاف پذیري عضلات کاف سمت مبتلا و علایم و نشانه ها ارتباط معنادار بود ) 0/47 = r, 0/008= P). از سویی بین انعطاف پذیري عضلات کاف پاي مبتلا و فعالیت هاي ورزشی نیز ارتباط معناداري دیده نشد (0/13= r P) 0/46=, اما بین انعطاف پذیري عضلات کاف سمت مبتلا و کیفیت زندگی مربوط به اندام آسیب دیده ارتباط معنادار بود (0/37= r P) /0= 04,. از سویی بین وضعیت درد و فعالیت هاي روزانه ارتباط معنادار بود 0/67) = r ( P = 0/000, و از دیگر سو بین درد و کیفیت زندگی نیز رابطه معناداري مشاهده شد 0/43) = r (P = 0/01,. هم چنین رابطه معناداري بین علایم و نشانه ها و کیفیت زندگی مشاهده شد (0/42 = r, = 0/01 P). بین انعطاف پذیري عضلات کاف پاي سالم و فعالیت هاي روزانه از سویی و فعالیت هاي ورزشی از سویی دیگر ارتباط معناداري مشاهده نشد (به ترتیب 0/06= P, 0/15 = P) درحالی که بین انعطاف پذیري عضلات کاف سمت سالم و کیفیت زندگی ارتباط معنادار بود 0/45) = r (P = 0/01,. بین انعطافپذیري عضلات کاف پاي آسیب دیده و خرده مقیاس درد ارتباط معناداري مشاهده نشد 0/07) = r.( P = 0/69, شکل 2 - ارتباط میان انعطاف پذیري اندام هاي سالم و آسیب دیده با نمره ي کل حاصل از پرسشنامه عملکردي بحث یافتههاي این مطالعه نشان داد انعطاف پذیري عضلات کاف اندام مبتلا با وضعیت عملکردي ورزشکاران آسیب دیده از ناحیه مچ پا ارتباط معناداري ندارد. همچنین هیچ ارتباطی بین انعطاف پذیري اندام مبتلا با فعالیتهاي روزانه و فعالیتهاي ورزشی و درد که هر سه از خرده مقیاسهاي این پرسشنامه بودند مشاهده نشد. این یافته با نتایج مطالعه Sara و همکاران در سال 2009 همراستاست. آنها در مطالعه خود ارتباط بین عملکرد فیزیکی و درد را با عوامل متفاوتی مانند قدرت عضلانی طول بافت نرم و فاکتورهاي سایکولوژیک در بیماران دچار سندروم درد مفصل کشککی رانی ) pain Patellofemoral ( syndrome : PFPS بررسی کردند. در این مطالعه سطح فعالیت فیزیکی بیماران با استفاده از امتیاز و رتبهبندي فعالیتها توسط پرسشنامه (International Knee Documentation IKDC) Committeeتعیین : شد. همچنین عملکرد فیزیکی بیماران بوسیلهي Knee Outcome Survey Activities of (KOS-ADLS) Daily Living Scale که یک ابزار ارزیابی عملکرد فیزیکی مختص به زانو میباشد ارزیابی شد. این ابزار اثرات اختلالات زانو را روي فعالیتهاي روزانه زندگی (ADL) 52 بررسی ارتباط میان میزان انعطاف پذیري عضلات کاف و وضعیت عملکردي و Ferreira و همکاران در سال 2006 در مطالعهاي گزارش کردند که انعطافپذیري بیشتر عضلات همسترینگ منجر به بهبود عملکرد عضلانی می شود( ). البته هر دوي این مطالعات این یافته را در زنجیره حرکتی باز بدست آورند در حالی که پرسشنامه FAOS ترکیبی از فعالیتهاي روزانه و ورزشی در زنجیره هاي باز و بسته می باشد. عضلات گاستروکنمیوس و سولي وس به ترتیب در طول فاز mid stance و push-off انقباضات اکسنتریک و کانسنتریک دارند. عواملی که میزان انرژي جذب شده توسط عضلات را تعیین می کنند سرعت انقباض اکسنتریک و طول عضله است. بنابراین اگر طول عضله افزایش یابد نیروي بیشتري در طول انقباض اکسنتریک جذب می شود و در نتیجه نیروي بیشتري در طول انقباض کانسنتریک تولید می شود. از نظر تي وري عملکرد عضله در فعالیت هاي روزانه زندگی یا فعالیت هاي ورزشی بوسیله
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks