ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ - PDF

Description
ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 20 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด วยเมน ย อยด งต อไปน ค อ ทะเบ ยนงบประมาณ, รายละเอ ยดงบประมาณ, สร ปรายงาน โครงการ แผนงาน ประกอบด วยเมน ย อยด งต อไปน ค อ สถานการณ ใช จ าย, จ ดสรรเง นงวด การเง น ประกอบด วยเมน ย อยด งต อไปน ค อ แจ งอน ม ต เง นงวด, รายงานรอต งเบ ก, รายงานอน ม ต เบ ก, รายงาน ขออน ม ต เบ ก, แบบขออน ม ต ต งเบ ก, ทะเบ ยนค มเง นประจ างวด รายงาน ประกอบด วยเมน ย อยด งต อไปน ค อ รายงานสร ปยอดการใช จ าย, รายงานสร ปหมวดการใช จ าย, รายงานยอดอน ม ต เง นงวด, รายงานค าใช จ ายตามรห ส ฐานข อม ล ประกอบด วยเมน ย อยด งต อไปน ค อ ทะเบ ยนผ ร บผ ดชอบ, ตารางข อม ลการใช จ าย ออกจากระบบ หากไม ได ใช งานแล ว ให คล กเพ อออกจากระบบการใช งาน ป องก นการใช งานจากบ คคลอ น หร อผ ไม พ งประสงค เข าใช งานโดยไม ได ร บอน ญาต เมน ทะเบ ยนงบประมาณ (งบประมาณ) เป นข อม ลแสดงรายละเอ ยดงบประมาณ ประเภทงบประมาณ ป งบประมาณ รายการงบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ก จกรรม การดาเน นงาน ระยะเวลาดาเน นการ ยอดจ ดสรร ด งร ปประกอบด านล าง กรณ ต องการเพ มรายการ ให คล กท [เพ มโครงการ] จะปรากฏด งร ปด านล าง กรณ ต องการแก ไข สามารถคล กท ร ปภาพ เพ อทาการแก ไขรายการด งกล าว กรณ ต องการลบรายการ สามารถคล กท ร ปภาพ เพ อทาการลบรายการด งกล าว หล งจากท ได เพ มรายละเอ ยดโครงการแล วให ทาการเพ มก จกรรมต าง ๆ ในโครงการ โดยคล กท รายการในคอล มภ จ านวน ก จกรรม จะปรากฏด งร ปด านล าง และหากต องการกล บไปย งหน า ทะเบ ยนงบประมาณ ให คล กท รายการ (แถบส ฟ า) เมน รายละเอ ยดงบประมาณ (งบประมาณ) เป นข อม ลเก ยวก บรายละเอ ยดท งหมดในแต ละรายการงบประมาณ อาท หมวดรายการงบ ประเภทงบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ รายละเอ ยดก จกรรม สถานะงบประมาณ ยอดจ ดสรร ข อม ลค าใช จ าย รายการอน ม ต เง นงวด รายการโยกย าย เง น ยอดคงเหล อเป นต น ร ปท 1 เป นร ปแสดงสร ปยอดจ ดสรร ยอดต งเบ ก ยอดค าใช และยอดคงเหล อในแต ละรายการงบประมาณ หากต องการเข าด รายละเอ ยดของโครงการให คล กเล อกท ช อโครงการ เม อคล กช อโครงการแล วจะปรากฏด งร ปด านล าง ร ปท 2 เป นร ปแสดงรายละเอ ยดเก ยวก บ รายละเอ ยดงบประมาณ แผนงาน กลย ทธ ผ ร บผ ดชอบโครงการ ระยะเวลา ดาเน นงาน ป ญหา/ข อเสนอแนะ เอกสารประกอบ (หากต องการ Download ให คล กท ช อ File) สถานะโครงการ รายละเอ ยดก จกรรม ข อม ลค าใช จ าย ข อม ลการจ ดสรรเง นงวด ข อม ลการโยกย ายเง น เป นต น ร ปท 3 เป นร ปแสดงรายละเอ ยดเก ยวก บ รายการจ ดสรรเง นงวด รายการร บย าย รายละเอ ยดก จกรรม รายละเอ ยดการย าย เง น รายการค าใช จ าย โดยสามารถคล กรายละเอ ยดเพ มเต มด งร ป เมน สร ปรายงานโครงการ (งบประมาณ) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของโครงการ เก ยวก บการเพ มเต มรายละเอ ยดของโครงการต าง ๆ อาท ว ตถ ประสงค เป าหมายเช งปร มาณ เป าหมายเช งค ณภาพ การดาเน นงาน ป ญหา อ ปสรรค ข อเสนอแนะ ร ปภาพก จกรรมต าง ๆ ของโครงการ เมน สถานะงบประมาณโครงการ (แผนงาน) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ สถานะของงบประมาณโครงการ ประกอบด วยสถานะ อน ม ต, ชะรอ, ส นส ด หร อ ยกเล ก สามารถก าหนดสถานะของแต ละงบโดยผ ก าหนดสถานะจะเป นหน าท ของกล มแผนงานฯ เม อก าหนดสถานะ ชะรอ ส นส ด หร อ ยกเล กจะทาให ไม สามารถทารายการเบ กจ ายจากระบบได เมน จ ดสรรเง นงวด (แผนงาน) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ ข อม ลการจ ดสรรเง น เลขหน งส อจ ดสรร ว นท จ ดสรร จ านวนเง นจ ดสรร ไฟล หน งส อ โดยจะ ให สามารถบ นท กข อม ลด งกล าว ได เฉพาะกล มงานนโยบายและแผน เมน จ ดสรรเง นงวด (การเง น) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ หน งส อแจ งอน ม ต เง นจ ดสรร เพ อให ทางกล มงานนโยบายและแผนงาน ก บกล มการเง น และส นทร พย ทาการกรอกข อม ลเพ อใช เป นข อม ลต ดตาม อ างอ งแหล งท มาของเง น รห สงบประมาณ รห สก จกรรม จ านวนเง น เม อทาการคล ก จะม รายละเอ ยดข อม ลกรอกเพ มเต มด งร ปด านล าง เมน รายการรอต งเบ ก (การเง น) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ รายการงบประมาณท รอต งเบ กจากทางการเง นเพ อรอให ทางการเง นมาบ นท กข อม ลการต ง เบ กในแต ละรายการ หากต องการเพ มเต มแก ไขรายละเอ ยดให คล กเล อกรายการท ต องการจะปรากฏด งร ปด านล าง และเม อต องการย นย นการรอต งเบ กให คล กท รอต งเบ ก เพ อย นย นการเบ กจ ายเง น เมน รายการอน ม ต ต งเบ ก (การเง น) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ รายการท ทางการเง นอน ม ต ค าใช จ ายแล ว หากต องการเพ มเต มแก ไขรายละเอ ยดให คล กเล อกรายการท ต องการจะปรากฏด งร ปด านล าง และเม อต องการยกเล กการต งเบ กให คล กท อน ม ต เบ กแล ว เพ อยกเล กการเบ กจ ายเง น เมน แบบขออน ม ต ต งเบ ก (การเง น) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ แบบฟอร มขออนม ต การเบ ก โดยใช หมายเลขรห สเอกสาร ค นหาข อม ล เพ อทาการอน ม ต การเบ กจ ายเง น หร อยกเล กการเบ กจ าย เมน ทะเบ ยนค มเง นงวด (การเง น) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ รายการทะเบ ยนค มเง นงวดของรายการงบประมาณต าง ๆ หากต องการด รายละเอ ยดให คล กเล อกรายการท ต องการจะปรากฏด งร ปด านล าง หากต องการกล บไปหน ารายการให คล กเล อกท แถบส ฟ าด งร ป เมน รายงานสร ปยอดการใช จ าย (รายงาน) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ รายการยอดการใช จ ายของงบรายการต าง ๆ เมน รายงานสร ปหมวดการใช จ าย (รายงาน) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ รายการสร ปหมวดการใช จ ายของงบรายการต าง ๆ ของรายการเด อนป จจ บ นและท งหมด เมน รายงานยอดอน ม ต เง นงวด (รายงาน) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ รายงานยอดอน ม ต เง นงวดของรายการงบประมาณต าง ๆ เมน รายงานยอดอน ม ต เง นงวด (รายงาน) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ รายงานแสดงรายละเอ ยดค าใช จ ายแต ละรห สงบประมาณ เมน ทะเบ ยนผ ร บผ ดชอบ (ฐานข อม ล) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ User Name, Password ช อ-นามสก ล กล มงาน ส งก ด สถานการณ ใช งาน โดยแบ งระด บ การใช งานด งน - ระด บผ ร บผ ดชอบโครงการ จะสามารถแก ไขรายการของตนเองได อย างเด ยว - ระด บเจ าหน าท แผนงาน จะสามารถแก ไขรายการและเพ มผ ร บผ ดชอบได (เฉพาะกล มงานนโยบายและแผนและ ผ ร บผ ดชอบโครงการ) - ระด บผ ด แลระบบแผน จะสามารถแก ไข ลบ และเพ มผ ร บผ ดชอบได (เฉพาะกล มงานนโยบายและแผนและ ผ ร บผ ดชอบโครงการ) - ระด บเจ าหน าท การเง น จะสามารถแก ไขรายการของตนเองได อย างเด ยว (เฉพาะกล มงานการเง นฯ) - ระด บผ ด แลการเง น จะสามารถแก ไข ลบ เพ มเจ าหน าท การเง นได (เฉพาะกล มงานการเง นฯ) - ระด บผ บร หาร จะสามารถ เพ ม ลบ แก ไขรายการท กรายการได เมน ตารางข อม ลการใช จ าย (ฐานข อม ล) เป นข อม ลเก ยวก บแสดงรายละเอ ยดของ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks