บทค ดย อ ว ทยา ว ภาว ว ฒน * วส นต วงษาน ศ ษย ** ส นช ย อ นทพ ช ย* - PDF

Description
1 การพ ฒนาการบร หารการจ ดการเร ยนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ระบบทว ภาค พ ทธศ กราช 2545 สาขาว ชาช างก อสร าง สถาบ นการอาช วศ กษาภาคตะว นออก Development of Curriculum Management in Dual Vocational

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

History

Publish on:

Views: 17 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 การพ ฒนาการบร หารการจ ดการเร ยนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ระบบทว ภาค พ ทธศ กราช 2545 สาขาว ชาช างก อสร าง สถาบ นการอาช วศ กษาภาคตะว นออก Development of Curriculum Management in Dual Vocational Training in Certificate Level (2002) : A Case Study in Building Construction Division, the Institute of Eastern Vocational Education ว ทยา ว ภาว ว ฒน * วส นต วงษาน ศ ษย ** ส นช ย อ นทพ ช ย* บทค ดย อ การว จ ยน เพ อศ กษาและเปร ยบเท ยบความค ดเห นของผ บร หารและคร ปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา ก บผ บร หารและคร ฝ ก ในสถานประกอบการ เก ยวก บการพ ฒนาการบร หารการจ ดการเร ยนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ระบบทว ภาค พ ทธศ กราช 2545 สาขาว ชาช างก อสร าง สถาบ นการอาช วศ กษาภาคตะว นออก 5 ด าน ค อ 1) ด านหล กส ตรและองค ประกอบ ของหล กส ตร 2) ด านการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน 3) ด านการว ดและประเม นผลการเร ยนการสอน 4) ด านการน เทศและ ต ดตามผลการเร ยนการสอน 5) ด านการพ ฒนาผ สอน จากจ านวนกล มต วอย าง 207 คน ซ งเป นผ บร หารและคร ปฏ บ ต การสอน ในสถาบ นการอาช วศ กษาภาคตะว นออก 9 แห ง และผ บร หารและคร ฝ กในสถานประกอบการในเขตภาคตะว นออก 10 แห ง เคร องม อท ใช เป นแบบสอบถาม ด านข อม ลท วไป ด านการพ ฒนาการบร หารการจ ดการเร ยนการสอน การว เคราะห ข อม ลใช ค าสถ ต ร อยละ ค าเฉล ย ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบหาค า t-test ผลการว จ ยพบว า ผ บร หารและคร ปฏ บ ต การสอนในสถานศ กษา เห นว าควรต องพ ฒนาการบร หารการจ ดการเร ยนการสอน ในภาพรวมอย ในระด บปานกลาง ด านท ม ค าเฉล ยส งส ด ค อ ด านการน เทศและต ดตามผลการเร ยนการสอน ส วนผ บร หารและคร ฝ กในสถานประกอบการ เห นว าต องพ ฒนาการบร หารการจ ดการเร ยนการสอนในภาพรวมอย ในระด บมาก ด านท ม ค าเฉล ย ส งส ดค อ ด านการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ส าหร บการเปร ยบเท ยบความค ดเห นของผ บร หารและคร ปฏ บ ต การสอนใน สถานศ กษา พบว าด านหล กส ตรและองค ประกอบของหล กส ตรแตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท.01 ด านการจ ดก จกรรม การเร ยนการสอน ด านการว ดและประเม นผลการเร ยนการสอน ด านการพ ฒนาผ สอนแตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท.05 ด านการน เทศและต ดตามผลไม แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 การเปร ยบเท ยบความค ดเห นของผ บร หารและ คร ฝ กในสถานประกอบการ พบว า ด านหล กส ตรและองค ประกอบของหล กส ตรแตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.01 ส วนด านการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ด านการว ดและประเม นผลการเร ยนการสอน ด านการน เทศและต ดตามผลการ เร ยนการสอน ด านการพ ฒนาผ สอนไม แตกต างก นอย างม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ค าส าค ญ : การบร หารการจ ดการเร ยนการสอน, ระบบทว ภาค, สถาบ นการอาช วศ กษาภาคตะว นออก * ผ ช วยศาสตราจารย คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ** อาจารย สถาบ นเทคโนโลย ราชมงคล ว ทยาเขตอ เทนถวาย *** 2 Abstract The objective of this research is to study and compare the opinions of the executives and teachers in educational institutes and those of the executives and trainers in industrial firms regarding the 5 aspects of the development of the administration and management in Certificate level (2002) of Dual Vocational Training, Building Construction Division, The Institute of Eastern Vocational Educations. These 5 aspects are 1) the curriculum and its components, 2) the learning-teaching management, 3) the measurement and evaluation, 4) the supervision and follow-up process and 5) the development of teachers. The samples are 207 executives, teachers from 9 Eastern Vocational Training Institutes and executives and trainers in 10 Eastern industrial firms. The method of this research is questionnaires and the data is analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and t-test. The results reveal that the executives and teachers in the educational institutes agree that the development of the administration and management is overall in the moderate level and the aspect needed to be developed is the supervision and follow-up process. While the executives and trainers in the industrial firms agree that the development of the administration and management is overall in the high level and the aspect needed to be developed is the learning-teaching management, Moreover, the opinions of the executives and teachers in educational institutes are significantly different in 5 aspects which are the curriculum and its components at the level of.01. The aspect of the learning-teaching management, the measurement and evaluation, and the development of teachers are different at the level of.05 and the aspect of the supervision and follow-up process is different at the level of.05. For the opinions of the executives and trainers in the industrial firms, it is found that the aspect of the curriculum and its component is significantly different at the level of.01, while the aspect of the learning-teaching management, the measurement and evaluation, the supervision and follow-up process and the development of teachers are quite different at the level of.05. Keywords: The Learning-Teaching Administration and Management, Dual System, The Eastern Vocational Training Institutes 1. ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา การท จะพ ฒนาประเทศให เจร ญก าวหน าน น องค ประกอบ ท ส าค ญประการหน ง ค อ การพ ฒนา คน ให ม ค ณภาพ โดย จ ดการศ กษาท ถ กต องและเหมาะสม ในสภาพการณ ป จจ บ น การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วท งทางด านส งคม เศรษฐก จ การเม อง การเปล ยนแปลงทางด านเทคโนโลย รวมถ งการ เปล ยนจากส งคมเกษตรกรรมมาส ส งคมอ ตสาหกรรม จ งเป น เหต ให ตลาดม ความต องการบ คลากรท ม ความร ความสามารถ และประสบการณ ในการผล ตส นค าเพ อแข งข นก บนานาชาต การศ กษาจ งม ความจ าเป นอย างย งท ต องปร บเปล ยน เพ อให คนได ร บการพ ฒนาอย างต อเน องและถ กว ธ จ งจ าเป นต อง พ ฒนาร ปแบบการบร หารและว ธ การจ ดการศ กษา หน วยงาน หน งท ม ความส าค ญต อการจ ดการศ กษาด านอาช วศ กษา ค อ ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ซ งจ ดการศ กษาโดย ม ง เ น น ผ ล ต น ก ศ ก ษ า ใ ห เ ป น บ ค ล า ก ร ท ม ค ว า ม ร ความสามารถและท กษะในเช งปฏ บ ต สามารถประย กต ความร ให สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน สามารถน าความร ไปประกอบอาช พอ สระได อย างแท จร ง โดยส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได พ ฒนาจ ดท า ร ป แ บบ ก า รจ ด ก าร อ า ช ว ศ ก ษา ใ ห ม ข น เ ร ย ก ว า ก า ร อาช วศ กษาระบบทว ภาค (Dual System) ซ งเก ดจากความ ร วมม อ ขอ งสถ าน ศ ก ษา ก บส ถา นป ระ กอบ กา ร โด ย สถานศ กษาเป นผ จ ดการเร ยนการสอนในภาคทฤษฎ ส วน การฝ กภาคปฏ บ ต ท เน นทางด านท กษะ สถานประกอบการ จะ เ ป น ผ ร บ ผ ด ชอ บ [1] ซ งน บ ไ ด ว า เ ป น ก า ร จ ด ก า ร อาช วศ กษาระบบทว ภาค น จะสามารถสร างผ เร ยนให ม วารสารคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ท 6 ฉบ บท 1 ต ลาคม ม นาคม ค ณภาพตรงตามความต องการของสถานประกอบการ ส งผล ให ภาคอ ตสาหกรรมเก ดการต นต วและขยายต วมากย งข น โดยเฉพาะในบร เวณพ นท ภาคตะว นออกของประเทศไทย ด งน นการท จะพ ฒนา คน ให ม ความร ความสามารถและ ค ณภาพช ว ตท ด จ าเป นต องปร บปร งกระบวนการเร ยนร ให เข มแข งมากย งข น โดยให ความส าค ญต อการปร บระบบการ บร หารการจ ดการศ กษา และการฝ กอบรม ด งท ส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา ได จ ดการศ กษาในระบบทว ภาค โดยเป นความร วมม อระหว างภาคร ฐก บภาคเอกชน ท งน เพ อให การบร หารจ ดการศ กษาในระบบทว ภาค ตามท กล าวมาเก ดการพ ฒนา คณะผ ว จ ยจ งได แบ งประเด นเพ อการ ศ กษาว จ ยการบร หารการจ ดการเร ยนการสอน หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พระบบทว ภาค พ ทธศ กราช 2545 สาขาว ชาช างก อสร างของสถาบ นการอาช วศ กษา ภาค ตะว นออก เป น 5 ด าน ด งน 1. หล กส ตรและองค ประกอบของหล กส ตร 2. การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน 3. การว ดและประเม นผลการเร ยนการสอน 4. การน เทศและต ดตามผลการเร ยนการสอน 5. การพ ฒนาผ สอน ผลท ได จากการว จ ย เพ อเป นแนวทางการพ ฒนาการ บ ร ห า ร ก า ร จ ด ก า ร เ ร ย น ก า ร ส อ น ต า ม ห ล ก ส ต ร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ระบบทว ภาค ของส าน กงาน คณะกรรมการการอาช วศ กษา ให ม ประส ทธ ภาพย งข น 2. ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 2.1 เพ อศ กษาความค ดเห นเก ยวก บการพ ฒนาการ บ ร ห า ร ก า ร จ ด ก า ร เ ร ย น ก า ร ส อ น ต า ม ห ล ก ส ต ร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ระบบทว ภาค พ ทธศ กราช 2545 สาขาว ชาช างก อสร าง ตามความค ดเห นของผ บร หาร และคร ผ ปฎ บ ต การสอนในสถานศ กษา ก บผ บร หารและคร ฝ กในสถานประกอบการ 2.2 เพ อเปร ยบเท ยบความค ดเห นเก ยวก บการพ ฒนาการ บร หารการจ ดการเร ยนการสอน ตามหล กส ตรประกาศน ยบ ตร ว ชาช พ (ปวช.) ระบบทว ภาค พ ทธศ กราช 2545 สาขาว ชาช าง ก อสร าง ตามความค ดเห นของผ บร หารและคร ปฏ บ ต การ สอน ในส ถา นศ ก ษา ก บผ บร หาร แล ะคร ฝ ก ในส ถา น ประกอบการ 3. ขอบเขตของการว จ ย 3.1 การศ กษาว จ ยคร งน เพ อการพ ฒนาการบร หารการ จ ดการเร ยนการสอน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) ระบบทว ภาค พ ทธศ กราช 2545 สาขาว ชาช าง ก อสร าง ในสถาบ นการอาช วศ กษา ภาคตะว นออก เฉพาะใน ป การศ กษา 2548 เท าน น 3.2 ข อม ลท ได จากการศ กษา มาจากกล มต วอย าง ผ ตอบแบบสอบถาม ได แก ผ บร หารและคร ปฏ บ ต การสอน ในสถานศ กษา ก บผ บร หารและคร ฝ กในสถานประกอบการ เฉพาะในเขตภาคตะว นออก 4. ประชากรและกล มต วอย าง กา ร ว จ ย ค ร งน เ ป น ก า ร ว จ ยเ ช งส า ร ว จ (Survey Research) โดยม กล มต วอย างจ านวน 207 คน ได แก 4.1 ผ บร หารสถาบ นการอาช วศ กษา ภาคตะว นออก จ านวน 9 แห ง ระด บผ อ านวยการ รองผ อ านวยการ ห วหน า คณะว ชาการก อสร าง ห วหน าแผนกว ชาช างก อสร าง ห วหน า งานอาช วศ กษาระบบทว ภาค และคร ปฏ บ ต การสอนแผนก ช างว ชาก อสร าง จ านวน 117 คน 4.2 ผ บร หารสถานประกอบการ เขตภาคตะว นออก จ านวน 10 แห ง ระด บผ จ ดการ รองผ จ ดการ ผ ควบค มการฝ ก และคร ฝ กในสถานประกอบการ จ านวน 90 คน 5. เคร องม อท ใช ในการว จ ย เคร องม อท ใช เป นแบบสอบถาม แบ งออกเป น 3 ตอน ด งน ตอนท 1 แบบสอบถามเก ยวก บข อม ลท วไป เป น แบบเล อกตอบ (Check List) ตอนท 2 แบบสอบถามเก ยวก บ การพ ฒนาการ บร หารการจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตรประกาศน ยบ ตร ว ชาช พระบบทว ภาค พ ทธศ กราช 2545 สาขาว ชาช าง ก อสร าง สถาบ นการอาช วศ กษาภาคตะว นออก ล กษณะ แบบสอบถามเป นแบบมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) 5 ระด บ ตอนท 3 แบบแสดงความค ดเห นและข อเสนอแนะ 4 วารสารคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป ท 6 ฉบ บท 1 ต ลาคม ม นาคม การว เคราะห ข อม ล น าแบบสอบถามท กล มต วอย างตอบเร ยบร อยแล ว มา ว เคราะห ข อม ลโดยใช สถ ต หาค าร อยละ ค าความถ ค าเฉล ย ค าส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน และค า t-test การว เคราะห ข อม ล ใช โปรแกรมคอมพ วเตอร ส าเร จร ป SPSS/PC Version 12 (Statistics Package for the Social Science/Personal Computer Version 12) 7. สร ปผลการว จ ย การศ กษาว จ ย การพ ฒนาการบร หารการจ ดการเร ยนการ สอน ตามค
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks