ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา PDF

Description
ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาการจ ดการ ประว ต คณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ พ ฒนามาจากภาคว ชาสหกรณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตาม นโยบายของร

Please download to get full document.

View again

of 63
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Paintings & Photography

Publish on:

Views: 15 | Pages: 63

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อปฏ บ ต งานสาน กงาน คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2552 ประว ต ความเป นมาของคณะว ทยาการจ ดการ ประว ต คณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ พ ฒนามาจากภาคว ชาสหกรณ คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ตาม นโยบายของร ฐบาล ท ต องการจะพ ฒนาระบบสหกรณ ให เจร ญก าวหน าในร ฐบาลสม ยพลเอกเปรม ต ณส ลานนท พ.ศ.2524 โดยก าหนดให น กศ กษาคร ท กคนต องเร ยนว ชาสหกรณ เบ องต น เพ อน าไปเป น ความร พ นฐานในการสอนน กเร ยนต อไป จากน นภาคว ชาสหกรณ ได พ ฒนาข นเป นล าด บ และได น าแขนง ว ชาในสายการจ ดการเข ามาอย รวมก บภาคว ชาสหกรณ ได แก เศรษฐศาสตร การตลาด และการบ ญช เพ อให สามารถสอนว ชาสหกรณ เบ องต นได อย างสมบ รณ และในป พ.ศ.2528ได ปร บเปล ยนช อจากภาคว ชา สหกรณ มาเป นคณะว ชาว ทยาการจ ดการและเป ดสอนหล กส ตรปร ญญาตร โปรแกรมว ชาการจ ดการท วไป และต อมาได ม การเป ดสอนโปรแกรมว ชาเศรษฐศาสตร สหกรณ น เทศศาสตร บร หารธ รก จและ เศรษฐศาสตร ธ รก จ ด งเช นป จจ บ น เม อสถาบ นได ร บการเปล ยนช อ จากว ทยาล ยคร มาเป นสถาบ นราชภ ฎเพชรบ ร ว ทยาลงกรณ ในว นท 14 ก มภาพ นธ พ.ศ.2535 สถานภาพของคณะว ชาว ทยาการจ ดการจ งเปล ยนเป น คณะว ชาหน งของสถาบ น ราชภ ฎเพชรบ ร ว ทยาลงกรณ และว นท 21 ส งหาคม พ.ศ.2545 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงพระกร ณา โปรดเกล าฯ ทรงลงพระปรมาภ ไธยในพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฎ พ ทธศ กราช 2547 และได ประกาศในพระราชก จจาน เบกษา เม อว นท 14 ม ถ นายน พ.ศ ย งผลให สถาบ นราชภ ฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ได ยกฐานะเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ต งแต ว นท 15 ม ถ นายน พ.ศ.2547 และม ประชาชนท วไปสนใจเข าศ กษาเป นจ านวนมาก จ งม การขยายการร บน กศ กษา ท งภาคปกต และภาคนอกเวลาราชการ เพ อให เพ ยงพอก บความต องการของการขยายต วทางธ รก จ ท าให คณะ ว ทยาการจ ดการต องร บภาระหน กเพราะม น กศ กษาเพ มข นมาก จ งต องจ ดหาอาจารย พ เศษจากท องถ น มาช วยสอนนอกจากภารก จท มหาว ทยาล ยราชภ ฎวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ย งได ขยายโอกาส ทางการศ กษาไปส ท องถ น คณะว ทยาการจ ดการม การปร บปร งและพ ฒนาอย างต อเน อง โดยในป 2551 เป ดสอนในสาขาว ชาการจ ดการการบ น ในป 2553 ได ม การพ ฒนาสาขาการจ ดการโลจ สต กส และ ซ พพลายเชน นอกจากน ย งม ความร วมม อก บหน วยงานท งภาคร ฐบาลและเอกชน เพ อน าคณะ ว ทยาการจ ดการไปส การพ ฒนาท ย งย น 2 สถานท ต ง คณะว ทยาการจ ดการ ต งอย ณ อาคาร 1 และอาคาร 2 และม รายละเอ ยดของห องส าน กงานและ ห องพ กอาจารย ด งน ห อง MS 101 สาขาว ชาบร หารธ รก จ การตลาด 1 ห อง MS 102 สาขาว ชาการบ ญช 1 ห อง MS 103 สาขาว ชาการจ ดการท วไป 1 ห อง MS 104 สาขาว ชาน เทศศาสตร ห อง MS 105 สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ ห อง MS 106 สาขาว ชาการบร หารธ รก จ การเง นการธนาคาร ห อง MS 107 เคร อข ายโทรศ พท ห อง MS 108 สาขาว ชาการจ ดการท องเท ยว ห อง MS 109 สาน กงานคณบด ห อง MS 110 ศ นย หน งส อ ห อง MS 111 สาขาว ชาบร หารธ รก จ การตลาด 2 ห อง MS 112 สาขาว ชาการจ ดการท วไป 2 ห อง MS 216 ห องประช ม งานประก นค ณภาพการศ กษา ห อง MS 217 สาขาว ชาการบร หารธ รก จ คอมพ วเตอร ธ รก จ 3 ปร ชญาคณะ ศ กษาด ม ค ณธรรม ว ทยาการก าวล า นาส ส งคม ว ส ยท ศน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ เป นหน วยงานจ ด การศ กษา ว จ ย และบร การว ชาการด านบร หารจ ดการและส อสารมวลชน โดยย ดหล กการบร หารจ ดการท ด ท ทาให องค การม มาตรฐานเป นท ยอมร บในระด บสากล พ นธก จ 1. ผล ตบ ณฑ ตให ม ความเป นผ น าด านบร หารจ ดการและส อสารมวลชน โดยย ดม นหล กการ และเหต ผลสามารถบ รณาการองค ความร ม ค ณธรรมและจร ยธรรม 2. ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอน การว จ ยทางด านบร หารจ ดการและส อสารมวลชนท ตอบสนองความต องการของส งคม 3. ให บร การว ชาการท หลากหลายและถ ายทอดองค ความร ทางด านบร หารจ ดการและ ส อสารมวลชน 4. สน บสน นก จกรรมท ธ ารงไว ซ งศ ลปว ฒนธรรม รวมท งการส งเสร มค ณภาพช ว ตและ ส งแวดล อม 5. ศ กษาว จ ยว ทยาการ และแสวงหาองค ความร ใหม เพ อการพ ฒนาส ระด บสากล 4 เป าประสงค 1. บ ณฑ ตม ความเป นผ นาด านบร หารจ ดการและส อสารมวลชน โดยย ดม นหล กการและเหต ผล สามารถบ รณาการองค ความร ม ค ณธรรมและจร ยธรรมโดยม งเน นการพ ฒนา ภารก จ 4 ด าน ค อ พ ฒนาน กศ กษา พ ฒนาหล กส ตร พ ฒนากระบวนการจ ดการเร ยนการสอน พ ฒนาอาจารย 2. ม ความสามารถในการทาว จ ยและม การนาผลการว จ ยไปใช เพ อการพ ฒนาประเทศ 3. ม ความสามารถในการให บร การว ชาการส ส งคม โดยเน นการม ส วนร วมและประสาน เคร อข ายการเร ยนร ตลอดจนเป นหน วยงานท เผยแพร และประชาส มพ นธ องค ความร ส ส งคม 4. ส งเสร มและม ส วนร วมในการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและประเพณ อ นด งามของประเทศ 5. เป นองค กรแห งการเร ยนร และม ระบบการบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ประเด นย ทธศาสตร 1. จ ดการศ กษาท ตอบสนองความต องการของส งคม 2. พ ฒนาศ กยภาพน กศ กษาให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของส งคมโลก 3. เสร มสร างความเข มแข งทางว ชาการและการว จ ยท งในศาสตร เด ยวก นและการบ รณาการ ระหว างศาสตร 4. ให บร การว ชาการท สอดคล องก บบร บทของส งคม 5. บร หารจ ดการโดยย ดหล กธรรมาภ บาล 6. ทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม 5 ทาเน ยบผ บร หารคณะว ทยาการจ ดการ 1. นายปร ชา เผ อกคเชนทร พ.ศ พ.ศ นายเน น นวนคงรอด พ.ศ พ.ศ ผศ.ก ลวด ค หะโรจนานนท พ.ศ พ.ศ ผศ.ดร.ชนะ เกษโกศล พ.ศ พ.ศ.2546 6 5. ผศ.ดร.ส จ ราภรณ ฟ กจ นทร พ.ศ พ.ศ ผศ.ดร.ธ ร ธน กษ ศ ร โวหาร พ.ศ ม นาคม พ.ศ ผศ.ดร.เจษฎา ความค นเคย ม ถ นายน พ.ศ ป จจ บ น 7 โครงสร างองค กร คณะว ทยาการจ ดการ ม การพ ฒนาท กด านอย างต อเน อง การบร หารงานโดย คณะกรรมการบร หาร ของคณะซ งประกอบด วย คณบด รองคณบด ท กฝ าย ประธานกรรมการสาขาว ชาท กสาขา คณะกรรมการ ด าเน นงาน และห วหน าส าน กงาน ท าหน าท เลขาน การ ม การบร หารร ปแบบสาขาว ชา ม ประธานและ กรรมการสาขาว ชาท าหน าท วางแผนร บน กศ กษา จ ดการเร ยนการสอนพ ฒนางานสอนและบ คลากรผ สอน ร วมก บฝ ายว ชาการของคณะ คณะว ทยาการจ ดการม โครงสร างการบร หารงาน ด งน โครงสร างคณะว ทยาการจ ดการ คณบด คณะว ทยาการจ ดการ คณะกรรมการประจาส วนราชการ คณะว ทยาการจ ดการ รองคณบด ฝ ายว ชาการ และว จ ย รองคณบด ฝ ายบร หาร วางแผนพ ฒนาและ ประก นค ณภาพ ห วหน าสาน กงาน คณบด สาน กงานคณบด สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการท องเท ยว สาขาว ชาน เทศศาสตร สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ธ รก จ รองคณบด ฝ ายพ ฒนา ศ กยภาพน กศ กษาและ บร การว ชาการ สาขาว ชาการจ ดการท วไป สาขาว ชาการบร หารธ รก จ สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต กส และซ พพลายเชน 8 โครงสร างการบร หารงาน ส าน กงานคณบด ม ภารก จหล ก ภารก จรองและภารก จอ นในการสน บสน นการบร หารและจ ดการ ตามภาระหน าท ของคณะว ทยาการจ ดการ ด งน น สาน กงานเลขาน การจ งม ภาระหน าท ในการด าเน นงานด าน บร หารท วไป ด านการเง นและพ สด ด านการบร การศ กษา โดยม รายละเอ ยดอ ตรากาล งสายสน บสน น ด งน / 9 ท ช อ-นามสก ล ตาแหน ง สถานภาพ 1 นางสาวส ชาดา บ วใบ ห วหน าสาน กงานคณบด ข าราชการ 2 นางพากเพ ยร ธ ปบ ชากร น กว ชาการศ กษา พน กงานราชการ 3 นางปราณ นายาว น กว ชาการพ สด 4 นางปาร ชาต เพชรว เศษ น กว ชาการศ กษา 5 นางสาวศ ร วรรณ ส ขแซว เจ าหน าท ระบบงาน คอมพ วเตอร 6 นายสมชาย ส วรรณมณ เจ าหน าท บร หารงานท วไป 7 นายส รเสน กรานโต น กว ชาการห องปฏ บ ต การ 8 นางสาวกาญจนา โพธ ขา น กว ชาการศ กษา 9 นางสาวส ก ญญา แก นสมบ ต น กว ชาการศ กษา 10 นางสาวน สรา โภคว ต เจ าหน าท บร หารงานท วไป พน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น พน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น พน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น พน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น พน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น พน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น พน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น พน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน น 10 รายละเอ ยดภาระงานของสาน กงานคณบด คณะว ทยาการจ ดการ 1. นางสาวส ชาดา บ วใบ ตาแหน ง ห วหน าสาน กงานคณบด หน าท และความร บผ ดชอบ ควบค มและตรวจสอบงานด านต างๆ ด งน - งานว ชาการ - งานการเง น-พ สด - งานธ รการ - งานก จการน กศ กษา - งานเอกสารส งพ มพ - งานอาคารสถานท - งานยานพาหนะ - งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ และห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร - งานส อส งพ มพ ว ด ท ศน และห องปฏ บ ต การน เทศศาสตร 11 2. นางพากเพ ยร ธ ปบ ชากร ตาแหน ง น กว ชาการศ กษา หน าท และความร บผ ดชอบ งานท ได ร บมอบหมายประจา 1. ร บ ส งเกรด 2. จ ดทาตารางกรรมการค มสอบ 3. ทาเร องเบ กค าค มสอบและค าน ากรรมการค มสอบ 4. ร บคาร องต างๆ ของน กศ กษา และดาเน นการตามข นตอน 5. ให บร การ คาปร กษา แนะนาด านว ชาการแก น กศ กษาและอาจารย 6. จ ดทาประว ต และเสนอขออน ม ต อาจารย พ เศษ 7. ดาเน นการเบ กค าตอบแทนการสอนน กศ กษาภาคพ เศษและภาคปกต 8. จ ดทารายงานข อม ลการดาเน นงานหล กส ตรปร ญญาตร (สมอ.) 9. ประเม นอาจารย ผ สอนน กศ กษาภาคปกต และภาคพ เศษ ทางอ นเทอร เน ต 10. ประสานงานประเด นย ทธศาสตร ท 1 จ ดการศ กษาท ตอบสนองความต องการของ ส งคม 11. งานอ นๆ ท ผ บ งค บบ ญชามอบหมาย งานว ชาการ ปฏ บ ต งานเก ยวก บการให ค าแนะน าด านว ชาการแก น กศ กษาและอาจารย ร บเกรด ส งเกรด จ ดทาตารางกรรมการค มสอบ ท าเร องเบ กเง นค าค มสอบ ค าน าส าหร บกรรมการค มสอบและด าเน นการเบ ก เง นค าตอบแทนการสอนให ก บอาจารย ผ สอนท งภาคปกต และภาคพ เศษ จ ดท าประว ต อาจารย พ เศษ เพ อขอ อน ม ต ต อกรรมการว ชาการของมหาว ทยาล ย และจ ดท ารายงานข อม ลการด าเน นงานหล กส ตรปร ญญาตร (สมอ.) และอ นๆ ตามท ได ร บมอบหมาย รายละเอ ยดงานท ปฏ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks