กล มงานพ ฒนาหล กส ตรและเทคโนโลย การฝ ก สาน กพ ฒนาผ ฝ กและเทคโนโลย การฝ ก กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน - PDF

Description
หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 010 (The program Microsoft PowerPoint 010) รห สหล กส ตร กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Journals

Publish on:

Views: 26 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
หล กส ตรการฝ กยกระด บฝ ม อ สาขา การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 010 (The program Microsoft PowerPoint 010) รห สหล กส ตร กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน กระทรวงแรงงาน ว ตถ ประสงค เพ อให ผ ร บการฝ กม ความร ท กษะ และความสามารถเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 010 ด งต อไปน 1.1 การสร างงานนาเสนองาน 1. การนาเข าข อม ลและกราฟในไฟล นาเสนอ 1.3 การบ นท กและการนาไปใช งาน. ระยะเวลาการฝ ก ผ ร บการฝ กจะได ร บการฝ กในภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต โดยสถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค หร อ ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ด หร อศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานกร งเทพมหานคร หร อหน วยงานอ นท เก ยวข อง ใน ส งก ดกรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน เป นระยะเวลา 18 ช วโมง 3. ค ณสมบ ต ของผ ร บการฝ ก 3.1 ม อาย ต งแต 18 ป ข นไป 3. ม สภาพร างกายพร อมสามารถเข าฝ กได ตลอดหล กส ตร 3.3 ม ความร เบ องต นเก ยวก บการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร บนระบบปฏ บ ต การ Windows 3.4 ม ประสบการณ ในการทางานท เก ยวข องก บการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint ในเวอร ช นท ต ากว าโปรแกรม Microsoft PowerPoint ว ฒ บ ตร ช อเต ม : ว ฒ บ ตรพ ฒนาฝ ม อแรงงาน สาขา การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 010 ผ ร บการฝ กท ผ านการประเม นผลและม ระยะเวลาการฝ กไม น อยกว าร อยละ 80 ของระยะเวลาฝ กท งหมด จะได ร บว ฒ บ ตร วพร. การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 010 5. ห วข อว ชา รห ส ห วข อว ชา การจ ดร ปแบบและปร บแต งงานนาเสนอ ตอนท 1 การจ ดร ปแบบและปร บแต งงานนาเสนอ ตอนท การนาเข าข อม ลและกราฟในไฟล นาเสนอ การบ นท กและการนาไปใช งาน การว ดและประเม นผล รวม ทฤษฎ ช วโมง ปฏ บ ต หมายเหต 1. ในการว ดและประเม นผลน นจะข นอย ก บคร ฝ ก/ว ทยากรว าต องการว ดเป นรายว ชาหร อว ดหล งจากจบการฝ ก โดยไม น บรวมก บจานวนช วโมงในหล กส ตร. ในการฝ กอบรม คร ฝ กควรให ความร เก ยวก บพระราชบ ญญ ต ว าด วยการกระท าผ ดเก ยวก บคอมพ วเตอร พ.ศ. 550 และกฎหมายอ นๆ ท เก ยวข อง เช น กฎหมายว าด วยการแข งข นทางธ รก จท ไม เป นธรรม (Unfair Competition Act Law) 6. เน อหาว ชา การจ ดร ปแบบและปร บแต งงานนาเสนอ ตอนท 1 (:4) 010 ในการสร างงานนาเสนอให น าสนใจได อย างสวยงามและเหมาะสม ศ กษาเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 010 ซ งประกอบด วยการใช งาน คาส งด งต อไปน การเร ยกใช งานร ปแบบพ นหล งสไลด ส าเร จร ปหร อช ดร ปแบบ (Theme) การปร บแต งข อความด วย ช ดร ปแบบต วอ กษรแบบใหม การทางานร วมก นระหว างข อความก บกราฟ ก โดยการแปลงข อความไปเป นไดอะแกรม (Smart Art Graphics) การแทรก ปร บแต งร ปภาพหร อภาพต ดปะ และการแทรกปร บแต งกราฟ ฝ กปฏ บ ต ในการสร างงานน าเสนอด วยการจ ดร ปแบบและปร บแต ง ด วยการเร ยกใช งานร ปแบบพ น หล งสไลด ส าเร จร ปหร อช ดร ปแบบ (Theme) การปร บแต งข อความด วยช ดร ปแบบต วอ กษรแบบใหม การท างาน ร วมก นระหว างข อความก บกราฟ ก โดยการแปลงข อความไปเป นไดอะแกรม (Smart Art Graphics) การแทรก ปร บแต งร ปภาพหร อภาพต ดปะ และการแทรกปร บแต งกราฟ การจ ดร ปแบบและปร บแต งงานนาเสนอ ตอนท (:4) 010 ในการสร างงานนาเสนอให น าสนใจได อย างสวยงามและเหมาะสม ศ กษาเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 010 ซ งประกอบด วยการใช งาน ค าส งด งต อไปน ก าหนดล กเล นพ เศษ (effect) ให ก บแผ นสไลด ด วยการก าหนดการเปล ยนภาพน ง (Slide Transition) และภาพเคล อนไหว (Custom Animation) การใช งานการน าเสนอภาพน งและภาพเคล อนไหว (Multimedia) และการกาหนดค าให ก บงานนาเสนอด วยคาส งการต งค าการนาเสนอภาพน ง (Setup Show) ฝ กปฏ บ ต ในการสร างงานนาเสนอด วยการจ ดร ปแบบและปร บแต งล กเล นให ก บแผ นสไลด และว ตถ ด วย Slide Transition และภาพเคล อนไหว Custom Animation การใช งานการน าเสนอภาพน ง และ ภาพเคล อนไหว (Multimedia) เช น การต ดต อว ด ท ศน การต ดต อเส ยง เป นต น และการก าหนดค าให ก บงาน นาเสนอด วยคาส งการต งค าการนาเสนอภาพน ง (Setup Show) การแทรกข อม ลและกราฟในไฟล นาเสนอ (1:) 010 ในการสร างงานนาเสนอด วยการนาเข าข อม ลและกราฟในไฟล นาเสนอได อย างน าสนใจ สวยงามและเหมาะสม ศ กษาเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint010 ซ งประกอบด วยการใช งานค าส ง การแทรกข อม ล และกราฟจากโปรแกรม Microsoft Excel 010 น าเสนอผ านแผ นสไลด ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 010 และการปร บเปล ยนข อม ลแบบท นท ในขณะแก ไขเปล ยนแปลงข อม ล (Real Time Update) ฝ กปฏ บ ต ในการแทรกข อม ลและกราฟจากโปรแกรม Microsoft Excel 010 น าเสนอผ านแผ น สไลด ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 010 พร อมท งปร บแต งข อม ลและกราฟให สวยงามและปร บเปล ยน ข อม ลแบบท นท ในขณะแก ไขเปล ยนแปลงข อม ล การบ นท กและการนาไปใช งาน (1:) 010 ในการบ นท ก และการนาไฟล ไปใช งานในร ปแบบต างๆ ท เหมาะสม ศ กษาเก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint 010 ซ งประกอบด วยการใช งานค าส ง การทา Package สาหร บ CD การบ นท กในร ปแบบในคาส ง สร างเอกสาร XPS, PDF และการแชร Public Slide ใน SharePoint Slide Library พร อมท งศ กษาประเภทของไฟล งานนาเสนอเพ อให สามารถเล อกใช ได อย างเหมาะสม ฝ กปฏ บ ต ในการบ นท กและการน าไปใช งานด วยการจ ดท าช ดรามงานน าเสนอ (Package) ส าหร บ CD การบ นท กในร ปแบบ XPS, PDF และการแชร Public Slide ใน SharePoint Slide Library รวมท งว ธ การ บ นท กเพ อน าไปใช งานอ นๆ เช น การบ นท กส าหร บเว บไซต (Save to Web) การบ นท กส าหร บว ด ท ศน (Create Video) การบ นท กสาหร บเอกสารประกอบการบรรยาย (Create Handouts) เป นต น การว ดและประเม นผล (0:0) เป นการว ดผลผ ร บการฝ กโดยการประเม นผลหล งการฝ กอบรมในแต ละห วข อว ชาท งภาคทฤษฎ (ความร ) และภาคปฏ บ ต (ท กษะ/ความสามารถ) และประเม นผลงาน ซ งประกอบด วยไฟล น าเสนอท จ ดร ปแบบและ ปร บแต ง พร อมท งนาเข าข อม ลและกราฟในไฟล นาเสนอและบ นท กให เหมาะสมต อการนาไปใช งาน ผ จ ดทาหล กส ตร นายนท ราชฉวาง สาน กพ ฒนาผ ฝ กและเทคโนโลย การฝ ก นายคมธ ช ร ตนคช สาน กพ ฒนาผ ฝ กและเทคโนโลย การฝ ก นายกฤษดา หม ดป องต ว สถาบ นพ ฒนาฝ ม อแรงงานภาค 1 สม ทรปราการ นายอ ครวงศ ภ ทรบ ญพ ส ทธ ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดปท มธาน นายโอภาส คาอ อน สาน กพ ฒนาผ ฝ กและเทคโนโลย การฝ ก นายศ ภช ย ญาณชาญปร ชา ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดพระนครศร อย ธยา นางส ภาร ตน จ ระมงคล บร ษ ทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จาก ด นายชวพงศธร ไวสาร กรรม บร ษ ทไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จาก ด นายน นทว ฒ พ มพ แพง สถาบ นค น นแห งเอเช ย นายเช ดช ย แสนส ด สถาบ นค น นแห งเอเช ย นายฉ ตรเกล า ภ กด สถาบ นค น นแห งเอเช ย ผ พ จารณาหล กส ตร นายชานนท อาคะมา น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สพภ.11 ส ราษฎร ธาน นายธว ช สวนโต น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สพภ.4 ราชบ ร นายช ยสมร ยองใย น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สมฐ. นายชน นทร เฉล มญาต น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สพภ. ส พรรณบ ร นายโอภาส คาอ อน คร ฝ กฝ ม อแรงงานระด บ ช สพท. นายปร นทร สาต ยะ กรรมการผ จ ดการ บ.ศ นย พ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศ จก นายนท ราชฉวาง น กว ชาการพ ฒนาฝ ม อแรงงานชานาญการ สพท.
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks