โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ - PDF

Description
โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ จ ตอาสาพ ฒนาตนและส งคม ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Services

Publish on:

Views: 13 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ จ ตอาสาพ ฒนาตนและส งคม ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร (ฝ ายม ธยม) 1.หล กการและเหต ผล ในส งคมโลกป จจ บ นม การเปล ยนแปลงส งต างๆ หลายอย าง ท งด านว ฒนธรรมและเทคโนโลย รวมถ ง ว ถ ช ว ตในการดารงช ว ตของผ คนในกล มส งคมต าง ๆ อย างรวดเร ว ม การแข งข นทางว ตถ น ยมส ง เก ดการเอาร ด เอาเปร ยบซ งก นและก น ม งแสวงหาผลประโยชน ให ก บตนเองมากกว าส วนรวม ความสาน กต อส วนรวมน อยลง ท กว น การตระหน กร และคาน งถ งส วนรวม หร อการคาน งถ งผ อ นท อย รวมส มพ นธ เป นกล มเด ยวก น ค อล กษณะ ของการม จ ตสาธารณะ พร อมท จะเส ยสละและอ ท ศตนเพ อประโยชน ส วนรวม ม ความปรารถนาท จะช วย แก ป ญหาให แก ผ อ นหร อส งคมด วยความเต มใจ การเร ยนการสอนก จกรรมแนะแนวในระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 ม งเน นให น กเร ยนได ร บองค ความร ด านการศ กษา อาช พ ส วนต วและส งคม กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) ของโรงเร ยนฯจ งได จ ดร ปแบบ การเร ยนการสอน ในล กษณะก จกรรมกล มท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ โดยเฉพาะในด านส วนต วและส งคม ทาง กล มก จกรรมฯ ได จ ดร ปแบบก จกรรมตามหล กส ตรสถานศ กษา ม งเน นปล กฝ งให เยาวชนม จ ตสาธารณพร อมท จะช วยเหล อส งคมสอดคล องก บจ ดม งหมายของการจ ดการศ กษาข นพ นฐานพ ทธศ กราช 2551 ในด านการ พ ฒนาค ณล กษณะอ นพ งประสงค ของผ เร ยน ด านจ ตสาธารณะ (Public Mind ) ซ งเป นส งท จาเป นและสาค ญ ย งท จะต องให น กเร ยนเร มม ส าน กจ ตอาสาเป นจ ดเร มต นของการเป นผ นาส งคมอย างม จ ตสาน กต อไป 2.ว ตถ ประสงค 1 เพ อสร างจ ตสาน กและปล กฝ งให น กเร ยนม จ ตสาธารณะ พร อมท จะบาเพ ญประโยชน เพ อส งคม อ นเป นค ณล กษณะท พ งประสงค ของสถานศ กษา 2. เพ อให น กเร ยนสามารถวางแผนทาก จกรรมด านจ ตสาธารณะร วมก น เป นประโยชน ต อการ พ ฒนาตนเองและส งคม 3. เพ อฝ กฝนน กเร ยนให ร จ กการปร บต วและสามารถทางานเป นท มได 3.ผลผล ตของโครงการ (Output) เช งค ณภาพ 1. หน วยงาน /องค กร/ สถานท ท น กเร ยนเล อกท จะปฏ บ ต ก จกรรมจ ตอาสา ได ร บประโยชน จาก ก จกรรมท น กเร ยนร วมก นจ ด 2. น กเร ยน ม.6 ท กคนท เข าร วมโครงการฯม จ ตสาธารณะ อาสาช วยเหล อ พร อมพ ฒนาส งคม 3. น กเร ยนท เข าร วมโครงการฯสามารถวางแผน ต ดต อประสานงาน และทางานร วมก นเป นท มได อย างม ประส ทธ ภาพ เช งปร มาณ น กเร ยน ม.6 ท กคนท เข าร วมโครงการฯม จ ตสาธารณะ จานวน 306 คน ได พ ฒนาค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค ด านจ ตสาธารณะ 4.ผลล พธ ของโครงการ (Outcome) เช งค ณภาพ น กเร ยนท เข าร วมโครงการฯม ค ณล กษณะท พ งประสงค ม จ ตอาสาบาเพ ญประโยชน ต อตนเองและส งคม มากข น พ ฒนาก จน ส ย ในเร องความม จ ตสาธารณะเพ อการดารงช ว ตอย ร วมก นในส งคมได อย างเป นส ข เช งปร มาณ น กเร ยน ม.6 ท กคนท เข าร วมโครงการฯ จานวน 306 คน ม จ ตอาสาบาเพ ญประโยชน ต อตนเองและส งคม มากข น พ ฒนาก จน ส ย ในเร องความม จ ตสาธารณะเพ อการดารงช ว ตอย ร วมก นในส งคมได อย างเป นส ข 5.ต วช ว ด (KPI) 1. ผลของแบบประเม นโครงการอย ในระด บด -ด มาก 2. รายงานผลการปฏ บ ต การของน กเร ยน ม.6 ท กคนท เข าร วมโครงการ แยกตามกล มและว ชาเอก 6.เกณฑ ความสาเร จ (Criteria) เช งปร มาณ น กเร ยนม.6 ท เข าร วมโครงการฯจานวน 306 คน ได พ ฒนาค ณล กษณะอ นพ งประสงค ด านจ ตสาธารณะ เช งค ณภาพ น กเร ยน ม.6 ท กคนท เข าร วมโครงการฯ ม จ ตอาสาบาเพ ญประโยชน ต อตนเองและส งคมมากข น พ ฒนา ก จน ส ย ในเร องความม จ ตสาธารณะเพ อการดารงช ว ตอย ร วมก นในส งคมได อย างเป นส ข 7.ระยะเวลาดาเน นการ ภาคเร ยนท 1 /2557 ( ม ถ นายน - ก นยายน ) 8.สถานท ดาเน นงาน ตามโครงการท น กเร ยนน าเสนออาท เช น ศ นย เด กเล ก โรงพยาบาล โรงเร ยน วนอ ทยาน ศ นย อน ร กษ ป าชายเลน สถานสงเคราะห เด ก บ านพ กฟ นคนชรา เป นต น 9.จานวนผ เข าร วมโครงการ กล มเป าหมาย น กเร ยนม.6 ท กคน ( จานวน 306 คน ) 10.รายละเอ ยดก จกรรม 1. บรรยายความสาค ญของก จกรรมพ ฒนาจ ตสาธารณะให น กเร ยน ม.6 ท กห องทราบใน คาบเร ยนก จกรรมแนะแนว 2. แบ งกล มน กเร ยน กล มละ คน ตามความสม ครใจ ประช มช แจงข อตกลงให ก บ น กเร ยน เพ อร บทราบข อม ลและเล อกสถานท ในการทาก จกรรม 3. น กเร ยนแต ละกล มต ดต อประสานงานก บหน วยงานท เก ยวข อง ตามว ตถ ประสงค การจ ดก จกรรม ของแต ละโครงการ 4. น กเร ยนแต ละกล มกาหนดแผนงาน ว นเวลาในการเด นทาง และรายละเอ ยดของก จกรรม เพ อนาเสนออาจารย แนะแนวประจาระด บช น ในฐานะอาจารย ท ปร กษาโครงการ 5. อาจารย ท ปร กษา นารายช อน กเร ยนในแต ละโครงการฯ ท ต องออกทาก จกรรมต างจ งหว ด ขออน ญาตผ อานวยการทาหน งส อราชการต ดต อ ขอความร วมม อก บหน วยงานต างๆท เก ยวข อง และขอความร วมม อผ ปกครองให เด นทางไปด แลน กเร ยน 6. น กเร ยนแต ละโครงการเด นทางไปทาก จกรรมและทารายงานนาเสนอผลการดาเน นงาน 7. ประเม นผลโครงการฯ และ มอบเก ยรต บ ตรให ก บน กเร ยนท เข าร วมโครงการ 11.งบประมาณโครงการ 5000 บาท รายละเอ ยดงบประมาณค าใช จ ายตามเอกสารแนบท ายโครงการ 12.สน บสน นพ นธก จของโรงเร ยน (กร ณาระบ เคร องหมาย พ นธก จท เก ยวข อง) เป นต นแบบการจ ดการศ กษาเพ อผล ตและพ ฒนาน กเร ยนให ม ค ณภาพและค ณธรรมตามศ กยภาพ เฉพาะตน โดยหล กส ตรและกระบวนการเร ยนร ท หลากหลาย เป นศ นย ฝ กประสบการณ ว ชาช พและน เทศการสอนบนฐานการพ ฒนาว ชาช พคร สร างสรรค นว ตกรรมและการว จ ยท ม ค ณ เพ อให ส งคมเข มแข งและย งย น สร างและทาน บาร งว ฒนธรรมและศ ลปะ พ ฒนาระบบบร หารท ม ค ณภาพตามหล กธรรมาภ บาล พ ฒนาระบบบร หารท ม ค ณภาพตามหล กธรรมาภ บาล 13. เช อมโยงก บย ทธศาสตร การบร หารมหาว ทยาล ย 5 ด าน (กร ณาระบ เคร องหมาย เช อมโยง ย ทธศาสตร ด านใด) ย ทธศาสตร ท 1 ผล ตบ ณฑ ตคร และบ คลากรทางการศ กษา สร างองค ความร ในศาสตร ทาง การศ กษาให ม ความเป นเล ศ ย ทธศาสตร ท 2 สร างองค ความร จากงานว จ ยเพ อพ ฒนานว ตกรรมและสหสาขาว ชา ท ม การศ กษาเป นแกนกลาง ย ทธศาสตร ท 3 เป นผ นาในการพ ฒนาว ชาช พคร และให บร การว ชาการทางการศ กษา เพ อพ ฒนาบ คลากรทางการศ กษา ช มชนและส งคม ย ทธศาสตร ท 4 ส งเสร ม ส บสานและทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมบนฐานทางการศ กษา และภ ม ป ญญาท องถ น ย ทธศาสตร ท 5 พ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ค ณภาพด วยเทคโนโลย สารสนเทศ ท เหมาะสม 14.เช อมโยงก บมาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน ด านใด/มาตรฐานท /ต วบ งช มาตรฐานท 1 ผ เร ยนม ส ขภาวะท ด และม ส นทร ยภาพ ต วบ งช ท 1.4 เห นค ณค าในตนเอง ม ความม นใจ กล าแสดงออกอย างเหมาะสม มาตรฐานท 2 ผ เร ยนม ค ณธรรม จร ยธรรมและค าน ยมท พ งประสงค ต วบ งช ท 2.1 ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามหล กส ตร 2.4 ตระหน ก ร ค ณค า ร วมอน ร กษ และพ ฒนาส งแวดล อม มาตรฐานท 4 ผ เร ยนม ความสามารถในการค ดอย างเป นระบบ ค ดสร างสรรค ต ดส นใจ แก ป ญหาได อย าง ม สต สมเหต สมผล ต วบ งช ท 4.3 กาหนดเป าหมาย คาดการณ ต ดส นใจแก ป ญหาโดยม เหต ผลประกอบ มาตรฐานท 6 ผ เร ยนม ท กษะในการทางาน ร กการทางาน สามารถทางานร วมก บผ อ นได และม เจตคต ท ด ต ออาช พส จร ต ต วบ งช ท 6.1 วางแผนการท างานและดาเน นการจนสาเร จ 6.2 ทางานอย างม ความส ข ม งม นพ ฒนางาน และภ ม ใจในผลงานของตนเอง 6.3 ทางานร วมก บผ อ นได มาตรฐานท 7 คร ปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ต วบ งช ท 7.1 คร ม การกาหนดเป าหมายค ณภาพผ เร ยนท งด าน ความร ท กษะกระบวนการ สมรรถนะ และค ณล กษณะท พ งประสงค มาตรฐานท 14 การพ ฒนาสถานศ กษาให บรรล เป าหมายตามว ส ยท ศน ปร ชญาและจ ดเน นท กาหนดข น ต วบ งช ท 14.1จ ดโครงการก จกรรมท ส งเสร มให ผ เร ยนบรรล ตามเป าหมายว ส ยท ศน ปร ชญาและ จ ดเน นของสถานศ กษา งบประมาณค าใช จ ายในการดาเน นการ - ค าเบ ยเล ยงอาจารย ปฏ บ ต งานว นหย ด (300x4 ) 1,200 บาท - ค าเบ ยเล ยงน ส ตร วมโครงการ (200x6) 1,200 บาท - ค าเบ ยเล ยงเจ าหน าท ฝ ายโสตฯ 200 บาท - ค าตอบแทนว ทยากร (800x3 ) 2,400 บาท รวม 5,000 บาท ผลท คาดว าจะได ร บ 1. น กเร ยนม จ ตสาน กด านจ ตสาธารณะ อยากช วยเหล อส งคมอ นเป น ค ณล กษณะ ท พ งประสงค ของ สถานศ กษา 2. น กเร ยนสามารถจ ดก จกรรมด านจ ตสาธารณะท เป นประโยชน ต อตนเอง และส งคมได 3. น กเร ยนร จ กการปร บต วและสามารถท างานร วมก นเป นท มได ( นางสาวส น นทา พล บแดง ) ( นางธนลาว ณย เพ ยรค า ) ผ ร บผ ดชอบ และเสนอโครงการฯ รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ( ) อน ม ต ( ) ไม อน ม ต อน ม ต ในท ประช มคณะกรรมการบร หาร คร งท...ว นท ( ผ ช วยศาสตราจารย ชวล ต ส งใหญ ) ผ อานวยการโรงเร ยน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks