การว เคราะห จ ดลาด บความต องการการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร ในสาน กงานเพ อ น กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามคาแหง - PDF

Description
การว เคราะห จ ดลาด บความต องการการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร ในสาน กงานเพ อ น กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามคาแหง ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา เทคโนโลย สารสนเทศในป จจ บ น ม ความเจร ญก าวหน า ไปอย างรวดเร

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 20 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การว เคราะห จ ดลาด บความต องการการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร ในสาน กงานเพ อ น กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามคาแหง ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา เทคโนโลย สารสนเทศในป จจ บ น ม ความเจร ญก าวหน า ไปอย างรวดเร วครอบคล มและม อ ทธ พลในการท างาน ของท ก ๆ หน วยงานไม ว าจะเป นภาคร ฐบาลหร อเอกชน โดยเฉพาะอย างย ง ทางด านการศ กษา เทคโนโลย สารสนเทศเข ามาม บทบาทในท กระด บ ต งแต ระด บ ประถมศ กษา จนถ งระด บปร ญญาเอก ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา (ต อ) หลายส งหลายอย างท เก ดข นรอบต วเป นต วช บอกว าประเทศ ไทยก าล งก าวส ย คสารสนเทศ ด งจะเห นได จากวงการศ กษา สนใจให ความร ด านคอมพ วเตอร และส งเสร มการน าเทคโนโลย คอมพ วเตอร มาประย กต งานต าง ๆ มากข นการบร หารธ รก จ ของบร ษ ทห างร านต าง ๆ ท งในระด บใหญ และระด บกลาง ตลอดจนหน วยงานของร ฐบาลและร ฐว สาหก จม การพ ฒนา ระบบสารสนเทศเพ อใช ในอ งค การด วยการเก บข อม ล ประมวลผลและว เคราะห ข อม ล แล วน าผลล พธ มาช วยในการ วางแผนและต ดส นใจ และน ามาประย กต ใช ให สอดคล องก บ บร บทของแต ละด าน ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา (ต อ) โลกท ก าล งเปล ยนแปลงไปท าให ว ถ ทางในการเร ยนร ได เป ด กว างมากข นด วยเทคโนโลย ท ท นสม ยแต ย งม ผ คนในอ กหลาย ม มของประเทศท ประสบป ญหาทางด านเทคน คต าง ๆ ท จะช วย ให ผ สอน ว ทยากร และผ บรรยาย น นม ความพร อมและสามารถ ท จะใช ส อเหล าน ได อย างถ กว ธ และเป นประโยชน ก บผ ท ได ร บ ข อม ล ด วยเหต น จ งท าให บทบาทของผ เร ยนต องม การปร บเปล ยน ให เป นผ ช แนะในการเข าถ งแหล งความร และต องเป นผ สร าง ความร ท สามารถแบ งป นให ก บผ เร ยน โดยการน าความร การ เช อมโยงแหล งความร มาประกอบเป นบทเร ยนท ให ผ เร ยนหร อ บ คลากรท ต องการเร ยนร ให เข าถ งได ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา (ต อ) จากหล กการและเหต ผลด งกล าว ประกอบก บการศ กษา งานว จ ยท เก ยวข องผ ว จ ยจ งเห นว า ถ าน กพ ฒนาทร พยากร มน ษย ม ความร ความเข าใจในการใช งานคอมพ วเตอร ใน ส าน กงาน จะม ส วนช วยในการเต มเต มศ กยภาพในการท างาน โดยเฉพาะอย างย งโปรแกรมการใช งานในส าน กงานท ใช งานอย ในป จจ บ น ซ งม การเปล ยนแปลงและพ ฒนาไปอย างรวดเร ว จ งม ความจาเป นอย างย ง ท จะต องทาการศ กษาถ งความต องการการ ใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร ในส าน กงาน เพ อน กพ ฒนา ทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามคาแหง ว าโดยแท จร ง ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา (ต อ) น กศ กษาม ความต องการในด านใด มากน อยเพ ยงใด เพ อนาผล ท ได ไปใช ในการดาเน นการจ ดฝ กอบรมการใช งานโปรแกรม คอมพ วเตอร แบบบ รณาการต อไป สามารถจ ดได อย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล เพ อให เก ดประโยชน ต อน กศ กษา ท เข าร บการฝ กอบรม และเพ อเป นการพ ฒนาให ก บน กพ ฒนา ทร พยากรมน ษย ของมหาว ทยาล ยรามคาแหง ม ความร ความสามารถ ท จะนาไปปร บใช ก บการศ กษาหร อก บการ ปฏ บ ต งานหล งจากสาเร จการศ กษาได อย างแท จร ง ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1. เพ อศ กษาระด บความต องการการฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร ในส าน กงาน เพ อน กพ ฒนา ทร พยากรมน ษย ด านการใช ระบบปฏ บ ต การ (Microsoft Windows) ด านการใช โปรแกรมประมวลผลค า (Microsoft Word) ด านการใช โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ด านการใช โปรแกรมน าเสนองาน (Microsoft Power Point) ด านการใช โปรแกรมฐานข อม ล (Microsoft Access) ด านการใช อ นเทอร เน ต (Internet) และด านการ ใช อ เมล ( ) ว ตถ ประสงค ของการว จ ย (ต อ) 2. เพ อเปร ยบเท ยบความต องการการฝ กอบรมการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร ในส าน กงาน เพ อน กพ ฒนา ทร พยากรมน ษย ท ม เพศ อาย และระด บการศ กษา ต างก น 3. เพ อจ ดล าด บความส าค ญของการใช งานโปรแกรม คอมพ วเตอร ในสาน กงานเพ อน กพ ฒนาทร พยากรมน ษย ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. เพ อเป นแนวทางในปฏ บ ต งานทางด านการสอนในเร องเทคโนโลย ก บการพ ฒนาทร พยากรมน ษย เพ อประกอบการสอนและพ ฒนาความร ได อย างถ กต องเหมาะสม 2. เพ อเป นแนวทางในการสน บสน นส งเสร มให อาจารย บ คลากร และ น กศ กษาในมหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ความร ทางด านการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร ในสาน กงานได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป 3. เพ อเป นแนวทางในการวางแผน ก าหนดหล กส ตร ก าหนด ระยะเวลา ก าหนดงบประมาณ และการฝ กอบรมในการเข าร บการ ฝ กอบรมโปรแกรมคอมพ วเตอร ในสาน กงาน แก น กศ กษา คณะพ ฒนา ทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหงได อย างถ กต องเหมาะสม ย งข น ประชากรและกล มต วอย างท ใช ในการว จ ย การว จ ยคร งน เป นการศ กษาและการว เคราะห จ ดลาด บความ ต องการการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร ในส าน กงาน เพ อ น กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ซ งเป นการ ว จ ยเช งส ารวจ (survey research) เพ อศ กษาข อม ลถ งความ ต องการศ กษาหาความร เก ยวก บความต องการการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร ในส าน กงาน โดยประชากรท ใช ในการ ว จ ยคร งน ได แก น กศ กษาศ ลปศาสตรบ ณฑ ต และศ ลปศาสตรม หาบ ณฑ ต สาขาว ชาการพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ย รามค าแหง ท ลงทะเบ ยนเร ยนในป การศ กษา รวม ท งส นจานวน 1,078 คน กล มต วอย าง 734 คน การเก บรวบรวมข อม ล 1. ขอความร วมม อก บทางส าน กบร การทางว ชาการและทดสอบประเม นผล (สวป.) และบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยรามค าแหง เพ อขอทราบจ านวน น กศ กษาท ข นทะเบ ยน และลงทะเบ ยนเร ยน ป การศ กษา การส งแบบสอบถาม 2.1 ในการว จ ย ผ ว จ ยได จ ดท าแบบสอบถามทางเว บไซต ข นมา เพ อ ด าเน นการเก บก บน กศ กษาศ ลปศาสตรบ ณฑ ต และท าส าเนาแบบสอบถามเพ อ สอบถามก บน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ในการกรอกแบบสอบถามเพ อน าข อม ล จากการกรอกแบบสอบถามกล บค นตามระยะเวลาท ผ ว จ ยกาหนดไว 2.2 ต ดตามและเก บข อม ลจากการกรอกแบบสอบถามตามกล มเป าหมายท วางไว ด วยตนเอง 2.3 ตรวจสอบข อม ลท ได จากการกรอกแบบสอบถาม การว เคราะห ข อม ล ผ ว จ ยน าแบบสอบถามท รวบรวมมาได ด าเน นการตรวจสอบความ สมบ รณ ของแบบสอบถาม และน ามาว เคราะห ข อม ลโดยใช โปรแกรม สาเร จร ป ด งน 1. ข อม ลเก ยวก บสภานภาพของผ ตอบแบบสอบถาม ได แก เพศ อาย ระด บการศ กษา ล กษณะการใช งานคอมพ วเตอร โปรแกรมสาเร จร ปท ใช ในการปฏ บ ต งาน ความถ ท ใช คอมพ วเตอร ปฏ บ ต งานใน 1 ส ปดาห จ านวนช วโมงในการใช งาน ว ตถ ประสงค ในการเข าใช บร การ และ เว บไซต เข าใช งาน ใช ว ธ คานวณโดยหาค าร อยละ (percentage) การว เคราะห ข อม ล (ต อ) 2. ข อม ลเก ยวก บความต องการการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร ใน สาน กงานเพ อน กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง โดย ใช ค าคะแนนเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน รวม 7 ด าน 3. เปร ยบเท ยบความต องการการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร ใน สาน กงานเพ อน กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง กรณ ต วแปร 2 กล มได แก เพศ ใช สถ ต t test และกรณ ต วแปรมากกว า 2 กล ม ข นไป ได แก อาย และระด บการศ กษา ใช สถ ต การว เคราะห ความ แปรปรวนแบบทางเด ยว (one-way ANOVA) และถ าพบ ความแตกต าง อย างม น ยส าค ญทางสถ ต จะน าไปเปร ยบเท ยบเป นรายค ตามว ธ ของ Scheffé ผลการว เคราะห ข อม ล 1. ผลการศ กษา ความต องการการใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร ใน ส าน กงาน เพ อน กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม รายละเอ ยดด งน 1.1 ด านการใช ระบบปฏ บ ต การ (Windows) น กพ ฒนาทร พยากร มน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ความต องการการใช งานโปรแกรม คอมพ วเตอร ในส าน กงาน ด านการใช ระบบปฏ บ ต การ (Windows) ใน ภาพรวมอย ในระด บมาก 1.2 ด านการใช โปรแกรมประมวลผลค า (Microsoft Word) น กพ ฒนา ทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ความต องการการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร ในสาน กงาน ด านการใช โปรแกรมประมวล ผลค า (Microsoft Word) ในภาพรวมอย ในระด บมาก ผลการว เคราะห ข อม ล (ต อ) 1.3 ด านการใช โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) น กพ ฒนา ทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ความต องการการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร ในส าน กงาน ด านการใช โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ในภาพรวมอย ในระด บมาก 1.4 ด านการใช โปรแกรมน าเสนองาน (Microsoft Power Point) น กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ความต องการการ ใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร ในสาน กงาน ด านการใช โปรแกรมน าเสนอ งาน (Microsoft Power Point) ในภาพรวมอย ในระด บมาก 1.5 ด านการใช โปรแกรมฐานข อม ล (Microsoft Access) น กพ ฒนา ทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ความต องการการใช งาน โปรแกรมคอมพ วเตอร ในส าน กงาน ด านการใช โปรแกรมฐานข อม ล (Microsoft Access) ในภาพรวมอย ในระด บปานกลาง ผลการว เคราะห ข อม ล (ต อ) 1.6 ด านการใช อ นเทอร เน ต (Internet) น กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ความต องการการใช งานโปรแกร ม คอมพ วเตอร ในส าน กงาน ด านการใช อ นเทอร เน ต (Internet) ใน ภาพรวมอย ในระด บมาก 1.7 ด านการใช อ เมล ( ) น กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ความต องการการใช งานโปรแกร ม คอมพ วเตอร ในส าน กงาน ด านการใช อ เมล ( ) ในภาพรวมอย ใน ระด บมาก 2. ผล ก ารเปร ยบเท ยบ ค วาม ต องการ การ ใช งานโ ปรแ กร ม คอมพ วเตอร ในส าน กงานเพ อน กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ย รามคาแหง สร ปได ด งน 2.1 น กพ ฒนาทร พยากรมน ษย มหาว ทยาล ยรามค าแหง ท ม เพศ ต างก น ด านการใช โปรแกรมประมวลผลค า (Microsoft Word) และด าน การใช อ นเทอร เน ต (Internet) ม ความต องการการใช งานโปรแกรม คอมพ วเตอร ในส าน กงาน แตกต างก นอย างไม ม น ยส าค ญทางสถ ต ท ระด บ.05 ส วนในภาพรวม ด านการใช ระบบปฏ บ ต การ (Windows) ด าน การใช โปรแกรมตารางงาน (Microsoft Excel) ด านการใช โปรแกรม น าเสนองาน (Microsoft Power Point) ด านการใช โปรแกรมฐานข อม ล (Microsoft Access) และด านการใช อ เมล ( ) ม ความต องการการ ใช งานโปรแกรมคอมพ วเตอร ในส าน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks