ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - PDF

Description
ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Industry

Publish on:

Views: 31 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ประกาศ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ด วยสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด จะดาเน นการสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และ แต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ตาแหน งพน กงาน อาศ ยอานาจตามความในข อบ งค บ ของสหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด ข อ 93(6) และข อ 96 และมต คณะกรรมการอานวยการ คร งท 1/2556 เม อว นท 7 ก มภาพ นธ 2556 จ งประกาศ ร บสม ครสอบค ดเล อก เพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเป นเจ าหน าท สหกรณ ฯ ตาแหน งพน กงาน จานวน 2 อ ตรา อ ตราเง นเด อนๆ ละ 9,030 บาท ตามรายละเอ ยดด งน 1. ตาแหน งท สอบค ดเล อก พน กงานการเง นและบ ญช จานวน 1 อ ตรา พน กงานธ รการ จานวน 1 อ ตรา 2. ค ณสมบ ต ของผ ม ส ทธ สม คร ผ สม ครสอบค ดเล อกต องม ค ณสมบ ต ท วไป และไม ม ล กษณะต องห ามด งต อไปน 2.1 ม ส ญชาต ไทย 2.2 ม อาย ไม ต ากว า 20 ป บร บ รณ และม อาย ไม เก น 35 ป บร บ รณ (น บถ งว นร บสม คร) หากเป นชาย ต องผ านการเกณฑ ทหารแล ว 2.3 ม ความศร ทธาในอ ดมการณ ของสหกรณ ฯ 2.4 สาเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร 2.5 เป นผ เล อมใสในการปกครองระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข ตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยด วยความบร ส ทธ ใจ 2.6 ไม เป นผ ม ร างกายท พพลภาพ ไร ความสามารถหร อ จ ตฟ นเฟ อนไม สมประกอบ ท งไม เป น โรคเร อน ว ณโรคในระยะอ นตรายเป นท ร งเก ยจของส งคม โรคต ดยาเสพต ด โรคพ ษส ราเร อร ง หร อโรค อย างอ นตามท คณะกรรมการกาหนด 2.7 ม ความประพฤต ด ม ส ขภาพแข งแรง 2.8 ไม เป นผ ม หน ส นล นพ นต ว 2.9 ไม เป นผ เคยถ กลงโทษถ งต องออกจากสหกรณ ฯ หร อถ กส งให ออกจากราชการไว ก อนตาม มาตรฐานท วไป จากองค กรร ฐบาล หร อสถาบ นอ น 2.10 ไม เป นผ เคย/... ไม เป นผ เคยต องร บโทษจาค กโดยคาพ พากษาถ งท ส ดให จาค ก เพราะกระทาความผ ดอาญา เว นแต เป นโทษสาหร บความผ ดท ได กระทาโดยประมาท หร อความผ ดลห โทษ 2.11 ไม เป นผ บกพร องในศ ลธรรมอ นด จนเป นท ร งเก ยจของส งคม 2.12 ไม เป นผ เคยกระทาการท จร ตในการสอบเข าร บราชการ 3. ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 3.1 ตาแหน งพน กงานการเง นและบ ญช 1) ม ความร ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ โปรแกรม ด านอ นๆ เป นอย างด 2) ม ความสามารถในการใช งานเคร องใช สาน กงานและเคร องคอมพ วเตอร เป นอย างด 3) ม ท กษะในการส อสาร ส ภาพอ อนโยน 4) ม มน ษย ส มพ นธ ด และม บ คล กภาพด 5) ร กงานบร การ ม ความกระต อร อร นในการให บร การ และม ท กษะในการแก ป ญหา 6) ค ณว ฒ ไม ต ากว าระด บปร ญญาตร และต องลงทะเบ ยนเร ยนบ ญช มาไม น อยกว า 6 หน วยก ต 3.2 ตาแหน งพน กงานธ รการ 1) ม ความร ความสามารถในการใช โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point และ โปรแกรม ด านอ นๆ เป นอย างด 2) ม ความสามารถในการใช งานเคร องใช สาน กงานและเคร องคอมพ วเตอร เป นอย างด 3) ม ความร ด านงานสารบรรณเป นอย างด 3) ม ท กษะในการส อสาร ส ภาพอ อนโยน 4) ม มน ษย ส มพ นธ ด และม บ คล กภาพด 5) ร กงานบร การ ม ความกระต อร อร นในการให บร การ และม ท กษะในการแก ป ญหา 6) ค ณว ฒ ไม ต ากว าระด บปร ญญาตร 4. ว น เวลา และสถานท ร บสม คร ให ผ ประสงค จะสม ครสอบค ดเล อก ขอและย นใบสม ครด วยตนเองได ท ฝ ายธ รการ สาน กงาน สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด เลขท 402 หม 3 ถนนพหลโยธ น ตาบลบ านด อาเภอเม อง จ งหว ด เช ยงราย ต งแต ว นท 8-23 ก มภาพ นธ 2556 ในว นและเวลาทาการของสหกรณ ฯ(สหกรณ ฯเป ดทาการ ว นอ งคาร - ว นเสาร ) ผ ประสงค จะสม ครสอบค ดเล อก จะเล อกสม ครสอบค ดเล อกได เพ ยง ตาแหน งใดตาแหน งหน ง เท าน น เม อสม ครแล วจะเปล ยนแปลงอ กไม ได 5. เอกสาร/... -3-5. เอกสารและหล กฐานท ต องนาไปย นในว นสม คร 5.1 สาเนาว ฒ การศ กษา หร อใบปร ญญาบ ตร หร อหน งส อร บรอง ซ งได ร บอน ม ต จากผ ม อานาจ ว าเป นผ สาเร จการศ กษาครบถ วน ตามหล กส ตรแล ว (จะต องส าเร จการศ กษาก อนว นป ดร บสม คร) กรณ ผ สม ครตาแหน งพน กงานการเง นและบ ญช ต องแสดงผลการเร ยน (Transcript) ซ งแสดงผลการเร ยนบ ญช มาแล วไม น อยกว า 6 หน วยก ต จานวน 1 ฉบ บ 5.2 สาเนาทะเบ ยนบ าน จานวน 1 ฉบ บ 5.3 บ ตรประจาต วบ ตรประชาชน พร อมสาเนา จานวน 1 ฉบ บ 5.4 หากเป นชายต องม ใบผ านการเกณฑ ทหาร (สด. 8 หร อ สด. 43) จานวน 1 ฉบ บ 5.5 ใบร บรองแพทย ท แสดงว าไม เป นโรคท ก.พ. กาหนด และผลการตรวจเล อด HIV. ซ งออกให ไม เก น 1 เด อน น บต งแต ว นตรวจร างกายจนถ งว นย นใบสม คร อย างละ 1 ฉบ บ 5.6 ร ปถ ายหน าตรงไม สวมหมวกและไม ใส แว นตาดา ถ ายคร งเด ยวก นซ งถ ายไว ไม เก น 6 เด อน ขนาด 2 น ว จานวน 3 ร ป 5.7 ใบร บรองการผ านงาน (ถ าม ) ท งน ในสาเนาหล กฐานท กฉบ บ ให ผ สม ครเข ยนคาร บรองว า ส าเนาถ กต อง และลงช อกาก บด วย 6. ค าธรรมเน ยมสม คร ค าธรรมเน ยมสม ครสอบค ดเล อก จานวน 200 บาท (สองร อยบาทถ วน) เง นค าธรรมเน ยมสม ครน จะไม ค นให ไม ว ากรณ ใดๆ 7. หล กส ตรและว ธ การสอบค ดเล อก 7.1 ภาคความร ความสามารถท วไป 50 คะแนน 7.2 ภาคความร ความสามารถท ใช เฉพาะตาแหน ง 50 คะแนน 7.3 ภาคความเหมาะสมก บตาแหน ง 100 คะแนน 8. ข อปฏ บ ต ส าหร บผ เข าสอบ (ท กส วนท ม การสอบ) 8.1 ไม อน ญาตให ผ เข าสอบนาเคร องม อส อสารท กชน ด รวมถ งเคร องคานวณต างๆ นาเข าห อง สอบโดยเด ดขาด 8.2 ไม อน ญาตให ผ เข าสอบเข าห องสอบหล งจากเวลาท กาหนดสอบผ านไปแล ว 15 นาท 8.3 ผ เข าสอบต องแต งกายส ภาพ เร ยบร อย และไม อน ญาตให ผ เข าสอบสวมกางเกงย น เส อย ด หร อรองเท าแตะเข าห องโดยเด ดขาด 9. การประกาศ/... -4-9. การประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบค ดเล อก 28 ก มภาพ นธ 2556 ประกาศรายช อผ ม ส ทธ เข าสอบค ดเล อก สาหร บว น / เวลาสอบค ดเล อก สหกรณ ฯจะกาหนดและประกาศให ทราบโดยท วก น ทางเวปไซด ของสหกรณ ฯ 10. เกณฑ การต ดส น 10.1 ผ เข าสอบค ดเล อก ต องสอบภาคความร ความสามารถท วไป และภาคความร ความสามารถ เฉพาะตาแหน ง ได คะแนนแต ละภาคไม ต ากว าร อยละ 60 จ งจะม ส ทธ เข าสอบภาคความเหมาะสมก บ ตาแหน ง 10.2 การต ดส นว าผ ใดเป นผ สอบค ดเล อกได ให ถ อเกณฑ ว าต องเป นผ สอบได คะแนนแต ละภาค ไม ต ากว าร อยละ ผ สม ครสอบค ดเล อกท ม ความร ความสามารถเป นพ เศษ และม ประสบการณ ด านการทางาน ในด านท เก ยวข องก บการตาแหน งท สอบค ดเล อก อาจได ร บการพ จารณาคะแนนเพ มเป นกรณ พ เศษในการ สอบภาคความเหมาะสมก บตาแหน ง 10.4 คณะกรรมการดาเน นการ ได ประกาศผลการสอบค ดเล อกแล วถ อว าส นส ด ผ ใดจะฟ องร อง ม ได 11. การประกาศรายช อผ สอบค ดเล อกได สหกรณ ฯจะประกาศรายช อผ สอบค ดเล อกท สอบผ านเกณฑ ท กาหนดไว ณ สาน กงานสหกรณ ฯ และเร ยกต วเข าปฏ บ ต งาน ตามว นและเวลาท สหกรณ ฯกาหนด 12. หล กประก นส ญญาจ าง เพ อประก นความเส ยหายอ นอาจเก ดข นแก สหกรณ ฯ เน องจากการกระทา หร องดเว นการกระทา ในระหว างทดลองปฏ บ ต งานในสหกรณ ฯ ซ งผ ท ได ร บการบรรจ แต งต งจะต องจ ดหาหล กประก น ด งน 1) เง นสดจานวนไม เก น 60 เท าของอ ตราค าจ างรายว น โดยเฉล ยเจ าหน าท ได ร บ หร อ 2) ม ข าราชการต งแต ระด บ 6 ข นไป หร อเท ยบเท า ซ งคณะกรรมการดาเน นการเห นสมควรอย าง น อย 2 คน เป นผ ค าประก นในวงเง นความเส ยหายไม เก น 60 เท าของอ ตราค าจ างรายว นโดยเฉล ย ท เจ าหน าท ได ร บ 13. การบรรจ แต งต ง การบรรจ แต งต งผ สอบค ดเล อกได เป นพน กงานสหกรณ ผ ท สอบค ดเล อกได จะต องทดลอง ปฏ บ ต งานในตาแหน งท สอบค ดเล อกได เป นระยะเวลา 6 เด อน หากผลการทดลองปฏ บ ต งานผ านเกณฑ การประเม นท สหกรณ ฯกาหนดไว จะได ร บการบรรจ แต งต งเป นพน กงาน หากผลการปฏ บ ต งานไม ผ าน เกณฑ การประเม น ทางสหกรณ ฯจะไม พ จารณาในการบรรจ แต งต งเป นพน กงาน อน ง การบรรจ /... -5- อน ง การบรรจ แต งต งผ สอบค ดเล อกได หากคณะกรรมการตรวจสอบภายหล งพบว าม ค ณสมบ ต ไม ครบถ วนในการสม ครสอบค ดเล อก สหกรณ ฯขอสงวนส ทธ ในการบรรจ แต งต ง จ งประกาศมาให ทราบโดยท วก น ประกาศ ณ ว นท 8 เด อน ก มภาพ นธ พ.ศ (นายปร ชา ศร ส วรรณ ) ประธานกรรมการ สหกรณ ออมทร พย คร เช ยงราย จาก ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks