แผนการบร หารทร พยากรบ คคล - PDF

Description
แผนการบร หารทร พยากรบ คคล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐ จ ดท าโดย ส าน กงานเลขาน การคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ปร บปร ง คร งท ๑ (เมษายน ๒๕๕๒) ค าน า แผนการบร หารทร พยากรบ

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Recipes/Menus

Publish on:

Views: 13 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนการบร หารทร พยากรบ คคล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๐ จ ดท าโดย ส าน กงานเลขาน การคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ปร บปร ง คร งท ๑ (เมษายน ๒๕๕๒) ค าน า แผนการบร หารทร พยากรบ คคล คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ ฉบ บน เป นฉบ บปร บปร ง คร งท 1 จ ดท าข นเพ อภายใต กรอบย ทธศาสตร และแผนกลย ทธ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป (ปร บปร ง ปร บปร งคร งล าส ดเม อ มกราคม 2551) โดยอาศ ยข อม ลเช ง ประจ กษ จากหลายส วน อาท เช น ข อม ลการว เคราะห ภาระงานเพ อประกอบการว เคราะห อ ตราก าล งของ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน รายงานการส ารวจความต องการฝ กอบรมของบ คลากรสายสน บสน น คณะ ว ศวกรรมศาสตร ในช วงป พ.ศ ค ม อการปฏ บ ต งานด านการเจ าหน าท คณะว ศวกรรมศาสตร ข อค ดเห น ข อเสนอแนะจากการประเม นความพ งพอใจในการใช บร การส าน กงานเลขาน การ ตลอดจน ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษาในช วงการประเม นในป การศ กษา ซ งได เสนอให คณะว ศวกรรมศาสตร น าข อสร ปจากการประเม นผลการปฏ บ ต งานของบ คลากรเพ อ จ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรอย างเป นร ปธรรม ท งน งานการเจ าหน าท คณะว ศวกรรมศาสตร ใคร ขอขอบค ณผ บร หารและบ คลากรท กท านท ม ส วน ร วมให ข อม ลในการจ ดท าเอกสารฉบ บน ให เสร จล ล วงไปด วยด และหว งว าเอกสารฉบ บน จะเป นประโยชน ใน การด าเน นงานด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคลของคณะว ศวกรรมศาสตร ต อไป ธ ระพงษ วงศ บ ญ เจ าหน าท บร หารงานท วไป 8 ระด บ 8 ห วหน าส าน กงานเลขาน การ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เมษายน 2552 สารบ ญ เร อง หน า 1.บทน า กรอบแนวค ดและเน อหา ข อม ลท วไปของมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 3 2. ย ทธศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ข อม ลท วไปของคณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ข อม ลทางกายภาพ ย ทธศาสตร และท มาของย ทธศาสตร การจ ดท าย ทธศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน แผนการร บน กศ กษาสาขาว ศวกรรมศาสตร นโยบายและระบบ การประก นค ณภาพการศ กษา -QA Principal นโยบายด านการบร หารงานบ คคล (Human Resource Management Policies) ระบบการบร หารงานบ คคล (Human Resource Management System ) โครงการสร างองค กร (Organization) หน วยงานและภารก จในความร บผ ดชอบ การว เคราะห ความต องการอ ตราก าล งและแผนอ ตราก าล ง การว เคราะห อ ตราก าล ง (Workforce Analysis) หล กเกณฑ ข นตอนการ ว ธ การในการว เคราะห อ ตราก าล ง หล กทฤษฎ หร อเทคน คท ใช ในการว เคราะห อ ตราก าล ง ผลการว เคราะห และการก าหนดแผนอ ตราก าล งป (Workforce Analysis and Manpower Planning) การพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทน า ย ทธศาสตร การพ ฒนาทร พยากรบ คคล เป าหมายการพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าตอบแทนและสว สด การ ระบบค าตอบแทน ระบบสว สด การและส ทธ ประโยชน 64 7. ระบบการประเม น บ คลากรสายอาจารย บ คลากรสายสน บสน น ระบบความก าวหน าในสายว ชาช พ ข าราชการสายว ชาการ ข าราชการสายสน บสน น กล มล กจ างประจ า กล มพน กงานมหาว ทยาล ย กล มล กจ างช วคราว การร กษาไว และการเกษ ยณ บทน า การด าเน นการ ค ณภาพช ว ต การเกษ ยณอาย ราชการและส ทธ ประโยชน ท ข าราชการพ งได เม อพ นจากราชการโดยไม ม ความผ ด บรรณาน กรม ภาคผนวก 83 1 1. บทน า Introduction 1.1 กรอบแนวค ดและเน อหา ทร พยากรบ คคล ค อส งม ม ค าท ส ดขององค กร เป นค าส าค ญของปร ชญาการบร หารองค กรให เก ด ความก าวหน าและม ประส ทธ ภาพส งส ดท ได ร บการยอมร บอย างแพร หลายในท กวงการ น บต งแต ย คของการปฏ ร ป ระบบบร หารจ ดการ แนวความค ดปร บร อระบบ( Re-engineering) ได เร มข นและกลายเป นการเปล ยนแปลงระบบการ บร หารองค กรจากท เคยค ดว า คนเป นเพ ยง 1 ใน 4 ป จจ ยการผล ต (4 M : Man Money Material Management ) พ ฒนา มาเป น คน เป น M ท ส าค ญท ส ด ใน 4M จากน นก พ ฒนาต อไป เป น คน ไม ใช ป จจ ยการผล ต แต เป นทร พยากรบ คคล ขององค กร และเป น ทร พยากรมน ษย :Human Resource) จนถ งเป น ท นมน ษย ซ งเป นการพ ฒนาข นส ดยอดจาก การค ดกล บด านท เคยมองว า คนงานในอด ตจะเน นหน กไปท งานท ต องใช แรงงาน เทคโนโลย สม ยใหม ไปเปล ยนโฉม หน าของคนและงานจากอด ตท เน นแต การใช แรงงานมาใช ความร และท กษะมากข น หร อ องค กรจะไม ประสบ ความส าเร จเลยหากได เฉพาะแรงงาน แต จะต องได จ ตใจท มเทด วย การบร หารคนและงานเป นห วข อท ซ บซ อนมาก ห วข อหน งด วยเหต ผลท ว า หน ง คนงานเป นทร พยากรบ คคลไม ใช เคร องจ กร ล กษณะของคนแต ละคนก แตกต างก น ออกไป สอง เราต องถามว าบร ษ ทในฐานะของสถาบ นท ส าค ญในส งคมต องท าอะไรให คนงานท าตามความสามารถให ล ล วงไป และต องถามคนงานในฐานะมน ษย และประชากร หร อป จเจกบ คคล ว าต องม หน าท ท าอะไรให บร ษ ทบ าง ส ดท าย การบร หารคนงานจะต องท าให ค าใช จ ายเก ยวก บค าแรงงาน และแรงงานท เป นรายได ของคนงานม การประสาน สอดคล องก น หากเราพ จารณาคนงานท ว าเป นทร พยากรชน ดหน งซ งสามารถใช หร อจ บวางท ใดก ได จะเป นการมองในเช ง จ กรกลมากเก นไป ซ งจร งๆ แล วคนม ค ณสมบ ต พ เศษท ทร พยากรท วไปไม ม ค อ ความสามารถในการประสานงาน จ นตนาการ ม ว จารณญาณ ด งน น เราจ งต องม ค าว า บ คคล ซ งแสดงความเป นมน ษย พ วงท ายไปก บค าว าทร พยากร กลายเป น ทร พยากรบ คคล ทร พยากรบ คคลจะต องได ร บการกระต นและส งเสร มในกระบวนการท างาน ซ งจะต อง เป นการกระต นและส งเสร มในเช งบวก บ คคลหน งจะต องเป นผ ควบค มตนเอง ในเร องค ณภาพและปร มาณงานท ตนเอง ท า (น ตยสาร mba. ฉบ บท 25. Cover Story5. บร หารคนก บงาน. น ) จากความส าค ญด งกล าวจ งเป นท มาของแนวค ดเร องการวางแผนอ ตราก าล งคนและการพ ฒนาทร พยากรมน ษย ขององค กรอย างเป นระบบ ช ดเจนและระม ดระว งเพราะเร องของทร พยากรมน ษย ม ความละเอ ยดอ อนและเก ยวโยงก บ ท กระบบ ท กโครงสร างท ย ดโยงก นเป นองค กรและความส มพ นธ ก บผล ตภาพผล ตผลขององค กร ด งน น กรอบแนวค ดและเน อหาของการท าเอกสารฉบ บน จ งม งด าเน นตามกระบวนการท เร มจากการทบทวน ข อม ลว เคราะห จ ดอ อนจ ดแข ง ป ญหา อ ปสรรคและโอกาสของ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ด วย เทคน ค SWOT ท เคยด าเน นการไว แล วและน าไปส การก าหนดว ส ยท ศน (Vision) ประเด นย ทธศาสตร (Strategic Issue) เป าประสงค (Goals) ย ทธศาสตร (Strategies) แผนงาน (Action Plan) โครงสร างองค กร (Organization) ระบบทร พยากร บ คคล(Human Resources)และต าแหน ง (Position) ภายใต แนวค ดหล ก : สรรหา พ ฒนา ร กษา ตามล าด บ โดยแสดง ได ตามร ปท 1.1 และจากน นจ งจะน าไปส กระบวนการในการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง(Manpower Planning) ตามร ปท 1.2 2 แผนงาน 5 ป S W O T Vision Strategic Issue Goal (KPI / target) Strategies System& Policies Organization Human Resources Manpower Planning Position ร ปท 1.1 กรอบแนวค ดในการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง ท มา : ป ณรส มาลาก ล ณ อย ธยา.2549.การพ ฒนาระบบบร หารราชการแผ นด นของไทย จากนโยบายส การปฏ บ ต สรรหา Manpower planning พ ฒนา ร กษา ร ปท 1.2 กระบวนการในการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง ท มา : ก ตต ศ กด ส าเภาเง น.2550.การบร หารทร พยากรบ คคลย คใหม และการพ ฒนาองค กร 3 1.2 ข อม ลท วไปของมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน เม อป พ ทธศ กราช 2530 น นม ฐานะเป นว ทยาล ยอ บลราชธาน ในส งก ด มหาว ทยาล ยขอนแก น เร มต นก อสร างด วยงบประมาณราว 16 ล านบาท ในป 2531 ต อมา ในป พ ทธศ กราช 2533 จ ง ถ กยกฐานะเป นมหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ตามพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน พ.ศ ประกาศ ในราช ก จจาน เบกษา เม อว นท 29 กรกฎาคม พ.ศ ถ อเป นมหาว ทยาล ยล าด บท 19 ในส งก ดทบวงมหาว ทยาล ย สภา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ได แต งต ง รองศาสตราจารย สมจ ตต ยอดเศรณ ด ารงต าแหน งอธ การบด เป นคนแรก มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ในระยะเร มก อต ง ประกอบด วย 4 คณะและ 1 สถาบ น ค อ คณะว ทยาศาสตร คณะ เกษตรศาสตร คณะว ศวกรรมศาสตร คณะเภส ชศาสตร และสถาบ นภาษาและว ฒนธรรม น บแต บ ดน น มหาว ทยาล ย เจร ญก าวหน าข นโดยล าด บ ภายหล ง สถาบ นภาษาและว ฒนธรรม เปล ยนเป นคณะศ ลปศาสตร ในป พ.ศ และ มหาว ทยาล ยได ก อต งส าน กว ทยบร การ ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย คณะบร หารศาสตร คณะศ ลปประย กต และการ ออกแบบ คณะน ต ศาสตร คณะร ฐศาสตร และโครงการจ ดต งคณะแพทยศาสตร และการสาธารณส ข ตามล าด บ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ต งอย ณ ก โลเมตรท 10 ถนนวาร นช าราบ - เดชอ ดม ต าบลเม องศร ไค อ าเภอวาร น ช าราบ จ งหว ดอ บลราชธาน ม พ นท ท งหมดประมาณ 5,117 ไร เฉพาะเขตการศ กษาม พ นท ประมาณ 450 ไร (ร ปท 1.1) และม เว บไซท ค อ ปณ ธาน พ ฒนาความร ม งส ป ญญา พร อมค ณค าค ณธรรม ปร ชญา มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานความพอเพ ยง 1 ว ส ยท ศน เป นมหาว ทยาล ยแห งค ณภาพ ท เน นนว ตกรรมการจ ดการเร ยนร เพ อเพ มข ดความสามารถของบ ณฑ ตและ ประชาชนบนฐานภ ม ป ญญาอ สานใต และอน ภ ม ภาคล มน าโขง 2 พ นธก จ 1. ผล ตบ ณฑ ตท ม ค ณภาพมาตรฐานในระด บสากล ม ค ณธรรมน าความร ค ดเป น ท าเป น และ ด ารงช ว ตบน พ นฐานพอเพ ยง 2. ว จ ยและสร างนว ตกรรมเพ อให เก ดองค ความร ใหม และผลงานสร างสรรค ท สามารถน าไปประย กต ใช ได อย างม ความส ข และพอเพ ยง 3. บร การว ชาการแก ส งคมเพ อช ว ตท ด ของประชาชน และสร างม ลค าเพ มในก จกรรมต างๆ ของช มชนและ อ ตสาหกรรมท องถ นอ สานใต และอน ภ ม ภาคล มน าโขง เพ อก อให เก ดท กษะเพ ยงพอ ต อการพ ฒนาตนเองและ ประเทศชาต 4. ท าน บ าร ง ฟ นฟ ศ ลปว ฒนธรรมอ นด งามของท องถ น และภ ม ภาคอ นเพ อให เก ดการเร ยนร ร บร และร กษา ไว ภายใต บร บทโลกาภ ว ตน 1 และ 2 ปร บปร งในเด อนมกราคม พ.ศ. 2551 4 ย ทธศาสตร 3 1. พ ฒนาอาจารย และบ คลากรเพ อเตร ยมความพร อมต อการพ ฒนามหาว ทยาล ยในย คท ม การเปล ยนแปลงอย าง รวดเร ว (ย ทธศาสตร ใหม ) 2. พ ฒนาน กศ กษาให เก ดท กษะ ม เคร องม อ ม ความร ในท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks