รายงานผลการด าเน นงาน ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ป การศ กษา PDF

Description
รายงานผลการด าเน นงาน ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ป การศ กษา 2554 โดย ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ค าน า ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ส วนท 1 ความเป นมา 1. ประว ต 1 ส วนท 2 การบร

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Government Documents

Publish on:

Views: 13 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานผลการด าเน นงาน ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ป การศ กษา 2554 โดย ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ค าน า ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ ส วนท 1 ความเป นมา 1. ประว ต 1 ส วนท 2 การบร หารจ ดการและทร พยากร 1. โครงสร างการจ ดองค กร 5 2. คณะกรรมการประจ าศ นย 6 3. บ คลากร 6 4. ภาระหน าท และการบร การ 7 5. งบประมาณ 9 ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน 1. การจ ดเตร ยมความพร อมน กศ กษา 9 2. การจ ดหางาน การน เทศงาน การพ ฒนาอาช พ การจ ดการระบบสารสนเทศ การให บร การว ชาการแก หน วยงานภายนอก 37 ปร ชญา สหก จศ กษาเสร มสร างบ ณฑ ตให ร จ กตน ร จ กคน ร จ กงาน ว ส ยท ศน ม งม นให บร การท เป นเล ศ และด ารงความเป นผ น าสหก จศ กษาของประเทศ พ นธก จ 1) จ ดหางานสหก จศ กษาท ม ค ณภาพให เพ ยงพอก บความต องการของน กศ กษา และตรงก บสาขาว ชาช พ 2) จ ดเตร ยมความพร อมน กศ กษาในท ก ๆ ด านท จ าเป นต อการปฏ บ ต งานในสถานประกอบการก อนไป ปฏ บ ต งานสหก จศ กษา 3) ประสานการน เทศงานสหก จศ กษาได อย างท นท วงท ถ กต อง แม นย า สอดคล องก บความต องการ ของท กฝ ายท เก ยวข อง 4) พ ฒนาอาช พน กศ กษาท ต อเน องจากก จกรรมสหก จศ กษา ให สอดคล องก บความต องการของ ตลาดแรงงานในประเทศ 1. ประว ต ส วนท 1 ความเป นมา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (มทส.) ได สถาปนาข นในป พ.ศ เป ดร บน กศ กษาร น แรก และเร มจ ดการเร ยนการสอนในป พ.ศ ได ตระหน กถ งความส าค ญของการพ ฒนา ประสบการณ ว ชาช พน กศ กษาให เป นบ ณฑ ตท สมบ รณ ตรงตามความต องการของตลาดแรงงานมาก ท ส ด ศาสตราจารย ดร. ว จ ตร ศร สอ าน อธ การบด ผ ก อต ง เป นบ คคลแรกท น าระบบสหก จศ กษาเข า มาใช ในประเทศไทยท มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร และได บ ญญ ต ศ พท ค าว า สหก จศ กษา (Cooperative Education) โดยจ ดการศ กษาระบบไตรภาคเพ อรองร บสหก จศ กษาไว ต งแต ต น การจ ดหล กส ตรแบบ สหก จศ กษา ถ อว าเป น นว ตกรรมหล กส ตร ของมหาว ทยาล ย เทคโนโลย ส รนาร โดยเป นการผสมผสานระหว างภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต ท ม งเน นให ผ เร ยนได ร บ ประสบการณ ตรงจากการปฏ บ ต งานจร งในสถานประกอบการ ซ งเป นการจ ดการศ กษาท ด าเน นร วมก น ระหว างมหาว ทยาล ยก บสถานประกอบการ เพ อให ได การศ กษาท ด ตามมาตรฐานว ชาการ มาตรฐาน ว ชาช พ สอดคล องก บความต องการของตลาดแรงงาน ศ กษาด งน ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ม พ ฒนาการด านสหก จ ป พ.ศ จ ดต งคณะกรรมการพ ฒนาหล กส ตรประสบการณ การปฏ บ ต งานในสถานประกอบการข น ประกอบด วยผ ทรงค ณว ฒ จากภายนอก เช น สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย สภา หอการค าแห งประเทศไทย ผ แทนจากองค กรเอกชนท ม ช อเส ยง และกรรมการจากภายใน มหาว ทยาล ย ได แก อธ การบด รองอธ การบด คณบด และคณาจารย จากส าน กว ชา ศ กษาด งาน ณ มหาว ทยาล ยในต างประเทศท ม ความโดดเด นด านสหก จศ กษา จ ดการฝ กอบรมส มมนาให บ คลากรภายในมหาว ทยาล ยม ความร ความเข าใจเก ยวก บสหก จ ศ กษา พร อมท งแลกเปล ยนความค ดเห นและร บฟ งข อเสนอแนะ ประชาส มพ นธ ให หน วยงานภายนอกท งภาคร ฐและเอกชนได ทราบและเข าใจถ งหล กส ตร สหก จศ กษา ป พ.ศ จ ดต ง โครงการสหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ เป นหน วยงานกลางท าหน าท ประสานงาน ระหว างสถานประกอบการ คณาจารย และน กศ กษา เข าร วมเป นสมาช กสมาคมสหก จศ กษาโลก (World Association for Cooperative Education: WACE) 1 ป พ.ศ ส งน กศ กษาสหก จศ กษาร นแรก จ านวน 123 คนไปปฏ บ ต งานสหก จศ กษาในสถาน ประกอบการในประเทศและต างประเทศ โดยถ อเป นหล กส ตรเล อก ส าหร บการค ดเล อก น กศ กษาสหก จศ กษาน น ส าน กว ชาว ศวกรรมศาสตร ก าหนดผลการเร ยนเกรดเฉล ยสะสม มากกว า 2.50 และม ความประพฤต ด ส วนส าน กว ชาเทคโนโลย การเกษตรก าหนดผลการ เร ยนเกรดเฉล ยสะสมมากกว า 2.00 เกรดเฉล ยสะสมในว ชาช พมากกว า 2.00 และม ความ ประพฤต ด ป พ.ศ หล กส ตรสหก จศ กษาเป นหล กส ตรบ งค บในระด บปร ญญาตร ท กหล กส ตร สภาอ ตสาหกรรมแห งประเทศไทยได ให ความเห นชอบร บรองและมอบส มฤทธ บ ตรสหก จ ศ กษาแก น กศ กษาท ผ านการปฏ บ ต งานสหก จศ กษาท กคน ป พ.ศ เป นเจ าภาพจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต คร งท 1 เร อง แนวทางการจ ดระบบการศ กษา ผสมผสานการเร ยนและการปฏ บ ต งาน ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป พ.ศ เป นเจ าภาพจ ดประช มส มมนาสหก จศ กษาโลก คร งท 12 12th World Conference on Cooperative Education ในห วข อ Globalization of Cooperative Education : Adoption of Borderless System ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ป พ.ศ สหก จศ กษา มทส. ได เป นต นแบบสหก จศ กษาแก สถาบ นอ ดมศ กษาน าร อง 17 แห ง และ สถาบ น อ น ๆ ท วประเทศในเวลาต อมา ป พ.ศ เป นเจ าภาพจ ดส มมนาว ชาการระด บชาต คร งท 2 เร อง การด าเน นงานสหก จศ กษาอย าง ย งย น ณ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร โดยความร วมม อก บส าน กงานคณะกรรมการ การอ ดมศ กษา (สกอ.) และ สมาคมสหก จศ กษาไทย ปร บสถานภาพหน วยงานจาก โครงการสหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ เป น ศ นย สหก จ ศ กษาและพ ฒนาอาช พ ป พ.ศ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ประกาศเก ยรต ค ณให ศาสตราจารย ดร. ว จ ตร ศร สอ าน นายกสมาคมสหก จศ กษาไทยและอธ การบด ผ ก อต ง มทส. เป น บ ดา แห งสหก จศ กษาไทย เน องในว นสหก จศ กษาไทย คร งท 1 2 ป พ.ศ ได ร บรางว ล สถานศ กษาด าเน นงานสหก จศ กษาด เด น ระด บชาต และ ศาสตราจารย ดร. ประสาท ส บค า อธ การบด มทส. ได ร บรางว ล ผ บร หารสหก จศ กษาในสถานศ กษา ด เด นระด บชาต เน องในว นสหก จศ กษาไทย คร งท 2 ป พ.ศ ศาสตราจารย ดร. ประสาท ส บค า อธ การบด มทส. ได ร บรางว ล ผ บร หารสหก จศ กษาใน สถานศ กษาด เด นระด บชาต เน องในว นสหก จศ กษาไทย คร งท 3 ได ร บรางว ล โครงงาน/งานประจ าสหก จศ กษาด เด นระด บชาต ประเภท ส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และการจ ดการ ช อโครงงาน การลดน าตาล Reject ท ม สาเหต จากรถ Forklift เหล อไม เก น % โดย นางสาวป ทมา อน ว ตก ลช ย สาขาว ชาเทคโนโลย การ จ ดการ (การจ ดการโลจ สต กส ) เน องในว นสหก จศ กษาไทย คร งท 3 เป นเจ าภาพร วมในการจ ดส มมนาสหก จศ กษานานาชาต เร อง การพ ฒนาสหก จศ กษา นานาชาต และขยายเคร อข ายความร วมม อ (The International Seminar on International Cooperative and Work-Integrated Education: Expanding Sustainable Networking) ว นท กรกฎาคม พ.ศ ป พ.ศ ได ร บรางว ลน กศ กษาสหก จศ กษานานาชาต ด เด นระด บชาต โดยนายห สด พ มพ ส วรรณ สาขาว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ ปฏ บ ต งาน ณ Bitmanagement Software GmbH ประเทศเยอรมน ) เน องในว นสหก จศ กษาไทย คร งท 4 ได ร บรางว ลนว ตกรรมด เด นระด บเคร อข าย เร อง ก จกรรมก จกรรมการเร ยนร ผลสะท อน การปฏ บ ต งานสหก จศ กษา เน องในว นสหก จศ กษาไทย คร งท 4 รายนามผ บร หารศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ป พ.ศ ป จจ บ น ม ด งน 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ธว ชช ย ท ฆช ณหเถ ยร ด ารงต าแหน งห วหน าโครงการสหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 20 ม นาคม พ.ศ เมษายน พ.ศ อาจารย ดร.ว ฒ ด านก ตต ก ล ด ารงต าแหน งร กษาการแทนห วหน าโครงการสหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 19 เมษายน พ.ศ ม ถ นายน พ.ศ อาจารย ดร.ก ณท มา ศ ร จ ระช ย ด ารงต าแหน งร กษาการแทนห วหน าโครงการสหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 20 ม ถ นายน พ.ศ ต ลาคม พ.ศ ด ารงต าแหน งห วหน าโครงการสหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 28 ต ลาคม พ.ศ ต ลาคม พ.ศ ด ารงต าแหน งร กษาการผ อ านวยการศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 30 ต ลาคม พ.ศ ก มภาพ นธ พ.ศ ด ารงต าแหน งผ อ านวยการศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 21 ก มภาพ นธ พ.ศ ก นยายน พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ศ ว ฒ ไทยอ ดม ด ารงต าแหน งร กษาการแทนรองผ อ านวยการศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 5 มกราคม พ.ศ เมษายน พ.ศ ด ารงต าแหน งรองผ อ านวยการศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 16 เมษายน พ.ศ ก นยายน พ.ศ ด ารงต าแหน งร กษาการแทนผ อ านวยการศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ พฤศจ กายน พ.ศ ด ารงต าแหน งผ อ านวยการศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 21 พฤศจ กายน พ.ศ ก นยายน พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.บ ญช ย ว จ ตรเสถ ยร ด ารงต าแหน งผ อ านวยการศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 1 ต ลาคม พ.ศ ป จจ บ น 6. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ส น ต ยา เถ อนนาด ด ารงต าแหน งร กษาการแทนรองผ อ านวยการศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 9 พฤศจ กายน พ.ศ พฤศจ กายน พ.ศ ด ารงต าแหน งรองผ อ านวยการศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 1 ธ นวาคม พ.ศ ก นยายน พ.ศ ด ารงต าแหน งรองผ อ านวยการศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ต งแต ว นท 20 ต ลาคม พ.ศ ป จจ บ น 4 1. โครงสร างการจ ดการองค กร ส วนท 2 การบร หารจ ดการและทร พยากร ศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ เป นหน วยงานท ม ภารก จหล กในการสน บสน นการจ ดการ เร ยนการสอนในร ปแบบสหก จศ กษา ม การบร หารจ ดการท ใช ระบบแบบ รวมบร การประสานภารก จ โดยม คณะกรรมการประจ าศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ก าก บด แลการด าเน นงานให เป นไปตาม แผนและนโยบายท ก าหนด โดยม โครงสร างองค กรและการแบ งส วนงานด งน คณะกรรมการประจ าศ นย ฯ อธ การบด รองอธ การบด ฝ ายว ชาการ ผ อ านวยการศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ รองผ อ านวยการศ นย สหก จศ กษาและพ ฒนาอาช พ ฝ ายบร หาร งานท วไป ฝ ายพ ฒนา งานสหก จศ กษา ฝ ายพ ฒนาอาช พ ฝ ายสารสนเทศสห ก จศ กษา - งานประสานการ น เทศงานสหก จ ศ กษา -งานสารบรรณ -งานการเง น งบประมาณและ การวางแผน -งานประสานการ ประช ม -งานพ สด - งานจ ดหางาน - งานพ ฒนาค ณภาพ งาน -งานพ ฒนาเคร อข าย บ ณฑ ต - งานสหก จศ กษา นานาชาต - งานจ ดการล ค า ส มพ นธ -งานแนะแนวให ค าปร กษา - งานเตร ยมความ พร อมน กศ กษา - งานพ ฒนาอาช พ - งานอบรม - ก จกรรมเร ยนร ผล สะท อนกล บของ น กศ กษาสหก จศ กษา -ด แล ปร บปร ง และ พ ฒนาเว บไซต และ ระบบ MIS ของศ นย - งานแบบสอบถาม ออนไล
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks