ผลการศ กษาว จ ยเพ อการขยายผลโครงการน าร องระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษาและการพ ฒนาชนบท - PDF

Description
NCCIT ผลผล ตโครงการ ด านโครงสร าง พ นฐานด านไอซ ท และด าน กระบวนการน าไอซ ท ส การปฏ บ ต ผลการศ กษาว จ ยเพ อการขยายผลโครงการน าร องระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ค าส าค ญ เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษาและการพ

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 7 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
NCCIT ผลผล ตโครงการ ด านโครงสร าง พ นฐานด านไอซ ท และด าน กระบวนการน าไอซ ท ส การปฏ บ ต ผลการศ กษาว จ ยเพ อการขยายผลโครงการน าร องระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ค าส าค ญ เทคโนโลย สารสนเทศ เพ อการศ กษาและการพ ฒนาชนบท ค าส าค ญ: โครงการน าร อง เทคโนโลย สารสนเทศ รองศาสตราจารย ดร. มนต ช ย เท ยนทอง Research Results of the Expansion of Pilot Information Technology Project for Education and Development in Rural Area มนต ช ย เท ยนทอง (Monchai Tiantong) ภาคว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ บทค ดย อ การว จ ยน ม ว ตถ ประสงค เพ อ ศ กษา ว เคราะห ส งเคราะห นว ตกรรมของโครงการน าร องการน าระบบ เทคโนโลย สารสนเทศมาพ ฒนาการศ กษาและพ ฒนาชนบท 5 โครงการ และจ ดท าข อเสนอแนวทางการขยายผลโครงการ น าร องการน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาพ ฒนาการศ กษา และพ ฒนาชนบท ประชากร ได แก ผ บร หารโครงการ ผ บร หารสถานศ กษา คร และบ คลากรทางการศ กษา ตลอดจนช มชนของโรงเร ยนในโครงการ เคร องม อท ใช ได แก แบบส มภาษณ และแบบสอบถาม และเคร องม อการ ประเม นโครงการด วยร ปแบบซ ปป จ านวน 3 ด าน ได แก ด าน ป จจ ย ด านประบวนการและด านผลผล ต ผลการว จ ยพบว า โครงการท ง 5 โครงการ ม ปร ชญาท โครงการน าไปใช ม ความร วมม อจากหน วยงานหลายภาคส วน ม ว ธ การสร าง ความร วมม อและการบร หารโครงการร วมก น ม โรงเร ยนใน โครงการโดยว ธ การการค ดเล อกโรงเร ยน เป นไปตาม หล กการและนโยบายในการด าเน นงานของโครงการ ม กล มเป าหมายโครงการท ช ดเจนในการด าเน นการ ม การ สน บสน น ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และม ว ธ การใช ไอท เพ อการศ กษาและการเร ยนร ส าหร บข อเสนอแนวทางการ ขยายผล ม องค ประกอบอย 7 องค ประกอบ ได แก ด าน นโยบายส การปฏ บ ต ด านความร วมม อของหน วยงาน ด าน กระบวนการบร หารแบบม ส วนร วม ด านป จจ ยเบ องต น ด าน Abstract The objectives of the research were to analyze and synthesize the innovation of five pilot information technology projects for education and development in rural area and write a proposal of pilot information technology project for education and development. The subjects were project managers, school administrators, teachers and educational personnel including people in community. The research instruments were a questionnaire, project evaluation form of ZIPP model focusing on 3 areas: factors, a process and products. The findings indicated that the philosophy, cooperation with other organizations, creation of cooperation, and cooperative project management were employed in five projects. The network schools were selected based on principles and policies of the project. The target groups were supported with a laboratory, computer and method of information technology use for education and promotion of the results consisting of 7 factors: policy to action, cooperation with organizations, cooperative administration process, basic factors, project outcomes, IT infrastructure, and IT application for action. Keyword: Pilot Project, Information Technology 524 1. บทน า ป จจ บ นโลกได ก าวไปส ย คใหม ท เร ยกว า โลกไร พรมแดน และโลกย คข อม ลข าวสาร ท าให ม การแข งข นในส งคมโลก ตลอดจนม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร ว ท งด านเศรษฐก จ การเม อง ส งคม และเทคโนโลย ซ งเป นการเปล ยนแปลงท ส งผลกระทบอย างร นแรงต อว ถ ช ว ตของผ คนในส งคม[1] ประเทศไทยเป นอ กประเทศหน งท ไม อาจหล กพ นกระแสการ เปล ยนแปลงอย างของโลกย คโลกาภ ว ฒน ได จ งผล กด นให ประเทศไทยเก ดการเปล ยนแปลง ท งในด านเศรษฐก จ ส งคม ว ฒนธรรม ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การเม องการปกครอง ตลอด ท ง การแข งข นก บนานาอารยะประเทศในด านต าง ๆ [2] ประเทศไทยได ตระหน กถ งความเปล ยนแปลงด งกล าว จ ง ได ตราพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ และ แก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ม ประเด นท เก ยวก บ แนวการจ ดการศ กษาใน มาตรา 6 ไว ว า การจ ดการศ กษา ต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทย ให เป นมน ษย ท สมบ รณ ท ง ร างกาย จ ตใจ สต ป ญญา ความร และค ณธรรม ม จร ยธรรม และว ฒนธรรมในการด ารงช ว ต สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข [3] นอกจากน ผลจากในช วงระยะเวลา 10 ป ท ผ านมา การพ ฒนาเทคโนโลย ด านต าง ๆ โดยเฉพาะอย างย ง เทคโนโลย คอมพ วเตอร และเทคโนโลย การส อสาร หร อ ไอซ ท (Information and Communication Technology : ICT) เป นไปอย างรวดเร วและต อเน อง ส งผลให เก ดความพยายามใน การน าเอาเทคโนโลย เหล าน มาประย กต ใช ในการจ ดการศ กษา เพ อการศ กษาม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพมากย งข น [4] พรบ. การศ กษา ในหมวด 9 เป นหมวดท ว าด วยเทคโนโลย เพ อการศ กษา จ งสน บสน นให ม การน าเทคโนโลย มาใช ใน การศ กษา โดยเทคโนโลย คอมพ วเตอร และการส อสาร ถ อเป น ส วนหน งในความหมายของเทคโนโลย ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต ก ดาน นท มล ทอง [5] ได กล าวว า ประเทศ ไทยม งเน นการน าไอซ ท มาใช ในการเร ยนการสอน จ งก าหนด กรอบนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต (IT 2010) ประกาศเม อว นท 3 ต ลาคม 2544 ได ก าหนดให พ ฒนาไอซ ท ในภาคการศ กษา (e-education) เป นหน งใน 5 องค ประกอบ หล ก ท จะสน บสน นการปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร ตาม แนวของพระราช บ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ โดยท ร ฐบาลตระหน กว าไอซ ท เป นเคร องม อส าค ญในการก าวส ย ค ข าวสาร ข อม ล การใช ไอซ ท ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ส งคมไทย ไปส ส งคมแห งภ ม ป ญญา และการเร ยนร ท สนอง ต อค ณภาพช ว ตโดยตรง เทคโนโลย การเร ยนร จะช วยปร บปร ง ค ณภาพการศ กษาของเด กไทยในศตวรรษท 21 โดยม เป าหมาย หล กเพ อช วยเปล ยนส งคมไทยไปส ส งคมการเร ยนร การ ประก นโอกาสของผ เร ยนในการเข าถ งการเร ยนร ตลอดช ว ต และเช อมโยงส งคมไทยเข าก บส งคมเศรษฐก จบนพ นฐานของ ความร ตามแผนแม บทของการศ กษาแห งชาต ได ม การก าหนด นโยบายของกระทรวงศ กษาธ การ เพ อให สอดคล องก บการ ปฏ ร ปการศ กษา โดยการใช ไอซ ท ในสถาบ นการศ กษาท งหมด และม การวางเป าหมายส าค ญ ผ เร ยนท กคนม โอกาสใช ไอซ ท เพ อการเร ยนอย างเต มประส ทธ ภาพอย างท วถ งก น ร ฐบาลได ตระหน กถ งความส าค ญของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการ เร ยนร จ งได ม นโยบายในด านการศ กษา โดยเน นการส งเสร ม ให เด ก เยาวชนและประชาชน ใช ประโยชน จากเทคโนโลย สารสนเทศ เช งสร างสรรค อย างชาญฉลาด เพ อเสร มสร าง การเร ยนร หน วยงานต าง ๆ เช น บร ษ ท ท โอท จ าก ด(มหาชน) คณะกรรมการก จการโทรคมนาคมแห งชาต หร อ กทช. ศ นย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต หร อเนคเทค (NECTEC) บร ษ ทมต ชน จ าก ด (มหาชน) มหาว ทยาล ย หร อ โครงการต าง ๆ ตามแนวพระราชด าร ของสมเด จพระเทพร ตน ราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ได ให ความส าค ญด าน เทคโนโลย สารสนเทศ ต อการพ ฒนาการศ กษาและพ ฒนา ชนบทเป นอย างส ง โดยได ท าการด าเน นการหลายโครงการ เช น โครงการศ นย ทางไกลเพ อพ ฒนาการศ กษาและพ ฒนา ชนบทในภาคตะว นออก เฉ ยงเหน อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงม พระชนมาย ครบ 80 พรรษา ในว นท 5 ธ นวาคม 2550 ในจ งหว ดมหาสารคาม โครงการ ต นแบบศ นย ทางไกลเพ อการศ กษาและพ ฒนาชนบทใน ภาคเหน อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงม พระชนมาย ครบ 80 พรรษา ในว นท 5 ธ นวาคม 2550 ในจ งหว ด เช ยงราย โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามแนวพระราชด าร ของสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร โครงการโรงเร ยน I see U มต ชน 30 ป ตลอดจนโครงการไอ ท ว ลเลย แม ฮ องสอน เป นต น โครงการเหล าน ถ อเป น โครงการท ม ว ตถ ประสงค ท สอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต และนโยบายของร ฐบาล 525 การด าเน นการของแต ละโครงการ ม ความแตกต างก นตาม บร บทในแต ละพ นท ข อม ล และองค ความร เก ยวก บการ ด าเน นงานโครงการน าร องท ม การน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อพ ฒนาการศ กษาและพ ฒนาชนบท ท งใน ด านป จจ ย ด านกระบวนการ และด านผลผล ต ตลอดจน แนวทางการพ ฒนาท ได สามารถน าไปส การขยายผลเพ อ ส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาข ดความสามารถของคร น กเร ยน และประชาชน ด งน นจ งม ความจ าเป นอย างย งใน การ ศ กษาผลการด าเน นงานของแต ละโครงการ โดยม เป าหมาย เพ อให ได แนวทางการส งเสร ม และสน บสน นการน าระบบ เทคโนโลย สารสนเทศ มาเป นเคร องม อในการพ ฒนาด านการ เร ยนการสอน กระบวนการเร ยนร เพ มข ดความสามารถคร น กเร ยน ช มชน อ นจะส งผลต อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ไทยในอนาคต 2. ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 2.1 เพ อศ กษา ว เคราะห ส งเคราะห นว ตกรรมของ โครงการน าร องการน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาพ ฒนา การศ กษาและพ ฒนาชนบท 5 โครงการ 2.2 เพ อจ ดท าข อเสนอ แนวทางการขยายผลโครงการน า ร องการน าระบบเทคโนโลย สารสนเทศมาพ ฒนาการศ กษา และพ ฒนาชนบท 3. วรรณกรรมท เก ยวข อง พ สณ ฟองศร [6] กล าวว า ร ปแบบการประเม นท น ยมใช ก นแพร หลายมากท ส ด ได แก การประเม นโดยใช ร ปแบบซ ปป (Context Input Process Product Evaluation Model : CIPP) โดยเฉพาะการประเม นโครงการต าง ๆ ท งโครงการท วไปและ โครงการทางการศ กษา รวมท งหล กส ตรในระด บต าง ๆ เพราะว าการประเม นให สารสนเทศท ครอบคล ม ม การพ จารณา ถ งสภาพแวดล อมต าง ๆ มาประกอบด วย ก ดาน นท มล ทอง [5] ได กล าวว า ประเทศไทยม งเน นการ น าไอซ ท มาใช ในการเร ยนการสอน ด งปรากฏใน พรบ. การศ กษาแห งชาต พ.ศ หมวด 9 เทคโนโลย เพ อ การศ กษา จากกรอบนโยบายเทคโนโลย สารสนเทศแห งชาต (IT 2010) ประกาศเม อว นท 3 ต ลาคม 2544 ได ก าหนดให พ ฒนาไอซ ท ในภาคการศ กษา (e-education) เป นหน งใน 5 องค ประกอบหล ก ท จะสน บสน นการปฏ ร ปการศ กษาและการ เร ยนร ตามแนวของ พรบ. การศ กษาแห งชาต พ.ศ โดยท ร ฐบาลตระหน กว าไอซ ท เป นเคร องม อส าค ญในการก าวส ย ค ข าวสาร ข อม ล การใช ไอซ ท ม ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนา ส งคมไทย ไปส ส งคมแห งภ ม ป ญญา และการเร ยนร ท สนอง ต อค ณภาพช ว ตโดยตรง เทคโนโลย การเร ยนร จะช วยปร บปร ง ค ณภาพการศ กษาของเด กไทยในศตวรรษท 21 โดยม เป าหมาย หล กเพ อช วยเปล ยนส งคมไทยไปส ส งคมการเร ยนร การ ประก นโอกาสของผ เร ยนในการเข าถ งการเร ยนร ตลอดช ว ต และเช อมโยงส งคมไทยเข าก บส งคมเศรษฐก จบนพ นฐาน ของความร 4. ขอบเขตการว จ ย 4.1 ด านการศ กษาโครงการ งานว จ ยได ศ กษาโครงการน าร องท ม การน าระบบ เทคโนโลย สารสนเทศมาใช เพ อพ ฒนาก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks