ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) - PDF

Description
ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ศ นย กาก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สาน กงาน ป.ป.ช. เด อนธ นวาคม 2556 ๒ สารบ ญ บทท หน

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 17 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อ แนวทางการเป ดเผย รายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการคานวณราคากลาง (ฉบ บแก ไขปร บปร ง) ศ นย กาก บด แลการจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ สาน กงาน ป.ป.ช. เด อนธ นวาคม 2556 ๒ สารบ ญ บทท หน า 1. บทนา 1 2. น ยามคาศ พท 2.1 หน วยงานของร ฐ การจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลาง การคานวณราคากลาง งานก อสร าง การจ างควบค มงาน การจ างออกแบบ การจ างท ปร กษา การจ างงานว จ ยหร อเง นสน บสน นให ท นการว จ ย การจ างพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร การจ ดซ อจ ดจ างท ม ใช งานก อสร าง 7 3. ประเภทการจ ดซ อจ ดจ าง 3.1 การเป ดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางงานก อสร าง การเป ดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ างควบค มงาน การเป ดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ างออกแบบ การเป ดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ างท ปร กษา การจ างงานว จ ยหร อเง นสน บสน นให ท นการว จ ย การเป ดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง การจ างพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร การเป ดเผยราคากลางและการคานวณราคากลาง การจ ดซ อจ ดจ างท ม ใช งานก อสร าง เง อนไขการประกาศ 4.1 วงเง นท ต องประกาศ ว ธ การประกาศ ระยะเวลาท ประกาศ บทกาหนดโทษ 30 สารบ ญ ภาคผนวก 1 หน งส อสาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท นร 0506/ว 128 ลงว นท 8 ส งหาคม 2556 หน งส อกระทรวงการคล ง ด วนท ส ด ท กค /ว 111 ลงว นท 17 ก นยายน 2556 ภาคผนวก 2 หน งส อสาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท นร 0505/ว 129 ลงว นท 9 ส งหาคม 2556 ภาคผนวก 3 หน งส อสาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ท นร 0506/ว 134 ลงว นท 15 ส งหาคม 2556 สาน กงาน ป.ป.ช. ๑ บทท 1 บทนา ในการจ ดหาส นค าและบร การไม ว าด วยว ธ การจ ดซ อหร อการจ ดจ างหร อว ธ อ นใด ของหน วยงานของร ฐท กแห งน นเป นการด าเน นการโดยใช เง นงบประมาณ เง นก เง นช วยเหล อ หร อ รายได ของหน วยงานของร ฐ ซ งเป นเง นของแผ นด น ฉะน น การจ ดหาส นค าและบร การรวมท งการให ส ทธ ด งกล าว จ งต องกระท าอย างบร ส ทธ ย ต ธรรมเพ อให เก ดประโยชน ส งส ดแก ร ฐ รวมท ง เพ อให เก ดความ เท าเท ยมก น ในการเข าถ งข อม ลของการจ ดซ อ จ ดจ างในหน วยงานของร ฐ แต เน องจากการด าเน นการ ท ผ านมาม การกระทาในล กษณะเป นการท จร ตแสวงหาประโยชน ท ม ควรได โดยชอบจากโครงการของร ฐ โดยเฉพาะการต งงบประมาณหร อก าหนดวงเง นในการจ ดซ อ จ ดจ างในราคาท ส งกว าความเป นจร งอ น เป นเหต ให ร ฐต องส ญเส ยเง นงบประมาณโดยไม จ าเป น ซ งในอด ตได ม ความพยายามในการแก ไขป ญหา ด งกล าวโดยคณะร ฐมนตร ได ม มต เม อว นท 6 มกราคม 2541 ให หน วยงานของร ฐเป ดเผยราคากลาง งานก อสร างตามเสนอของคณะกรรมการ ป.ป.ป. อย างไรก ตาม มาตรการด งกล าวย งไม สามารถแก ไข ป ญหาการแสวงหาประโยชน จากการจ ดซ อจ ดจ างของหน วยงานของร ฐได เท าท ควร เน องจากมาตรการ ด งกล าวใช บ งค บเฉพาะงานก อสร าง ส วนการจ ดซ อจ ดจ างประเภทอ นย งไม ได ถ กบ งค บให ต องเป ดเผย ราคากลางหร อวงเง นท ใช จ ดซ อจ ดจ างด วย อ กท ง การเป ดเผยราคากลางในงานก อสร างด งกล าวไม จาต องเป ดเผยว ธ การคานวณราคากลางงานก อสร างแต อย างใด จนกระท ง เม อม การปร บปร งแก ไขพระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญว าด วยการ ป องก นและปราบปรามการท จร ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ร ฐสภาได ตราพระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญว าด วย การป องก นและปราบปรามการท จร ต (ฉบ บท 2) พ.ศ โดยในมาตรา 103/7 วรรคหน ง ได ก าหนดให หน วยงานของร ฐด าเน นการจ ดท าข อม ลรายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง โดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลางไว ในระบบข อม ลทางอ เล กทรอน กส เพ อให ประชาชน สามารถเข าตรวจด ได และมาตรา 103/8 ได ก าหนดให คณะกรรมการ ป.ป.ช. ม หน าท รายงานต อ คณะร ฐมนตร เพ อส งการให หน วยงานของร ฐจ ดท าข อม ลเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ างตามมาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหน ง ท งน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได เสนอแนวทางการเป ดเผยราคากลางและการค านวณราคา กลางต อคณะร ฐมนตร เพ อส งการให หน วยงานของร ฐปฏ บ ต ตามมาตรา 103/8 วรรคหน ง แห ง พระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญด งกล าวในการจ ดซ อจ ดจ าง 7 ประเภท ได แก การจ างงานก อสร าง การจ ดซ อจ ดจ างท ม ใช งานก อสร าง การจ างควบค มงาน การจ างออกแบบ การจ างท ปร กษาการจ างหร อ การให เง นท นสน บสน นเพ อการว จ ย และการการจ างพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร ซ งคณะร ฐมนตร ได พ จารณาแล วม มต เห นชอบให หน วยงานของร ฐเป ดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางเม อ ว นท 12 ก มภาพ นธ 2556 ด งน น หน วยงานของร ฐม หน าท ต องปฏ บ ต ภายในว นท 11 ส งหาคม 2556 ซ งจะเป นว นท ครบกาหนด 180 ว นน บแต ว นท คณะร ฐมนตร พ จารณาเห นชอบแนวทางการ เป ดเผยราคากลางและการคานวณราคากลางการจ ดซ อจ ดจ างด งกล าว ด งน น เพ อให เก ดความช ดเจนและให การปฏ บ ต ของหน วยงานของร ฐเป นไปในแนวทาง เด ยวก น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จ งได จ ดท าค ม อแนวทางการเป ดเผยรายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการ จ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคากลาง เพ อให หน วยงานของร ฐใช เป นแนวทางปฏ บ ต โดยค ม อการเป ดเผยรายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคา กลางด งกล าวน เป นไปตามหล กการเป ดเผยข อม ลข าวสารของทางราชการ ค อ เป นการก าหนดให ๒ สาน กงาน ป.ป.ช. หน วยงานของร ฐเป ดเผยรายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและรายละเอ ยด หล กเกณฑ การคานวณราคากลางเพ อให ประชาชนสามารถตรวจสอบได แต จะม ได ม ผลกระทบก บอ านาจ ของผ ท ม อ านาจส งซ อส งจ าง เน องจากบทบ ญญ ต ตามมาตรา 103/7 ก าหนดไว เฉพาะให หน วยงาน ของร ฐเป ดเผยเฉพาะรายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลางและการค านวณราคา กลาง ส วนว ธ การค ดคานวณราคากลาง หร อการค านวณราคากลางด งกล าวจะใช หล กเกณฑ ใดในการค ด ค านวณราคา ในการจ ดซ อจ ดจ าง หน วยงานของร ฐจะต องด าเน นการให เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ มต คณะร ฐมนตร หร อแนวทางปฏ บ ต ของหน วยงานของร ฐน นๆ เอง สาน กงาน ป.ป.ช. ๓ บทท 2 น ยามศ พท มาตรา 103/7 แห งพระราชบ ญญ ต ประกอบร ฐธรรมน ญว าด วยการป องก นและ ปราบปรามการท จร ต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ ได ก าหนดมาตรการการ จ ดซ อจ ดจ างของหน วยงานของร ฐไว 2 ประการ ได แก การให หน วยงานของร ฐจ ดท าข อม ลรายละเอ ยด ค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลาง การค านวณราคากลางไว ในระบบข อม ลอ เล กทรอน กส และการให บ คคลหร อน ต บ คคล ท เป นค ส ญญาก บหน วยงานของร ฐแสดงบ ญช รายการร บจ ายของ โครงการต อกรมสรรพากร โดยตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร อง หล กเกณฑ และว ธ การจ ดท าและ แสดงบ ญช รายการร บจ ายของโครงการท บ คคลหร อน ต บ คคลเป นค ส ญญาก บหน วยงานของร ฐ พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได ก าหนดมาตรการเพ อให หน วยงานของร ฐ ปฏ บ ต ไว ในประกาศด งกล าวด วย และได ก าหนดความหมายของค าว า หน วยงานของร ฐ ไว ซ งการ กาหนดให ม การจ ดทาเป ดเผยรายละเอ ยดค าใช จ ายเก ยวก บการจ ดซ อจ ดจ าง ราคากลาง และการค านวณ ราคากลาง เป นมาตรการบ งค บใช ก บหน วยงานของร ฐ ด งน น ค ม อฉบ บน จ งได ก าหนดความหมายและ ประเภทของหน วยงานของร ฐไว 8 ประเภท เช นเด ยวก บประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เร อง หล กเกณฑ และว ธ การจ ดท าและแสดงบ ญช รายการร บจ ายของโครงการท บ คคลหร อน ต บ คคลเป น ค ส ญญาก บหน วยงานของร ฐ พ.ศ และท แก ไขเพ มเต ม ด งน 2.1 หน วยงานของร ฐ 1.1 กระทรวง ทบวง กรม กระทรวง ทบวง กรม เป นการบร หารราชการส วนกลางโดยก าหนดไว ในพระราชบ ญญ ต ปร บปร ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕45 และพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ประกอบด วย 1. สาน กนายกร ฐมนตร 2. กระทรวง หร อทบวงซ งม ฐานะเท ยบเท ากระทรวง 3. ทบวง ซ งส งก ดสาน กนายกร ฐมนตร หร อกระทรวง 4. กรม หร อส วนราชการท เร ยกช ออย างอ นและม ฐานะเป นกรมซ งส งก ดหร อไม ส งก ดส าน กนายกร ฐมนตร กระทรวงหร อทบวง เช น ส าน กราชเลขาธ การ ส าน กพระราชว ง ส าน กงาน พระพ ทธศาสนาแห งชาต ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจาก พระราชดาร สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ราชบ ณฑ ตยสถาน สาน กงานตารวจแห งชาต สาน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น 1.2 ราชการส วนภ ม ภาค ราชการส วนภ ม ภาค เป นไปตามพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบบร หารราชการแผ นด น พ.ศ ค อ จ งหว ด และอาเภอ และตามพระราชบ ญญ ต ล กษณะปกครองท องท พ.ศ. 2457 ๔ สาน กงาน ป.ป.ช. 1.3 ราชการส วนท องถ น ราชการส วนท องถ น ป จจ บ นการบร หารราชการส วนท องถ นซ งเป นองค กรปกครองส วน ท องถ นม ท งหมด ๕ ร ปแบบ ค อ กร งเทพมหานคร เม องพ ทยา องค การบร หารส วนจ งหว ด เทศบาล และ องค การบร หารส วนตาบล 1.4 ร ฐว สาหก จ ร ฐว สาหก จ หมายถ ง องค การของร ฐบาลหร อหน วยงานธ รก จท ร ฐบาลเป นเจ าของหร อ ร ฐม ท นอย เก นกว าร อยละห าส บ รวมท งบร ษ ท จ าก ด และห างห นส วนน ต บ คคลท ส วนราชการหร อ ร ฐว สาหก จม ท นอย ด วยเก นร อยละห าส บตามกฎหมายว าด วยว ธ การงบประมาณ ได แก (1) องค การของร ฐบาลหร อหน วยงานธ รก จท ร ฐบาลเป นเจ าของ (2) บร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลท ส วนราชการม ท นรวมอย ด วยเก นกว าร อยละห าส บ (3) บร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลท ส วนราชการและ/หร อร ฐว สาหก จตาม (1) และ/ หร อ (2) ม ท นรวมอย ด วยเก นกว าร อยละห าส บ (4) บร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลท ส วนราชการและ/หร อร ฐว สาหก จตาม (3) และ/ หร อ (1) และ/หร อ (2) ม ท นรวมอย ด วยเก นกว าร อยละห าส บ (5) บร ษ ทหร อห างห นส วนน ต บ คคลท ส วนราชการและ/หร อร ฐว สาหก จตาม (4) และ/ หร อ (1) และ/หร อ (2) และ/หร อ (3) ม ท นรวมอย ด วยเก นกว าร อยละห าส บ 1.5 องค การมหาชน องค กา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks