โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา - PDF

Description
โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา เสนอขออน ม ต 1. รศ. จ ตต มา อ ครธ ต พงศ อน ม ต ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะน กศ กษาภาคปกต หม เร ยน 1/2551

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 23 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา เสนอขออน ม ต 1. รศ. จ ตต มา อ ครธ ต พงศ อน ม ต ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะน กศ กษาภาคปกต หม เร ยน 1/2551 สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ เร อง ขออน ม ต การจ ดก จกรรมโครงการป นร กจากพ ส น อง เร ยน รศ. จ ตต มา อ ครธ ต พงศ ท ปร กษาโครงการฯ ส งท ส งมาด วย รายละเอ ยดโครงการฯ จานวน 1 ฉบ บ เน องด วยคณะน กศ กษา ภาคปกต หม 1/2551 สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ ม ความประสงค ขอจ ดโครงการป นร กจากพ ส น อง ซ งเป นก จกรรมท จ ดข นเพ อ 1. เพ อช วยเหล อร นน องท ขาดท นทร พย ในการเร ยน 2. เพ อส งเสร มน กศ กษาท ม ผลการเร ยนด แต ม ฐานะยากจน 3. เพ อส งเสร มให น กศ กษา ม จ ตใจเอ อเฟ อเผ อแผ ร จ กแบ งป นน าใจ 4. เพ อเป นการฝ กความสาม คค ในหม คณะ 5. เพ อเป นการฝ กความสามารถในการจ ดทาโครงการ โดยก จกรรมกาหนดจ ดดาเน นการ ว นท มกราคม 2553 ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา ตาบลประต ช ย อาเภอพระนครศร อย ธยา จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ก จกรรมในคร งน ขอความอน เคราะห จากท านอาจารย ท ปร กษาในการดาเน นการจ ดก จกรรม ด งน 1. ขออน ม ต โครงการป นร กจากพ ส น อง จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาให ความอน เคราะห และอน ม ต โครงการฯ จ กเป นพระค ณอย างย ง ขอแสดงความน บถ อ (นางสาวดวงใจ พานทอง) ประธานโครงการ ช อโครงการ โครงการป นร กจากพ ส น อง ผ ร บผ ดชอบโครงการ น กศ กษาภาคปกต หม เร ยน 1/2551 สาขาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ ล กษณะโครงการ โครงการระยะส น ระยะเวลาดาเน นการ พฤศจ กายน ก มภาพ นธ พ.ศ หล กการและเหต ผล ป จจ บ นม น กศ กษาจานวนมากท ม ผลการเร ยนด แต ขาดท นทร พย ในการเร ยน ทางมหาว ทยาล ยราช ภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งได จ ดสรรงบประมาณเพ อช วยเหล อน กศ กษาท ม ฐานะยากจน แต งบประมาณท จ ด ข นน นไม เพ ยงพอก บน กศ กษา จ งได ม การจ ดทาโครงการ ป นร กจากพ ส น อง เพ อให น กศ กษาได ม ความ ร วมม อร วมใจในการจ ดหาเง นท นมาช วยเหล อน กศ กษาท ขาดท นทร พย ในการเร ยน รวมท งเป นการฝ ก ความสามารถของน กศ กษาในการจ ดทาโครงการให บรรล ว ตถ ประสงค ตามเป าหมาย ป จจ บ นการศ กษาม ความส าค ญเป นอย างมาก การจ ดท าโครงการน ได เล งเห นถ งความส าค ญของ น กศ กษา และป ญหาต าง ๆ ในมหาว ทยาล ยฯ เป นการช วยเหล อร นน องให ม กาล งใจในการศ กษาต อ เพ อจบ ออกไปแล วน อง ๆ จะได ทางานในอาช พท ใฝ ฝ น การได ร วมม อก นจ ดทาโครงการเพ อช วยเหล อผ ด อยโอกาสแม จะเป นเง นเพ ยงเล กน อย แต ก เป น การสร างก ศลท ย งใหญ ม ความภ ม ใจท ได ช วยเหล อผ ด อยโอกาสให ม ช ว ตท ด ข น 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อช วยเหล อน กศ กษาท ม ผลเร ยนด แต ขาดท นทร พย 2. เพ อส งเสร มน กศ กษาท ขาดโอกาสให ด าเน นช ว ตอย ในส งคมได อย างม ความส ข และเป นก าล ง สาค ญในการพ ฒนาชาต บ านเม องต อไป 3. เพ อส งเสร มให น กศ กษา ม จ ตใจเอ อเฟ อเผ อแผ ร จ กแบ งป น 4. เพ อฝ กความสาม คค ในหม คณะ 5. เพ อเป นการฝ กความสามารถในการจ ดทาโครงการ 3. เป าหมายการจ ดโครงการ น กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยาท กระด บช น ท เข ยนคาร องขอท นการศ กษา และม ผลการเร ยนด แต ขาดท นทร พย ในการเร ยนต อ รวมท งน กศ กษาท ม ฐานะยากจน 4. แผนการดาเน นงาน พฤศจ กายน - ธ นวาคม - ต วแทนแต ละคนในกล มช วยก นขายส นค า ม สท น ก บ ฟรายเดย เพ อนาเปอร เซ น ท ได จากการขายมารวบรวมเป นท นการศ กษาให ก บร นน อง มกราคม - จ ดก จกรรมแสดงส นค าโดยขายยาล กช น พร อมก บขายส นค าม สท น และฟราย เดย ก มภาพ นธ - รวบรวมท นการศ กษาท จะมอบให ก บร นน อง - ต วแทนน กศ กษาส งมอบท นการศ กษาให ก บอธ การบด ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏ พระนครศร อย ธยา 5. ระยะเวลาดาเน นการ เด อนพฤศจ กายน ก มภาพ นธ พ.ศ สถานท ดาเน นการ ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ตาบลประต ช ย อาเภอพระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา 8. งบประมาณ งบประมาณ จานวน 1,500 บาท โดยได ร บเง นลงท นจากเพ อน ๆ ในกล มซ งม ค าใช จ ายด งน ลาด บ รายการ จานวน งบประมาณ 1. ล กช นไก 2 ถ ง ล กช นเอ นไก 2 ถ ง ล กช นหม 1 ถ ง ล กช นสาหร าย 2 ถ ง ฮอดด อก 2 ถ ง ผ กกาดหอม 2 โล แครอท 1 โล กะหล าปล ม วง 1 ห ว กะหล าปล 3 โล หอมห วใหญ 1 โล มะเข อเทศ 1 โล ต งโอ 1 โล ว นเส น 5 ถ ง มาม า 20 ถ ง ค าใช จ ายอ น ๆ รวม 1,500 9. ผ ร บผ ดชอบโครงการ เพ อให การดาเน นโครงการฯ เป นไปด วยความเร ยนร อย และบรรล ว ตถ ประสงค ตามท กาหนดไว จ ง แต งต งคณะกรรมการ ด งน โครงสร างท มงาน ประธาน น.ส. ดวงใจ พานทอง รองประธาน น.ส. ว นทนา เจร ญสม เลขาน การ น.ส. ณ ฐพร ศ ร วงษ ฝ ายบ ญช การเง น น.ส. มณฑา ทองพ ม ฝ ายจ ดซ อ น.ส.มณฑาท พย ผ วแดง น.ส. จ ดาภา เอ ยมแท ฝ ายบร การล กค า น.ส. อ งศ ว ร ม สมส ตย ผ ช วยฝ ายบร การ น.ส. ส ปราณ ภาโนม ย น.ส. พ ณณ ช ตา เล ยมกระจ าง กระจ าง หน าท ความร บผ ดชอบ น.ส. ดวงใจ พานทอง รห ส ประธานโครงการ หน าท ทาหน าท ตรวจสอบความเร ยบร อยของการจ ดทาโครงการและควบค มการทางาน น.ส ว นทนา เจร ญสม รห ส รองประธานโครงการ หน าท ทาหน าท ให คาปร กษาและคอยควบค มการจ ดทาโครงการ น.ส. ณ ฐพร ศ ร วงษ รห ส เลขาน การ หน าท ทาหน าท ควบค มการจ ดตกแต งร าน น.ส. มณฑา ทองพ ม รห ส ฝ ายบ ญช การเง น หน าท ทาหน าท เก บรวบรวมเง น และจ ดทาบ ญช รายร บ-รายจ าย ของการจ ดทาโครงการ น.ส. มณฑาท พย ผ วแดง รห ส ฝ ายจ ดซ อ หน าท ทาหน าท ไปซ อของใช และอ ปกรณ ต าง ๆ ท ต องใช ในการดาเน นงานตามโครงการ น.ส. อ งศ ว ร ม สมส ตย รห ส ฝ ายบร การล กค า หน าท ทาหน าท คอยบร การล กค าท มาซ อของ น.ส ส ปราณ ภาโนม ย รห ส ผ ช วยฝ ายบร การ น.ส. พ ณณ ช ตา เล ยมกระจ าง รห ส ผ ช วยฝ ายบร การ หน าท ทาหน าท คอยให ความช วยเหล อในการบร การล กค า 10. ผลท คาดว าจะได ร บ 1. น กศ กษาท ขาดท นทร พย ได นาท นการศ กษาไปใช ประโยชน ในการเร ยน 2. น กศ กษาท จ ดทาโครงการม ความภาคภ ม ใจ ท ได ช วยเหล อร นน อง 3. น กศ กษาท ได ร บท นม กาล งใจในการเร ยนมากข น 4. น กศ กษาม ความสามารถในการจ ดทาโครงการ 5. น กศ กษาประสบความสาเร จก บโครงการน ร ปภาพก จกรรม สร ปผลท ได ร บจากการทา โครงการป นร กจากพ ส ให น อง 1. ข อด - ข อเส ย ในการทาโครงการ ข อด 1. ทาให เก ดความภาคภ ม ใจ 2. สร างความสาม คค ในหม คณะ 3. เป นการฝ กความค ดในการจ ดทาโครงการ 4. เป นการฝ กความร บผ ดชอบ 5. ทาให ร จ กการทางานเป นท ม 6. ทาให ร จ กการเอ อเฟ อเผ อแผ และร จ กแบ งป น ข อเส ย 1. การประสานงานไม ค อยราบร น 2. ม ป ญหาในการจ ดทาโครงการ 3. แผนท วางไว ไม ค อยตรงตามเป าหมาย 2. ประโยชน ท ได ร บและสามารถนาไปประย กต ใช ในการทางาน 1. ฝ กน กศ กษาให ม ความร บผ ดชอบ 2. ฝ กการวางแผนในการทางาน 3. ทาให ร จ กว ธ การแก ป ญหาภายในท ม 4. ทาให ร จ กว ธ การจ ดสรรงบประมาณ 5. ฝ กให ม ภาวการณ เป นผ นา 3. ป ญหาและอ ปสรรคในการทาโครงการ 1. ขาดประสบการณ 2. ขาดยานพาหนะในการซ อของ 3. ขาดความเตร ยมพร อมในการดาเน นงาน เช น มาไม ตรงเวลา เอาของมาไม ครบ 4. ผ เข าร วมก จกรรมไม สามารถเข าร วมก จกรรมได ครบท กคน 5. ขาดการวางแผนท ด 4. ความประท บใจ 1. เพ อน ๆ ในกล มให ความร วมม อในการจ ดโครงการด วยความเต มใจ 2. เก ดความภาคภ ม ใจท ได มอบส งด ๆ ให ก บร นน อง 3. เป นประสบการณ ท ด ในช ว ตท ได ช วยเหล อคนท ด อยโอกาส 4. ร ส กด ใจท ได ร วมจ ดก จกรรมก บเพ อน ๆ 5. ร ส กด ใจ และต นเต น ท ท านอธ การบด มาช มยาล กช นแล วชมว าอร อย 6. ร ส กด ใจท ม ล กค ามาร มซ อยาล กช นก นเยอะแยะ 5. ข อเสนอแนะ 1. ควรจะจ ดก จกรรมด ๆอย างน อ ก ท ก ๆ ป 2. อยากให จ ดก จกรรมในว นธรรมดาไม เอาว นเสาร -อาท ตย 3. อยากให ม รางว ลชมเชยผ ท แสดงส นค าท กร านเพ อเป นกาล งใจให ก บน กศ กษา 4. ไม อยากให เก บเง นค าท โดยเฉพาะน กศ กษาท ขาดท นควรม นโยบายค นเง นค าท ให
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks