สาเหต ของเหต บาดเจ บทางจ ตใจ - PDF

Description
PTSD ในภ ยพ บ ต ความช กข วช ว ตท เก ยวข องก บเหต บาดเจ บทางใจ(n=2181) สาเหต ของเหต บาดเจ บทางจ ตใจ ความช ก การทาร ายร างกาย 38% อ บ ต เหต รถ 28% อ บ ต เหต อ นๆ 14% ภ ยพ บ ต ธรรมชาต 17% เหต สะเท อนขว ญอ

Please download to get full document.

View again

of 50
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 10 | Pages: 50

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
PTSD ในภ ยพ บ ต ความช กข วช ว ตท เก ยวข องก บเหต บาดเจ บทางใจ(n=2181) สาเหต ของเหต บาดเจ บทางจ ตใจ ความช ก การทาร ายร างกาย 38% อ บ ต เหต รถ 28% อ บ ต เหต อ นๆ 14% ภ ยพ บ ต ธรรมชาต 17% เหต สะเท อนขว ญอ นๆ 43% การได ร บว น จฉ ยเป นโรคร าย 5% การได ร บร เป นพยานจากคนอ นๆ 62% การตายจากของคนใกล ช ด 60% ผลกระทบท เก ดข นจาก trauma Acute anxiety, numbing, arousal (acute stress disorder) Pain and apparently disproportionate disability Anxiety disorder Unexplained physical symptoms Major depressive disorder Impact on family (such as family arguments, depression in family members) Post-traumatic symptoms and disorder Avoidance and phobic anxiety ระบาดว ทยาโรคจ ตเวช NMHS Any MDE GAD Suicide AUD PTSD and 2008 = point prevalence, 2013 = 1 year prevalence POST TRAUMATIC STRESS REACTION น กถ งเหต การณ ร ายซ าๆ ฝ นร ายบ อยๆ ความร ส กผ ดท ช วยอะไรไม ได พยายามเล ยงการเข าไปอย ในสถานการณ ท คล ายๆก น ม นชา เฉยชา ต อเหต รอบต ว ผวา ตกใจง าย ต อส งแวดล อมต างๆ ม อาการทางระบบประสาทอ ตโนม ต เช น ใจส น เหง อแตก ม อเย น ถ าเก น 1 เด อน ย งไม ด ข น และเส ยหน าท การท างานเด ม เราเร ยกว า PTSD พบการต ดสารเสพต ดร วม เช น ส รา พบอาการของโรคซ มเศร าร วมได มาก ป จจ ยท เก ยวข องก บภาวะ PTSD ป จจ ย ค าความเส ยง (RR) ชาย หญ ง (1.56,9.9) แต งงาน หม าย โสด หย าร าง/แยก ถ กทาร าย อ บ ต เหต บ คคลใกล ช ดได ร บอ บ ต เหต หม /เส ยช ว ต เคยเห นการกระทาทาร ณ โหดร าย (1.33,5.53) 1.3(0.47,3.58) 0.18(0.02,1.43) 1.14(0.53,2.43) 2.78 (1.44,5.36) 5.28 (2.63,10.63) 6.24 (3.07,12.67) ป จจ ยท เก ยวข องก บภาวะ PTSD ป จจ ย ค าความเส ยง (RR) โรคร วมทางอารมณ โรคร วมทางการใช สารเสพต ด โรคจ ต การฆ าต วตาย โรคร วมเร อร งทางกาย ระบบอาหาร 2.04(0.18,5.14) 4.29(1.89,9.73) 3.34(1.66,6.72) 1.59(0.6,4.23) 2.9(1.52,5.53) PTSD ก บความช ก : - MEN 8% TO 13% - WOMEN 20% TO 30% ด ข นตามเวลา เม องไทย อย ท ประมาณ 7-10% ในผ ประสบภ ยพ บ ต ระยะเวลา 1 ป ป จจ ยเส ยง เคยพบเห นหร อถ กท ำร ำยมำก อน มำกกว ำหร อเท ำก บ 2 คร ง เคยม PANIC ATTACK ตอนเก ดเหต ม การทางานของระบบประสำทอ ตโนม ต ในช วงแรกของกำรเก ดเหต ได แก ใจส น เหง อออก ต วเย น หล งเก ดเหต น กถ งเหต กำรณ ไม ได หร อ หล กเล ยงจะพ ดถ งเหต กำรณ ท เก ดข น หล งเก ดเหต ไม ม กำรสน บสน นทำงส งคมท ด วา ต องกา ของ ป ะสบภ ย อาท ตยท 1-6 -ท อยอา ย, าย -งานเ ยงปากท อง -ป าทางกาย -ป าส ขภาพจ ต อาท ตยท 7 -ป าทางกาย -ป าส ขภาพจ ต -ท อยอา ย, าย -งานเ ยงปากท อง อาท ตยท 8 ขน ป -ป าส ขภาพจ ต -งานเ ยงปากท อง -ท อยอา ย, าย -ป าทางงกาย Chakrabhand M L S, Int. review of Psychiatry,2006,18(6): ป า านส ขภาพท พบ 2 อำท ตย : ป ญหำกำรต ดเช อระบบทำงเด นหำยใจ ป ญหำระบบกล ำมเน อ ป ญหำโรคระบบทำงเด นอำหำร 4 อำท ตย : ป ญหำระบบทำงเด นหำยใจ ป ญหำระบบกล ำมเน อ ป ญหำส ขภำพจ ต ก ะทบจากภ ยพ บ ต ต อจ ตใจ -ค กคำมช ว ต -เผช ญหน ำก บควำมตำย ควำมส ญเส ย -บำดเจ บร ำงกำย -ส ญเส ยคนท ร ก -ส ญเส ยทร พย ส น -ควำมเคร ยดจำกข ำวสำรข อม ล POTENTIAL TRAUMATIC EXPERIENCE -ควำมตระหนกตกใจส ง -ควบค มตนเองไม ได -ขำดกำรคำดเดำ -กำรส ญเส ยร นแรง ผลการตอบสนอง ความเคร ยดร นแรง (distress) ความเตร ยดหล งเผช ญเหต Anxiety Depression อาการทางกาย (MUPS) ภาวะโรคจ ต ยาเสพต ด หมกม นต อเร องบางเร อง การละท งยาประจาต ว พฤต กรรมต อต านส งคม พฤต กรรมเปล ยน โรคจ ตเวช Sources: Ursano, 2002; Institute of Medicine, 2003 ป ญหาส ขภาพจ ตของผ ใหญ ท ได ร บผลกระทบ Adults 1 st Round (Feb.2005) 2 nd Round (Sep.2005) Displaced Community Total Displaced Community Total Partricipants PTSD 44(11.9) 22(6.8) 66(9.5) 20(7.1) 6(2.2) 26(4.7) Distress 125(33.7) 84(26.1) 209(30.2) 60(21.4) 44(16.3) 104(18.9) Depression 112(30.2) 66(20.5) 178(25.7) 46(16.4) 37(13.7) 83(15.1) Anxiety 137(36.9) 96(29.8) 233(33.6) 69(24.6) 69(25.6) 138(25.1) Frits van Griensven and DOMH, JAMA, 2006,296(5): Preliminary report : prevalence of mental health problems after Tsunami by CDC, Thai-USA. & Department of Mental Health Children The first The second Participants PTSD 26(12.4) 13(8.6) Depression 21(10.0) 17(11.3) ความช กของโรค PTSD ในเด ก 12 M 18 M 23 M 26 M 48 M 96M Ban Namkem 27.7 (74/267) 13.4 (35/262) 5 (13/262) * Ban Bang Muang 8.9 (51/574) 2.4 (15/627) Rajpracha (40/436) Suthin Anusorn 0.5 (4/800) Wat Komnee 8.5 (37/436) * * * * * Prevalence DSM-IV 15.1 (Rajpracha 35) Prevalence ICD (Rajpracha 35) 18.5 (5 schools) 30.1 (5 schools) 1.05 (Rajpracha 35) * Participated school Four Southernmost Provinces Pitakpol Boonyamalik, MD, PhD 20 Unrest situation Since 2004 Events 3.8/day Death 6 person/ day 11,542 serious events 5,352 deaths 9,965 inured people Security front line comittee information, Injured 2.9 person/day Affected children 4.94 persons/ month กล มประชากรท ได ร บผลกระทบ การกระจายต วของป ญหาส ขภาพจ ตจะแปรผ นตามระยะทางถ งพ นท เก ดเหต A: ผ ท ได ร บบำดเจ บโดยตรง B: ผ ท ได ร บผลกระทบทำงตรง C: ญำต และเพ อนท ส ญเส ยบ คคลอ นเป นท ร ก D: บ คคลท ส ญเส ยบ ำน หร อต องย ำยท อย ช วครำว E: เจ ำหน ำท ผ ท ำกำรช วยเหล อ F: ช มชนในวงกว ำง 23 การตอบสนองทางช ว จ ต ส งคม ตามระยะเวลา ว กฤต [ 0-72 hours ] : - งง ม นชา ไม เช อเร องท เก ดข น ทาอะไรไม ถ ก ฉ กเฉ น [ 72 hours -2 th week] : - เห นภาพซ าๆ ฝ นร าย - ระบบประสาทต นต ว, อาการทางกาย ( fatigue, dizziness, headaches, nausea ) - โกรธ หง ดหง ดง าย - แยกต วจากส งคม - ผ ดหว ง ขมช น หมดหว ง Impact phase Biopsychosocial response pattern phases of disaster หล งได ร บผลกระทบ (2 nd week 3 rd month) - จ ตตก หมดหว ง น กถ งการส ญเส ย - ค นพบโรคจ ตเวช ฟ นฟ [ 3 rd month-36 th month ] - สร างช ว ตใหม Post-impact phase Maintenance phase เด ก The frequently found mental health status of each age group (26 December January Age yr : 1. Difficulty with sleeping 2. Frustration 3. Difficulty to concentrate and having Age yr : 1. Difficulty with sleeping 2. vigilance 3. Age 60 yr. : 1. Difficulty with sleeping 2. vigilance 3. Frustration Impact phase : ว กฤต แ ะฉ กเฉ น ลดควำมเคร ยด(distress)และสน บสน นกลไกกำรปร บต ว INTERVENTION : ด แลควำมต องกำรเร งด วน Psychological First Aid Crisis intervention กำรค ดกรองโดยใช BS-4 กำรต ดตำม จ ตเวชตอบสนองต อภาวะภ ยพ บ ต ป ญหาส ขภาพจ ต 1 ป ผ านไป ในกล มท บาดเจ บ (VMS DATABASE) (38.24%) (35.29%) 8 (11.76%) 37 (41.11%) 34 (37.78%) (10.00%) (54.55%) (77.78%) 1 1 (45.45%) 2 (50.00%) (50.00%) (22.22%) รวม PTSD CAGE Depress Suicide ระบาดว ทยาเปร ยบเท ยบ ระหว าง NATIONAL SURVEY และ SOUTHERN SITUATION MAJOR DEPRESSIVE EPISODE PTSD AGORAPHOBIA PSYCHOTIC DISORDER PANIC DISORDER ANY DISORDER NATIONAL SOUTHERN NATIONAL MENTAL HEALTH SURVEY, 2013 (IN PUBLICATION PROCESS) Suraaroonsamrit B., Arunpongpisal S. 2014 ป จจ ยเส ยง สถานะการเง นไม ม นคง ความร ส กหวาดกล วต อเหต การณ การส ญเส ยคนท ร ก ประสบการณ เก าๆท เก ดในว ยเด ก Suraaroonsamrit B, 2014 ป จจ ย วา เส ยง ความไว เน อเช อใจและการเป ดเผยความร ส ก ก จกรรมการระบายความร ส กและม ท าท การตอบสนองท เป นบวก ก จกรรมการให คาแนะน า ก จกรรมเข าส งคมและร วมก จกรรมต างๆ * ส วนใหญ เคร อข ายสาค ญค อญาต และคนท ร ก Suraaroonsamrit, 2014 โป แก ก สา บ ส เส ย Tacit widow group จากเหย อส ผ บร บาล โปรแกรมสร างความเข มแข งในสตร ผ ส ญเส ย กล มซอซ ก School traumatic mental health การซ อมแผนหลบภ ย อะ ท ช วยสา บ PTSD Psychological first aid สร างความค นเคย อธ บายว ตถ ประสงค สอบถามข อม ลพ นฐาน สอบถามอาการ ความค ด ความร ส ก Connect ion เหต การณ เก ดข น กาล งทาอะไรอย คนอ นๆกาล งทาอะไร สอบถามความส ญ เส ยช ว ต ทร พย ส น การดาเน นช ว ตหล งเหต การณ Support Psycho-education อธ บายอาการ ให ความม นใจ ใครๆก เก ดได Normal reactions to abnormal stressor ไม ใช โรคจ ตโรคประสาท ร กษาได ว ธ การร กษา Support สะท อนความค ดความร ส ก เน นส งท ด ท ย งม ความหว งท ม ชมส งท ทาได ด สอนเทคน คคลายเคร ยด และฝ ก Connection with Survices สร ป การดาเน นต อไป การส งต อ หร อปร กษา คาถาม น ด การร กษา (Bio-Psychosocial Model) การจ ดส งแวดล อม การช วยเหล อทางจ ตใจ ยา : กล ม SSRI การบาบ ดแบบ EMDR, CBT การจ ดส งแวดล อม สงบ ปลอดภ ย ครอบคร ว เพ อน ผ ใกล ช ด ป องก นส งเร าท ซ าเต ม (Retraumatization) การแนะน าครอบคร ว โรงเร ยนและช มชน ครอบคร วสงบ ม นคง เข าใจก น ประค บประคองจ ตใจ โรงเร ยน เป ดโดยเร ว กล บไปม ก จกรรมปกต เท าท จะทาได ช วยเหล อก น ช วยเหล อคนอ น ไม หล กเล ยง เผช ญส งท กล ว ช มชนสงบ ฟ นต วส ปกต การช วยเหล อทางจ ตใจ ประค บประคองจ ต สงบใจ ผ อนคลาย ให ความร เผช ญเหต การณ แก ไขป ญหา เตร ยมต วป องก นภ ย เปล ยนความค ด เร ยบเร ยงเร องราว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks