การอบรมเพ อพ ฒนาต วแทนใหม หล กส ตรขายง าย เคร อข ายโต - PDF

Description
การอบรมเพ อพ ฒนาต วแทนใหม หล กส ตรขายง าย เคร อข ายโต First Step On Tour เช ยงใหม พ ษณ โลก จ ดทาโครงการโดย นส.ศศ ว มล ศ ภธนพ ฒน (นก) ต วแทนระด บ : ผ อานวยการบร หาร โทร

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Small Business & Entrepreneurship

Publish on:

Views: 10 | Pages: 32

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การอบรมเพ อพ ฒนาต วแทนใหม หล กส ตรขายง าย เคร อข ายโต First Step On Tour เช ยงใหม พ ษณ โลก จ ดทาโครงการโดย นส.ศศ ว มล ศ ภธนพ ฒน (นก) ต วแทนระด บ : ผ อานวยการบร หาร โทร ID.line : Sasi2525 First Step On Tour by Sasiwimol 1 First Step On Tour เน อหาการอบรม ขายง าย ขายด ห วใจอย ท ร กต กา - งานของเราค ออะไร/ขอบข ายงานของสมาช ก เวลา น. - ว ธ การแจ งงาน/การช าระเง น/เง อนไขต างๆ เวลา น. - ต วอย างการแจ งงาน เวลา น. - ว ธ ใช ระบบ On-line เบ องต น เวลา น. - ว ธ การออกพรบ./ประก นภ ย ระบบ On-line เวลา น. First Step On Tour by Sasiwimol 2 เปร ยบเท ยบ ข อด การสอบ ขอใบอน ญาต ต วแทน ประก นภ ย ต องสอบ เป นต วแทน การค าประก น ต องหาผ ค า หร อวางเง นค า การท างาน ต องร บเป า ต องร กษายอด เปร ยบเท ยบล กษณะของต วแทน-นายหน า นายหน า ประก นภ ย ต องสอบ เป นหน าหน า ต องหาผ ค า หร อวางเง นค า ต องร บเป า ต องร กษายอด สมาช ก ศร กร งโบรคเกอร เม อสะดวก สอบบ ตรนายหน า 250 บ. ตลอดช พ ไม ต องร บเป า ไม ต องร กษายอด ผล ตภ ณฑ บร ษ ทเด ยว 2-3 บร ษ ท 32 บร ษ ท ค ณว ฒ ท องเท ยว จากบร ษ ทเด ยว แต ละบร ษ ทแยกก น รวมท กบร ษ ท สร างท มงาน ไม ม ระบบท มงาน ไม ม ระบบท มงาน สร างท มงานได เครด ตจ ายเบ ย ว น ว น ชาระท นท 3 ล กษณะของธ รก จประก นภ ย First Step On Tour by Sasiwimol 4 ขอบข ายงานของสมาช ก 1.เช คเบ ยประก นและน าเสนอเบ ยประก นตามท ล กค าต องการ กรณ เป นประเภท 1 ให ขอกรมธรรม เด ม หร อ ใบเต อนต ออาย มาเช คเบ ย 2.นาส งเอกสารเก ยวก บการท าประก นภ ย(ตามเง อนไข) และต องนาส งเบ ยประก นภ ยท นท เม อม การแจ งงาน 3. ต ดตามการออกกรมธรรม และจ ดส งกรมธรรม ให ถ งล กค าของท านโดยว ธ การต างๆ เช น น าส งด วยต วท านเอง / จ ดส งทางไปรษณ ย 4.แจ งแก ไข/สล กหล ง เม อล กค าต องการเปล ยนแปลงการค มครอง เช น เปล ยนช อ, ระบ ข อม ลเพ มเต ม 5.แจ งเบ ยประก นภ ยในป ต ออาย และน าเสนอเบ ยประก นบร ษ ทอ นๆ และแบบประก นอ นๆ ตามความเหมาะสมของการใช งานของล กค าของท าน หร อ ตามแต ล กค าของท านต องการ 6.ให คาปร กษาในการเคลมต างๆ เท าท ท านพ งจะท าได หากล กค าของท านม ป ญหาในการ เคลม ขอให ท านต ดต อเจ าหน าท ฝ ายเคลม บ. ศร กร งฯ เพ อขอร บค าปร กษา First Step On Tour by Sasiwimol 5 ว ธ การแจ งงาน-การชาระเง น First Step On Tour by Sasiwimol 6 ความต องการล กค า 1. ต องการบร ษ ทอะไร 2. ต องการซ อมอ / ซ อมห าง 3. ต องการระบ ช อหร อไม (อาย??) 4. เคยซ อมท อ ไหน/ห างไหน?? ข อม ลต วรถ / กรมธรรม เด ม 1.ร นรถ /ป รถ/ซ ซ /จดเก ง-กระบะ 2.ม โครงหล งคา/ต /ด านหล ง 3.บร ษ ทประก นเด มอะไร/ท นเท าไหร 4.ป ท แล วม เคลม หร อไม 5.รถม อ ปกรณ ตกแต งอะไร ** ขอกรมธรรม เด มมาได หร อไม ** First Step On Tour by Sasiwimol 7 ความต องการล กค า 1. ต องการบร ษ ทอะไร 2. ต องการซ อมอ / ซ อมห าง 3. ต องการระบ ช อหร อไม (อาย??) 4. เคยซ อมท อ ไหน/ห างไหน?? เง อนไขท ต วแทนควรทราบ (การแนบเอกสารท เก ยวข อง) 1.ต ออาย บร ษ ทเด ม,โอนโค ต (ประว ต ด ต อเน อง) กรมธรรม เด มหร อใบเต อนต ออาย + ส าเนาบ ตรประชาชน 2. ย ายบร ษ ทใหม (ประว ต ด เร มใหม ) กรมธรรม เด ม หร อ โทรแจ งข อม ล 3. ย ายบร ษ ทใหม (ประว ต ด ต อเน อง) กรมธรรม เด ม + ใบเต อนต ออาย /แจ งประว ต เคลม First Step On Tour by Sasiwimol 8 1.เช คเบ ยช น 1 ด จากเบ ยส าเร จร ป หร อเช คก บเจ าหน าท บ.ศร กร งฯ 2.เช คเบ ยช น เป ดเบ ยเสนอขายได เลย 3.การโอนโค ดเช คเบ ยก บพน กงานเท าน น First Step On Tour by Sasiwimol 9 รวบรวมเอกสารท จ าเป น (เพ อการแจ งงาน) - ส าเนากรมธรรม เด ม/ส าเนาทะเบ ยนรถ - ส าเนาบ ตรประชาชน - หล กฐานการโอนเง น ว ธ การช าระเบ ยประก นภ ยม ท งหมด 4 ช องทางค อ เง นสด Mail Order ผ อนก บ บ.ศร กร งฯ ผ อนผ านบ ตรเครด ต First Step On Tour by Sasiwimol 10 ว ธ การค ดค าส วนลดมาตรฐาน ต วอย าง TOYOTA ALTIS เบ ยประเภท 1 ว ร ยะประก นภ ย 22,000 บ. เอา พรบ. ด วย (ประเภท 1 ส วนลด 12%, พรบ. ส วนลด 13% ผลตอบแทนอาจม การเปล ยนแปลงได ) เบ ยเต ม เบ ยส ทธ %ส วนลด (ค าคอม) ค ดเป นส วนลด (บาท) ประเภท 1 22,000 X ,480 X 12% 2,458 เบ ยท ต องส งบร ษ ท 22,000 2,458 19,542 พรบ.(เก ง) 645 X X 13% 78 เบ ยท ต องส งบร ษ ท หากม การช าระเบ ยประก นแบบผ อน บร ษ ทจะลดส วนลดลงงวดละ 1% เช น ผ อน 3 งวด ส วนลดจะลดลง 3 % จาก 12% เหล อ 9% (ด รายละเอ ยดในเร องการผ อนเบ ย) First Step On Tour by Sasiwimol 11 First Step On Tour by Sasiwimol ว ธ การช าระเบ ยประก นภ ยม ท งหมด 4 ช องทางค อ 3.1 เง นสด โอนเข า บ.ศร กร งโบรคเกอร แจ งงาน+ชาระเง นสดต องก อน น. เร มความค มครองท นท การโอนเง นสด เข าบร ษ ทประก นภ ยตรง แจ งงาน+ชาระเง นสดต องก อน น. เร มความค มครองท นท ท นท 12 First Step On Tour by Sasiwimol ว ธ การช าระเบ ยประก นภ ยม ท งหมด 4 ช องทางค อ 3.2 Mail Order (ช าระผ านบ ตรเครด ตเต มจ านวน) - แนบบ ตรประชาชน - ไม ม ค าธรรมเน ยมต ดบ ตร - ไม ห กค าคอมม สช น 13 Mail Order **แต ละบร ษ ทม เง อนไขการผ อนและการต ดบ ตรเครด ตต างก นโปรดศ กษารายละเอ ยด** First Step On Tour by Sasiwimol 14 First Step On Tour by Sasiwimol ว ธ การช าระเบ ยประก นภ ยม ท งหมด 4 ช องทางค อ 3.3 ผ อนช าระเบ ย ก บศร กร งฯ - แจ งงาน+ช าระเง น35%+ค าธรรมเน ยม100บ.ว นน แต ค มครองพร งน - ร บกรมธรรม ต วจร ง และค าคอมม สช น เม อล กค าผ อนช าระครบ - ค าคอมม สช น ลดลงตามจ านวนงวดท แบ งช าระ อย าล ม ส าเนาบ ตรประชาชน ล กค า และเบอร ต ดต อ 15 *** หากม การชาระเบ ยประก นแบบผ อน บร ษ ทจะลดค าคอมม สช นงวดละ 1% เช น ผ อน 3 งวด ค าคอมม สช นจาก 12% เหล อ 9% 16 First Step On Tour by Sasiwimol ว ธ การช าระเบ ยประก นภ ยม ท งหมด 4 ช องทางค อ 3.4 ผ อนบ ตรเครด ต - ใช แบบฟอร มผ อนตาม ธนาคารบ ตรเครด ตท ก าหนด - ห กค าคอมม สช น ตามจ านวนงวดเหม อนเง นผ อน - ร บกรมธรรม โดยไม ต องรอผ อนครบ 17 ผ อนผ านบ ตร 18 อ นๆ ว ธ การช าระเบ ยประก นภ ยโดยใช แบบ Payment Form (ศร กร งโบรคเกอร ) Payment Form ธ.กส กรไทย 1.ใช ชาระค าเบ ยประก นท วประเทศ 20 บ. 2.หากเป นการชาระงวดแรก จะต องส ง หล กฐานไปพร อมก บการแจ งงาน 3.แจ งทะเบ ยนรถ และรห สสมาช ก 4. แจ งท สาขาท ท านแจ งงาน Ref1ล กค า Ref2ต วแทน Ref1ล กค า Ref2ต วแทน 19 20 21 First Step On Tour by Sasiwimol 22 หากต องยกเล กกรมธรรม ต องเตร ยมเอกสาร ด งน กรมธรรม ฉบ บจร ง สาเนาบ ตรประชาชน + เซ นสาเนาถ กต อง จ ดส งท ฝ ายการเง น รอเง นค นประมาณ 30 ว น ว ธ การยกเล กกรมธรรม บร ษ ทจะทาการค นเง นไปท ต วแทน หร อ ล กค า ตามเวลาท กาหนด ** กรณ สล กหล งไม ต องค นกรมธรรม แต ม ค าธรรมเน ยม 50 บาท ท งน ต องแนบ เอกสารท ม การเปล ยนแปลงด วย First Step On Tour by Sasiwimol 23 First Step On Tour by Sasiwimol 24 AM บ ตรประชาชน 25 การตรวจสอบผลงานและต ดตามงาน First Step On Tour by Sasiwimol 26 ว ธ ม ดจา พรบ. On-Line First Step On Tour by Sasiwimol 27 ว ธ ม ดจำ พรบ. On-Line ออกได 3 กรมธรรม อาคเนย ประก นภ ย KSK ประก นภ ย ท พยประก นภ ย เต มเง นคร งแรก 5 ฉบ บ /บร ษ ท ฉบ บละ 500 บาท ท กบร ษ ท เม อท านออกกรมธรรม แต ละฉบ บระบบจะห กเง น (ราคาท ห กคอมม ชช นตามระด บของท านแล ว) เม อท านออกกรมธรรม จนครบ 10 ฉบ บ ท านสามารถเต มเง นคร งต อไปข นต า ม ลค า 5 ฉบ บ โดยท านจะได ร บกรมธรรม ใหม 5 ฉบ บ หร อ มากกว าน นหากเง นใน ระบบของท านย งเหล ออ ก เช น เหล อเง นในระบบ 500- เม อเต มเง นใหม 2,500- จะได ร บกรมธรรม 6 ฉบ บ *ได ค าออกกรมธรรม ฉบ บละ 5% 28 ว ธ การแจ งงาน พรบ. First Step On Tour by Sasiwimol 29 ว ธ การแจ งงาน พรบ. ต องการ พรบ. กรณ ท ไม Online พรบ.เด ม หร อ สาเนาทะเบ ยนรถ+ แจ งว นค มครอง ใบโอนเง น สามารถต อ พรบ.มอเตอร ไซร ได (สอบถามการต อภาษ อ กคร ง) ** ไม ม ค าคอม + ม ค าจ ดส ง 50 บาทต อคร ง First Step On Tour by Sasiwimol 30 อบรมแล ว เร มต นธ รก จอย างไรต อ?? - ศ กษาข อม ลเบ องต นจาก DVD/ ศ กษาผล ตภ ณฑ /เข าอบรมท กคอร ส - ทานามบ ตรแจก/ป ายแบรนเนอร - บอกกล าวในกล มเป าหมายของเรา ญาต เพ อน ทางาน เพ อนเร ยน ส งคม First Step On Tour by Sasiwimol 31 ขอบค ณท เส ยสละเวลาของท านมาร บฟ งการอบรม Thank You 32
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks