น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม - PDF

Description
การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Advertisement

Publish on:

Views: 11 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development น.ส.ส ธ รา เบญจาน กรม สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก อสร าง คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ประเภทท วไปประจาป งบประมาณ 2556 การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง บ านคอนกร ตเสร มเหล ก The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development นางสาวส ธ รา เบญจาน กรม นางสาวส ช รา นวลกาแหง สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก อสร าง คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ งานว จ ยน ได ร บท นสน บสน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ ประเภทท วไปประจาป งบประมาณ 2556 ส ธ รา เบญจาน กรม การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคา โครงสร างบ านคอนกร ตเสร มเหล ก. สาขาว ชา เทคโนโลย อ ตสาหกรรมก อสร าง คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชเพชรบ รณ บทค ดย อ งานว จ ยน ม จ ดประสงค เพ อ พ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคา โครงสร างบ านคอนกร ตเสร มเหล ก โดยท างานบนโปรแกรม Microsoft Excel ประกอบไปด วย การ หาปร มาณงาน ฐานราก ตอม อ เสา คาน และพ น ซ งสามารถหาปร มาณของ ทราย คอนกร ต ไม แบบ เหล กเสร ม ตะป ลวดม ดเหล ก ห น และป นซ เมนต ส าหร บการประมาณราคาบ านคอนกร ตเสร มเหล ก ซ งสามารถปร บเปล ยนการค านวณได ง าย ในการพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณ ราคาโครงสร างบ านคอนกร ตเสร มเหล ก ผ ว จ ยเน นให ผ ท ม ความร ด านการประมาณราคาข นพ นฐาน สามารถใช งานได ง าย สะดวกรวดเร วและม ความถ กต อง แม นย า จากผลการประเม นความพ งพอใจ ของผ เข าร วมการประเม นการใช โปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร างบ าน คอนกร ตเสร มเหล กพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร างบ านคอนกร ต เสร มเหล ก พบว าจากประเด นความค ดเห นท งหมด 4 ด าน 17 รายการโดยภาพรวมของแต ละด าน ผ เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจอย ในระด บมาก ค อ ด านการใช งาน ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.38 ด านการ ประเม นผล ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.16 ด านล กษณะ ร ปแบบ ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.42 ด านการร กษาความ ปลอดภ ยของข อม ลในระบบ ม ค าเฉล ยเท าก บ 4.35 Sutira Benchanukrom The Analysis and Structural Concrete Home Price Estimate Reinforce Development. Research in Construction Technology, Faculty of Agricutural Technology, Phetchabun Rajabhat University. ABSTRACT The purpose of this research is to develop the estimation of reinforce structural concrete home program using Microsoft excel. The program consists of footing, pile, column, beam and slab. Which can find amount of sand, concrete, formwork, reinforce, formwork nail, reinforcement wire, coarse aggregate, fine aggregate and cement for estimate structural concrete home. The research emphasize easement and accuracy for use program. The result of questionnaire is create to evaluation the users satisfaction. The questionnaire consistion 4 parts 17 secondary subject. The result indicate that the trainee are at plentifully level. The results from the usability are 4.38 on average. The results from the evaluate are 4.16 on average. The results from the pattern are 4.42 on average. The results from the data security are 4.35 on average. ก ตต กรรมประกาศ ในนามของผ จ ดท าขอขอบพระค ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ และคณะ เทคโนโลย การเกษตรท สน บสน นการท าว จ ยในคร งน และขอขอบค ณ คณาจารย และบ คคลากรคณะ เทคโนโลย กาเกษตรท ได กร ณาให ค าแนะน าและความค ดเห นท เป นประโยชน อย างมากในการ แก ป ญหาต างๆ ระหว างการด าเน นการว จ ย จนกระท งงานว จ ยน เสร จสมบ รณ ขอขอบพระค ณ อาจารย ส ช รา นวลก าแหง ประธานสาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรมก อสร าง ซ งเป นผ ร วมว จ ย ท ให การสน บสน นและช วยเหล อ แนะน าอ นเป นประโยชน แก งานว จ ยน ขอขอบพระค ณ อาจารย ณ ฐพล ภ ระหงษ อาจารย ประจ าสาขาว ชาเทคโนโลย อ เล กทรอน กส ท ให ค าแนะน าในการพ ฒนาโปรแกรมจน สาเร จ ท ายท ส ดขอกราบขอบพระค ณบ ดา มารดา และบ คคลอ กหลายท านท ได ให ความช วยเหล อและ ม ได กล าวนามไว ณ ท น ประโยชน อ นใดท เก ดจากงานว จ ยน ย อมเป นผลมาจากความกร ณาของท าน ด งกล าวข างต น ผ ว จ ยขอขอบพระค ณเป นอย างส งไว ณ โอกาสน สารบ ญ หน า บทค ดย อภาษาไทย [หน าท..] บทค ดย อภาษาอ งกฤษ [หน าท..] ก ตต กรรมประกาศ [หน าท..] สารบ ญตาราง [หน าท..] สารบ ญภาพ [หน าท..] บทท 1 บทนา [หน าท..] 1. ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา 1 2. ว ตถ ประสงค 2 3. ขอบเขตของโครงการว จ ย 2 4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 2 5. แผนการถ ายทอดเทคโนโลย หร อผลการว จ ยส กล มเป าหมาย ระยะเวลาการดาเน นการว จ ย 3 8. ผลสาเร จและความค มค าของการว จ ยท คาดว าจะได ร บ 3 บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 4 1. ทฤษฎ ท เก ยวข อง 4 - ประเภทของการประมาณราคา 4 - ล กษณะของการประมาณราคา 5 - ข นตอนของการประมาณราคา 7 - แบบก อสร าง 9 - รายละเอ ยดประกอบการก อสร าง 10 - การจ ดหมวดรายงานการก อสร าง งานว จ ยท เก ยวข อง 14 - แนวค ดพ นฐานของโปรแกรมประมาณราคา 14 - งานว จ ยท เก ยวข อง 21 บทท 3 ว ธ การดาเน นการว จ ย ว ธ การดาเน นการว จ ย ว ธ การเก บข อม ล สถานท ท าการทดลอง/เก บข อม ล การว เคราะห ข อม ล ต วอย างบ านคอนกร ตเสร มเหล กท ใช ในการประเม นโปรแกรมว เคราะห 24 ปร มาณงานและปร มาณราคาโครงสร างบ านคอนกร ตเสร มเหล ก บทท 4 ผลการว จ ย การพ ฒนาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร าง 31 บ านคอนกร ตเสร มเหล ก - การว เคราะห ปร มาณงานฐานราก 31 - การว เคราะห ปร มาณงานเสาและตอม อ 34 - การว เคราะห ปร มาณงานคาน 37 - การว เคราะห ปร มาณงานพ น การประเม นประส ทธ ภาพโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณ 45 ราคาโครงสร างบ านคอนกร ตเสร มเหล ก - ว ธ การประเม นประส ทธ ภาพ 45 - กล มเป าหมาย 46 - เคร องม อท ใช ในการประเม น 46 - สถ ต ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล 47 - เกณฑ การประเม น 47 - ผลการดาเน นงาน 48 บทท 5 สร ปผลการว จ ย ผลการประเม นประส ทธ ภาพโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณ 52 ราคาโครงสร างบ านคอนกร ตเสร มเหล ก 2. ผลการเช อมโยงงานว จ ยก บการเร ยนการสอน 53 บรรณาน กรม [หน าท..] ภาคผนวก [หน าท..] ภาคผนวก ก. [ภาคผนวก] [หน าท..] ภาคผนวก ข. [ภาคผนวก] [หน าท..] ภาคผนวก ค. [ภาคผนวก] [หน าท..] ประว ต น กว จ ย [หน าท..] จ สารบ ญตาราง หน า ตารางท 3.1 สร ปรายละเอ ยดงานโครงสร าง 24 ตารางท 2 [ช อตาราง] [หน าท..] ตารางท 3 [ช อตาราง] [หน าท..] [ตารางท..] [ช อตาราง] [หน าท..] [ตารางท..] [ช อตาราง] [หน าท..] สารบ ญภาพ หน า ภาพท 3.1 แบบแปลนแสดงร ปด านของบ านคอนกร ตเสร มเหล ก สาหร บการประเม น 25 โปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร างบ านคอนกร ต เสร มเหล ก ภาพท 3.2 แบบแปลนแสดงร ปต ดของบ านคอนกร ตเสร มเหล ก สาหร บการประเม น 25 โปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร างบ านคอนกร ต เสร มเหล ก ภาพท 3.3 แบบแปลน ฐานราก คาน เสา ของบ านคอนกร ตเสร มเหล ก สาหร บการ 26 ประเม นโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาโครงสร างบ าน คอนกร ตเสร มเหล ก [ภาพท..] [ช อภาพ] [หน าท..] บทท 1 บทนำ 1.1 ควำมเป นมำและควำมสำค ญของป ญหำ บ านเป นท อย อาศ ยของคนไทยท กคน ในการด าเน นการสร างบ านน น ส งท ต องค าน งเป นอ นด บ แรกก ค อ งบประมาณในการก อสร าง ซ งงบประมาณน นต องมาจากการถอดปร มาณงานตามแบบ โครงสร างบ าน ด งน นการถอดปร มาณงานเพ อค านวณงบประมาณในการก อสร างจ งม ความส าค ญและม ประโยชน ต อท กฝ ายท เก ยวข อง ไม ว าจะเป น เจ าของบ าน สถาปน ก ว ศวกรตลอดจนผ ร บเหมาก อสร าง ท งในด านการก าหนดวงเง นค าก อสร างเสนอราคาก อสร าง และการเปล ยนแปลงแก ไข เพ ม ลดงาน ในขณะก อสร าง หากจะระบ ถ งป ญหาท เก ดข นในการประมาณราคางานก อสร างน นจะพบว าม อย หลาย ด าน เช น (1)การค ดปร มาณว สด จ าเป นต องศ กษาแบบก อสร าง มาตรฐานว ธ ค ด เพ อท าการแยก องค ประกอบของอาคาร และปร มาณงานต างๆ ซ งม จ านวนและม ล กษณะซ าๆก นอย มากท าให อาจเก ด ความผ ดพลาดข นได (2) สาหร บงานท ม ปร มาณงานมาก อาจม ผ ประมาณราคาหลายคน ซ งแต ละคนก ม น ยามและว ธ ค ดท แตกต างก นเป นผลให ใบเสนอราคาไม อย ในการควบค มท ด (อ ดม และ สมเก ยรต,2544) (3) การค านวณปร มาณงาน และว สด ก อสร างม ความหลากหลาย ท าให อาจเก ดป ญหาการตก หล นของห วข องาน ท าให การค านวณผ ดพลาดได (ธ ร, 2543) (4) ระยะเวลาการท างานจะต องใช เวลา มาก เน องจากม ข อม ลมาก และหลากหลายโดยเฉพาะรายช อของผ ร บเหมา ผ ขายว สด ซ งในการ ประม ลงานแต ละโครงการม กจะม ระยะเวลาท จะใช ในการประมาณราคาไม มากน ก ผ ประมาณราคาจ งม ความจ าเป นต องค ดราคาให ละเอ ยดถ กต อง และรวดเร วท นเวลา (สมน ก, 2536) (5) การตรวจสอบ ความถ กต องในการประมาณราคา ไม ว าจะเป นส ดส วนของปร มาณงาน ราคาว สด ก อสร าง และค าแรง ม ความย งยากเน องจากว าต องอาศ ยสถ ต และประสบการณ ของผ ประมาณราคา (อ ดม และสมเก ยรต, 2544) ซ งในป จจ บ นก ได ม การพ ฒนาเอาเคร องคอมพ วเตอร เข ามาม ส วนช วยในการประมาณราคางาน ก อสร างก จะช วยลดป ญหาเหล าน ได ท งในแบบท พ ฒนาข นมาใช เองภายในองค กร หร อพ ฒนาข นมาเพ อ การค า ในร ปของโปรแกรมสาเร จร ป (เกร ยงศ กด และ จ กร, 2544) ท าให ผ ว จ ยเล งเห นถ งความส าค ญของการประมาณราคา ค าก อสร างน น ย งยาก และม รายละเอ ยดค อนข างมาก ผ ท ประมาณราคาค าก อสร างน นต องเป นผ ท ม ความรอบคอบเพราะถ าการ ประมาณราคาค าก อสร างม ข อผ ดพลาดตกหล น ก จะม ผลกระทบต อการก อสร าง การก าหนดวงเง นการ ก อสร าง เป นต น เพ อให เก ดความสะดวก รวดเร วและถ กต องในการประมาณราคา ผ ว จ ยจ งม แนวความค ดท จะเข ยนโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคาบ านคอนกร ตเสร มเหล ก ข น ซ งโปรแกรมจะค านวณหาปร มาณงานโครงสร าง ได แก ฐานราก คาน เสา พ นและบ นไดโดยท ผลล พธ ท ได จากโปรแกรมจะม ความถ กต องและรวดเร ว สามารถนาไปใช ในการคานวณและใช งานได จร ง 1.2 ว ตถ ประสงค ศ กษาโปรแกรมว เคราะห ปร มาณงานและประมาณราคางานโครงสร างบ านคอนกร ต เสร มเหล ก 1.3 ขอบเขตขอ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks