เร ยน นายก อบต./ นายกเทศมนตร /นายก อบจ. ส งท ส งมาด วย โครงการอบรมส มมนาฯ จานวน ๑ ช ด - PDF

Description
สมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ๑๔ หม ท ๘ ตาบลโพนเม องน อย อาเภอห วตะพาน จ งหว ดอานาจเจร ญ ๓๗๒๔๐ โทรศ พท ๐๘๙-๘๖๓๔๑๙๙,๐๘๘-๓๗๗๒๔๙๙ เว บไซต ท สปตน. ๐๐๗/๒๕๕๘ ๘ ม ถ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business & Economics

Publish on:

Views: 12 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ๑๔ หม ท ๘ ตาบลโพนเม องน อย อาเภอห วตะพาน จ งหว ดอานาจเจร ญ ๓๗๒๔๐ โทรศ พท ๐๘๙-๘๖๓๔๑๙๙,๐๘๘-๓๗๗๒๔๙๙ เว บไซต ท สปตน. ๐๐๗/๒๕๕๘ ๘ ม ถ นายน ๒๕๕๘ เร อง โครงการอบรมส มมนาว ชาการ เร อง แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บ การกาหนดราคากลาง การควบค มงาน การตรวจร บงานจ าง การตรวจร บพ สด ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๘ เร ยน นายก อบต./ นายกเทศมนตร /นายก อบจ. ส งท ส งมาด วย โครงการอบรมส มมนาฯ จานวน ๑ ช ด ด วยสมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ได กาหนดจ ดโครงการอบรมส มมนาว ชาการ เร อง แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บ การกาหนดราคากลาง การควบค มงาน การตรวจร บงานจ าง การตรวจร บพ สด ขององค กร ปกครองส วนท องถ น ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ เข าร วมอบรมส มมนาเข าใจป ญหาแนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บการกาหนดราคากลาง การค มงานก อสร าง การตรวจร บงานจ าง การตรวจร บพ สด ให เป นไปตามแบบแปลนราย ละเอ ยด เข าใจในกฎหมาย ระเบ ยบ ท เก ยวข อง ปฏ บ ต หน าท ราชการให เก ดประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลส งส ด ในการ พ ฒนาท องถ น ระหว างว นท ๑๗ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมก จตรงว ลล ร สอร ท อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน ด งน น ทางสมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ จ งเร ยนมาเพ อขอเช ญท านผ บร หาร ท องถ น/ผ ช วยผ บร หารท องถ น/ปล ดองค กรปกครองส วนท องถ น/รองปล ดองค กรปกครองส วนท องถ น/ผอ.กองช าง/หน.ส วน โยธา/ว ศวกร/นายช างโยธา/ช างโยธา/ผอ.กองคล ง/น กว ชาการพ สด /น กว ชาการคล ง/น กว ชาการเง นและบ ญช /น ต กร/ ข าราชการ/พน กงานส วนท องถ น/ล กจ างส วนท องถ น ท กตาแหน งท สนใจและได ร บการอน ม ต เข าร วมโครงการด งกล าว โดยผ สนใจสามารถสอบถามได ท โทรศ พท ๐๘๙-๘๖๓๔๑๙๙,๐๘๘-๓๗๗๒๔๙๙,๐๘๑-๘๗๘๒๙๐๙ หร อสามารถดาวน โหลด ได ท เว บไซต จ งเร ยนมาเพ อโปรดทราบและพ จารณา ขอแสดงความน บถ อ ( ดร.จ ราว ฒ เข มพรมมา ) นายกสมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ สาน กงานสมาคม โทรศ พท ๐๘๙-๘๖๓๔๑๙๙,๐๘๘-๓๗๗๒๔๙๙ โครงการอบรมส มมนาว ชาการ เร อง แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บ การกาหนดราคากลาง การควบค มงาน การตรวจร บงานจ าง การตรวจร บพ สด ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๘ **************************************** ๑. หล กการและเหต ผล ด วยองค กรปกครองส วนท องถ นเป นหน วยงานราชการท ม อานาจหน าท และภารก จมากมายหลายด าน โดยเฉพาะการดาเน นงานเก ยวก บการก อสร างโครงการต างๆ จานวนมากมาย ว ธ การ ข นตอนท สาค ญอย างย งค อ การกาหนดราคากลาง การควบค มงานก อสร าง การตรวจร บงานจ าง การตรวจร บพ สด ซ งพบว าในการกาหนดราคา กลาง การควบค มงานก อสร าง การตรวจร บงานจ างก อสร าง การตรวจร บพ สด ไม ถ กต อง การก อสร างไม เป นไปตาม แบบแปลนรายละเอ ยด และข อกาหนดในส ญญา อย างเช น การขยายส ญญา การงดหร อการลดค าปร บ การแจ งหย ด งาน การแก ไขข อผ ดพลาดในการบร หารส ญญา ฯลฯ ท อย ในอานาจหน าท ของผ ควบค มงาน คณะกรรมการตรวจการ จ าง และการตรวจร บพ สด ล วนๆ เป นเร องท ม ความเส ยงก บผ ท เก ยวข องอาจจะต องได ร บโทษตามส ดส วนความ ร บผ ดชอบ ท งความผ ดทางละเม ด และความผ ดทางว น ย ด งน น เพ อหล กเล ยงข อผ ดพลาดท อาจจะเก ดข นก บ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ผ ความค มงาน คณะกรรมการตรวจการจ าง และคณะกรรมการตรวจร บพ สด ทางสมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ เห นว า เพ อเป นการพ ฒนาศ กยภาพ บ คลากรขององค กรปกครองท องถ น จ งจ ดโครงการอบรมส มมนาว ชาการ ในห วข อ เร อง แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บ การกาหนดราคากลาง การควบค มงาน การตรวจร บงานจ าง การตรวจร บพ สด ขององค กรปกครอง ส วนท องถ น ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒. ว ตถ ประสงค ๒.๑ เพ อให ผ เข าอบรมส มมนาเข าใจป ญหา แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บ การก าหนดราคากลาง การค มงาน ก อสร าง การตรวจร บงานจ าง การตรวจร บพ สด ให เป นไปตามแบบแปลนรายละเอ ยด ๒.๒ เพ อให ผ เข าอบรมส มมนาเข าใจแนวทางปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ท เก ยวข อง ๒.๓ เพ อให ผ เข าอบรมส มมนาเข าใจแนวทางในการปฏ บ ต หน าท ราชการซ งจะก อให เก ดประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลส งส ดในการพ ฒนาท องถ น ๓. กล มเป าหมาย ๓.๑ ผ บร หารท องถ น/ผ ช วยผ บร หารท องถ น ๓.๒ ปล ดองค กรปกครองส วนท องถ น/รองปล ดองค กรปกครองส วนท องถ น ท งอบจ./ เทศบาล/อบต. ๓.๓ ผอ.กองช าง/หน.ส วนโยธา/ว ศวกร/นายช างโยธา/ช างโยธา/ข าราชการ พน กงานจ าง/หร อผ ท ได ร บ มอบหมาย -๒-๓.๔ ผอ.กองคล ง/น กว ชาการพ สด /น กว ชาการคล ง/น กว ชาการเง นและบ ญช /น ต กร/ ข าราชการ/พน กงาน ส วนท องถ น/ล กจ างส วนท องถ น ท กตาแหน งท สนใจและได ร บการอน ม ต ๔. ว นเวลา และสถานท อบรมส มมนา ระหว างว นท ๑๗ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมก จตรงว ลล ร สอร ท อาเภอเม อง จ งหว ดอ บลราชธาน ๕. ผ ร บผ ดชอบโครงการ สมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ๖. การร บลงทะเบ ยน ๖.๑ ส งแบบตอบร บพร อมหล กฐานสาเนาใบร บฝากเง นค าลงทะเบ ยนมาทาง ๖.๒. ชาระค าลงทะเบ ยนโดยการโอนเง นค าลงทะเบ ยนล วงหน าเท าน น ด งน - โอนเง น เข าบ ญช ธนาคารกร งไทย สาขาหน าศ นย ราชการจ งหว ดอานาจเจร ญ ช อบ ญช สมาคมปล ด องค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ เลขท บ ญช ๙๘๒-๐-๒๘๗๓๒-๔ (ออมทร พย ) ก อนว นท ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ - ให นาหล กฐาน การชาระเง นค าลงทะเบ ยนมาแจ งในว นลงทะเบ ยนเพ อร บใบเสร จร บเง น ต อไป ๗. งบประมาณและค าใช จ าย ๗.๑ ค าลงทะเบ ยนล วงหน าตามแบบตอบร บคนละ ๑,๘๐๐ บาท (หน งพ นแปดร อยบาทถ วน) เพ อจ ายเป น ค าเอกสารประกอบการฝ กอบรม ค าอาหารกลางว น ค าอาหารว าง ค าตอบแทนว ทยากร ค าจ ดสถานท อบรมส มมนา ค าเอกสารอบรมส มมนา ค าดาเน นการในการจ ดอบรมส มมนาและอ นๆ (ท กรายการถ วจ ายตามจร ง) ๗.๒ ค าท พ ก ค าพาหนะเด นทาง และค าเบ ยเล ยง สามารถเบ กจ ายได จากต นส งก ด เม อท านได ร บอน ม ต จากผ บร หารองค กรปกครองส วนท องถ นหร อผ บ งค บบ ญชาแล ว ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท ๐๘๐๘.๒/ว. ๕๕๑๗ ลงว นท ๒๓ พฤศจ กายน ๒๕๕๕ และระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยว าด วยค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ ของเจ าหน าท ท องถ น พ.ศ.๒๕๕๕ และท แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท ๑) (ฉบ บท ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ๘. ประโยชน ท คาดว าได ร บ ๘.๑ ผ เข าอบรมส มมนาได ร บทราบและเข าใจป ญหา แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บการกาหนดราคากลาง การ ค มงานก อสร าง การตรวจร บงานจ าง การตรวจร บพ สด ให เป นไปตามแบบแปลนรายละเอ ยด ๘.๒ ผ เข าอบรมส มมนาได ร บทราบและเข าใจแนวทางปฏ บ ต ตามกฎหมาย ระเบ ยบ ท เก ยวข อง ๘.๓ ผ เข าอบรมส มมนาได ร บทราบแนวทางในการปฏ บ ต หน าท ราชการซ งจะก อให เก ดประส ทธ ภาพและ ประส ทธ ผลส งส ดในการพ ฒนาท องถ น -๓-๙. ผ เสนอโครงการ (ลงช อ) (นายธนดล ประเสร ฐศ ลป ) กรรมการและว ชาการสมาคมฯ ๑๐. ผ เห นชอบโครงการ (ลงช อ) (ลงช อ) (นายวรพจน เข มป ญญา) (จ.ส.อ.ส นาจ เอ อมอ น) เลขาธ การสมาคมฯ อ ปนายกสมาคมฯ ๑๑. ผ อน ม ต โครงการ (ลงช อ) (ดร.จ ราว ฒ เข มพรมมา) นายกสมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ โครงการอบรมส มมนาว ชาการ เร อง แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บ การกาหนดราคากลาง การควบค มงาน การตรวจร บงานจ าง การตรวจร บพ สด ขององค กรปกครองส วนท องถ น ประจาป พ.ศ. ๒๕๕๘ ว นท ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. ลงทะเบ ยน ร บเอกสาร ร บใบเสร จร บเง น เวลา ๑๓.๐๐ ๑๗.๐๐ น. เร อง แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บ กฎหมาย ระเบ ยบ ความร บผ ดทางละเม ด ทางว น ย ของคณะกรรมการกาหนดราคากลาง ผ ควบค มงาน คณะกรรมการตรวจร บงานจ าง คณะกรรมการตรวจร บพ สด และเจ าหน าท ท เก ยวข องขององค กรปกครองส วนท องถ น โดย อาจารย กร ชช ย ศ ลปรายะ น กส งเสร มการปกครองท องถ นชานาญการพ เศษ ว นท ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เร อง ป ญหาแนวทางการปฏ บ ต ของ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ผ ควบค มงาน คณะกรรมการตรวจร บงานจ าง คณะกรรมการตรวจร บพ สด ไม เป นไปตามแบบแปลน รายละเอ ยด และข อกาหนดในส ญญา(ต อ) เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. เร อง ป ญหาแนวทางการปฏ บ ต ของ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ผ ควบค มงาน คณะกรรมการตรวจร บงานจ าง คณะกรรมการตรวจร บพ สด ไม เป นไปตามแบบแปลน รายละเอ ยด และข อกาหนดในส ญญา ว นท ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. เร อง ป ญหา ข อส งเกต และข อควรระว ง ความผ ดพลาดในการคานวณราคากลาง งานก อสร าง การควบค มงาน การตรวจการจ างงานก อสร าง การตรวจร บพ สด เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พ กร บประทานอาหารกลางว น เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เร อง ป ญหา ข อส งเกต และข อควรระว ง ความผ ดพลาดในการคานวณราคากลาง งานก อสร าง การควบค มงาน การตรวจการจ างงานก อสร าง การตรวจร บพ สด -๒- เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. สร ปป ญหา แนวทางการปฏ บ ต ของ คณะกรรมการกาหนดราคากลาง ผ ควบค มงาน คณะกรรมการตรวจร บงานจ าง คณะกรรมการตรวจร บพ สด ไม เป นไปตามแบบแปลน รายละเอ ยด และข อกาหนดในส ญญา โดย ดร.จ ราว ฒ เข มพรมมา นายกสมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออก เฉ ยงเหน อ หมายเหต - (กาหนดการอาจเปล ยนแปลงได ตามความเหมาะสม) - (ว นท ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ) เวลา ๑๕.๐๐ ๑๕.๒๐ น. พ กร บประธานอาหารว าง - (ว นท ๑๘ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ) เวลา ๑๐.๓๐ ๑๐.๕๐ น. พ กร บประธานอาหารว าง เวลา ๑๕.๐๐ ๑๕.๒๐ น. พ กร บประธานอาหารว าง แบบตอบร บ โครงการอบรมส มมนาว ชาการ เร อง แนวทางการปฏ บ ต เก ยวก บ การกาหนดราคาก
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks