อนงค ว ช ยร มย บทค ดย อ - PDF

Description
การบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 7 THE SCHOOL CURRICULUM ADMINISTRATION MANAGEMENT AT DONGYAI SUB DISTRICT, PHIMAI DISTRICT,

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Gadgets

Publish on:

Views: 17 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 7 THE SCHOOL CURRICULUM ADMINISTRATION MANAGEMENT AT DONGYAI SUB DISTRICT, PHIMAI DISTRICT, NAKHONRATCHASIMA EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 7 อนงค ว ช ยร มย บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ความม งหมาย1) เพ อศ กษาการบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 7 2) เพ อเปร ยบเท ยบการบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 7 กล มต วอย างในการว จ ยคร งน ได แก ผ บร หารโรงเร ยน และคร ผ สอนในโรงเร ยน ต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงาน เขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 7 จ านวน 81 คน ค ดเป นร อยละ เคร องม อท ใช ในการว จ ยเป นแบบสอบถามมาตราส วนประมาณ ค า 5 ระด บ แบบสอบถามในการว จ ยม ค าความเช อม นท งฉบ บเท าก บ แล วน าแบบสอบถามไปเก บข อม ล แล วน ามาว เคราะห ข อม ล โดยโปรแกรมคอมพ วเตอร น าไปหาค าทางสถ ต ตามล าด บ ค าร อยละ ค าเฉล ย (Mean) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ ทดสอบค าท (t-test) ผลการว จ ย พบว า 1. สภาพการบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 7 ระด บความค ดเห นท ม ต อสภาพการบร หารจ ดหล กส ตรสถานศ กษาพ จารณาโดยรวม และรายด านอย ในระด บ มาก 2. ระด บป ญหาการจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มายส าน กงานเขตพ นท การศ กษา นครราชส มา เขต 7 ระด บป ญหาการบร หารจ ดการหล กส ตรโดยรวม และรายด านอย ในระด บปานกลาง 3. ผลสร ปการเปร ยบเท ยบระด บความค ดเห นเก ยวก บสภาพการบร หารหล กส ตรสถานศ กษา จ าแนกตามเพศ ว ฒ การศ กษา ต าแหน งหน าท ประสบการณ ผลการว เคราะห ด านการเปร ยบเท ยบ ต วแปรแต ละประเภทของคร และผ บร หารพบท กด านม ระด บความ ค ดเห นต อสภาพและป ญหาด านบร หารหล กส ตรสถานศ กษาไม แตกต างก น Abstract The purposes of this research were to 1) study of school curriculum administration management at DongYai sub district, Phimai district, Nakhonratchasrima Educational Service Area Office 7, and 2) comparative Study of school curriculum administration management at DongYai sub district, Phimai district, Nakhonratchasrima Educational Service Area Office 7. The samples of this research consisted of 81 administrators and teachers from school in DongYai sub district, Phimai district, Nakhonratchasrima evaluated to (. %). A 5-point rating scale questionnaire composed of items reflecting the five expects with reliability of was administered and then the data were computational analyzed through percentage, mean, standard deviation, and t-test. The research findings were as follow: 1. Status of school curriculum administration management at DongYai sub district, Phimai district, Nakhonratchasrima Educational Service Area Office 7; the opinion for school curriculum administration management when considered in individual aspect and totally aspects were at the high level. 2. The problem of school curriculum administration management at DongYai sub district, Phimai district, Nakhonratchasrima Educational Service Area Office 7; consideration of individual aspects and totally aspect were at medium level. 3. Conclusion of the comparative opinion for school curriculum administration management classified by gender, qualification, position and working experience comparative analyzed each variable of administrator and teacher found had no significantly difference. ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา การจ ดการศ กษาเป นห วใจส าค ญในการพ ฒนาค ณภาพช ว ตของคนเราให ด ย งข น เพ อพ ฒนาช มชน ส งคม และประเทศให ม ศ กยภาพท กด านต องอาศ ยหล กส ตรเป นส าค ญ เพราะหล กส ตรเป นต วก าหนดเน อหาการจ ดการเร ยนการสอนส การจ ดประสบการณ ให ผ เร ยนม ค ณสมบ ต ท ต องการและท นต อการเปล ยนแปลงของส งคมโลก เม อมองจากการศ กษาท ผ านมาประเทศไทยได ม การใช หล กส ตรเป น แนวทางส าหร บการจ ดการศ กษาของประเทศด งค ากล าวของ ว นเพ ญ ส ขเกษม (2547: บทค ดย อ) กล าวว าหล กส ตรเป นห วใจของการศ กษา ถ าไม ม หล กส ตรการท จะให การศ กษาแก เยาวชน และประชาชนของประเทศย อมท าไม ได เพราะหล กส ตรเป นเคร องม อถ ายทอดเจตนารมณ หร อ เป าประสงค ของการศ กษาชาต ลงส การปฏ บ ต โดยหล กส ตรจะเป นแนวทางก าหนดในการปฏ บ ต งานของคร เพ อให ผ เร ยนไ ด ร บการศ กษาท ม ง จ ดหมายเด ยวก น และเป นประโยชน ต อตนเอง และส งคม ท งน กระทรวงศ กษาธ การได ก าหนดไว อย างช ดเจนว าให สถานศ กษาเป นผ จ ดท าสาระรายละเอ ยดเป นรายป หร อรายภาคให สอดคล องก บ สภาพป ญหาในช มชน ส งคม ภ ม ป ญญาท องถ น ค ณสมบ ต อ นพ งประสงค เพ อเป นสมาช กท ด ของช มชน ส งคมและประเทศชาต (กระทรวงศ กษาธ การ. 2544: 2) นอกจากน เพ อให การใช หล กส ตรสถานศ กษาข นพ นฐานบรรล จ ดหมายท ก าหนดไว กระทรวงศ กษาธ การ ได เสนอแนวทางไว ว า สถานศ กษาต องประสานส มพ นธ และร วมม อก บบ ดามารดา ผ ปกครอง และบ คคลในช มชนให การพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในสถานศ กษาอย างต อเน อง และพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ในมาตรา 27 วรรค 2 บ ญญ ต ว า ให สถานศ กษาข นพ นฐาน ม หน าท จ ดท าสาระของหล กส ตรในส วนท เก ยวข องก บสภาพป ญหาในช มชนและส งคม ภ ม ป ญญาท องถ น ค ณสมบ ต อ นพ งประสงค เพ อเป น สมาช กท ด ของช มชน ส งคมและประเทศชาต (กระทรวงศ กษาธ การ. 2544: 2) ความเช อมโยงของหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน ซ งสถานศ กษาต องว เคราะห ก าหนดรายละเอ ยดท จะน ามาจ ดรายว ชา พร อมท งเพ มเต มสาระในส วนท เก ยวข องสอดคล องสนองความ ต องการของน กเร ยน ช มชน และท องถ น เป นหล กส ตรสถานศ กษา การใช หล กส ตรสถานศ กษาเป นเร องส าหร บข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาท กแห งท าให เก ดป ญหาการปฏ บ ต ตามมา อย างไรก ตาม ว นเพ ญ ส ขเกษม (2547: บทค ดย อ) ท ได ท าการศ กษาป ญหาการบร หารจ ดการหล กส ตรการศ กษาข นพ นฐานใน โรงเร ยนประถมศ กษา ส งก ดส าน กงานการประถมศ กษาจ งหว ดนครราชส มา พบว า ม ป ญหาหลายด านโดยเฉพาะการบร หารจ ดการ หล กส ตรสถานศ กษาข นพ นฐาน ด านท ม ค าเฉล ยเป นป ญหาการด าเน นงานส งส ด ได แก ด านกา รน เทศ ก าก บ และต ดตามและประเม นผล จากความส าค ญตามหล กการและเหต ผลด งท กล าวมาแล ว ผ ศ กษาจ งสนใจท จะศ กษา การบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของ โรงเร ยน ในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต7 ซ งผลการศ กษาน จะเป นข อม ลเบ องต นส าหร บ ผ บร หาร คร ผ สอน และผ ท เก ยวข องน าไปปร บปร งและพ ฒนาการบร หารจ ดการหล กส ตรตามแนวทางของหล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน ให ม ประส ทธ ภาพ จากเหต ผลด งกล าว ผ ว จ ยจ งสนใจท ท าการว จ ย การบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยนในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 7 เพราะย งไม ม ว จ ยแพร หลาย ม ข อม ลเพ อการศ กษาย งไม เพ ยงพอต อ การศ กษาด านหล กส ตรท องถ น หล กส ตรการศ กษาเพ อให การบร หารงานว ชาการของสถานศ กษาให ม ค ณภาพม ประส ทธ ภาพ ด านการ บร หารหล กส ตรซ งเก ยวข องก บการจ ดการเร ยนการสอน การบร หารหล กส ตรในสถานศ กษาโดยให เก ดประส ทธ ภาพประส ทธ ผล ค ณภาพ ทางการศ กษาท ท าผลประโยชน ส งส ดต อผ เร ยนในอนาคต ความม งหมายของการว จ ย การว จ ยคร งน ผ ว จ ยได ต งความม งหมายไว ด งน 1. เพ อศ กษาการบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 7 2. เพ อเปร ยบเท ยบการบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาของโรงเร ยน ในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขต พ นท การศ กษานครราชส มา เขต 7 ว ธ ด าเน นการว จ ย ประชากร ได แก ผ บร หารสถานศ กษา และคร ผ สอนในโรงเร ยน ต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา นครราชส มา เขต เป นผ บร หารสถานศ กษา จ านวน คน และคร ผ สอน จ านวน คน รวม คน กล มต วอย างท ใช ในการว จ ย ได แก ผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอนในโรงเร ยน ต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขต พ นท การศ กษานครราชส มา เขต ประกอบด วย ผ บร หารสถานศ กษาจ านวน คน และคร จ านวน คน รวมท งส น คน ซ งว ธ เล อกกล ม ต วอย างท ใช ในการว จ ย (กาญจนาว ฒาย. : ) ก าหนดโดยใช ตารางของเครจซ และ มอร แกน (Krejcie and Morgan) ได จ านวน คน ค ดเป นร อยละ 100. การสร างเคร องม อท ใช ในการว จ ย ล กษณะของเคร องม อท ใช ในการว จ ยคร งน เป นแบบสอบถาม ซ งผ ศ กษาสร างข นม ตอน ค อ ตอนท สถานภาพของบ คลากร เป นแบบสอบถามเก ยวก บสถานภาพของผ บร หารสถานศ กษา และคร ผ สอน จ านวน ข อ ตอนท แบบสอบถามและการบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษาเป นมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) ชน ดเล อกตอบ ระด บ เพ อสอบถามความค ดเห นของผ บร หารสถานศ กษา และคร ผ สอนในโรงเร ยน ต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต เก ยวก บสภาพการบร หารจ ดการหล กส ตรสถานศ กษา ใน ด าน ประกอบด วย ด านการเตร ยมความพร อม ของสถานศ กษา ด านการจ ดท าสาระหล กส ตรสถานศ กษา ด านการวางแผนการใช หล กส ตรสถานศ กษา ด านการด าเน นการบร หารหล กส ตร สถานศ กษาด าน การน เทศ ก าก บ ต ดตาม ประเม นผลหล กส ตร ด านการสร ปผลการด าเน นงาน ด านการปร บปร งพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา การหาค ณภาพของเคร องม อ การสร างและการหาค ณภาพของเคร องม อส าหร บการว จ ยคร งน ผ ศ กษาได ด าเน นการตามข นตอนด งต อไปน 1. ศ กษาค นคว าเอกสาร และงานท เก ยวข องก บการบร หารหล กส ตร เพ อใช เป นแนวทางในการสร างแบบสอบถาม 2. น าแบบสอบถามท สร างข นเสนออาจารย ท ปร กษาสารน พนธ เพ อตรวจสอบความถ กต องและให ค าแนะน าเพ อปร บปร ง แก ไข 3. น าแบบสอบถามท แก ไขเร ยบร อยแล วไปให ผ ทรงค ณว ฒ ด านหล กส ตรจ านวน ท าน ตรวจสอบความเท ยงตรงเช งเน อหา เช งโครงสร าง และเช งภาษา 4. ปร บปร งแก ไข แบบสอบถามให สมบ รณ ตามข อเสนอแนะของผ ทรงค ณว ฒ 5. น าแบบสอบถามท ปร บปร งแล วไปทดลองใช (Try out) ก บผ บร หารสถานศ กษา และคร ผ สอน จ านวนท งส น คน ของ โรงเร ยนในต าบลดงใหญ อ าเภอพ มาย ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาราชส มา เขต ได ค าความเช อม นท งฉบ บเท าก บ การเก บรวบรวมข อม ล 1. ขอหน งส อแนะน าต วจากบ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks