จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ - PDF

Description
รายงานว จ ย การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 ห อง TI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ

Please download to get full document.

View again

of 63
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Books - Non-fiction

Publish on:

Views: 32 | Pages: 63

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงานว จ ย การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 ห อง TI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ ดทาโดย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา คานา การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลค าโดยใช ก จกรรม เพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 (TI201) ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและ บร หารธ รก จ ม ว ตถ ประสงค เพ อศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ในรายว ชาการใช โปรแกรม ประมวลผลคา ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 2 ห องTI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและ บร หารธ รก จ ท ได เร ยนร โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ก อนและหล งเร ยน ในรายว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลค า ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 2 ห องTI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ท ได เร ยนร โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน และเพ อศ กษา ความพ งพอใจของผ เร ยนหล งการเร ยนร โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน กล มต วอย างท ใช ในการศ กษา ค อน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 2 ห อง TI201 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ านวน 26 คน ซ งผ จ ดท าได เร มต นจากการ มองเห นป ญหา ค อ น กศ กษาม ความแตกต างระหว างบ คคลค อนข างมาก โดยท น กศ กษาบาง คนสามารถเร ยนและท างานตามท ได ร บมอบหมายได ในเวลาอ นรวดเร ว แต ในขณะเด ยวก นม น กศ กษาบางส วนท ใช เวลามากในการท างานช นเด ยวก น เน องมาจากน กศ กษาส วนใหญ ท ท างานได ช าเป นผ ท ม ท กษะในการใช คอมพ วเตอร ค อนข างน อย ด งน นจ งท าให น กศ กษาท ม ท กษะทางด านคอมพ วเตอร ส งเก ดความร ส กเบ อหน ายในการรอเพ อน ด งน นผ ว จ ยจ งได ค ดหา ว ธ การท จะนามาแก ไขป ญหาในการเร ยนด งกล าวเพ อให ผ เร ยนเก ดการพ ฒนาจ งได น าก จกรรม การเร ยนแบบเพ อนช วยเพ อนเข ามาช วยในการจ ดการเร ยนการสอน เพราะการเร ยนโดยว ธ ด งกล าวจะช วยพ ฒนาและแก ป ญหาด านผลส มฤทธ ทางการเร ยนของน กศ กษา เป นการสร าง ความส มพ นธ ท ด ในช นเร ยนระหว างน กศ กษา การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลค าโดยใช ก จกรรม เพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 (TI201) ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและ บร หารธ รก จ ได ใช หล กการเข ยนรายงานการว จ ย ซ งประกอบด วย 5 บทด งน บทท 1 บทนา บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 ว ธ ดาเน นการ บทท 4 ผลการดาเน นงาน บทท 5 สร ป อภ ปรายผล และข อเสนอแนะ 44 ส ดท ายน ผ จ ดท าหว งเป นอย างย งว าผลการว จ ยเร องการพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการ เร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลค าโดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 (TI201) ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จะเป นประโยชน ต อผ อ านไม มากก น อย และถ าม ข อผ ดพลาดประการใดทางผ จ ดทาก ขออภ ยมา ณ ท น ด วย อ ญชล อ นสมพ นธ ผ จ ดทา 45 ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาว จ ยฉบ บน สาเร จล ล วงได ด วยความเพ อนร วมงานท ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พ และบร หารธ รก จ ท ม น าใจให ความช วยเหล อ และช แนะในด านต างๆ และน กศ กษา ปวช.2 ห อง TI201 ท กคน ท ให ความร วมม อในการทางานว จ ยเป นอย างด อ ญชล อ นสมพ นธ ส งหาคม ช อเร อง การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 ห อง TI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ช อผ ว จ ย นางสาวอ ญชล อ นสมพ นธ ภาคการศ กษาท 1 ป การศ กษา 2555 บทค ดย อ การพ ฒนาผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลค าโดยใช ก จกรรม เพ อนช วยเพ อน ของน กศ กษาระด บช น ปวช.2 (TI201) ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและ บร หารธ รก จ ม ว ตถ ประสงค ในการว จ ย 1) เพ อศ กษาผลส มฤทธ ทางการเร ยน ในรายว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 2 ห องTI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ท ได เร ยนร โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน 2) เพ อเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ก อน และหล งเร ยน ในรายว ชาการใช โปรแกรมประมวลผลคา ระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 2 ห องTI201 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ท ได เร ยนร โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน และ 3) เพ อศ กษาความพ งพอใจของผ เร ยนหล งการเร ยนร โดยว ธ เพ อนช วยเพ อน กล มต วอย างท ใช ในการศ กษา ค อน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นป ท 2 ห อง TI201 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ จ านวน 26 คน เคร องม อท ใช ใน การว จ ยประกอบด วย 1) แผนการจ ดการเร ยนร เร อง การสร างกราฟ 2) แบบว ดผลส มฤทธ ก อนเร ยนและหล งเร ยน สาหร บการประเม นผลการจ ดการเร ยนร ก อนและหล งเร ยน เร องการ สร างกราฟ คะแนนเฉล ยก อนเร ยน ของน กศ กษาม ค าเท าก บ 8.59 ซ งค ดเป นร อยละ และค าคะแนนเฉล ยหล งเร ยน ของน กศ กษาม ค าเท าก บ ซ งค ดเป นร อยละ ซ ง คะแนนเฉล ยหล งเร ยนส งกว าคะแนนเฉล ยก อนเร ยน โดยม การพ ฒนาการของคะแนนระหว าง 2-11 คะแนน ค ดเป นร อยละของคะแนนท เพ มข นร อยละ ) แบบสอบถามความ พ งพอใจของน กเร ยนท ม ต อการเร ยนท ม ต อการเร ยนการสอนเร องการสร างกราฟ โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน โดยภาพรวมอย ในระด บมาก 47 สารบ ญ คานา ก ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อ ง สารบ ญ จ สารบ ญตาราง ช บทท 1 บทนา ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา 1 ว ตถ ประสงค การว จ ย 3 ขอบเขตของการว จ ย 3 น ยามศ พท เฉพาะ 4 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 5 บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผลส มฤทธ ทางการเร ยน 7 พฤต กรรมมน ษย (Human Behavior) 8 ทฤษฎ การเร ยนร (Leaning Theory) 13 การเร ยนร แบบเพ อนช วยเพ อน (Peer-Assisted Learning) 14 โปรแกรมประมวลผลคา (Word Processing Program) 18 งานว จ ยท เก ยวข อง 21 บทท 3 ว ธ ดาเน นการว จ ย กล มต วอย างท ใช ในการศ กษา 24 เคร องม อท ใช ในการว จ ย 24 การสร างเคร องม อในการว จ ย 25 การเก บรวบรวมข อม ล 25 การว เคราะห ข อม ล 26 การสร ปผลการว จ ย 28 สถานท ทาการว จ ย 28 ระยะเวลาในการทาว จ ย 28 48 สารบ ญ (ต อ) บทท 4 ส ญล กษณ ท ใช ในการเสนอผลการว เคราะห ข อม ล 29 ส วนท 1 ว เคราะห ผลส มฤทธ ก อนและหล งเร ยนโดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน 30 ส วนท 2 ความพ งพอใจท ม ต อการเร ยนการสอนโดยการใช ก จกรรมเพ อน ช วยเพ อน 34 บทท 5 สร ปผลการว จ ย จ ดประสงค ในการว จ ย 39 สร ปผลการว จ ย 40 อภ ปรายผล 40 ข อเสนอแนะ 41 บรรณาน กรม 42 ภาคผนวก ภาคผนวก ก แผนการจ ดการเร ยนร 44 ภาคผนวก ข เอกสารประกอบการว จ ย 57 ภาคผนวก ค ภาพการจ ดการเร ยนการสอน 83 ประว ต ผ ว จ ย 87 49 สารบ ญตาราง ตารางท 1.1 ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบก อนเร ยน (Pretest) ในเร องการสร างกราฟ โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน 30 ตารางท 1.1 (ต อ) ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบก อนเร ยน (Pretest) ในเร องการสร างกราฟ โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน 31 ตารางท 1.2 ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบหล งเร ยน (Posttest) เร องการสร างกราฟ โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน 31 ตารางท 1.2 (ต อ) ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบหล งเร ยน (Posttest) เร องการสร างกราฟ โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน 32 ตารางท 1.3 ตารางแสดงการเปร ยบเท ยบผลจากคะแนนก อนเร ยนและหล งเร ยน ในเร องการสร างกราฟโดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน 33 ตารางท 1.3 (ต อ) ตารางแสดงการเปร ยบเท ยบผลจากคะแนนก อนเร ยนและหล งเร ยน ในเร องการสร างกราฟโดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน 34 ตารางท 2.1 เพศของน กศ กษาในการเร ยนการสอนเร องการสร างกราฟ โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน 35 ตารางท 2.2 คะแนนความความพ งพอใจท ม ต อการเร ยนการสอนเร องการสร างกราฟ โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน 35 ตารางท 2.2 (ต อ) คะแนนความความพ งพอใจท ม ต อการเร ยนการสอน เร องการสร างกราฟ โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน 36 ตารางท 2.3 ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลความพ งพอใจ ท ม ต อการเร ยนการสอนเร องการสร างกราฟ โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน 37 ตารางท 2.3 (ต อ) ค าเฉล ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลความพ งพอใจ ท ม ต อการเร ยนการสอนเร องการสร างกราฟ โดยใช ก จกรรมเพ อนช วยเพ อน 38 บทท 1 บทนา 50 1.1 ความเป นมาและความสาค ญของป ญหา พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ให ความหมายของการศ กษาค อ กระบวนการเร ยนร เพ อความงอกงามของบ คคลโดยถ ายทอดความร การอบรม การส บสานทาง ว ฒนธรรมสร างองค ความร ท เก ดจากสภาพแวดล อม ส งคม การเร ยนร ให บ คคลเร ยนร ตลอด ช ว ต การศ กษาต องเป นไปเพ อพ ฒนาคนไทยให สมบ รณ ท งร างกายจ ตใจ สต ป ญญา ความร ค ณธรรม จร ยธรรม ว ฒนธรรมการด ารงช ว ตสามารถอย ก บผ อ นอย างม ความส ข ม งพ ฒนา บ คคลให ม ค ณล กษณะท พ งประสงค (พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต, 2542) ในการจ ดการด านอาช วศ กษาของประเทศไทย จะม งเน นผล ตและพ ฒนาบ คคลในสาย อาช พ ท งระด บก งฝ ม อ ระด บฝ ม อ และระด บเทคน คให ม ค ณภาพความร ท กษะในว ชาช พเป น สาค ญ เพ อให ตรงก บความต องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ ซ งม การพ ฒนา ในด าน เทคโนโลย สภาวะส งคม สภาวะเศรษฐก จอย ตลอดเวลา (หล กส ตรการอาช วศ กษา, 2551) โดยทางว ทยาล ยเทคโนโลย พาย พและบร หารธ รก จ ม ปร ชญาของโรงเร ยนค อ บ รณา การทางการศ กษา ว ฒนธรรมทางป ญญา การศ กษาเพ อช ว ต ท ม งเน นให น กศ กษาค ดเป น เน นปฏ บ ต จ ดการได น นค อโรงเร ยนม งเน นให น กศ กษาใช สต ป ญญาในการค ดพ น จพ เคราะห ใน เร องต าง ๆ ได อย างสมเหต สมผล เน นการเร ยนร ผ านการปฏ บ ต ในสายอาช พท ผ เร ยนได ศ กษา และให ผ เร ยนสามารถจ ดการเร องต าง ๆ ในช ว ตได โดยการเร ยนม ใช จะเร ยนเฉพาะอย ในต ารา เท าน น น กศ กษาย งจ าเป นต องฝ กความร บผ ดชอบเพ อตนเองจะสามารถออกไปอย ในส งคม สถานประกอบการต าง ๆ และเป นท ต องการของตลาดแรงงานอ กด วย แสดงให เห นว าทาง โรงเร ยนพาย พเท
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks