แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร ง สถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย - PDF

Description
แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร ง สถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย กรมควบค มมลพ ษ แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย เพ อเป นการลดปร

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Food

Publish on:

Views: 15 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร ง สถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย กรมควบค มมลพ ษ แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย แนวทางการฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย เพ อเป นการลดปร มาณขยะม ลฝอยท ก าจ ดไม ถ กต องในพ นท รวมท งก าจ ดขยะม ลฝอยสะสสมตกค างให หมดไป ม แนวทาง ด งน 1. การฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอยช วคราว 2. การฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย โดยการออกแบบทางว ศวกรรม 3. การฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย โดยการยกระด บ/พ ฒนาสมรรถนะในการก าจ ด ขยะม ลฝอย 1. การฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอยช วคราว การฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอยช วคราว เพ อลดผลกระทบต อส งแวดล อม และ ก อนจะด าเน นการฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอยให เป นแบบถ กหล กว ชาการต อไป รวมท ง ก อนท จะสามารถจ ดสรร/จ ดงบประมาณมาด าเน นการได ม ข นตอนการด าเน นงานด งน 1) ส ารวจข อม ลเบ องต น - ขอบเขตพ นท ของสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย โดยด จากโฉนดและท าการร งว ดจร ง - ปร มาณขยะม ลฝอยท ม อย ในป จจ บ น โดยพ จารณาท งบนพ นด นและใต ด น 2) ท าค นด นร ปต วย ส งประมาณ 3 ม. ด านในส ดของสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย หร อด านท รถขนขยะม ลฝอยเข าไปได มากท ส ด โดยด นท จะน ามาท าค นด นน นสามารถข ดจากบร เวณสถานท ก าจ ด ขยะม ลฝอยได หากน าใต ด นในบร เวณสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอยอย ต า แต ถ าระด บน าใต ด นอย ส งต องหา ด นจากแหล งอ นมาท าค นด นและกลบขยะม ลฝอย 3) ใช รถแทรกเตอร ด นขยะม ลฝอยเข าไปในระหว างค นด นและบดอ ดให แน น โดยให ม ความ หนาของขยะม ลฝอยประมาณ 2.5 ม. ความหนาแน นประมาณ 600 กก./ลบ.ม. 4) ท าค นด นล อมรอบพ นท ท เหล อแล วบดอ ดด วยล กร งหนา 15 ซม. ให แน น แล วบดอ ดด วย ด นด านบนส ดหนา 60 ซม. 5) ปล กหญ า ท ารางระบายน าร ปต วย วางท อระบายก าซ ปล กต นไม ล อมรอบพ นท ก าจ ด ขยะม ลฝอย ท าร วลวดหนาม ประต ทางเข า และป ายช อสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย ในการถมขยะส ง 2-3 ช นน น ต องพ จารณาพ นท และความลาดช นของค นด นตลอดจนจ ด สภาพภ ม ท ศน ให สวยงาม ส วนขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย 1 2. การฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย โดยการออกแบบทางว ศวกรรม การออกแบบการฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย ม ข อม ลท ต องส ารวจ ว เคราะห และข อก าหนดต าง ๆ ด งน 2.1 ข อม ลท ต องการ ข อม ลท ต องส ารวจและว เคราะห ในข นรายละเอ ยด เพ อให ได ข อม ลท เพ ยงพอส าหร บการ ออกแบบ โดยการส ารวจภาคสนามด งต อไปน 1) สภาพภ ม ประเทศซ งเป นป จจ ยท ต องพ จารณาในการออกแบบฟ นฟ สถานท ก าจ ด ขยะม ลฝอยท ใช อย ในป จจ บ น เพราะม ผลต อการประเม นปร มาณงานท ต องท าในการปร บเตร ยมพ นท และการพ จารณาใช เคร องจ กร ตลอดจนการประเม นผลกระทบท อาจเก ดข นจากการด าเน นการต อ พ นท ข างเค ยงด วย 2) ข อม ลล กษณะทางธรณ ว ทยาและค ณสมบ ต ของด น โดนการเจาะและน าด นมา ว เคราะห ในห องปฏ บ ต การ เพ อศ กษาค าความพร น (Porosity) ความน าชลศาสตร (Hydraulic Conductivity) ล กษณะเน อด น (Soil Texture) เป นต น ซ งข อม ลในส วนน ได ท าการส ารวจและว เคราะห ไว แล ว สภาพธรณ ว ทยาและอ ทกธรณ เป นป จจ ยท ส าค ญมากต อการด าเน นงานฟ นฟ สถานท ก าจ ดขยะม ล ฝอย ท งน หากพ นท เด มม ช นด นเหน ยวรองร บอย ข างใต จะช วยป องก นการแพร กระจายของน าชะม ลฝอย ได เป นอย างด และช วยลดค าใช จ ายในการน าด นเหน ยวจากแหล งอ นมาเพ อใช รองร บก นบ อและกลบท บ ม ลฝอย 3) ข อม ลอ ทกธรณ ว ทยา โดยพ จารณาจากข อม ลบ อบาดาลในพ นท ท ข ดเจาะโดย หน วยงานต าง ๆ เช น กรมทร พยากรธรณ เป นต น และข อม ลจากบ อต ดตามตรวจสอบน าใต ด นท ต ดต ง ไว 4) สภาพอ ทกธรณ ว ทยาในช นน าใต ด นช นบน ซ งรองร บพ นท ฝ งกลบม ลฝอย โดย ตรวจสอบระด บน าใต ด นและท ศทางการไหลของน าใต ด น 5) ข อม ลอ ทกธรณ ว ทยาของแหล งน าผ วด นท อย ใกล เค ยง ซ งสามารถใช เป นทางระบาย น าฝนท ตกลงบนพ นท ฝ งกลบได นอกจากน ควรทราบถ งระด บน าส งส ดและต าส ดของแหล งน าผ วด นใน แต ละป สถ ต การเก ดน าท วม ตลอดจนสภาพพ นท ล มน าในบร เวณน นด วย 6) ข อม ลจากการประเม นผลกระทบส งแวดล อมท อาจเก ดจากการไหล บ าของน าผ วด น ผ านสถานท ฝ งกลบม ลฝอยท อย ระหว างการฟ นฟ 7) สภาพภ ม อากาศในท องถ นเป นป จจ ยหน งท ต องน ามาพ จารณาในการปร บปร ง สถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย ท งน เน องจากล กษณะภ ม อากาศม ผลต อก จกรรมการด าเน นงานขณะ ปร บปร ง หร อเม อฝ งกลบเสร จแล ว หากด นป ดท บช นบนส ดไม หนาพอ อาจท าให เก ดการชะล างช นด น หร อน าฝนซ มผ านลงไปในช นขยะม ลฝอยได ซ งส งผลให เก ดน าชะม ลฝอยมากข น ส วนขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย 2 8) ขนาดของพ นท ท งหมด ขอบเขต ล กษณะการฝ งกลบในป จจ บ น 9) ปร มาณม ลฝอยท ม อย ในป จจ บ นและท คาดว าจะน าเข ามาฝ งกลบ 2.2 ข อก าหนดในการออกแบบ 1) ออกแบบและก าหนดช นฝ งกลบม ลฝอย (lift) จากปร มาณม ลฝอยท ม อย โดย ตรวจสอบระด บน าใต ด น ซ งเป นต วช ให ทราบว าควรใช ช นม ลฝอยล างส ดของบ อฝ งกลบม ลฝอยห างจาก ระด บน าใต ด นให มากท ส ด และไม น อยกว า 1 ม. และไม เก ดป ญหาต อท ศน ยภาพในบร เวณน น โดยท วไป แล วการฝ งกลบจะเล อกใช แบบผสมระหว างแบบข ดเป นร องให ล กในด น 1 ช น และกลบส งข นจากระด บ พ นด น 2 ช น รวมฝ งกลบได 3 ช น แต ละช นบรรจ ม ลฝอยส ง ม. 2) การก าหนดการบดอ ดม ลฝอยให ม ความหนาแน น จะเป นต วแปรส าค ญของการใช พ นท ฝ งกลบม ลฝอย โดยท วไปก าหนดความหนาแน นในการบดอ ดประมาณ กก./ลบ.ม. แต ม ลฝอยท ได ม การย อยสลายไปบ างแล ว ค าความหนาแน นอาจเพ มเป นมากกว า 1,000 กก./ลบ.ม. 3) ก าหนดให ม พ นท ส าหร บก อสร างระบบป องก นมลพ ษ ค อ - บ อบ าบ ดน าเส ย - ระบบระบายน าฝน - พ นท ฉนวนส าหร บปล กต นไม - พ นท อ านวยความสะดวก เช น ถนน ร ว 4) ออกแบบปร บปร งพ นท ฝ งกลบขยะม ลฝอยเด มให ม ล กษณะถ กหล กส ขาภ บาล โดย ค าน งถ งล กษณะด น ค อหากด นช นล างส ดเป นด นเหน ยวม ค า K = 10-7 ม./ว นาท แล วไม จ าเป นต องใช แผ น HDPE ซ งม ราคาแพงป เพ อใช ป องก นการร วซ มของน าชะขยะม ลฝอย 5) ประมาณความต องการว สด กล บท บขยะม ลฝอย (Cover Material Requirement) ปร มาณว สด กลบท บท จะใช ในการก าจ ดขยะม ลฝอยแบบฝ งกลบ จะมากหร อน อยข นอย ก บการก าหนด จ านวนช นของการฝ งกลบ (lift) และความหนาแน นของช นด นท กลบท บ รวมท งขนาดของค นด น และ อ น ๆ ซ งจะก าหนดความต องการได ด งน - ว สด กล บท บขยะม ลฝอยรายว น (Daily Cover Material) โดยก าหนดให ความหนา ด านข าง โดยประมาณ 15 ซม. และท ด านบนประมาณ 30 ซม. - ด นส าหร บก อสร างค นด นข นอย ก บขนาดความกว างด านบน ด านฐาน ความส ง และความยาวของค นด น - ด นส าหร บบดท บช นบนส ด โดยท วไปจะหนาประมาณ ม. - ไม เป นพ นท ท ม ป ญหาน าท วมเป นประจ า ซ งจะเป นอ ปสรรคต อการด าเน นงานฝ ง กลบขยะม ลฝอย และต องระบายน าออกจากบ อฝ งกลบเป นประจ า - เป นพ นท ท ม ความลาดเอ ยงไม มากน ก จะช วยลดค าใช จ ายในการก อสร างค นด น ส วนขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย 3 3. การฟ นฟ /ปร บปร งสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย โดยการยกระด บ/พ ฒนาสมรรถนะในการ ก าจ ดขยะม ลฝอย เป นการยกระด บสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอยแบบเทกอง (Open Dump) ให อย ในเกณฑ ของ สถานท ก าจ ดขยะม ลฝอยแบบเทกองควบค ม (Controlled Dump) ซ งจะม การควบค มผลกระทบ ส งแวดล อมและเหต ร าคาญในเบ องต น โดยการกร บปร งประส ทธ ภาพในการด าเน นงานและการบร หาร จ ดการสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย รวมท งการพ ฒนาไปส การยกระด บสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอยให เป น แบบการฝ งกลบเช งว ศวกรรม (Engineered Landfill) และการฝ งกลบอย างถ กหล กส ขาภ บาล (Sanitary Landfill) ต อไป เพ อเป นแนวทางในการลดปร มาณขยะม ลฝอยท ก าจ ดไม ถ กต อง และปร มาณขยะม ล ฝอยสะสมตกค างก าจ ด ส าหร บการพ ฒนาร ปแบบการด าเน นงานสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอยการเทกองแบบควบค ม (Controlled Dump) ให เป นแบบการฝ งกลบเช งว ศวกรรม (Engineered Landfill) ม รายละเอ ยดด งน 1) ความเหมาะสมของพ นท ต องเป นไปตามเกณฑ ของกรมควบค มมลพ ษ (รายละเอ ยดด ได จาก 2) การวางแผนในการด าเน นงานในสถานท ก าจ ดม ลฝอย ต องม การแบ งพ นท ย อย (Phase) การด าเน นงานก าจ ด ม ทางเข าพ นท ก าจ ดแต ละระยะ และ ม การก าหนดเวลาเข า-ออกพ นท ก าจ ด 3) ความครบถ วนของโครงสร างพ นฐานในสถานท ก าจ ดม ลฝอย ต องม อาคารส าน กงาน อาคารและเคร องช งน าหน ก โรงจอดเคร องจ กรกลและซ อม บ าร ง ถนนทางเข าสามารถใช งานได ท กฤด กาล ลานล างรถ ระบบก นซ มในบ อฝ งกลบ ร วรอบพ นท /การ ป องก นการล กลอบท งขยะ พ นท ก นชน (Buffer Zone) บ อบ าบ ดน าเส ย เคร องจ กรกล/อ ปกรณ ท ใช ด าเน นการก าจ ดขยะม ลฝอย และระบบระบายน าฝนท ม อย รอบบร เวณสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย 4) ความครบถ วนของระบบสาธารณ ปโภค ต องม ระบบไฟฟ า ระบบประปา และ ส ญญาณโทรศ พท ส วนขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย 4 5) การบร หารจ ดการ ต องม เจ าหน าท ท ท าหน าท ควบค มการด าเน นงานในสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอย ผ ควบค ม งานระด บห วหน างานท ท าหน าท ด แลสถานท ก าจ ดขยะม ลฝอยให เป นไปตามเกณฑ การด าเน นงาน การ เกล ยและใช เคร องจ กรกลบดอ ดขยะม ลฝอย การกลบท บขยะม ลฝอยด วยว สด กลบท บ มาตรการ ควบค มผ ค ยเข ยขยะม ลฝอยในพ นท มาตรการควบค มขยะม ลฝอยท เข าส พ นท ก าจ ด มาตรการป องก น การปล วของขยะม ลฝอยบร เวณหน างาน มาตรการป องก นเหต ร าคาญด านกล น ท ศนอ จาด แมลงว น การจดบ นท กปร มาณขยะม ลฝอยท เข าส สถานท ท กว น การใช ว สด กลบท บขยะม ลฝอยท เหมาะสมเป น ประจ า และ เคร องจ กรกลในสถานท ก าจ ดม ลฝอยม ความพร อมในการใช งาน ส วนขยะม ลฝอยและส งปฏ ก ล ส าน กจ ดการกากของเส ยและสารอ นตราย 5 แนว
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks