โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน - PDF

Description
1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Self-Help

Publish on:

Views: 31 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ ญช เจ ำหน จำกร ปท 1 จะเม อเข ำส หน ำจอเร ยบร อยแล ว จะปรำกฏหน ำแรกด งร ปท 2 คล กเพ อ เร ยกใช โปรแกรม ร ปท 2 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ ญช เจ ำหน เม อคล กเข ำส โปรแกรมแล วจะปรำกฏหน ำจอ Login เข ำส ระบบ ซ งผ ใช งำนจะต องกรอกรห สผ ใช งำน (Username) และ รห สผ ำน (Password) เข ำส ระบบ ด งร ปท 3 2 1. กรอกรห สผ ใช งาน 2. กรอกรห สผ าน 3. คล กเพ อเข าส ระบบ ร ปท 3 กำรเข ำส ระบบของโปรแกรมบร หำรงำนบ ญช เจ ำหน เม อเข ำส เว บไซต เร ยบร อยแล วจะปรำกฏหน ำจอแรกของโปรแกรมบร หำรงำนบ ญช เจ ำหน เทศบำลนคร อ ดรธำน โดยโปรแกรมบร หำรงำนบ ญช เจ ำหน เทศบำลนครอ ดรธำน น น ได แบ งโปรแกรมออกเป น 2 ส วนหล ก ประกอบไปด วย 1. ส วนจ ดทำฎ กำ 2. ส วนรำยงำน ให ผ ใช งำนคล กเล อกเมน ท ต องกำร ด งร ปท 4 1. ส วนจ ดทาฎ กา 2. ส วนเมน รายงาน คล ก เล อกเมน ท ต องการ ร ปท 4 หน ำจอแรกของโปรแกรมบร หำรงำนบ ญช เจ ำหน เทศบำลนครอ ดรธำน ความหมายและรายละเอ ยดของแต ละป มฟ งก ช น การใช งาน ใช สำหร บแก ไขฎ กำ ใช สำหร บยกเล กฎ กำ ใช สำหร บย นย นฎ กำ (ภำยหล งจำกพ มพ ฎ กำและเตร ยมเอกสำรเสร จส น) เพ อส งฎ กำน ไปย ง สำน กกำรคล ง เพ อให สำน กกำรคล งทำกำรตรวจร บฎ กำต อไป 1. ส วนจ ดทาฎ กา ใช สำหร บจ ดทำฎ กำ ค นหำ/ตรวจสอบข อม ลฎ กำ แก ไขฎ กำ พ มพ ฎ กำ ยกเล กฎ กำ และ ย นย นกำรจ ดทำฎ กำ หร อกล บมำแก ไขฎ กำอ กคร งในกรณ สำน กกำรคล งตรวจสอบแล วส งค นฎ กำ ซ งผ ใช งำน สำมำรถเข ำใช งำนได โดยคล กเล อกท เมน ด งร ปท 5 จำกน นจะปรำกฏเมน ย อยให เล อกตำมหมวดและ ประเภท ให ผ ใช งำนคล กเล อกในส วนหมวด/ประเภทท ต องกำรจ ดกำรข อม ลให ถ กต อง 3 คล กเล อก เมน ท ต องการจ ดการฎ กา (ควรเล อกให ถ กต องตามแหล งเง น) ร ปท 5 แสดงเมน จ ดทำฎ กำ 1.1 การจ ดการฎ กาประเภทเง นงบประมาณ การจ ดทาฎ กาเบ กเง นงบประมาณ คล กท เมน จะปรำกฏหน ำจอด งร ปท คล ก เล อกป มการจ ดการท ต องการ ร ปท 6 หน ำจอจ ดท ำฎ กำเบ กเง นงบประมำณ จำกร ปท 6 สำมำรถอธ บำยกำรทำงำนได ด งน หมำยเลข 1 ค อ กำรเพ มฎ กำเบ กเง นงบประมำณ ด งจะกล ำวในห วข อท หมำยเลข 2 ค อ กำรแก ไขฎ กำเบ กเง นงบประมำณ ด งจะกล ำวในห วข อท 4 หมำยเลข 3 ค อ กำรยกเล กฎ กำเบ กเง นงบประมำณ ด งจะกล ำวในห วข อท หมำยเลข 4 ค อ กำรย นย นร บฎ กำเบ กเง นงบประมำณ ด งจะกล ำวในห วข อท หมำยเลข 5 ค อ กำรพ มพ ฎ กำเบ กเง นรำยจำย (แบบท 1) ด งจะกล ำวในห วข อท หมำยเลข 6 ค อ กำรพ มพ ฎ กำเบ กจ ำยเง นอ น (แบบท 3) ด งจะกล ำวในห วข อท หมำยเลข 7 ค อ กำรพ มพ ใบห กภำษ ณ ท จ ำย ด งจะกล ำวในห วข อท หมำยเลข 8 ค อ กำรค นหำฎ กำ ด งจะกล ำวในห วข อท หมายเหต เม อคล กป ม ย นย น แล วจะไม สำมำรถแก ไขหร อทำกำรยกเล กฎ กำได อ ก ยกเว นกรณ ฎ กำถ กส งค น ซ งจะปรำกฏป มแก ไข/ยกเล กอ กคร ง กำรเพ มฎ กำ คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกจ ดทำฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรจ ดทำให ถ กต อง จะ ปรำกฏหน ำจอด งร ปท 7 เล อกและกรอกข อม ล ลงบนฟอร มให เร ยบร อย แล วคล กป ม บ นท กข อม ล ข อม ล ร ปท 7 หน ำจอเพ มฎ กำเบ กเง นงบประมำณ 5 จำกร ปท 7 สำมำรถอธ บำยว ธ กำรใช งำนได ด งน 1. เล อกและกรอกข อม ลฎ กำลงบนฟอร ม (เม อกรอกจำนวนเง นลงบนฟอร มระบบจะทำกำรคำนวณ จำนวนเง นท เก ยวข องโดยอ ตโนม ต ) ม ลค ำส นค ำ / บร กำร ค อ รำคำของส นค ำ/บร กำร ไม ม Vat ค อ ไม ม ภำษ ม ลค ำเพ ม ไม รวม Vat ค อ ม ลค ำส นค ำ/บร กำรไม รวม Vat แล ว รวม Vat ค อ ม ลค ำส นค ำ/บร กำรรวม Vat แล ว 2. คล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล หมายเหต - กำรเล อกรำยกำรจ ดซ อ/จ ำง คล ก เล อก เพ อเล อกช อรำยกำรท ปรำกฏให เล อก ค อรำยกำรท ผ ำน กำรอน ม ต จำกกำรตรวจร บแล วเท ำน น - ท กคร งท แก ไขหร อกรอกกำรคำนวณใหม ผ ใช งำนควรทำกำรเคล ยร ค ำเคร องค ดเลขท กๆคร ง โดย คล กท ภำษ ม ลค ำเพ มเป น ไม ม Vat แล วจ งเร มกรอกม ลค ำส นค ำและเง นต ำงๆ เพ อคำนวณใหม ท ก คร งเสมอ กำรแก ไขฎ กำ คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกประเภทฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรเข ำแก ไขให ถ กต อง ด ง ร ปท 8 6 จำกร ปท 8 สำมำรถอธ บำยว ธ กำรใช งำนได ด งน 1. เล อกและกรอกข อม ลฎ กำลงบนฟอร ม 2. คล กท ป ม เพ อบ นท กข อม ล เล อกและกรอกข อม ลท ต องการแก ไข ลงบนฟอร มให เร ยบร อย แล วคล กป ม บ นท กข อม ล ข อม ล ร ปท 8 หน ำจอแก ไขฎ กำเบ กเง นงบประมำณ หมายเหต - กำรเล อกรำยกำรจ ดซ อ/จ ำง คล ก เล อก เพ อเล อกช อรำยกำรท ปรำกฏให เล อก ค อรำยกำรท ผ ำน กำรอน ม ต จำกกำรตรวจร บแล วเท ำน น - กำรค นหำบ คคล (ผ ร บเง น) ให พ มพ ช อบ คคลเพ อค นหำได ท นท (ไม ต องใส คำนำหน ำช อ) - กำรค นหำช อน ต บ คคล/บ คคลธรรมดำ (ผ ร บเง น) หำกค นหำไม พบหร อข อม ลไม ถ กต อง สำมำรถเพ ม 7 หร อแก ไขข อม ลผ ขำย/ผ ร บจ ำงได ในโปรแกรมจ ดกำรผ ขำย/ผ ร บจ ำง - เม อกรอกจำนวนเง นลงบนฟอร มระบบจะทำกำรคำนวณจำนวนเง นท เก ยวข องโดยอ ตโนม ต - ท กคร งท แก ไขหร อกรอกกำรคำนวณใหม ผ ใช งำนควรทำกำรเคล ยร ค ำเคร องค ดเลขท กๆ คร ง โดย คล กท ภำษ ม ลค ำเพ มเป น ไม ม Vat แล วจ งเร มกรอกม ลค ำส นค ำและเง นต ำงๆ เพ อคำนวณใหม ท ก คร งเสมอ กำรยกเล กฎ กำเบ กเง นงบประมำณ คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกประเภทฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรเข ำยกเล กให ถ กต อง ตกลง ด งร ปท 9 คล กท หมายเลข 1 ท ต องการ แล วคล กป ม ตกลง (หมายเลข 2) ร ปท 9 แสดงกำรยกเล กฎ กำเบ กเง นงบประมำณ จำกร ปท 9 เม อผ ใช งำนคล กท ป ม ตกลง เร ยบร อยแล ว จะปรำกฏหน ำจอให ผ ใช งำนคล กเล อก ว นท และกรอกเหต ผลของกำรขอยกเล ก ป มบ นท กข อม ล ( ) ด งร ปท 10 8 3 4 เล อกและกรอกข อม ลลงบนฟอร มให เร ยบร อย แล วคล กป มตกลง 5 ร ปท 10 แสดงกำรยกเล กฎ กำเบ กเง นงบประมำณ กำรย นย นร บฎ กำเบ กเง นงบประมำณ คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกประเภทฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรเข ำย นย นให ถ กต อง ด ง ร ปท 11 คล กท เมน (หมายเลข 1) 1 ร ปท 11 แสดงกำรย นย นร บฎ กำเบ กเง นงบประมำณ จำกร ปท 11 เม อคล กย นย นเร ยบร อยแล ว จะปรำกฏข อควำมว ำ ย นย น แล ว พร อมก บแสดงสถำนะ จำกระบบว ำ ลงร บฎ กำ หมายเหต เม อคล กย นย บร บฎ กำแล ว จะไม สำมำรถทำกำรยกเล กหร อแก ไขรำยกำรฎ กำน นๆ ได อ ก กำรพ มพ ฎ กำ คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกประเภทฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรให ถ กต อง เล อกแบบฎ กำท ต องกำร (แบบท 1 / แบบท 3 / แบบท 4 / แบบท 5) จะปรำกฏหน ำจอด งร ปท 12 คล ก คล กท ป ม เพ อเล อกส งพ มพ เอกสำร ร ปท 12 หน ำจอพ มพ ฎ กำเบ ก กำรพ มพ ใบห กภำษ ณ ท จ ำย คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกประเภทฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรให ถ กต อง จะปรำกฏหน ำจอด งร ปท 13 คล ก คล กท ป ม เพ อเล อกส งพ มพ เอกสำร ร ปท 13 หน ำจอพ มพ ใบห กภำษ ณ ท จ ำย กำรค นหำฎ กำเบ กเง นงบประมำณ คล กท เมน จ ดทำฎ กำ เล อกประเภทฎ กำตำมแหล งเง นท ต องกำรให ถ กต อง จะปรำกฏหน ำจอด ง ร ปท 14 กรอกข อม ลท ต องกำรค นหำในช อง Search (หมำยเลข 1) แล วกดป ม Enter จะปรำกฏข อม ลท ค นหำ (หมำยเลข 2) 1 2 ร ปท 14 หน ำจอค นหำฎ กำเบ กเง นงบประมำณ จำกร ปท 14 สำมำรถอธ บำยกำรทำงำนได ด งน 1. กรอกข อม ลท ต องกำรค นหำในช อง Search (หมำยเลข 1) 2. กดป ม Enter ท แป นพ มพ จะปรำกฏข อม ลท ค นพบจำกระบบ (หมำยเลข 2) 3. ส วนรายงาน ผ ใช งำนจะสำมำรถคล กเล อกเมน ท ต องกำรได ด งร ปท ร ปท 15 แสดงเมน รำยงำน 2.1 การออกรายงานทะเบ ยนประว ต เจ าหน คล กท เมน รำยงำน รำยงำนทะเบ ยนประว ต เจ ำหน 2.2 การออกหน งส อร บรองภาษ ณ ท จ าย คล กท เมน รำยงำน หน งส อร บรองภำษ ณ ท จ ำย จะปรำกฏหน ำจอแสดงรำยงำน ซ งผ ใช งำนสำมำรถ พ มพ รำยงำนได โดยคล กท ป มพ มพ ( ) ด งร ปท 16 12 ร ปท 16 หน ำจอออกหน งส อร บรองภำษ ณ ท จ ำย 2.3 การออกรายงานภาษ ห ก ณ ท จ าย คล กท เมน รำยงำน รำยงำนภำษ ห ก ณ ท จ ำย จะปรำกฏหน ำจอแสดงรำยงำน ซ งผ ใช งำนสำมำรถ พ มพ รำยงำนได โดยคล กท ป มพ มพ รำยงำน ( ) ด งร ปท 17 13 ร ปท 17 หน ำจอออกรำยงำนภำษ ห ก ณ ท จ ำย 2.4 กำรออกรำยงำนกำรต งค ำใช จ ำยในแต ละว น คล กท เมน รำยงำน รำยงำนกำรต งค ำใช จ ำยในแต ละว น จะปรำกฏหน ำจอแสดงรำยงำน ซ งผ ใช งำน สำมำรถพ มพ รำยงำนได โดยคล กท ป มพ มพ รำยงำน ( ) ด งร ปท 18 ร ปท 18 หน ำจอออกรำยงำนกำรต งค ำใช จ ำยในแต ละว น 2.5 กำรออกรำยงำนรำยละเอ ยดกำรเบ กเง นเพ อจ ำย (ฎ กำ) 14 คล กท เมน รำยงำน รำยงำนรำยละเอ ยดกำรเบ กเง นเพ อจ ำย (ฎ กำ) จะปรำกฏหน ำจอแสดงรำยงำน ซ งผ ใช งำนสำมำรถพ มพ รำยงำนได โดยคล กท ป มพ มพ รำยงำน ( ) ด งร ปท 19 ร ปท 19 หน ำจอออกรำยงำนรำยละเอ ยดกำรเบ กเง นเพ อจ ำย (ฎ กำ) 2.5 กำรออกรำยงำนกำรท ำฎ กำ คล กท เมน รำยงำน รำยงำนกำรทำฎ กำ จะปรำกฏหน ำจอแสดงรำยงำน ซ งผ ใช งำนสำมำรถ ด /พ มพ รำยงำนได โดย กำรกรอกรำยละเอ ยดเบ องต น และคล กท ป มด รำยงำน ( ) ด งร ปท 20 ร ปท 20 หน ำจอออกรำยงำนกำรทำฎ กำ จำกร ปท 20 เม อคล กท ป ม แล วจะปรำกฏตำรำงข อม ล ให ผ ใช งำนสำมำรถเป ดด รำยละเอ ยดได โดยผ ำน โปรแกรม Exel ด งร ปท 21 15 ร ปท 21 หน ำจอแสดงรำยงำนกำรทำฎ กำ การออกจากโปรแกรม คล กท ช อผ ใช งำน (ด ำนขวำบนของหน ำจอ) เพ อออกจำกระบบหร อ Login ใหม อ กคร ง
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks