คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา - PDF

Description
คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

Please download to get full document.

View again

of 30
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 12 | Pages: 30

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน อง (Action) เพ อพ ฒนาหน วยเป นห องเร ยนและว ทยาล ยสงฆ ตามลาด บให สอดคล องก บหน วยงานหล กในอนาคต ขอขอบค ณคณะกรรมการจ ดทาแผนพ ฒนาระยะท ๒ และผ ม ส วนเก ยวข องท กท าน ท ได ช วยก น ระดมความค ด จ ดพ มพ และจ ดทาร ปเล ม จนแล วเสร จเป นอย างส งไว ณ โอกาสน (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา สารบ ญ เร อง หน า ส วนท แนวทางในการจ ดทาแผนพ ฒนา สภาพท วไป สภาพป จจ บ นและป ญหา ว ตถ ประสงค ส วนท ๒ นโยบายและกลย ทธ แผนพ ฒนาระยะท ๒ หน วยว ทยบร การ ปร ชญา ว ส ยท ศน พ นธก จ กลย ทธ /เป าประสงค ส วนท ๓ แผนงานจ ดการศ กษาระยะ ๕ ป แผนระบบจ ดหาและพ ฒนาบ คลากร แผนการก อสร างอาคารสถานท แผนจ ดหาคร ภ ณฑ ส วนท ๔ กลไกการต ดตามและประเม นผลแผนพ ฒนาหน วยว ทยบร การฯ ภาคผนวก รายช อผ บร หาร/ อาจารย ประจา / อาจารย พ เศษ หน วยว ทยบร การฯ คณะกรรมการบร หารหน วยว ทยบร การ โครงสร างการบร หารหน วยว ทยบร การ ส วนท แนวการจ ดทาแผนปฏ บ ต การหน วยว ทยบร การ มจร จ งหว ดสงขลา ระยะท ๒ (ป ๒๕๕ ๒๕๕๔) เพ อให การจ ดทาแผน พ ฒนาระยะท ๒ ของหน วยว ทยบร การมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราช ว ทยาล ย (ป ๒๕๕ ๒๕๕๔) เพ อให สอดคล องก บแผนพ ฒนาหน วยงานของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลง กรณราชว ทยาล ย ระยะท ๐ จ งได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนพ ฒนาไว ด งน. การวางแผน. แต งต งคณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนา.๒ คณะทางานศ กษารายละเอ ยด และประมาณการเร องงบประมาณ จ ดทาแผนพ ฒนา ๒. การปฏ บ ต งานตามแผน ๒. คณะทางานยกร างแผนพ ฒนา ๒.๒ ประช มคณะอน กรรมการฝ ายบร หาร ฝ ายว ชาการ และฝ ายวางแผนพ ฒนาพ จารณา แผนในระยะเบ องต น ๓. การตรวจสอบการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา ๒๕๕๐ ๓. นาแผนเข าท ประช ม นาเสนอคณะกรรมการบร หารหน วยว ทยบร การ ๓.๒ นาแผนพ ฒนาหน วยว ทยบร การเสนอฝ ายพ ฒนาและวางแผนมหาว ทยาล ยมหาจ ฬา ลงกรณราชว ทยาล ย ๓.๓ ประกาศใช เป นแผนพ ฒนาหน วยว ทยบร การมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราช ว ทยาล ยระยะท ๒ ๔. การพ ฒนาและ/หร อปร บปร งต อเน อง ๔. นาแผนพ ฒนาระท ๒ ไปแตกเป นแผนปฎ บ ต การประจาป ๔.๒ การปร บปร งงาน/โครงการท ไม เป นไปตามว ตถ ประสงค เป าหมายหร อไม ได ดาเน นการ ให ปร บปร งตามมต คณะกรรมการ ๔.๓ การรายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา เม อส นป การศ กษา สภาพท วไป ภาพรวมของหน วยว ทยบร การฯ หน วยว ทยบร การมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา ต งอย ภายในว ดหงษ ประด ษฐารามหาดใหญ จ งหว ดสงขลา ได ร บอน ญาตให จ ดต งเม อว นท ๓๐ ม ถ นายน พ ทธศ กราช ๒๕๔๘ โดยคณะสงฆ จ งหว ดสงขลาและมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ซ งม จ ดประสงค ท จะ พ ฒนาบ คลากรทางศาสนาโดยเป ดโอกาสให พระภ กษ และสามเณรได ม โอกาสศ กษาเล าเร ยนท งว ชาด าน ศาสนาและทางโลกทาการเป ดการเร ยนการสอนในสาขาและหล กส ตรต างๆด งต อไปน ป การศ กษา ๒๕๔๘ หล กส ตรพ ทธศาสตรบ ณฑ ต หล กส ตร ๔ ป ม พระน ส ตจานวน ๒๐ ร ป และหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พคร หล กส ตร ป ม น กศ กษาจานวน ๒๖๐ คน และม อาจารย พ เศษ จานวน ๓ คน/ร ป ป การศ กษา ๒๕๔๙ ทาการขออน ม ต เป ดหล กส ตรประกาศน ยบ ตรการบร หารก จการคณะสงฆ ม พระส งฆาธ การเข าเร ยนจานวน ๕๐ ร ป และม อาจารย พ เศษ จานวน ๐ คน/ร ป สภาพการบร หารหน วยว ทยบร การฯ ในด านบ คลากรย งไม ม ความม นคงและขาดการบร หารท ช ดเจนไม ม ว ส ยท ศน ในการพ ฒนาหน วยงาน และการจ ดการท เป นระบบ ป จจ บ นหน วยว ทยบร การใช อาคารเร ยนของหน วยฯ ซ งม ห องอย ด งน. ห องเร ยน ๐ ห อง ๒. ห องสม ด หล ง ๓. ห องอานวยการ/ธ รการ ห อง ๔. ห องคอมพ วเตอร /ห องปฏ บ ต การทางภาษา (ห องซาวแลบ) ห อง ๕. ห องประช ม ห อง ๖. ห องพ กอาจารย ห อง สภาพป ญหา จากการสารวจสภาพป จจ บ น ป ญหาและความต องการของหน วยว ทยบร การ สามารถสร ปเป น ป ญหาความต องการความคาดหว งและกาหนดเป นแผนพ ฒนาของหน วยว ทยบร การได ด งต อน. ด านผลผล ต. พระน ส ตขาดความกระต อร อร น การเอาใจใส ต อการเร ยน ศ กษาหาความร ด วยตนเอง ส งผลให การเร ยนม ผลการเร ยนท ต า.๒ พ นฐานความร ของพระน ส ตต า เน องมาจากขาดการเร ยนต อท ต อเน องจากข นประถมก เข าส ข นมหาว ทยาล ย .๓ พระน ส ตขาดระเบ ยบว น ย ไม ม ความตรงต อเวลา ไม ค อยร จ กหน าท ของตนเอง ไม ร กษา ความสะอาด ขาดความร กในสถาบ นตนเอง ๒. ด านกระบวนการ ๒. หน วยไม ม หล กส ตรไม ครบท กสาระว ชา ๒.๒ การจ ดการเร ยนการสอนม ว ธ การสอนไม หลากหลาย ๒.๓ อาจารย ย งสอนแบบ เก า ๆ เด ม ๆ พระน ส ตขาดการค ด ว เคราะห ๒.๔ หน วยขาดการผล ตส อท จะใช ในการเร ยนการสอน ๒.๕ อาจารย ประจาม การว จ ยในช นเร ยนเพ อการแก ป ญหาและการพ ฒนาหน วยน อย หน วยย งขาดแหล งเร ยนร ท เพ ยงพอ ๒.๖ ขาดระบบการบร หารท ม ประส ทธ ภาพ ไม ม การประเม นผลงานของ อาจารย และผ บร หาร ๒.๗ ผ บร หารไม ม ว ส ยท ศน ในการบร หาร แต การกาหนดบทบาทและความร บผ ดชอบต อหน าท ย ง ไม ช ดเจนเพราะไม ม ความร ในอานาจการต ดส นใจ ๓. ด านป จจ ย ๓. ส อ อ ปกรณ การเร ยนการสอนไม ท นสม ย ๓.๒ การให บร การของหน วยไม เป นระบบ ๓.๓ การสน บสน นจากว ทยาล ยแม ย งไม เพ ยงพอ ว ตถ ประสงค ในการทาแผนพ ฒนาระยะท ๒ ( ๒๕๕ ๒๕๕๔). เพ อเปล ยนโยบายและเป าหมายของหน วยว ทยบร การ ไปส การปฏ บ ต เป นรายป ๒. เพ อพ ฒนา ส งเสร ม และสน บสน นให อาจารย และพระน ส ต ได ร วมก นปฏ บ ต งาน โครงการเพ อ แก ป ญหาและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓. เพ อพ ฒนาหน วยว ทยบร การ ให เป นไปตามมาตรฐาน ต วช ว ดของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย แนวทางการกาหนด นโยบาย เป าหมายและมาตรการ. นโยบายด านการพ ฒนาพ ฒนาองค กร ส งเสร มให หน วยว ทยบร การเป นแหล งเร ยนร. เป าหมาย - พระน ส ตใช บร การหน วยว ทยบร การร อยละ ๕๐ - ม น กเร ยนและประชาชนใช บร การ ร อยละ ๓๐.๒ มาตรการ (จากการปฏ บ ต ) - จ ดระบบการเร ยนการสอนท เอ อต อการเร ยนร - จ ดสภาพแวดล อม แหล งเร ยนร ให ผ เร ยน ได เร ยนร ตลอดเวลา - จ ดการอบรมบ คลากรในด านต าง ๆ ๒. นโยบายด านการบร การว ชาการ - จ ดการศ กษาหล กส ตรพ ทธศาสตรบ ณฑ ตสาขา การจ ดการเช งพ ทธ สาหร บพระส งฆาธ การ - จ ดการศ กษาหล กส ตรพ ทธศาสตรบ ณฑ ตสาขาพระพ ทธศาสนาสาหร บฆราวาส - จ ดการศ กษาหล กส ตรพ ทธศาสตรบ ณฑ ตสาขาบร หารร ฐก จ สาหร บฆราวาส - จ ดการศ กษาหล กส ตรพ ทธศาสตรบ ณฑ ตสาขาจ ตว ทยา - จ ดการศ กษาหล กส ตรพ ทธศาสตรบ ณฑ ตสาขาการสอนพระพ ทธศาสนา สาหร บ ฆราวาส - จ ดการศ กษาหล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตว ชาช พคร ๒. เป าหมาย - พระส งฆาธ การเข าเร ยนในหล กส ตรด งกล าว จานวน ๐๐ ร ป - ฆราวาสเข าศ กษาในหล กส ตรต างๆ ด งต อไปน หล กส ตรพ ทธศาสตรบ ณฑ ตสาขา พระพ ทธศาสนา จานวน ๐๐ คน หล กส ตรพ ทธศาสตรบ ณฑ ตสาขา บร หารร ฐก จ ( สาหร บฆราวาส) จานวน ๐๐ คน หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ตว ชาช พคร จานวน ๒๐๐ คน หล กส ตรพ ทธศาสตรบ ณฑ ตสาขาว ชาการสอนพระพ ทธศาสนาจานวน ๐๐ คน หล กส ตรพ ทธศาสตรบ ณฑ ตสาขาว ชาจ ตว ทยา จานวน ๐๐ คน ๒.๒ มาตรการ - แต งต งคณะกรรมการบร หารหล กส ตร - นาเสนอคณะกรรมการบร หาร - นาเสนอเข าแผนของมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย - ประชาส มพ นธ ก จกรรมต าง ๆ ของหน วยว ทยบร การอย างต อเน อง - พ ฒนาคร ผ สอน/ส อการสอน/ นว ตกรรม - พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ/ห องสม ด ๓. นโยบาย เป าหมาย และมาตรการด านการพ ฒนาบ คลากร - ส งเสร มการฝ กอบรม, ส มมนา, ด งานและการพ ฒนาบ คลากร - ส งเสร มอาจารย ทาผลงาน, จ ดทาว จ ยในการจ ดการเร ยนการสอน - ส งเสร มให อาจารย ม สว สด การและม ขว ญกาล งในการปฏ บ ต งาน ๓. เป าหมาย - อาจารย ม ความร ความสามารถในการจ ดการเร ยนการสอนได อย างม ประส ทธ ภาพ - อาจารย ม ผลงานในการปฏ บ ต งาน - อาจารย ม สว สด การเพ ยงพอ ๓.๒ มาตรการ - จ ดอบรมส มมนา ด งานตามหน วยงานต างๆ - ส งเสร มให ม การศ กษาต อในระด บส ง - สน บสน นจ ดทาแผนการสอนและเอกสารประกอบคาสอน - สน บสน นการทาว จ ย - สน บสน นการทางานเป นท ม - จ ดสว สด การให อาจารย ผ สอน ๔. นโยบาย เป าหมาย และมาตรการ การจ ดองค การบร หารการศ กษาและส งแวดล อม - จ ดหา, จ ดอบรมพ ฒนาและจ ดทาข อม ลให เพ ยงพอและเป นป จจ บ น - พ ฒนาระบบสารสนเทศ - พ ฒนาการน เทศ, กาก บต ดตามผลการปฏ บ ต งาน - พ ฒนาระบบการบร หาร ๔. เป าหมาย - หน วยว ทยบร การม ข อม ลสารสนเทศท เป นป จจ บ น - อาจารย สามารถปฏ บ ต งานของตนได อย างม ประส ทธ ภาพ - หน วยว ทยบร การม ระบบการบร หารท ม ค ณภาพ - บ คลากรผ บร หารม ความร ความเข าใจ ว ส ยท ศน และประสบการณ ในการบร หาร ๔.๒ มาตรการ - สารวจข อม ลของหน วยว ทยบร การ - จ ดทาข อม ลให แต ละฝ ายได ร บทราบ - จ ดให ม มาตรฐานในการปฏ บ ต งาน - จ ดให ม การประเม นผลงาน อาจารย และผ บร หาร และรายงานความก าวหน าการ ปฏ บ ต งานในแต ละฝ าย - จ ดให ม แผนภ ม ผ บร หาร - จ ดให ม ระบบการบร หารท ม ระบบให เป นไปตามระบบข นตอนตามสายงาน - จ ดให ม ระบบการบร หารงานท ม ประส ทธ ภาพ - ออกระเบ ยบการใช อาคารสถานท พ ฒนาปร บปร ง ด แลร กษาความสะอาดอาคาร ส วนท ๒ นโยบายและแผนพ ฒนาหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ย มหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลาว ดหงส ประด ษฐาราม จ งหว ดสงขลา ระยะท ๒ ในช วงป พ.ศ. ๒๕๕ ๒๕๕๔ ในกระบวนการกาหนดร ปแบบการจ ดทานโยบายและแผนพ ฒนาหน วยว ทยบร การคร งน ได วาง ร ป
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks