รายงาน ส ารวจความตองการการร บบร การ ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ประจ าป$การศ กษา ๒๕๕๕ - PDF

Description
รายงาน ส ารวจความตองการการร บบร การ ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ประจ าป$การศ กษา ๒๕๕๕ แผนงาน บร การว ชาการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ความเป/นมาและความส

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Automobiles

Publish on:

Views: 20 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
รายงาน ส ารวจความตองการการร บบร การ ของศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ประจ าป$การศ กษา ๒๕๕๕ แผนงาน บร การว ชาการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ความเป/นมาและความส าค ญของป1ญหา ในการจ ดการศ กษาของสถาบ นศ กษาในระด บอ ดมศ กษา ตางก ตองด าเน นการจ ดการศ กษา ตามพ นธก จหล กของแตละสถาบ น คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ก เป-นหนวยงาน หน งท ท าหนาท จ ดการศ กษา และด าเน นการตามพ นธก จหล กของมหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ซ งพ นธก จ หล กท ส าค ญดานหน งท ไดร บมอบหมายจากมหาว ทยาล ยใหด าเน นการ ค อ ดานการบร การว ชาการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ไดตระหน กถ งพ นธก จดานน โดยไมไดละเลย จ งไดเสนอจ ดต งศ นย5ถายทอด เทคโนโลย อ ตสาหกรรม ข น เพ อหว งวาจะไดเป-นสถานท ท จะไดด าเน นการบร การทางว ชาการใหสอดคลอง ก บพ นธก จท ไดร บมอบหมาย แตการด าเน นการของศ นย5ถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม จะสามารถบร การ ว ชาการไดตรงตามความตองการของผ ใชบร การหร อไมน น คณะกรรมการด าเน นของศ นย5ถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม จ งไดจ ดใหด าเน นการส ารวจความตองการจากผ ใชบร การกอน เพ อท จะไดทราบความตองการ ท แทจร ง และตรงก บความตองการของผ ใชบร การ ว ตถ ประสงคของการว จ ย 1. เพ อศ กษาความตองการของกล มผ ใชบร การท ม ความตองการเขาร บบร การจากศ นย5ถายทอด เทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ประจ าป9การศ กษา เพ อทราบระยะเวลาและชวงเวลาในการด าเน นการอบรมของศ นย5ท สอดคลองก บกล มผ ใชบร การ ท ม ความตองการเขาร บบร การจากศ นย5ถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ขอบเขตของการศ กษา ในการศ กษาความตองการของกล มผ ใชบร การท ม ความตองการเขาร บบร การจากศ นย5ถายทอด เทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ประจ าป9การศ กษา 2555 ไดก าหนดขอบเขตการว จ ยไวด งน ดานประชากร ประชากร ค อ บ คคลท วไปท ม สวนไดสวนเส ยก บการบร การของศ นย5ถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ซ งสามารถจ าแนกได เป-นกล มตางๆ ด งน กล มท 1 น กศ กษาป=จจ บ น กล มท 2 ศ ษย5เกา กล มท 3 บ คคลากรทางการศ กษา กล มท 4 พน กงานของร ฐ กล มท 5 พน กงานสายว ชาการและสายสน บสน น กล มท 6 สถานประกอบการ ดานเน อหา การศ กษาคร งน ม งศ กษาความตองการของผ ใชบร การท ม ความตองการเขาร บบร การจากศ นย5ถายทอด เทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง โดยแบงการศ กษา ออกเป-น 3 ดาน ค อ 1. ห วขอเร องท ม ความตองการท จะเขาร บการอบรม 2. ระยะเวลาในการจ ดการอบรม 3. ชวงระยะเวลาท ตองการหร อสะดวกในการเขาร บการอบรม น ยามศ พทเฉพาะ ความตองการ หมายถ ง ส งท กล มผ ใชบร การท ม ความตองการเขาร บบร การจากศ นย5ถายทอด เทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง กล มผ ใชบร การ หมายถ ง บ คคลท วไปท ม สวนไดสวนเส ยก บ การบร การของศ นย5ถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ซ งสามารถจ าแนกได เป-นกล มตางๆ ด งน กล มท 1 น กศ กษาป=จจ บ น กล มท 2 ศ ษย5เกา กล มท 3 บ คคลากรทางการศ กษา กล มท 4 พน กงานของร ฐ กล มท 5 พน กงานสายว ชาการและสายสน บสน น กล มท 6 สถานประกอบการ ประโยชนท ไดร บจากการศ กษา 1. ทราบความตองการของของผ ใชบร การท ม ความตองการเขาร บบร การจากศ นย5ถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง 2. เพ อเป-นแนวทางในการจ ดอบรมเพ อบร การทางว ชาการของศ นย5ถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ว ธ ด าเน นการศ กษา การศ กษาคร งน เพ อศ กษาความตองการร บบร การอบรมจากศ นย5ถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง โดยม รายละเอ ยดการด าเน นการศ กษา ด งน 1. ประชากรและกล มต วอยาง 2. เคร องม อท ใชในการศ กษา 3. การสรางเคร องม อ 4. การเก บรวบรวมขอม ล 5. การว เคราะห5ขอม ลและสถ ต ท ใช ประชากรและกล มต วอยาง ประชากรท ใชในการส ารวจ ค อ บ คคลท วไปท ม สวนไดสวนเส ยก บการบร การของศ นย5ถายทอด เทคโนโลย อ ตสาหกรรม ซ งสามารถจ าแนกได เป-นกล มตางๆ ด งน กล มท 1 น กศ กษาป=จจ บ น กล มท 2 ศ ษย5เกา กล มท 3 บ คคลากรทางการศ กษา กล มท 4 พน กงานของร ฐ กล มท 5 พน กงานสายว ชาการและสายสน บสน น กล มท 6 สถานประกอบการ กล มต วอยาง ไดท าการส มต วอยางสงแบบส ารวจไปย งผ ม สวนไดสวนเส ยก บการบร การของ ศ นย5ถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ท งหมด 240 ช ด โดยใชว ธ ส มต วอยางจากกล มตางๆ ด งน กล มต วอยางท 1 น กศ กษาป=จจ บ น จ านวน 70 คน กล มต วอยางท 2 ศ ษย5เกา จ านวน 20 คน กล มต วอยางท 3 บ คลากรทางการศ กษา จ านวน 70 คน กล มต วอยางท 4 พน กงานของร ฐ จ านวน 30 คน กล มต วอยางท 5 พน กงานสายว ชาการและสายสน บสน น จ านวน 20 คน กล มต วอยางท 6 สถานประกอบการ จ านวน 30 คน เคร องม อท ใชในการศ กษา เคร องม อท ใชในการศ กษาคร งน เป-นแบบสอบถามท ผ ว จ ยไดสรางข น ซ งม 2 ตอน ด งน ตอนท 1 ขอม ลสถานภาพท วไปของผ ตอบแบบส ารวจ เป-นแบบตรวจสอบรายการ ตอนท 2 แบบสอบถามความตองการของร บบร การอบรม ในประเด นตางๆ จ านวน 6 ประเด น ค อ หล กส ตรท ตองการฝEกอบรม ระยะเวลาในการจ ดอบรม ชวงเวลาท สะดวกในการอบรม (ชวงเวลา ว นท สะดวงในการอบรม) ชวงเวลาในการจ ดอบรม (ชวงเด อนท ตองการใหจ ดอบรม) ความตองการร บขาวสาร การอบรมในร ปแบบใด และความตองการดานอ นๆ ม ล กษณะแบบเล อกรายขอ และบรรยายปลายเปHด การสรางเคร องม อ การสรางเคร องม อท ใชในการรวบรวมขอม ล ม ข นตอนในการสรางด งน 1. ศ กษาทฤษฎ เอกสาร ต ารา บทความทางว ชาการและผลการศ กษาท เก ยวของก บเน อหาของความ ตองการแบบตางๆ 2. ใชขอม ลท ไดจากการศ กษามาเป-นกรอบแนวค ดและก าหนดล กษณะของขอม ลตามว ตถ ประสงค5 ท ตองการศ กษา 3. สรางแบบส ารวจการร บบร การของศ นย5ถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง 4. น าแบบส ารวจไปพ จารณาความเหมาะสมของภาษา 5. จ ดพ มพ5แบบสอบถามฉบ บสมบ รณ5 และน าไปเก บรวบรวมขอม ลตอไป การเก บรวบรวมขอม ล การเก บรวบรวมขอม ล ม ข นตอนด าเน นการด งน แบบส ารวจความตองการการร บบร การของศ นย5ถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ไดด าเน นการแจกแบบส ารวจความตองการการร บบร การ ใหก บกล มต วอยางจ านวน 240 ฉบ บ เม อ ว นท 1 ม ถ นายน 2555 และรวบรวม ในว นท 2 กรกฎาคม 2555 การว เคราะหขอม ลและสถ ต ท ใช 1. แบบส ารวจความตองการการร บบร การ 1.1 ว เคราะห5ขอม ลท ไดจากการท าแบบส ารวจความตองการการร บบร การของศ นย5ถายทอด เทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง แบงออกเป-น 6 ห วขอ ด งน 1. หล กส ตรท ตองการฝEกอบรม 2. ระยะเวลาในการจ ดอบรม 3. ชวงว นท ตองการอบรม 4. ชวงเด อนท ตองการอบรม 5. ความตองการร บขาวสารในการอบรม ในร ปแบบการต ดตอแบบใด 6. ขอเสนอแนะอ นๆ เก ยวก บโครงการฝEกอบรม จากน นน าขอม ลท ได มาท าการแจกแจงตามประเด นตางๆ แยกเป-นคารอยละ ก บกล มต วอยาง ท ไดสอบถามและท าการสร ปผลตอไป ผลการศ กษา ผลการส ารวจความตองการร บบร การอบรมจาก ศ นย5ถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ประจ าป9การศ กษา 2555 ไดก าหนดว ธ การส ารวจ ความตองการ โดยใชแบบส ารวจ รวมประเด นความตองการเป-น 6 ดาน ไดแก 1. ประเด นดานหล กส ตรท ตองการฝEกอบรม 2. ประเด นดานระยะเวลาในการจ ดอบรม 3. ประเด นดานระยะชวงว นท ตองการอบรม 4. ประเด นดานระยะชวงเด อนท ตองการอบรม 5. ประเด นดานระยะความตองการร บขาวสารในการอบรม ในร ปแบบการต ดตอแบบใด 6. ประเด นดานระยะขอเสนอแนะอ นๆ เก ยวก บโครงการฝEกอบรม ผลการส ารวจความตองการร บบร การอบรมจาก ศ นยถายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ประจ าป$การศ กษา 2555 ไดจ ดเก บแบบส ารวจจากกล มต วอยาง ท ง 6 กล ม และไดน ามาว เคราะห5โดยใชสถ ต คารอยละ ด งสร ป ในตาราง ตารางแสดงผลการส ารวจความตองการจากกล มต วอยางท 1 น กศ กษาป1จจ บ น ประเด นความตองการ รอยละ 1.หล กส ตรท ตองการอบรม 1.1 ฒนาบ คลากรดานคอมพ วเตอร - หล กส ตร lmplementing Wireless LAN Technology หล กส ตร การต ดต งและConfiguration MS. Window 2003 Server หล กส ตร IT Disaster Recovery Management : การบร หารการฟopนฟ ระบบ IT จากเหต ว กฤต - หล กส ตร lntermediate Excel 2007 for Special Function and Database หล กส ตร Technique of Professional Presentation with Microsoft 7.90 PowerPoint หล กส ตร PC Maintenance and Cloning Data Backup หล กส ตร การใชโปรแกรม Sketch up เพ อการบ รณาการเร ยนการสอน ฒนาคร อาจารย และบ คลากรทางการศ กษา ท เก ยวของ ก บการเร ยนการสอน - หล กส ตร Computer Art & Graphic design หล กส ตร E-learning & Courseware Design หล กส ตร Animation for Beginner หล กส ตร magazine Design with E-book หล กส ตร Architecture with AutoCAD หล กส ตร Professional Web Designer โครงการฝEกอบรมและพ ฒนาทางเทคโนโลย อ ตสาหกรรม - หล กส ตร เคร องม อว ดและควบค มทางอ ตสาหกรรม หล กส ตร อ ปกรณ5ควบค มอ ณหภ ม ทางอ ตสาหกรรม หล กส ตร อ ปกรณ5เซนเซอร5ในระบบอ ตสาหกรรม หล กส ตร ระบบควบค มแบบอ ตโนม ต หล กส ตร ระบบควบค มแบบ SCADA หล กส ตร Renewable Energy Technology หล กส ตร เทคโนโลย ใหมในเคร องว ดเซราม กส หล กส ตร การเพ มผลผล ตในงานอ ตสาหกรรม 44.74 ประเด นความตองการ รอยละ 2. ห วขอระยะเวลาในการจ ดอบรม - 2 ถ ง 3 ว น ถ ง 4 ว น ถ ง 5 ว น มากกวา 5 ว น ห วขอชวงเวลาท สะดวกในการอบรม (ชวงว นท สะดวงในการอบรม) - ระห
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks