ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา - PDF

Description
ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Media

Publish on:

Views: 30 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL : หล กการทางานของโปรแกรม : คาอธ บายข นตอนการทางาน ร ปท 1 ล กษณะการทางานของระบบ 1. ผ พบอ บ ต การณ ค อ ผ ใช งานท วไปทาการกรอกข อม ลความเส ยงเข าระบบ 2. เม อม การรายงานความเส ยง แต ละคร ง ต องทาการตรวจทานความเส ยงโดย ห วหน างาน /ฝ าย/กล ม งาน ของผ พบอ บ ต การณ น น ๆ 3. เม อห วหน าทาการตรวจทานเร ยบร อย คณะกรรมการความเส ยงต องทาการตรวจสอบข อม ลและส ง ต อ รายงานความเส ยงให ก บหน วยงานต าง ๆ ท ถ กร องเร ยน 4. เม อหน วยงานต าง ๆ ท ถ กร องเร ยน ตอบกล บข อม ล คณะกรรมการความเส ยงต องทาการบ นท ก ข อม ลตอบกล บถ งว ธ การดาเน นงานและแก ไข 5. เม อคณะกรรมการบ นท กข อม ลตอบกล บเร ยบร อยเพ อให จบกระบวนการ ห วหน างาน /ฝ าย/กล มงาน ท ทาการร องเร ยนต องทาการย นย น การป ดประเด นความเส ยง หน าหล กของโปรแกรม : ผ ใช งาน ทาการกรอกข อม ลเพ อเข าส ระบบ 1. ช อง ผ ใช : กรอกข อม ลหมายเลขบ ตรประชาชน 2. ช อง รห ส : กรอกรห สเบ องต น ค อ ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรกตามด วยรห สหล งบ ตรพน กงาน (อ กษรต วเล กท งหมด) หมายเหต เพ อความปลอดภ ยผ ใช สามารถเปล ยนรห สผ านเองได ท ระบบ Intranet โรงพยาบาล หน าการใช งานโปรแกรม : ร ปท 2 แสดงหน าหล กของโปรแกรม ผ ใช งานระด บคณะกรรมบร หารความเส ยง สามารถใช งานได 4 ประเภท 1. รายงานอ บ ต การณ ใช ในการแจ งอ บ ต การณ ความเส ยง 2. รายงานชมเชย ใช ในการช นชมบ คลากรในหน วยงานอ น ๆ 3. ตรวจทานความเส ยง ใช ในการตรวจทานความเส ยงหล งจากผ ใช ระด บท วไปในหน วยงานของท าน ทาการแจ งอ บ ต การณ ความเส ยง 4. ข อม ลอ างอ ง : ปร บปร งข อม ล USER ใช ในการ ระบ ส ทธ ในการเข าถ งระบบให ก บผ ใช งานท วไป หมายเหต เม อเล กใช งานระบบแล วผ ใช งานต องทาการคล กเล อก ออกจากระบบ ท กคร ง หน ารายงานอ บ ต การณ : หมายเหต การณ บ นท กข อม ล ร ปท 3 แสดงหน าการใช งานโปรแกรม 1. ผ ใช งานโปรแกรมต องทาการระบ ข อม ล ( *** ส แดง) ให ครบท กข อ 2. ข อม ลโรคทางจ ตเวชและ ข อม ลโรคประจาต ว สามารถพ มพ ค นหาได โดยใช รห สโรค และข อม ล โรครองทางจ ตเวชผ ใช ต องทาการพ มพ ในล กษณะข อความ 3. ผ ใช งานต องทาการเล อก ระด บความเส ยงเบ องต น โดยสามารถด ข อม ลรห สได จากตารางระด บ ความสาค ญความเส ยงด านล าง 4. เม อผ ใช งานกรอกข อม ลครบถ วน ให ทาการเล อกป ม ร ปท 4 แสดงหน าการรายงานอ บ ต การณ หน าชมเชยบ คลากร : หมายเหต การณ บ นท กข อม ล 1. ผ ใช ต องทาการเล อกหน วยงานท ต องการช นชม 2. ทาการกรอกข อความท ชมเชย และทาการบ นท กข อม ล โดยคล กเล อก ร ปท 5 แสดงหน าการชมเชยบ คลากร หน าคณะกรรมอน ม ต : หมายเหต : 1. ผ ใช งานระด บคณะกรรมการบร หารความเส ยง ต องทางาน ใน 2 สถานะค อ 1.1 แสดงถ งข อม ลท ภายในหน วยงานต าง ๆ ได ทาการแจ งความเส ยงโดยผ านห วหน า หน วยงานน น ๆ แล ว โดยย งไม ผ านการอน ม ต จากคณะกรรมการบร หารความเส ยง 1.2 แสดงถ งข อม ลท ความเส ยงน น ๆ ได ร บการแก ไขแล ว และคณะกรรมการบร หารความ เส ยงต องทาการบ นท กข อม ล ร ปท 6 แสดงข อม ลการแจ งรายงานความเส ยงจากหน วยงานต าง ๆ คณะกรรมการทาการอน ม ต สถาะนะท 1 หมายเหต ข อม ลจะแบ งออกเป น 3 ส วน ค อ 1. ส วนข อม ลความเส ยงท บ คลากรหน วยงานต าง ๆ แจ งมา ร ปท 7 แสดงข อม ลความเส ยงจากหน วยงานต าง ๆ 2. ส วนการว เคราะห (เป นส วนท คณะกรรมการบร หารความเส ยง ต องเป นผ ระบ ) - ผ ใช งานให ทาการคล กเล อกข อม ล การว เคราะห อ บ ต การณ ว าสาเหต ท พบ ม ข อม ลอะไรบ าง หมายเหต ผ ใช งานต องทาการกรอกข อม ล การว เคราะห และ การประเม น ให เสร จเร ยบร อย ก อนจากน นถ งกดป ม ร ปท 8 แสดงหน าการว เคราะห 3. ส วนการประเม น (เป นส วนท คณะกรรมการบร หารความเส ยง ต องเป นผ ระบ ) - ผ ใช งานทาการ เล อก ระด บความร นแรง ของความเส ยงน น ๆ - ผ ใช งานทาการ ระบ หน วยงานท เก ยวข องเพ อ พ มพ ออกรายงาน หมายเหต ผ ใช งานต องทาการกรอกข อม ล การว เคราะห และ การประเม น ให เสร จเร ยบร อย ก อนจากน นถ งกดป ม ร ปท 9 แสดงหน าการประเม น เม อผ ใช งานทาการกดป ม เร ยบร อยแล วระบบจะแสดงรายงานด งร ปท 10 คณะกรรมการทาการบ นท กข อม ลสถาะนะท 2 ร ปท 10 แสดงต วอย างรายงานใบความเส ยง FO-RMC-007 หมายเหต ผ ใช งานต องทาการบ นท ก การตอบกล บความเส ยงโดยระบ ข อม ลด งน 1. การดาเน นการแก ไข 2. แนวทางการป องก นการเก ดซ า และทาการกดป ม เพ อบ นท กข อม ล ร ปท 11 แสดงหน าการตอบกล บความเส ยง หน าข อม ลอ างอ ง : ปร บปร งข อม ล USER : หน าต ดต อ - สอบถาม: ร ปท 12 แสดงหน าการปร บปร งข อม ลผ เข าใช งานระบบ ร ปท 13 แสดงเมน ด านบนของโปรแกรม ผ ใช งานทาการเล อก ต ดต อ -สอบถามจาก ต วอย างร ปท ผ ใช งานสามารถต งกระท ข อความสอบถามได โดยช อผ โพสต จะเป นตามช อผ เข าใช งานระบบเพ อ สะดวกต อการต ดตาม ร ปท 14 แสดงหน าต ดต อ สอบถามข อม ล 2. เม อผ ใช ต องการตอบคาถาม หร อเร ยกด ข อม ลการตอบคาถามให เล อกข อความท รายการ คาถาม โปรแกรมจะแสดงหน าต าง ด งร ปท 15 ร ปท 15 แสดงหน าข อม ลการถามและตอบกล บ ผนวก : ผ เข าใช งานสามารถเข าด ได โดยไม ต อง Login เข าระบบ ก. ข อม ลอ บ ต การณ ร ปท 16 แสดงเมน ด านบน เล อกอ บ ต การณ คาอธ บาย : ร ปท 17 แสดงหน าการค นหาอ บ ต การณ ท งหมด หน าการค นหาจะแสดงข อม ลเฉพาะป งบประมาณเท าน น ถ าต องการด ข อม ลย อนหล งท งหมด ให ทา การเล อกเมน ค นหารายการ และเล อกสถานการณ ค นหาเป น ค นหาความเส ยงย อนหล ง และเล อก หน วยงาน หร อ เด อน/ป ตามความต องการ ข. ข อม ลชมเชย ร ปท 18 แสดงเมน ด านบน เล อกชมเชย ร ปท 19 แสดงหน าการค นหารายการชมเชยท งหมด คาอธ บาย : หน าการค นหาจะแสดงข อม ลรายการชมเชยท งหมด และสามารถเล อกค นหาข อม ลเฉพาะ ประจาเด อนและป ได ค. ข อม ลสถ ต อ บ ต การณ ร ปท 20 แสดงเมน ด านบน เล อกสถ ต อ บ ต การณ คาอธ บาย : ร ปท 21 แสดงหน าการค นหารายการชมเชยท งหมด เม อต องการค นหาสถ ต ให ทาการ เล อกปฏ ท นเพ อ เล อกช วงเวลาท ต องการคานวณสถ ต และสามารถ เล อกป ม พ มพ ด านล างสถ ต ต าง ๆ เพ อออกรายงานด งต วอย างในร ปท ร ปท 22 แสดงต วอย างรายงานสร ปอ บ ต การณ แยกตามระด บความเส ยง ร ปท 23 แสดงต วอย างรายงานสร ปอ บ ต การณ แยกตามโปรแกรมความเส ยง ร ปท 24 แสดงต วอย างรายงานสร ปอ บ ต การณ หน วยงานท เก ดความเส ยง ร ปท 25 แสดงต วอย างรายงานสร ปอ บ ต การณ หน วยงานผ เข ยนร องเร ยน ง. ข อม ลค ม ออ บ ต การณ ร ปท 26 แสดงเมน ด านบน เล อกค ม ออ บ ต การณ คาอธ บาย : ร ปท 27 แสดงหน าการดาว โหลดค ม อ ผ ใช งานสามารถ Download ค ม อการใช งานโปรแกรมได ตามระด บส ทธ การใช งานของท าน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks