แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ - PDF

Description
แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Genealogy

Publish on:

Views: 29 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร วมม อในการว จ ย แลกเปล ยนความร สร างสรรค ภ ม ป ญญา เพ อการพ ฒนาท องถ น อย างย งย น โดยกาหนดแผนย ทธศาสตร การว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม (พ.ศ ) ท ม ปร ชญา ว ส ยท ศน และพ นธก จของสถาบ นท สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย และได กาหนด แผนปฏ บ ต ราชการประจาป เป นเคร องม อในการข บเคล อนภารก จไปส เป าหมาย ด วยเหต ผลด งกล าว บ คลากร จ งต องม ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะท เหมาะสมตามสายงาน ตลอดจนม ค ณธรรม จร ยธรรม ม จรรยาบรรณว ชาช พ รวมท งม ความก าวหน าและความม นคงในช ว ต ได ร บการพ ฒนาอย างเป นระบบและ ต อเน อง ด งน นสถาบ นว จ ยจ งจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ ตาม ท ศทางท กาหนดในแผนพ ฒนาบ คลากรและการจ ดการความร ของสถาบ นว จ ย เพ อเป นแนวทางให ท กงานต งแต ระด บบ คคล หน วยงาน และองค กร สามารถด าเน นงานพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องและสน บสน น ซ งก นและก น อ นจะทาให เก ดประโยชน ส งส ดในการใช งบประมาณอย างค มค า อ กท งเพ อนาไปส การบรรล ตาม แผนปฏ บ ต ราชการ และนาผลการประเม นน นมาเป นข อพ จารณาในการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรป ถ ดไป หล กการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยม กระบวนการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรตามข นตอนด งน 1. กาหนดผ ร บผ ดชอบหล กทาหน าท รวบรวมข อม ลความเห นและผลการประช มเพ อจ ดทา แผนพ ฒนาบ คลากร กาก บต ดตามผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร และรายงานผล ต อผ บร หาร 2. นาผลการดาเน นในป ท ผ านมาเป นแนวทางในการปร บปร งแผนบ คลากร 3. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 4. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องว ส ยท ศน พ นธก จ ประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย 5. จ ดทาสมรรถนะของบ คลากร และนามาใช เป นกรอบในการพ ฒนาบ คลากร 6. จ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรและดาเน นการตามแผนโดยใช กระบวนการจ ดการความร เป น เคร องม อหล ก ว ตถ ประสงค การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร 1. เพ อจ ดทาแผนการบร หารและการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน 2. เพ อพ ฒนาบ คลากรท กตาแหน งให ม ความร ความสามารถ ท กษะ และสมรรถนะให ม ความก าวหน า ในว ชาช พตามตาแหน งท ปฏ บ ต หน าท 3. เพ อสร างระบบและกลไกท ม ประส ทธ ภาพในการพ ฒนาบ คลากรให สอดคล องก บย ทธศาสตร ข นตอนการดาเน นการ การดาเน นงานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรประกอบด วยข นตอนด งต อไปน 1. แต งต งคณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ทบทวนแผนพ ฒนาบ คลากรในป ท ผ านมา โดยจ ดประช มพ จารณาผลการด าเน นการท ผ านมาท งใน ด านผลสาเร จ ป ญหา และอ ปสรรคท เก ดข น 3. ทบทวนและปร บปร งสมรรถนะบ คลากร โดยจ ดประช มและให พ จารณาทบทวนสมรรถนะของ บ คลากรท ได ว เคราะห และจ ดทาไว แล วในป ท ผ านมาและป ต อไป เพ อพ จารณาปร บปร งให เป นแนวทาง การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการและการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความสามารถ ท กษะและพฤต กรรม การปฏ บ ต งานตามตาแหน ง 4. ดาเน นการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร โดยการรวบรวมข อม ลและว เคราะห ข อม ลท เก ยวข อง และ จ ดประช มให ข อเสนอแนะร วมก น และจ ดทาเอกสาร แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ เสนอแผนพ ฒนาบ คลากรต อกรรมการบร หารสถาบ นว จ ยเพ อให ความเห นชอบ 6. ปร บปร งแผนพ ฒนาบ คลากรและถ ายทอดส การปฏ บ ต การถ ายทอดแผนพ ฒนาบ คลากรส การปฏ บ ต สถาบ นว จ ยจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรโดยนาแผนพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเป น แนวทางในการจ ดทา และกาหนดโครงการพ ฒนาบ คลากรท สอดคล องตามภารก จของสถาบ น รวมท งใช กระบวนการจ ดการความร เป นเคร องม อหล กในการพ ฒนาบ คลากร การประเม นการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยกาหนดให ผ บร หารทาหน าท ในการก าก บต ดตาม ประเม นผล ให ค าแนะนาใน การดาเน นงาน และรวบรวมสร ปผลการดาเน นงาน การปร บปร งแผนพ ฒนาบ คลากร กาหนดให คณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ม การพ จารณาทบทวนและปร บปร งแผนตาม ความเหมาะสม และนาผลการดาเน นการไปใช ในการจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรป ต อไป คานา แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาข น เพ อม งให บ คลากรของหน วยงานได ร บการพ ฒนาให ม สมรรถนะในการทางานตามมาตรฐานและทางาน อย างม ความส ขเป นแผนท สนองต อว ส ยท ศน และสอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด และโครงการ/ก จกรรมของหน วยงานตลอดจนย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ยเพ อเป นกลไกในการข บเคล อน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรให เป นผ ท ม ความร ความสามารถ ม สมรรถนะเพ ยงพอสาหร บการปฏ บ ต หน าท ให บรรล ว ส ยท ศน ของหน วยงาน ม ค ณธรรมจร ยธรรม และม ความก าวหน าและความม นคงในว ชาช พ การจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากรฉบ บน ได กาหนดว ส ยท ศน ว ตถ ประสงค ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เป าหมาย และต วช ว ดไว อย างช ดเจนครอบคล มประเด นย ทธศาสตร ท มหาว ทยาล ยกาหนด โดยภาพรวมแผนพ ฒนาบ คลากรด งกล าวจะช วยให สถาบ นว จ ยสามารถนาไปปฏ บ ต ได อย างเป น ร ปธรรม โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเพ มสมรรถนะของบ คลากรและสน บสน นให เก ดความร วมม อระหว างบ คลากร ท งภายในและภายนอก ม การพ ฒนาระบบบร หารบ คลากรของหน วยงานให ม ประส ทธ ภาพ ม ความโปร งใส ตรวจสอบได และสร างว ฒนธรรมขององค กรเพ อให บ คลากร ม ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บ การทางานอย างม ความส ข ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมสงวน ป สสาโก และคณะ สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร... ก คานา... ค สารบ ญ... ง ส วนท 1 ส วนนา ช อหน วยงานท ต ง และประว ต ความเป นมาโดยย อ ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร โครงสร างการบร หาร : สถาบ นว จ ย โครงสร างหน วยงาน : สถาบ นว จ ย รายช อผ บร หารและบ คลากร... 7 ส วนท 2 การว เคราะห สภาพแวดล อมตามบร บทของสถานการณ ป จจ บ น ข อจาก ดในการพ ฒนาบ คลากร ว เคราะห สภาพแวดล อมในการพ ฒนาบ คลากรของสถาบ นว จ ย ส วนท 3 แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ ว ส ยท ศน การพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ย โครงการ/ก จกรรม/งบประมาณ เพ อรองร บการพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ ภาคผนวก - คาส งสถาบ นว จ ย ท 011/2556 เร อง แต งต งคณะทางานจ ดทาแผนพ ฒนาบ คลากร ของสถาบ นว จ ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ คณะผ จ ดทา... 19 ส วนท 1 ส วนน ำ 1. ช อหน วยงำนท ต ง และประว ต ควำมเป นมำโดยย อ ในป พ.ศ ว ทยาล ยคร มหาสารคาม ได ม การปร บปร งแบ งส วนราชการเพ อให เก ด ความคล องต ว และปฏ บ ต ภารก จได ในฐานะท เป นสถานศ กษาระด บอ ดมศ กษาได อย างม ประส ทธ ภาพ ในขณะน น ได แบ งส วนราชการเป น 4 คณะว ชา ค อ คณะว ชาคร ศาสตร คณะว ชามน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร คณะว ชาว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และคณะว ชาว ทยาการจ ดการ ม หน วยงาน ศ นย สาน ก ซ งทาหน าท สน บสน นการเร ยนการสอนอ ก 6 หน วยงาน ค อ สาน กงานอธ การบด สาน กส งเสร มว ชาการ สาน กก จการน กศ กษา สาน กวางแผน ศ นย ศ ลปว ฒนธรรม และศ นย ว จ ยและบร การการศ กษา เม อว นท 14 ก มภาพ นธ พ.ศ ว ทยาล ยคร ท กแห งได ร บพระราชทานนามว า สถาบ นราชภ ฏ ใช คาภาษาอ งกฤษว า Rajabhat Institute แล วต อเต มด วยช อจ งหว ด ต อมา พ.ศ ได ปร บเปล ยนช อจากศ นย ว จ ยและบร การการศ กษา มาเป นสาน กว จ ยและ บร การว ชาการ พร อมท งม การจ ดต งศ นย การศ กษาการพ ฒนาการเสร มสร างความเข มแข งของช มชนท องถ น ตามแนวพระราชดาร ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว สถาบ นราชภ ฏมหาสารคามได น อมนาเอาพระราชดาร เร องเศรษฐก จแบบพอเพ ยงและพระราชกรณ ยก จด านการพ ฒนาท องถ น มาเป นแนวทางในการดาเน นงานเพ อ เป นการส บสานพระราชปณ ธาน และขยายงานอ นทรงค ณค าต อการพ ฒนาท องถ นให แผ ขยายออกไป และเม อ ป พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ซ งส งผลให สถาบ นราชภ ฏมหาสารคาม เปล ยนสถานะเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ต งแต ว นท 15 ม ถ นายน 2547 เป นต นไป และได เปล ยนช อมาเป น สถาบ นว จ ย สถาบ นว จ ย ซ งเร มต งแต ป พ.ศ เม อน บมาถ งป พ.ศ สถาบ นว จ ยและ พ ฒนา ม ผ บร หารต งแต เร มแรกจนถ งป จจ บ น (ผ อานวยการสถาบ นว จ ย) จานวน 6 ท าน ค อ ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย บ ปผชาต เร องส วรรณ ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ประส ทธ พลศร พ มพ ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมศ กด คาศร ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เอนก ศ ลปน ลมาลย ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ร งสรรค ส งหเล ศ (ดารงตาแหน ง 2 วาระ) ป พ.ศ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.สมสงวน ป สสาโก 2 2. ปร ชญำ ปณ ธำน ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศำสตร ช อหน วยงำน (ภำษำไทย- ภำษำอ งกฤษ) ภาษาไทย สถาบ นว จ ย ภาษาอ งกฤษ Research and Development Institute: RDI ส ประจาหน วยงาน ส ม วง ปร ชญำ : ว จ ยสร างสรรค บ รณาการองค ความร เช ดช ภ ม ป ญญา พ ฒนาส งคม นาพาส สากล ว ส ยท ศน : สร างส งคมแห งการว จ ย องค ความร ส การเป นคล งป ญญาเพ อพ ฒนาท องถ น ให สามารถแข งข นในระด บสากลได อย างย งย น พ นธก จ : (พ ฒนาคน พ ฒนางานว จ ยและการเผยแพร พ ฒนาเคร อข ายความร วมม อ แหล งท นว จ ยระบบบร หารจ ดการ) 1. พ ฒนาศ กยภาพการว จ ยของน กศ กษา บ คลากร อาจารย ให ม ความเข มแข ง และ ม ค ณภาพด านการว จ ย 2. พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นในการว จ ย R2R เพ อพ ฒนางานในหน าท ได อย างม ค ณภาพ 3. พ ฒนางานว จ ย โดยการพ ฒนาโจทย ว จ ยตามย ทธศาสตร ว จ ยของชาต ย ทธศาสตร ว จ ย ของมหาว ทยาล ย และการว จ ยเช งพ นท ตามความต องการของท องถ น 4. พ ฒนางานว จ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks