สาระสาค ญร างพระราชบ ญญ ต ส งเสร ม และร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ... - PDF

Description
สาระสาค ญร างพระราชบ ญญ ต ส งเสร ม และร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ.... ไพโรจน พลเพชร ประธานอน กรรมการพ จารณาปร บปร งกฎหมายด านส งแวดล อม กรรมการปฏ ร ปกฎหมาย เหต ผลและความจาเป น พ.ร.บ.ส งเสร มและร กษาค

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 8 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
สาระสาค ญร างพระราชบ ญญ ต ส งเสร ม และร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ.... ไพโรจน พลเพชร ประธานอน กรรมการพ จารณาปร บปร งกฎหมายด านส งแวดล อม กรรมการปฏ ร ปกฎหมาย เหต ผลและความจาเป น พ.ร.บ.ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต พ.ศ.๒๕๓๕ บ งค บใช มาเป น เวลานาน สถานการณ ด านส งแวดล อมม ความร นแรงมากย งข น ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ ส ทธ ช มชน มาตรา ๖๗ การม ส วนร วม/การศ กษาผลกระทบด านส งแวดล อมและ ส ขภาพ/การร บฟ งความค ดเห น/การให ความเห นขององค กรอ สระ/ส ทธ ใน การฟ องร องหน วยงานร ฐ มาตรา ๒๙๐ อานาจหน าท ขององค กรปกครองส วนท องถ นในการส งเสร ม และร กษาค ณภาพส งแวดล อม หล กการสาค ญ เพ มเต มการม ส วนร วมของประชาชนและช มชนในการส งเสร มและร กษาค ณภาพ ส งแวดล อม กระจายอานาจการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมไปส องค กรปกครองส วน ท องถ น ปร บปร งหล กเกณฑ เก ยวก บการประเม นผลกระทบส งแวดล อม ท ง SEA และ EIA ปร บปร งสถานะของกองท นส งแวดล อมให เป นน ต บ คคล ปร บปร งมาตรการในการค มครองส งแวดล อมและควบค มมลพ ษให สอดคล องก บการ เปล ยนแปลงท งในทางว ทยาศาสตร เทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ขยายขอบเขตการบ งค บใช พระราชบ ญญ ต น ให รวมไปถ ง เขตเศรษฐก จจาเพาะ และ เขตไหล ทว ป โครงสร างของร างกฎหมาย ประกอบด วย ๑๐ หมวด หมวดท ๑ ส ทธ การส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม หมวดท ๒ การป องก นเหต ฉ กเฉ นหร อเหต ภย นตรายจากภ ยธรรมชาต หร อภาวะมลพ ษ หมวดท ๓ คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต หมวดท ๔ กองท นส งแวดล อม หมวดท ๕ การค มครองส งแวดล อม ส วนท ๑ มาตรฐานค ณภาพส งแวดล อม ส วนท ๒ การวางแผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อม ส วนท ๓ พ นท ค มครองส งแวดล อม โครงสร างของร างกฎหมาย หมวดท ๖ การประเม นส งแวดล อม ส วนท ๑ การประเม นส งแวดล อมระด บย ทธศาสตร ส วนท ๒ การประเม นผลกระทบส งแวดล อมและส ขภาพระด บโครงการ หร อก จกรรม หมวดท ๗ การควบค มมลพ ษ ส วนท ๑ คณะกรรมการควบค มมลพ ษ ส วนท ๒ มาตรฐานควบค มมลพ ษจากแหล งกาเน ด ส วนท ๓ มลพ ษอากาศและเส ยง ส วนท ๔ มลพ ษทางน า ของเส ยและมลพ ษอ น ส วนท ๕ เขตควบค มมลพ ษ ส วนท ๖ การตรวจสอบและควบค ม โครงสร างของร างกฎหมาย ส วนท ๗ ค าบร การและค าปร บ หมวดท ๘ มาตรการส งเสร ม หมวดท ๙ ความร บผ ดทางแพ ง หมวดท ๑๐ บทกาหนดโทษ บทเฉพาะกาล หมวดท ๑ ส ทธ การส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม (๑) กาหนดส ทธ และหน าท ของบ คคล/ช มชนในการส งเสร มและร กษา ส งแวดล อมให ช ดเจนข น ส ทธ ในการร บทราบข อม ลข าวสาร ส ทธ ในการม ส วนร วมในการกาหนดนโยบาย โครงการ แผนงาน ส ทธ การม ส วนร วมก บหน วยงานของร ฐ ส ทธ ได ร บการชดใช ค าเส ยหาย ส ทธ ร องเร ยนกล าวโทษผ กระทาผ ดต อเจ าหน าท ส ทธ บ คคลหร อช มชนท จะฟ องหน วยงานของร ฐ หน าท ให ความร วมม อและช วยเหล อเจ าพน กงานในการปฏ บ ต หน าท หมวดท ๑ ส ทธ การส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม (๒) กาหนดให กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ข นทะเบ ยน องค การเอกชนด านส งแวดล อมและส ขภาพ องค กรช มชนด านส งแวดล อมและส ขภาพ อาสาสม ครพ ท กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมหม บ าน หมวดท ๑ ส ทธ การส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม (๓) องค กรท ได ข นทะเบ ยนแล วม ส ทธ ได ร บความช วยเหล อและสน บสน นจาก ทางราชการในเร องด งต อไปน การม ส วนร วมในการเสนอนโยบาย การศ กษาว จ ยเก ยวก บการค มครอง ส งเสร ม ร กษาส งแวดล อม การประชาส มพ นธ เผยแพร การฝ กอบรม การจ ดให ม อาสาสม ครเพ อช วยเหล อการปฏ บ ต งานของ เจ าหน าท การช วยเหล อประชาชนในพ นท ใดพ นท หน งในการร เร ม โครงการ/ก จกรรม การช วยเหล อทางกฎหมายแก ประชาชน/เป นผ แทนในคด ท ม การฟ องร องต อศาล หมวดท ๑ ส ทธ การส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม องค กรเอกชนสามารถร องขอให คณะกรรมการส งแวดล อม แห งชาต ให ความช วยเหล อหร ออานวยความสะดวก อาจได ร บการจ ดสรรเง นอ ดหน นหร อเง นก ย มจากกองท น ส งแวดล อม หมวดท ๒ การป องก นเหต ฉ กเฉ นหร อเหต ภย นตรายจากภ ย ธรรมชาต หร อภาวะมลพ ษ (๑) ให อานาจนายกร ฐมนตร ม อานาจส งการหน วยงานของร ฐหร อบ คคลใด กรณ เก ดเหต ฉ กเฉ น (๒) อานาจตาม (๑) นายกร ฐมนตร อาจมอบอานาจให ผ ว าราชการจ งหว ดก ได (๓) ประชาชน องค กรเอกชน และองค กรช มชน สามารถเสนอนายกร ฐมนตร หร อผ ว าราชการจ งหว ด เพ อส งการกรณ เก ดเหต ฉ กเฉ น หมวดท ๓ คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต (๑) ประกอบด วยคณะกรรมการ ๒๗ คน ประกอบด วย นายกร ฐมนตร เป นประธาน ส วนราชการ ๑๒ คน องค กรปกครองส วนท องถ น ๔ คน สถานบ นอ ดมศ กษา ๓ คน คณะกรรมการร วมเอกชนสามสถาบ น ๑ คน องค การเอกชน ๓ คน องค กรช มชน ๓ คน ปล ดกระทรวงทร พย ฯ เป นกรรมการและเลขาน การ เลขาธ การ สผ. เป นผ ช วยเลขาน การ หมวดท ๓ คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต (๒) อานาจหน าท เสนอนโยบายและแผนการส งเสร มและร กษาค ณภาพ ส งแวดล อม กาหนดมาตรฐานค ณภาพส งแวดล อม/ให ความเห นชอบการ กาหนดมาตรฐานควบค มมลพ ษ/ประเภทแหล งกาเน ดมลพ ษ เห นชอบแผนการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต /แผน จ ดการค ณภาพส งแวดล อมจ งหว ด เสนอแนะให ม การปร บปร งแก ไขกฎหมาย กฎระเบ ยบ เสนอแนะมาตรการด านการเง น การคล ง การภาษ อากรเพ อ ส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม หมวดท ๓ คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต เสนอความเห นต อนายกร ฐมนตร กรณ หน วยงานร ฐหน วยงานใด ฝ าฝ น ไม ปฏ บ ต ตามกฎหมาย กาก บการจ ดการและบร หารเง นกองท นส งแวดล อม ส งเสร มและสน บสน นการม ส วนร วมของประชาชน องค กร เอกชน องค กรช มเพ อส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อม กาหนดมาตรการเพ อเสร มสร างความร วมม อปละประสานงาน ระหว างหน วยงานร ฐ องค กรเอกชน และเอกชน เสนอรายงานเก ยวก บสถานการณ ค ณภาพส งแวดล อมของ ประเทศอย างน อยป ละ ๑ คร ง หมวดท ๓ คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต (๓) เง อนไขอ นๆ ค ณสมบ ต คณะกรรมการ : ให พ นจากตาแหน ง เม อ คณะร ฐมนตร ให ออกเพราะไม อาจปฏ บ ต หน าท ได ตามปกต หร อ ม ความประพฤต เส อมเส ยหร อม ส วนได เส ยในก จการหร อธ รก จ ใด ท อาจม ผลกระทบโดยตรงหร อก อให เก ดความเส ยหายอย าง ร ายแรงต อค ณภาพส งแวดล อม การประช มของคณะกรรมการส งแวดล อม ถ ากรรมการผ ใดม ส วนได เส ยในเร องท พ จารณา ห าม ไม ให ผ น นเข าร วมประช มและลงคะแนนเส ยง หมวดท ๔ กองท นส งแวดล อม (๑) ให กองท นส งแวดล อมเป นน ต บ คคล (องค การมหาชน) (๒) อย ในการกาก บของ กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม (๓) กาหนดให ม คณะกรรมการกองท นส งแวดล อม (๔) กาหนดให ม ผ จ ดการกองท น มาจากการค ดเล อกของคณะกรรมการ กองท นส งแวดล อม หมวดท ๕ การค มครองส งแวดล อม ส วนท ๑ มาตรฐานค ณภาพส งแวดล อม (๑) คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต กาหนดมาตรฐานค ณภาพส งแวดล อม มาตรฐานค ณภาพน า มาตรฐานค ณภาพอากาศ มาตรฐานระด บเส ยงและความส นสะเท อน มาตรฐานค ณภาพด น มาตรฐานค ณภาพส งแวดล อมในเร องอ นๆ ท จาเป น หมวดท ๕ การค มครองส งแวดล อม ส วนท ๑ มาตรฐานค ณภาพส งแวดล อม (๒) การกาหนดมาตรฐานค ณภาพส งแวดล อม อย บนพ นฐาน หล กว ชาการและหล กฐานทางว ทยาศาสตร ส ทธ ของประชาชนในการดารงช ว ตในส งแวดล อมท ด ความเป นไปได ในเช งเศรษฐก จ ส งคม เทคโนโลย ท เก ยวข อง (๓) ต องเป ดโอกาสให ผ ซ งม ส วนเก ยวข องม ส วนร วมในการกาหนดมาตรฐาน (๔) เผยแพร ข อม ลให ประชาชนเข าถ งได ง าย (๕) ทบทวนปร บปร งมาตรฐานค ณภาพส งแวดล อมให ด ข น ท ก ๕ ป หมวดท ๕ การค มครองส งแวดล อม ส วนท ๒ การวางแผนการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม (๑) ให คณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต จ ดทา แผนการจ ดการค ณภาพ ส งแวดล อมแห งชาต เน อหาประกอบด วย การบร หารจ ดการทร พยากรธรรมชาต ส งแวดล อม ความหลากหลาย ทางช วภาพ การเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ การอน ร กษ ส งแวดล อมธรรมชาต และส งแวดล อม ศ ลปกรรม การจ ดการมลพ ษ การสน บสน นการจ ดการส งแวดล อมตามพ นธกรณ ระหว าปงระเทศ จ ดทาข อเสนอในการตรากฎหมาย กาหนดหน วยงานร ฐท ร บผ ดชอบในการดาเน นการตามแผนงาน การจ ดองค กรและระเบ ยบการบร หารงานเพ อเสร มสร างความร วมม อ หมวดท ๕ การค มครองส งแวดล อม ส วนท ๒ การวางแผนการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม (๒) ให ม การจ ดทาแผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมจ งหว ด โดยให สอดคล องก บ แผนการจ ดการค ณภาพส งแวดล อม (๓) การจ ดทาแผนการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมในพ นท คาบเก ยวก นระหว าง พ นท ของสองจ งหว ดข นไป (๔) กรณ กาหนดให ท องท ใดเป นเขตควบค มมลพ ษ ให นาแผนปฏ บ ต การในการ ควบค มมลพ ษมารวมเป นส วนหน งของแผนจ ดการค ณภาพส งแวดล อมจ งหว ด (๕) ให นาแผนการจ ดการค ณภาพส งแวดล อมจ งหว ด ไปรวมเป นส วนหน งของ แผนพ ฒนาจ งหว ด หมวดท ๕ การค มครองส งแวดล อม ส วนท ๓ พ นท ค มครองส งแวดล อม (๑) ให อานาจร ฐมนตร โดยความเห นชอบของคณะกรรมการส งแวดล อม กาหนดเขตพ นท ค มครองส งแวดล อม (๒) พ นท ท จะกาหนดเป นพ นท ค มครอง ได แก พ นท ต นน า ระบบน เวศตาม ธรรมชาต ท ม ล กษณะพ เศษ พ นท ท ม ความหลากหลายทางช วภาพ ระบบน เวศ ตามธรรมชาต ท อาจถ กทาลายหร อได ร บผลกระทบจากก จกรรมต างๆ ได ง าย พ นท ท ม ค ณค าทางด านศ ลปกรรมอ นควรแก การอน ร กษ และย งม ได ประกาศ กาหนดให เป นเขตอน ร กษ หมวดท ๕ การค มครองส งแวดล อม ส วนท ๓ พ นท ค มครองส งแวดล อม (๓) ให องค กรปกครองส วนท องถ น องค การเอกชนด านส งแวดล อมและส ขภาพ องค กรช มชน ม ส ทธ เสนอให ร ฐมนตร กาหนดเขตพ นท ค มครองส งแวดล อม (๔) กาหนดให ม มาตรการร บฟ งความ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks