รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ ) องค การบร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม - PDF

Description
5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300, สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

History

Publish on:

Views: 17 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
5-1/5 1 โครงการพ ฒนาหล กส ตรการ 1. เพ อพ ฒนาและปร บปร ง โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 300, สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา ศ กษาและพ ฒนาหล กส ตร ให สถานศ กษาจ ดการเร ยน ส วนจ งหว ดช ยภ ม เร ยนการสอนสอดคล องก บ ศาสนาและ ท องถ น การสอน โดยใช หล กส ตร หล กส ตรและกระบวนการ ว ฒนธรรม สถานศ กษา ในส งก ดอบจ.ช ยภ ม เตร ยมหล กส ตรประชาคม อาเซ ยนตามโครงการอบจ.ช ยภ ม 2. เพ อน เทศ กาก บและต ดตาม การใช หล กส ตรสถานศ กษา 3. เพ อประเม นผลการใช หล กส ตรสถานศ กษา เร ยนร ท เน นผ เร ยนเป น สาค ญ 5-1/6 2 โครงการพ ฒนาผ เร ยนและ เพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนให น กเร ยนในเขตจ งหว ดช ยภ ม 1,000, ผ เร ยนได ร บการพ ฒนา กองการศ กษา ส งเสร มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม ท กษะ และความร ความ ท หลากหลาย เก ดความร ศาสนาและ ชานาญท งทางด านว ชาการ ความชานาญท งว ชาการ ว ฒนธรรม และว ชาช พ สามารถนาความร และว ชาช พอย างกว างขวาง และประสบการณ ไปใช ในการ พ ฒนาตนเอง โดยส งเสร ม ก จกรรมในด านต างๆท เก ยว ข องก บการพ ฒนาผ เร ยน สามารถนาความร และประ สบการณ ไปใช ในการพ ฒนา ตนเอง 5-1/7 3 โครงการส งเสร มและพ ฒนา 1. เพ อส งเสร มน กเร ยนหร อ โรงเร ยนในส งก ด อบจ.ช ยภ ม 1,000, สถานศ กษาม มาตรฐานเป น กองการศ กษา ค ณภาพผ เร ยนและสถานศ กษา สถานศ กษาส ความเป นเล ศ ท พ งพอใจและยอมร บโดย ศาสนาและ ส ความเป นเล ศ ในท กด าน ผ ปกครองและช มชนให การ ว ฒนธรรม 2. เพ อค ดเล อกต วแทนในการ จ ดน ทรรศการและแข งข นท กษะ ทางว ชาการท งในระด บจ งหว ด ระด บภาคและระด บประเทศ และงานอ นๆท ก ยวข อง สน บสน นและม ส วนร วมใน การพ ฒนการศ กษา 4 โครงการพ ฒนาค ณภาพ 1. เพ อพ ฒนาความร ความ คร และบ คลากรทางการศ กษา 1,000, คร และบ คลการทาง กองการศ กษา ผ บร หารคร และบ คลากรทาง สามารถและเพ มประส ทธ ภาพ การศ กษา ม ความร ความ ศาสนาและ การศ กษา บ คลากร ในการปฏ บ ต หน าท ให คร และ สามารถและม ประส ทธ ภาพ ว ฒนธรรม กองการศ กษา บ คลากรทางการศ กษา เพ มข น 5-1/8 2. เพ อพ ฒนาบ คลากรใน การศ กษา,ศาสนา 2. สถานศ กษาส งเสร มและ พ ฒนาบ คลากร/ คร ตาม และว ฒนธรรม ประชาชนท วไป ความจาเป นและเหมาะสม ให ม ความร มากย งข น อย างสม าเสมอ 3. เพ ออบรมส มมนา และ ท ศนศ กษาด งานด านการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม คร และบ คลากรทางการศ กษา 4.เพ อค ดเล อกผ บร หาร คร ด เด นในด านต างๆ 5. เพ อยกย อง เช ดช เก ยรต ผ บร หารสถานศ กษา คร และ บ คลากรทางการศ กษา 3.ผ บร หาร คร และบ คลากร ม ขว ญกาล งใจในการปฏ บ ต งาน 5-1/9 5 โครงการพ ฒนาการจ ดการ 1. เพ อพ ฒนาคณะกรรมการ โรงเร ยนในส งก ดองค การบร หาร 6,600,000 7,000,000 7,000,000 สถานศ กษาม มาตรฐานเป น กองการศ กษา ศ กษาโดยใช โรงเร ยนเป นฐาน สถานศ กษาข นพ นฐาน ส วนจ งหว ดช ยภ ม ท พอใจและยอมร บโดยผ ศาสนาและ 2. เพ อพ ฒนาน กเร ยนให พ งพา ปกครองและช มชนม ส วนร วม ว ฒนธรรม ตนเอง 3. เพ อส งเสร มอาช พน กเร ยน และการจ ดหล กส ตรสาหร บ การพ ฒนาด านอาช พน กเร ยน 3. เพ อพ ฒนาการจ ดการศ กษา นอกระบบช มชนในเขตบร การ โรงเร ยนในส งก ด 4. เพ อพ ฒนาการจ ดการศ กษา ตามอ ธยาศ ยช มชนในเขตบร การ โรงเร ยนในส งก ด ในการพ ฒนาการศ กษา 5-1/10 5. เพ อให ช มชนและผ ปกครอง ม ส วนร วมในการพ ฒนาการ ศ กษา 6. เพ อส งเสร มความส มพ นธ ท ด ก บช มชนในการร วมก นจ ด การศ กษา 6 โครงการพ ฒนา น เทศ กาก บ 1. เพ อกาก บด แลให โรงเร ยน โรงเร ยนในส งก ด อบจ. 500, สถานศ กษาม การจ ด กองการศ กษา ต ดตาม ระบบประก นค ณภาพ ในส งก ดได ค ณภาพมาตรฐาน ระบบประก นค ณภาพภาย ศาสนาและ ภายในและภายนอก ท งประก นค ณภาพภายใน ในสถานศ กษาเป นส วน ว ฒนธรรม ประก นค ณภาพภายนอก 2. เพ อส งเสร มก จกรรมท พ ฒานระบบการประก นค ณภาพ หน งของการบร หารการ ศ กษา (สพบ.12.3, สมศ.11.4,อปท.13) 5-1/11 3. เพ อประเม นผลการประก น ค ณภาพภายในสถานศ กษา ใน ส งก ดองค การบร หารส วนจ งหว ด 2. สถานศ กษาม มาตรฐาน เป นท พ งพอใจและยอมร บ โดยผ ปกครองและช มชน 4. เพ อน เทศ กาก บและต ดตาม ให การสน บสน น และม ส วน การประก นค ณภาพภายใน ร วมในการพ ฒนาการศ กษา สถานศ กษา ประจาป การศ กษา (สมถ.12,มถ.12,อปท.24) 2555 สถานศ กษาในส งก ด 5. เพ อพ ฒนาปร บปร งค ม อ เคร องม อประเม น การประก น ค ณภาพภายในสถานศ กษา 6. เพ อพ ฒนาเคร องม อประเม น 5-1/12 7 โครงการสน บสน นค าใช จ าย เพ อส งเสร มศ กยภาพการจ ดการ โรงเร ยนในส งก ด อบจ.ช ยภ ม 5,862, สถานศ กษาม การจ ดการ กองการศ กษา การบร หารสถานศ กษา ศ กษาของท องถ น สาหร บเป น เร ยนการสอนสอดคล องก บ ศาสนาและ ค าใช จ ายในการปร บปร งหล ก หล กส ตรความต องการของ ว ฒนธรรม ส ตรสถานศ กษา ค าใช จ ายอ น เตอร เน ตโรงเร ยน ค าใช จ าย ในการพ ฒนาข าราชการคร ของ โรงเร ยนในส งก ดอปท. ค าใช จ าย ในการพ ฒนาห องสม ดโรงเร ยน ค าใช จ ายในการพ ฒนาแหล ง เร ยนร ของโรงเร ยน ค าใช จ าย ในการรณรงค ป องก นยาเสพต ด ในสถานศ กษา และค าใช จ าย อ นๆท เก ยวข อง ผ เร ยนและท องถ น 2. ผ เร ยนม ความร และท กษะ ท จาเป นตามหล กส ตร 3. สถานศ กษาม มาตรฐาน เป นท พ งพอใจและยอมร บ โดยผ ปกครองและช มชนม ส วนร วมในการพ ฒนาการ ศ กษา 5-1/13 2. เพ อสน บสน น พ ฒนาการจ ด การศ กษาตามนโยบายองค การ บร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม 3. ค าใช จ ายอ น ๆ ท เป นการ พ ฒนาการจ ดการศ กษาของ โรงเร ยน 8 โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพ 1. เพ อพ ฒนาการจ ดทาแผน โรงเร ยนในส งก ดองค การ 700, โรงเร ยนม การจ ดทาแผน กองการศ กษา การจ ดทาแผนพ ฒนาการ พ ฒนาการศ กษาของ บร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม การพ ฒนาการจ ดการศ กษา ศาสนาและ ศ กษา โรงเร ยนในส งก ดองค การ เป นไปตามระเบ ยบ ว ฒนธรรม บร หารส วนจ งหว ด 2. การวางแผนของโรงเร ยน 2. เพ อพ ฒนาระบบการจ ดทา นาไปส การพ ฒนาโรงเร ยน แผนและพ ฒนาแผนพ ฒนาการ ให ม ค ณภาพการศ กษาท ด 5-1/14 ศ กษากองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม 3. กองการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ม แผนพ ฒนา 3. ส งเสร มและสน บสน นการ การศ กษาท ม ค ณภาพ เข าร วมโครงการพ ฒนาประกวด องค กรปกครองส วนท องถ นท จ ด ทาแผนพ ฒนาการศ กษาด เด น ระด บสถานศ กษาและระด บ องค กรปกครองส วนท องถ น 9 โครงการว ศวกรรมพ นฐาน เพ อส งเสร มการเร ยนร เก ยว โรงเร ยนในส งก ดองค การ - 8,000,000 - น กเร ยนได เร ยนร เก ยวก บ กองการศ กษา ห นยนต พล งงาน ก บว ศวกรรมพ นฐานห นยนต บร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม ว ศวกรรมพ นฐานห นยนต ศาสนาและ พล งงาน พล งงาน ว ฒนธรรม 5-1/15 10 โครงการแก ไขป ญหาการขาด เพ อจ ายเป นค าจ างเหมาบร การ จ างเหมาบร หาร ค าจ างคร อ ตรา 1,081, สถานศ กษาม มาตรฐานเป น กองการศ กษา แคลนคร และบ คลากร ค าจ างคร อ ตรจ างทดแทน จ างทดแทนตาแหน งท ว างซ งอย ทางการศ กษาและบ คลากร ท พ งพอใจและยอมร บโดย ศาสนาและ ตาแหน งท ว างซ งอย ในระหว าง ในระหว างการสรรหาและจ าง ผ ปกครองและช มชนให การ ว ฒนธรรม สน บสน นการปฏ บ ต งาน การสรรหาและจ างบ คลากร บ คลากรสน บสน นการสอนตาม สน บสน น และม ส วนร วม สน บสน นการสอน ประกาศคณะกรรมการกลาง พน กงานเทศบาล 11 โครงการห องเร ยน เพ อพ ฒนาน กเร ยนส ประชาคม โรงเร ยนในส งก ดองค การ 6,080, น กเร ยนม ความพร อมใน กองการศ กษา ASEAN School (ASEAN ASEAN (2015) บร หารส วนจ งหว ดช ยภ ม การเข าส ประชาคมอาเซ ยน ศาสนาและ e-classroom) ก าวส โรงเร ยนมาตรฐานสากล ว ฒนธรรม
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks