แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป งบประมาณ ๒๕๕๔ - PDF

Description
แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔ ผ จ ดพ มพ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม พ มพ คร งท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ ๓,๐๐๐ เล ม ท ปร กษา

Please download to get full document.

View again

of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 19 | Pages: 26

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔ ผ จ ดพ มพ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม พ มพ คร งท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ ๓,๐๐๐ เล ม ท ปร กษา นายสด แดงเอ ยด อธ บด กรมการศาสนา นายจร ญ นราคร รองอธ บด กรมการศาสนา นายส เทพ เกษมพรมณ ผ อำนวยการสำน กพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม นายพ ส ทธ น ร ตต วงศกรณ ผ อำนวยการกองศาสน ปถ มภ นางสาวภ คส จ ภรณ จ ป ภพ เลขาน การกรมการศาสนา คณะผ จ ดทำ นางสาวภ คส จ ภรณ จ ป ภพ เลขาน การกรมการศาสนา นางสาวอรพรรณ ค มภ รศ ลป น กว เคราะห นโยบายและแผนชำนาญการพ เศษ นางสาวฐ ต มา ส ภภ ค น กว เคราะห นโยบายและแผนชำนาญการ นายก ตต ธ ช ตระก ลแสง น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ นางสาวพ ชราพร ช วยทอง น กว เคราะห นโยบายและแผนปฏ บ ต การ นายทว ศ กด นาคม วง น กว ชาการคอมพ วเตอร นางสาวอมรร ตน นาไพศาล เจ าหน าท ปฏ บ ต งานแผนงาน ออกแบบปก นายยงย ทธ ส งคนาค นทร พ มพ ท โรงพ มพ ช มน ม หกรณ การเกษตรแห งประเทศไทย จำก ด ๗๙ ถนนงามวงศ วาน แขวงลาดยาว เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร. ๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗ โทร าร ๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑ นายโชคด ออ วรรณ ผ พ มพ ผ โฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๔ คำนำ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๐ ได กำหนดย ทธศาสตร การพ ฒนาคน และส งคมไทยส ส งคมแห งภ ม ป ญญาและการเร ยนร โดยม งเน นพ ฒนาคนให ม ค ณธรรมนำความร เก ดภ ม ค มก นและเสร มสร างคนไทยให อย ร วมก นในส งคมอย างส นต ส ข ประกอบก บนโยบายของ ร ฐบาลได ให ความสำค ญก บการนำหล กธรรมทางศาสนามาใช ในการเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม และพ ฒนาค ณภาพช ว ตแก ประชาชนท กเพศท กว ย เพ อให สอดคล องก บแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๐ และนโยบาย ของร ฐบาล กรมการศาสนาจ งได จ ดพ มพ แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำ ป ๒๕๕๔ เพ อข บเคล อนการนำหล กธรรมทางศาสนามาบ รณาการ ส งเสร มให ส งคม และประเทศชาต เก ดความสงบส ขและสมานฉ นท โดยม งเป ดพ นท สร างสรรค และเพ มช องทาง เผยแพร ด านศาสนาให ครอบคร ว ช มชน องค กรภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กรทางศาสนา ร วมเป นภาค เคร อข ายนำหล กธรรมทางศาสนามาเป นเคร องย ดเหน ยวทางจ ตใจ และเสร มสร าง ความส มพ นธ อ นด ระหว างก น กรมการศาสนา หว งว าแผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรมด งกล าว จะเป นแนวทาง การดำเน นงานให เคร อข ายท กภาคส วน สามารถนำไปใช ประโยชน ได อย างกว างขวาง (นายสด แดงเอ ยด) อธ บด กรมการศาสนา สารบ ญ หน า ผลการดำเน นงานของกรมการศาสนา ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓ บทท ๑ บทนำ การส งเสร มค ณธรรมท ม ประส ทธ ภาพและม งผลส มฤทธ ของกรมการศาสนา ประจำป ๒๕๕๔ ๑ บทท ๒ รายละเอ ยดโครงการของกรมการศาสนา ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๔ ๑๔ ๑. แผนงาน : ส งเสร มและพ ฒนาศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ผลผล ตท ๑ : งานพระราชพ ธ พระราชก ศล ร ฐพ ธ และศาสนพ ธ ได ร บการส บทอด ๑๔ ๑.๑ โครงการส งเสร มการเร ยนร งานศาสนพ ธ ๑๕ ๑.๒ โครงการส งเสร มผ ส บทอดพ ธ กรรมทางศาสนาตามความเช อ และประเพณ ท องถ น ๑๙ ๑.๓ โครงการฝ กห ดน กสวดมหาชาต คำหลวง ๒๓ ๑.๔ โครงการงานศาสน ปถ มภ พ ทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ ๓๒ ๑.๕ โครงการสงเคราะห พระภ ก สามเณรประสบภ ยและขาดแคลน ๓๖ ผลผล ตท ๒ : ศาสน กชนกล มเป าหมายได ร บความร หล กธรรมทางศาสนา ๔๑ ๒.๑ โครงการบ รณะศาสนสถานของศาสนาอ น ๔๔ ๒.๒ โครงการองค การและการจ ดทางศาสนาอ น ๔๘ ๒.๒.๑ การจ ดและองค การทางศาสนาอ สลาม ๔๘ ๒.๒.๒ การจ ดและองค การทางศาสนาคร สต พราหมณ - ฮ นด และซ กข ๕๕ ๒.๓ โครงการศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย ๖๐ ๒.๔ โครงการลานบ ญ ลานป ญญา ๗๐ ๒.๕ โครงการเสร มสร างศ ลธรรมสำหร บเด กและเยาวชน ๗๘ ๒.๕.๑ บรรพชาอ ปสมบทพระภ กษ สามเณรภาคฤด ร อน ๗๘ ๒.๕.๒ การอบรมเยาวชนภาคฤด ร อน ๘๔ ๒.๕.๓ การส งเสร มจร ยธรรมน กเร ยน ๘๙ ๒.๕.๔ การจ ดว นเด กแห งชาต ๙๓ ๒.๖ โครงการส งเสร มศ ลธรรมประชาชน ๙๗ ๒.๖.๑ ยกย องผ ทำค ณประโยชน ต อพระพ ทธศาสนา ๙๗ ๒.๖.๒ สวดมนต หม สรรเสร ญพระร ตนตร ยทำนองสรภ ญญะ ๑๐๓ ๒.๖.๓ จ ดน ทรรศการโต ะหม บ ชา ๑๑๑ สารบ ญ (ต อ) หน า ๒.๖.๔ ปฏ บ ต ธรรม ๑๑๕ ๒.๖.๕ เม องไทยเม องคนด ๑๒๓ ๒.๖.๖ เข าว ดว นธรรมสวนะ ๑๒๙ ๒.๖.๗ จ ดทำส อธรรมะเช งสร างสรรค ๑๓๕ ๒.๖.๘ ประกวดบรรยายธรรม ๑๔๐ ๒.๗ โครงการองค การและหน วยเผยแพร พระพ ทธศาสนา ๑๔๖ ๒.๗.๑ องค การทางพระพ ทธศาสนา ๑๔๖ ๒.๗.๒ หน วยเผยแพร ศ ลธรรม ๑๕๑ ๒.๗.๓ กล มพ ทธศาสนาในสถานศ กษา ๑๕๗ ๒.๗.๔ หน วยสงเคราะห พ ทธมามกะ ๑๖๔ ๒.๘ โครงการสร างภ ม ค มก นในม ต ศาสนาป องก นป ญหาโรคเอดส ๑๗๐ ๒.๙ โครงการจ ดงานส ปดาห ส งเสร มพระพ ทธศาสนา ๑๗๔ ๒.๙.๑ เน องในว นว สาขบ ชา ๑๗๔ ๒.๙.๒ เน องในว นมาฆบ ชา ๑๘๐ ๒.๑๐ โครงการศ นย การเร ยนร ค ณธรรมจร ยธรรมสำหร บเยาวชน ๑๘๖ ๒.๑๑ โครงการศ นย อบรมศาสนาอ สลามและจร ยธรรมประจำม สย ด ๑๙๓ ๒.๑๒ โครงการค าใช จ ายก จการฮ จย ๑๙๗ ๒.๑๓ โครงการจ ดงานศาสน กส มพ นธ และการจ ด ทางศาสนาท กศาสนาในว นสำค ญของสถาบ นพระมหากษ ตร ย ๒๐๓ ๒.๑๓.๑ การจ ดงานศาสน กส มพ นธ ๒๐๓ ๒.๑๓.๒ การจ ดเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๒๐๘ ๒.๑๓.๓ การจ ดเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ ๒๑๔ ๒.๑๓.๔ การจ ดเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ๒๑๘ ๒.๑๓.๕ การจ ดเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร ๒๒๔ ๒.๑๔ โครงการจ ดค ายเยาวชนสมานฉ นท ๒๒๘ ๒.๑๕ โครงการบำร งฐานะจ ฬาราชมนตร ๒๓๒ สารบ ญ (ต อ) หน า ๒.๑๖ โครงการค าใช จ ายการดำเน นงาน คณะกรรมการส งเสร มค ณธรรมแห งชาต ๒๓๕ ๒. แผนงาน : แก ไขป ญหาและพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต ผลผล ต : ศาสน กชนใน ๕ จ งหว ดชายแดนภาคใต ได ร บความร หล กธรรมทางศาสนา ๒๔๑ ๑. โครงการจ ดในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๒๔๒ ๑.๑ ตอบป ญหาศาสนาแก เยาวชน ๒๔๒ ๑.๒ น กจ ดรายการเยาวชนส บสานศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ๒๔๗ ๒. โครงการอบรมและพ ฒนาบ คลากรทางศาสนา ๒๕๒ ๓. โครงการศาสน กส มพ นธ ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๒๕๗ ๔. โครงการค ายเยาวชนสมานฉ นท ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๒๖๑ บทท ๓ การต ดตามประเม นผลโครงการ/ของกรมการศาสนา ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๔ ๒๖๕ ผลการดำเน นงานของกรมการศาสนา ประจำป พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม เป นหน วยงานภาคร ฐท ม ภารก จการดำเน นงาน ด านศาสนา โดยได ทำน บำร ง ส งเสร มและให ความอ ปถ มภ ค มครองก จการด านพระพ ทธศาสนาและ ศาสนาอ น ๆ ท ทางราชการร บรอง ตลอดจนส งเสร มพ ฒนาความร ค ค ณธรรม ส งเสร มความเข าใจ อ นด และสร างความสมานฉ นท ระหว างศาสน กชนของท กศาสนา รวมท งดำเน นการเพ อให คนไทย นำหล กธรรมของศาสนามาปร บใช ในการพ ฒนาค ณภาพช ว ตให เป นคนด ม ค ณธรรม โดยให ม อำนาจ หน าท ด งต อไปน (๑) ทำน บำร ง ส งเสร มเพ อพ ฒนาความร ค ค ณธรรม (๒) เสร มสร างศ ลธรรม ปล กฝ งค ณธรรมและจร ยธรรม (๓) ดำเน นการตามกฎหมายว าด วยการส งเสร มก จการ ฮ จย รวมท งกฎหมายและระเบ ยบอ นท เก ยวข อง (๔) ส งเสร ม ด แล ร กษาและทำน บำร งศาสนสถาน และ ศาสนว ตถ (๕) ให การอ ปถ มภ พระพ ทธศาสนาและศาสนาอ น ๆ ท ทางราชการร บรอง และสน บสน นการดำเน นการขององค การ ศาสนา (๖) ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายกำหนดให เป น อำนาจหน าท ของกรมหร อตามท กระทรวงหร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย เม อว นท ๑๘ ก มภาพ นธ ๒๕๕๑ ร ฐบาลได แถลงนโยบายส งคมและค ณภาพช ว ต ด านศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม โดยให การอ ปถ มภ ค มครอง และทำน บำร งพระพ ทธศาสนาและ ศาสนาอ นเพ อให ม บทบาทสำค ญในการปล กฝ งให ประชาชนเข าใจและนำหล กธรรมทางศาสนา มาปร บใช ในการเสร มสร างค ณธรรมและพ ฒนาค ณภาพช ว ตคนและส งคมไทย รวมท งพ ฒนาแหล ง เร ยนร ทางว ฒนธรรมและการน นทนาการ เพ อส งเสร มให ว ยร นไทยเก ดการเร ยนร ท ถ กต อง ใช เวลา ว างให เป นประโยชน ม ค ณธรรม เอ ออาทรต อผ อ น ซ งนโยบายด งกล าวสอดคล องก บร ฐธรรมน ญ แห งราชอาณาจ กรไทย ฉบ บป พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ในเร องของการอ ปถ มภ ทำน บำร งงานด านพระพ ทธศาสนาและ ศาสนาอ น รวมท งการส งเสร มให สถาบ นทางศาสนาและหน วยงานท เก ยวข องร วมก นนำหล กธรรม คำสอนทางศาสนาไปส ประชาชนเพ อให ประชาชนม ค ณธรรมนำความร เท าท นการเปล ยนแปลง สภาวการณ ป จจ บ น เพ อเป นการสอดคล องก บร ฐธรรมน ญ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๐ และนโยบายร ฐบาล ป ๒๕๕๓ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม จ งได จ ดทำ แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม โดยร วมก บองค การศาสนา ๕ ศาสนา และเคร อข าย ต าง ๆ ข บเคล อนแผนงาน โครงการ/ของกรมการศาสนา เพ อนำหล กธรรมคำสอน ทางศาสนาไปส ประชาชนให นำไปปร บใช ในช ว ตประจำว น สำหร บการดำเน นงานโครงการ/ สำค ญของกรมการศาสนาในช วงเด อนต ลาคม ๒๕๕๒-ก นยายน ๒๕๕๓ ประกอบด วยแผนงาน โครงการ/ ด งต อไปน แผนงาน: ส งเสร มและพ ฒนาศาสนา ศ ลปะและว ฒนธรรม ผลผล ตท ๑ งานพระราชพ ธ พระราชก ศล ร ฐพ ธ และศาสนพ ธ ได ร บการส บทอด ประกอบด วย โครงการ/ ๑. การปฏ บ ต งานร บสนองงานพระราชพ ธ พระราชก ศล ร ฐพ ธ และศาสนพ ธ ในสถาบ น พระมหากษ ตร ย หน วยงานภาคร ฐ และภาคเอกชน การสนองงานพระราชพ ธ งานพระราชก ศล งานร ฐพ ธ และงานศาสนพ ธ เป นภารก จท สำค ญ ประการหน งท กรมการศาสนาต องร บผ ดชอบ เพ อส บสานว ฒนธรรมประเพณ อ นงดงามของ ชาต ท ตกทอดมายาวนานให คงอย เป นมรดกทาง ว ฒนธรรมแก ชาวไทย โดยในป ๒๕๕๓ ได ดำเน นการสนองงานพระราชพ ธ งานพระราชก ศล งานร ฐพ ธ และงานศาสนพ ธ ใน
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks